De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten

advertisement
> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag
De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
Bezoekadres
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
www.rijksoverheid.nl
Kenmerk
1140305-164307-I&Z
Bijlage(n)
-
Datum
Betreft
7 juni 2017
Verzamelbrief Motie 33654-24 van het lid Bouwmeester c.s.
Geachte voorzitter,
Uw brief
-
Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.
Motie 33654-24 van het lid Bouwmeester c.s. over onderzoeken van de
mogelijkheden voor een breed gedragen akkoord over sociale zorginnovatie.
In de motie wordt verzocht de mogelijkheden te onderzoeken voor een breed
gedragen akkoord over sociale zorginnovatie, waarbinnen het perspectief van de
patiënt centraal staat, dit tevens te betrekken bij de nog te sluiten
hoofdlijnenakkoorden zorg, en de uitwerking hiervan voor 1 juni 2017 aan de
Kamer te zenden.
In het AO zorginnovatie heb ik aangegeven de noodzaak van sociale zorginnovatie
te ondersteunen, waarbij ik sociale zorginnovatie in deze motie duid als innovatie
die niet uitgaat van wat er technisch mogelijk is, maar uitgaat van het belang van
de patiënt of burger. En invulling geeft aan vragen als: Hoe leven we langer
gezond? Hoe vergroten we de kwaliteit van leven bij een chronische aandoening?
Hoe verkrijg en behoud je meer regie over je eigen leven, ook als je zorg nodig
hebt?
Ook deel ik de mening met indieners dat sociale zorginnovatie de kwaliteit van
zorg kan vergroten en zorgkosten kan verlagen. En herken ik dat goede ideeën op
het gebied van sociale innovatie nog vaak tegen (feitelijke of gepercipieerde)
belemmeringen binnen het systeem aanlopen.
Onder andere via het domeinoverstijgende programma innovatie en
zorgvernieuwing voer ik actief beleid om de juiste voorwaarden voor een goed
innovatieklimaat te realiseren en via het gebruik van e-health proces- en sociale
innovatie te stimuleren.
Of een specifiek akkoord over sociale zorginnovatie naast reguliere kaders en
nieuwe akkoorden met veldpartijen wenselijk is of dat het juist integraal onderdeel
zou dienen te zijn van die nieuwe akkoorden, laat ik aan een nieuw kabinet.
Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
mw. drs. E.I. Schippers
Pagina 1 van 1
Download