Model voor een eenvoudige arbeidsovereenkomst voor

advertisement
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
[kijk op de website voor evt. aanvullende bepalingen]
De ondergetekenden:
………., gevestigd te…………, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door……….,
in de functie van………., hierna te noemen werkgever,
en
Mw./dhr. ………., geboren te………., d.d. ………., thans wonende………. te……….,
BSNnummer…….. hierna te noemen werknemer,
verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Algemene bepalingen
Artikel 1
1. De werknemer treedt met ingang van………. bij werkgever in dienst in de functie
van ………. Of: De werknemer trad eerder in dienst van werkgever op ………… in
de functie van………….. Onderhavige overeenkomst is het vervolg daarop.
2. De werknemer zal de volgende werkzaamheden verrichten:………op de locatie
……….
Artikel 2
Deze arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Arbeidsduur en werktijden
Artikel 3
1. De overeengekomen arbeidsduur bedraagt ….uur per week.
2. De werktijden zijn van ……….dag tot en met ……….dag van …..uur tot …..uur
en van …..uur tot …..uur. De werkgever is gerechtigd na overleg met
werknemer de werktijden te wijzigen.
Salaris
Artikel 4
De werknemer ontvangt een bruto salaris van € ………. per maand, door de
werkgever te voldoen telkens in de laatste week van de desbetreffende maand door
overschrijving op een door werknemer op te geven IBANnummer.
Arbeidsongeschiktheid
Artikel 5
1. In geval van arbeidsongeschiktheid moet de werknemer zich voor ……. uur ‘s
morgens telefonisch arbeidsongeschikt melden bij ……….
2. Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer wegens ziekte betaalt werkgever
gedurende ten hoogste 104 weken het loon door, de eerste 52 weken tot een
percentage van….. [70 tot 100%], doch ten minste het voor werknemer geldende
wettelijk minimumloon. Na 52 weken betaalt de werkgever het loon door tot een
percentage van maximaal 70%. De minimumloongarantie geldt hierbij niet.
[opm.: meer betalen mag wel, minder niet]
Vakantie en vakantietoeslag
Artikel 6
De werknemer heeft per kalenderjaar, recht op ….. verlofdagen met behoud van
salaris. Het verlof wordt vastgesteld door werkgever na overleg tussen werkgever en
werknemer [optioneel: maar daarvan moeten tenminste twee weken aaneengesloten
worden opgenomen].
Artikel 7
1. De werknemer heeft jaarlijks, lopend van 1 juni tot en met 31 mei, recht op
een vakantietoeslag van 8% van het in de voorafgaande 12 maanden bij de
werkgever genoten bruto salaris.
2. [niet verplicht] Voor iedere maal dat de werknemer zich arbeidsongeschikt
meldt, wordt het aantal in artikel 6 genoemde vakantiedagen met één
verminderd conform het bepaalde in de art. 7:638, lid 8 2de zin BW, met dien
verstande dat de werknemer ten minste recht behoudt op 20 vakantiedagen
per jaar bij voltijds dienstverband of een evenredig deel daarvan, voor zover
de werknemer geen volledig jaar gewerkt heeft of geen voltijds dienstverband
heeft.
Artikel 8
De vakantietoeslag wordt jaarlijks in de maand ………[gebruikelijk: mei of juni].
uitbetaald. Bij het jaar van aanvang en het jaar van beëindiging van de
arbeidsovereenkomst worden de vakantierechten vastgesteld naar evenredigheid
van het aantal maanden dat werknemer in het desbetreffende kalenderjaar in dienst
is.
Proeftijd
Artikel 9
Wederzijds gelden de eerste twee maanden van deze overeenkomst als proeftijd in
de zin van de artikelen 7:652 en 7:676 van het Burgerlijk Wetboek. Gedurende deze
proeftijd is zowel de werkgever als de werknemer bevoegd de arbeidsovereenkomst
met onmiddellijke ingang te beëindigen.
[opm.: geen proeftijd opnemen als deze overeenkomst is voorafgegaan door een
overeenkomst voor bepaalde tijd én het dezelfde functie betrof]
Opzegtermijn
Artikel 10 [kan afwijken wegens CAO-afspraken!]
De wettelijke opzegtermijn voor de werkgever bedraagt:
Bij een arbeidsovereenkomst van korter dan vijf jaar: een maand.
Bij een arbeidsovereenkomst vanaf vijf jaar, maar korter dan tien jaar:
twee maanden.
Bij een arbeidsovereenkomst vanaf tien jaar, maar korter dan vijftien jaar:
drie maanden.
Bij een arbeidsovereenkomst van vijftien jaar of langer: vier maanden.
Voor de werknemer bedraagt de opzegtermijn in alle gevallen: een maand
Pensioen
Artikel 11 [indien van toepassing]
Voor de werknemer wordt een pensioenvoorziening getroffen. Deze
pensioenvoorziening wordt vastgesteld in een aanvullende overeenkomst.
Slotbepalingen
Artikel 12
De werknemer verklaart een door beide partijen getekend exemplaar van deze
overeenkomst te hebben ontvangen.
Artikel 13 [indien van toepassing]
Op deze overeenkomst is de CAO… [naam CAO invullen] van toepassing. Een
exemplaar van deze CAO is in te zien bij de administratie of is werknemer
overhandigd of is in te zien via www. ……. (URL Invullen).
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ………. op
……….
Handtekening werkgever:
Handtekening werknemer:
………………..
………………..
Denk ook aan:
Concurrentiebeding en/of relatiebeding (deze zijn toegestaan in overeenkomsten
voor onbepaalde tijd), geheimhoudingsbeding, etc.
Zie “aanvullende bepalingen”
Download