zondag 19 juli 2015

advertisement
De Tabernakel
WELKOM
thema: ‘Geroepen’
Voorganger:
Orgel:
ds. Bert Heslinga
Cor van Leeuwen
Zondag 19 juli 2015
Het thema van de dienst is: ‘Geroepen’
We lezen over Mozes die geroepen wordt bij de
brandende doornstruik. En we horen over Paulus die als
geroepene in Rome terechtkomt.
Mensen voelen zich soms geroepen. Wat is onze roeping?
Waartoe roept God ons?
Lied voor de dienst 858: 1, 2 en 4
Lied voor de dienst 858: 1, 2 en 4
Lied voor de dienst 858: 1, 2 en 4
Welkom
Psalm 146: 1 en 4
Psalm 146: 1 en 4
Psalm 146: 1 en 4
Psalm 146: 1 en 4
Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest
Als in den beginne
nu en immer
En van eeuwigheid tot eeuwigheid
Amen
Stil gebed
beginwoord en groet
Lied 906: 1, 6 en 8
Lied 906: 1, 6 en 8
Lied 906: 1, 6 en 8
Lied 906: 1, 6 en 8
Lied 906: 1, 6 en 8
Lied 906: 1, 6 en 8
Begingebed
Leefregel
Lied 1008: 1 en 3
Lied 1008: 1 en 3
Lied 1008: 1 en 3
Lied 1008: 1 en 3
Gebed voor lezingen
Kaarsen van de
kindernevendienst aansteken
Kinderlied 421 ELB: ben je groot……
Ben je groot of ben je klein of ergens tussen in:
God houdt van jou.
Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin:
God houdt van jou.
Hij kent je als je blij bent,
Hij kent je als je baalt.
Hij kent je als je droevig bent,
Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent,
Het geeft niet wat je doet:
God houdt van jou,
Hij is vol liefde.
God houdt van jou.
Kinderen naar de kinderdienst
1e lezing Exodus 3:1-6/9-12
31 Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn
schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens
dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij
bij de Horeb, de berg van God. 2 Daar verscheen de engel van
de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik
opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet
door het vuur werd verteerd. 3 Hoe kan het dat die struik niet
verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens
van dichtbij bekijken. 4 Maar toen de HEER zag dat Mozes dat
ging doen, riep hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik
luister,’ antwoordde Mozes. 5 ‘Kom niet dichterbij,’
waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond
waarop je staat, is heilig. 6 Ik ben de God van je vader, de God
van Abraham, de God van Isaak en de God van
Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar
God te kijken.
1e lezing Exodus 3:1-6/9-12
7
De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte
aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers
gehoord, ik weet hoe ze lijden. 8 Daarom ben ik afgedaald om
hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen
uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een
land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de
Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten,
Chiwwieten en Jebusieten. 9 De jammerklacht van de
Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe
wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. 10 Daarom stuur ik
jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit
Egypte wegleiden.’
11 Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en
de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 12 God antwoordde: ‘Ik
zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb
gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie
God bij deze berg vereren.’
Lied ELB 241: 1 en 2
Lied ELB 241: 1 en 2
Lied ELB 241: 1 en 2
2
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur.
Een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
2e lezing Handelingen 28:1-2/7-16
Paulus op Malta en in Rome
Pas toen we veilig en wel aan land waren gekomen, hoorden
we dat het eiland Malta heette. 2 De plaatselijke bevolking
gedroeg zich buitengewoon vriendelijk: ze verwelkomden ons
en staken een vuur aan omdat het was gaan regenen en het
koud was.
7 Niet ver daarvandaan lag een landgoed, dat het eigendom
was van de gouverneur van het eiland, een zekere Publius. Hij
liet ons bij zich komen en onthaalde ons drie dagen lang
bijzonder gastvrij. 8 Het geval wilde dat de vader van Publius
ernstig ziek op bed lag, gekweld door koorts en
buikloop. Paulus ging naar hem toe, legde hem
onder gebed de handen op en genas hem. 9 Daarna kwamen
ook de andere zieken op het eiland naar hem toe en kregen
hun gezondheid terug. 10 Ze overlaadden ons met eerbewijzen
en voorzagen ons bij ons vertrek van alles wat we nodig
hadden.
2e lezing Handelingen 28:1-2/7-16
11
Na drie maanden vertrokken we met een schip dat op het
eiland had overwinterd. Het was een schip uit Alexandrië met
de Dioscuren als boegbeeld. 12 We deden de haven van
Syracuse aan, waar we drie dagen bleven liggen. 13Daarna
lichtten we de ankers weer en kwamen we aan in Regium. De
volgende dag stak er een zuidenwind op, zodat we binnen
twee dagen Puteoli bereikten. 14 Daar troffen
we leerlingen aan, die ons uitnodigden om een week bij hen te
blijven. Vervolgens gingen we op weg naar
Rome. 15 De leerlingen, die van onze komst hadden gehoord,
kwamen ons vanuit Rome tegemoet tot Forum Appii en Tres
Tabernae, en toen Paulus hen zag dankte hij God en vatte
moed.16 Bij onze aankomst in Rome kreeg Paulus toestemming
om een eigen woning te betrekken, met een soldaat als
bewaker.
Lied 838: 1 en 2
Lied 838: 1 en 2
Lied 838: 1 en 2
Lied 838: 1 en 2
Verkondiging
Lied 827: 1, 2, 3 en 4
Lied 827: 1, 2, 3 en 4
Lied 827: 1, 2, 3 en 4
Lied 827: 1, 2, 3 en 4
Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied 416
Slotlied 416
Slotlied 416
Slotlied 416
Slotlied 416
Slotlied 416
Slotlied 416
Slotlied 416
Zegen
(Amen gezongen)
Bij de uitgang staat de zendingsbus
en de bus voor het bloemenfonds
Bedankt voor uw bijdrage
Download