Natuurrampen

advertisement
N
Naattuuuurrrraam
mppeenn
hhttttpp::////w
ww
ww
w..0077339977..0066jjnn..tthhiinnkkqquueesstt..nnll//
hhttttpp::////w
ww
ww
w..iisseelliinnggee..nnll//sscchhoolleennpplleeiinn//ppaabboolleesssseenn//00550066VVVV22aaN
Naattuuuurrrraam
mppeenn//33ffrraam
meess//iinndd
eexx..hhttm
m
Naam leerling
Groep
:
:
Onderwerp
webwandeling
:
Rasmir Komrij, Marloes Janssen
_____________________________________________________
Vr1A
_____________________________________________________
Natuurrampen
_____________________________________________________
In de wereld gebeuren natuurrampen. Door middel van deze webwandeling leren jullie veel over de
verschillende natuurrampen. Zoals bijvoorbeeld: Orkanen, overstromingen en aardbevingen.

Computer-opdracht

Ga naar www.kennisnet.nl




Klik op kids bij het kopje basisonderwijs.
Ga naar groep 7 – 8.
Klik daarna bij “Leren” op Natuur.
Klik dan op Natuurrampen.

Lees-opdracht
Lees de tekst over orkanen.

Schrijf-opdracht
Wat is een orkaan?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Lees-opdracht
Lees de tekst over aardbevingen.

Schrijf-opdracht
Wie heeft het bedacht om de sterkte van een aardbeving te meten?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ontstaan aardbevingen best lastig?
__________________________________________________________________________

Ga naar www.iselinge.nl/scholenplein



Klik op les.
Ga naar educatieve websites.
Klik daarna op bovenbouw/ natuurrampen.

Lees-opdracht
Lees de tekst over overstromingen.

Schrijf-opdracht
Wat is een overstroming?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Waarom werd een ‘havengolf’ een Tsunami genoemd?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Wanneer gebeuren kustoverstromingen?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Doe-opdracht
Doe de test over de natuurrampen. Noteer hieronder hoeveel vragen je in 1 keer goed had.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Doe-opdracht
Teken de aardbol na waar hij uit 4 onderdelen bestaat.
Antwoordenblad voor de leerkracht
Wat is een orkaan?
Een orkaan, tornado, cycloon of tyfoon is een storm in de vorm van een spiraal.
Wie heeft het bedacht om de sterkte van een aardbeving te meten?
Charles Richter
Ontstaan aardbevingen best lastig?
Ja
Wat is een overstroming?
Een overstroming is het buiten de oevers treden van rivieren en zeeën.
Waarom werd een ‘havengolf’ een Tsunami genoemd?
Het werd zo genoemd door vissers die na hun terugkeer een verwoeste haven aantroffen, terwijl ze
op volle zee niks van de golf gemerkt hadden.
Wanneer gebeuren kustoverstromingen?
Gebeurt wanneer de vloedgolven zo hoog zijn dat de dijken ze niet meer kunnen houden.
Teken de aardbol na uit hoeveel verschillende onderdelen hij bestaat.
Aardkost.
Aardmantel.
Vloeibare kern.
Vaste kern.
Download