Pilot nieuwe Studielink architectuur

advertisement
Inleiding in Studielink
Interactie met de student bij aanmelden en inschrijven
DEUG Conference
16 november 2016
Jennifer Moesker, Studielink
Even checken..
• Kent u de Studielinkapplicatie?
–
-
Alleen van horen zeggen
Ik/mijn kind heeft zich aangemeld voor een studie
Ik werk met aanmelden en inschrijven in SIS
Ik beheer de Studielink Mid Office
http://info.studielink.nl/nl/studenten/Pages/default.a
spx
https://www.youtube.com/watch?v=8vBM1lgP1w
Wat is Studielink?
• gemeenschappelijke aanmeld- en
inschrijfapplicatie van alle hogescholen en
universiteiten
• Een portal voor de student voor
– Registratie gegevens;
– Verrijking van de gegevens via de registers van DUO;
– communicatie over de voortgang van zijn inschrijving;
• gevensuitwisseling naar en tussen de
onderwijsinstellingen, DUO, IND, banken
• levering van managementinformatie over
aanmelding en inschrijving
Ontwikkeling
• Koppeling met IND/Digitale Verblijfsaanvraag
studie (DVS)
– Ofwel via Studielink dashboard invullen digitaal
formulier, of via system to system uitwisseling
– Verwerken veel sneller, minder foutgevoelig. Veel
minder werk en administratiee rompslomp bij
instelling & IND.
– Eeenvoudig proces voor de student
• Koppeling met de banken/Digitaal
incassomachtigen (DIM)
– Online machtiging afgeven via standaard
telebankieromgeving
– Vereenvoudigd proces
– Gegarandeerd betaalmiddel
Ontwikkeling
• Selectie&plaatsing/afhandeling aanmelding en
berichtenverkeer rondom numerus fixus
opleidingen
Ontwikkeling
• Herbouw Studielink applicatie
– Vervangen Front Office Student, Front Office beheer
en Dashboard;
– Moderniseren architectuur;
– Flexibeler, meer mogelijkheden voor individuele
wensen van de instellingen;
– Optimaliseren Procesflow (aansluiting bij wensen van
studenten en instellingen).
• SCRUMmen met het veld
• Planning: feb/mrt 2018
Ontwikkeling
Wensen instellingen:
–
–
–
–
–
–
Joint Degree
Doorlopende/flexibele inschrijving
Aanvullende eisen toelating
Vooropleidingsinformatie (vakken/tussenresultaten)
Digitaal bewijs van inschrijven
PABO toelatingstoetsen procesflow
Ontwikkeling
Straks:
– Vraagfinanciering
– Educatieve masters (meer opleidingen onder zelfde
CROHO)
– Doorleveren internationale vooropleidingsinformatie
– Transnationaal onderwijs (vestigingen in het
buitenland)
– Modulair/flexibel onderwijs
De Studielink keten
BANKEN
ABN, Rabo
RSP
STUDIELINK
(Worldline/
Equens)
ING,
Deutsche
bank
IND
Broker
KVV
JustID
DUO
SIS
Dashboard
Adapter
BAP
ROSA
KVA
FOS
FOB
BRON
IND
Ingezoomd op Studielink…
Front office student
Front office student
Front office student
Front office student
Front office student
Front office student
Front office student
Front office student
Front office student
Front office student
Front office student
Front office student
Front office student
Front office student
Front office student
Front office student
Front office student
Front office student
Front office student
Front office student
Front office student
Front office student
Front office student
- Inloggen met DigiD
Persoons- en vooropleidingsgegevens worden
opgevraagd
Student vult ondertussen
contactgegevens in en
bevestigt gegevens
Front office student
Student controleert
opgevraagde
gegevens en doet
hierna een verzoek
tot inschrijven
Front office student
- Eerst aantal keuzes maken, afhankelijk hiervan
worden opleidingen getoond in tabel
Front office student
- onderwijsinstellingen, opleidingen, plaats en
opleidingsvorm: deels referentietabellen en
deels inrichting door instelling
Front office student
- Afhankelijk van gekozen opleiding nog
informatie over bijvoorbeeld fixus,
studiekeuzecheck
Front office student
- Opleidingsspecifieke vragen beantwoorden
Front office student
- Bevestigen verzoek tot inschrijven
- Verzoek wordt verstuurd naar onderwijsinstelling
en daar verwerkt.
Ingezoomd op Studielink…
Front Office Beheer
Beheeromgeving voor de instellingen
–
–
–
–
–
–
Onderhouden vragen en antwoorden
Onderhouden aanvullende instellingsgegevens
Onderhouden instellingsbetalingsgegevens
Onderhouden alternatieve opleidingsomschrijving
Inrichten van beheerders
Onderhouden e-mail teksten
Front Office Beheer
• Bericht versturen aan de student
– gebruiker in de rol van Beheerder instelling of
Beheerder instelling (super user).
– Bij Inzien persoonsgegevens, gevolgde
vooropleidingen of inschrijvingen van de student (na
het selecteren van een inschrijving)
• Bericht versturen aan meerdere studenten
–
–
–
–
Bij Zoeken naar student
Bij Inzien persoonsverificaties
Bij Inzien vooropleidingsverificaties
Bij Inzien fixus verzoeken
Front Office Beheer
Rol
Code
Studielink-beheerder
ADM_STL
Stichting Studielink beheerder
ADM_ST_STL
Baliemedewerker DUO
BALIE_DUO
Beheerder DUO
ADM_DUO
Super beheerder DUO
SUP_DUO
Baliemedewerker instelling
BALIE_INST
Super baliemedewerker instelling
SUP_BAL_IN
Instellingsbeheerder
ADM_INST
Super Instellingsbeheerder
SUP_INST
Kenniscentrum
SD_STL
Medewerker International Office
MIO_INST
X
X
Aanvragen verblijfsvergunning (H13.2)
Deblokkeren Studielink account
(H14.4)
Download indicatie soort collegegeld
(H14.6.3)
Herstellen ingetrokken
ingeloot/uitgeloot verzoek (H6.3.3)
Inzien aan de student verstuurde
mededelingen (H6.8)
Autorisaties
Inzien aanvragen
verblijfsvergunning
(H13.1.2)
Inzien betaalgegevens van de student
(H6.7)
Inzien gevolgde vooropleidingen van
de student (H6.6)
Inzien indicatie soort collegegeld
(H14.6)
Inzien inschrijvingen van de student
(H6.3)
Inzien koppelvlak berichten van de
student (H.6.9)
Inzien meldingen wijziging aanvraag
verblijfsvergunning (H13.1.2)
Inzien persoonsgegevens van de
student (H6.2)
Inzien vragen en antwoorden van de
student (H6.10)
Autorisatie
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Melden wijziging verblijfsvergunning
(H13.3)
X
X
X
X
Monitoren koppelvlak berichten (H5)
Monitoren persoonsgebonden
nummer (H11)
Monitoren persoonsverificatie
studenten (H8)
Monitoren signalen (H5.2)
X
X
Leidende account instellen (H14.3)
Monitoren fixus aanmeldingen (H10)
Medewerker
International Office
(???)
X
Beheerder Studielink
(ADM_STL)
X
Kenniscentrum
(SD_STL)
Beheerder instelling
(super user)
(SUP_INST)
Balie-medewerker
instelling (super user)
(SUP-BAL_IN)
Beheerder DUO
(ADM_DUO)
X
Beheerder instelling
(ADM_INST)
X
Beheerder DUO
(super user)
(SUP_DUO)
Aanvragen Data DUO/BRON-HO (H7)
Balie-medewerker
instelling (BALIE_INST)
Autorisaties per rol
Balie-medewerker
DUO (BALIE_DUO)
Front Office Beheer
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Front Office Beheer
• Via mid-office:
1. ISAT/Alternatieve opleidingen controleren/aanpassen
Front Office Beheer
2. Academisch jaar toevoegen
Ingezoomd op Studielink…
Front Office Beheer
Aanmelden bij Dashboard:
Front Office Beheer
Nadat er is aangemeld, wordt het dashboard startscherm getoond. Het startscherm bevat 4
onderdelen:




Hoofdbalk
Navigatie scherm
Help scherm
Gegevens scherm
Front Office Beheer
Front Office Beheer
Front Office Beheer
• Via Dashboard
1. (Eventueel) fixusopleidingen toevoegen
Managementinformatie
Basis: geanonimiseerd telbestand en
sleutelbestand, bestemd voor onderwijsinstellingen
– Wekelijks beschikbaar gesteld
– Formaat: .csv.
– Twee tel- en sleutelbestanden: huidig en komend
studiejaar
– Publicatie op twee manieren:
• Downloadserver
• TIG managementinformatie applicatie
Managementinformatie
• Doel telbestand en bijbehorend sleutelbestand:
– Verschaffen informatie over aantal
(her)inschrijfverzoeken en (nieuwe) studenten voor
het komende studiejaar
– Het kunnen maken van een vergelijking met het
voorgaande studiejaar op corresponderende
gegevens
Managementinformatie
• Totstandkoming
telbestand
Managementinformatie
• Verrijking door DUO betreft het toevoegen van 3
kolommen:
– status 1cHO_L
– status 1cHO_K
– een veld status BRON-OD
Managementinformatie
•
Weergave Dashboard TIG
Managementinformatie
Managementinformatie
•
Ontwikkeling in aantallen en marktaandeel t.o.v. voorgaand studiejaar
Managementinformatie
•
Marktaandeel geselecteerd jaar (benchmark per instelling)
Managementinformatie
•
Instroom eigen instelling per sector en per opleiding
Wie is….
Stichting Studielink is een regie-organisatie.
• 12 personen
• Ontwikkeling en beleid
• Change- en releasemanagement (o.a.
aansturen leverancier)
• Projectleiding en analyse
• Kenniscentrum en ondersteuning
(bedrijfsbureau)
Wvttk/Q&A
Download