Checklist Sourcing Strategie

advertisement
Heeftuvragenoverdezechecklist,het
SourcingFrameworkofITsourcing?Onze
sourcingspecialistenhelpenugraag.
ChecklistSourcingstrategie
www.divetro.nl
[email protected]
+31(0)264436790
Sourcingframeworkv1.0
Organisatie-encontextanalyse
Organisatieencontext
Eigenaar
Planning
Status
Toelichting
Eigenaar
Planning
Status
Toelichting
Eigenaar
Planning
Status
Toelichting
Eigenaar
Planning
Status
Toelichting
Eigenaar
Planning
Status
Toelichting
Eigenaar
Planning
Status
Toelichting
Eigenaar
Planning
Status
Toelichting
Eigenaar
Planning
Status
Toelichting
Eigenaar
Planning
Status
Toelichting
Eigenaar
Planning
Status
Toelichting
Eigenaar
Planning
Status
Toelichting
Eigenaar
Planning
Status
Toelichting
Eigenaar
Planning
Status
Toelichting
Eigenaar
Planning
Status
Toelichting
Eigenaar
Planning
Status
Toelichting
Zijndemissie,visieendoelstellingenvandeorganisatiebekend?
Zijndedoelstellingenvandesourcingbekend?
ZijndeEAprincipes,richtlijnenenuitgangspuntenbekend?
Zijndesecurityprincipes,richtlijnenenuitgangspuntenbekend?
ZijndeICTbeleidprincipes,richtlijnenenuitgangspuntenbekend?
Zijndewettelijkekadersenrichtlijnenbekend?
ZijnervaninvloedzijndeICTtrendsbekend?
Iserlosvandedoelstellingeneenvooringenomenkoersbekend?
Iserinzichtindehuidigekengetallenvandeorganisatie(o.a.medewerkers,locaties,ect.)?
Iserzichtopkengetallenvandeorganisatie(o.a.medewerkers,locaties,ect.)?
IshetorganigramvandeICTendegeheleorganisatieaanwezig?
Dienstverlening
Zijndehuidigeproductenendienstenbekendengeanalyseerd?
Isereendoelgroepenanalysebeschikbaar?
Zijndebenodigdeproductenendienstenvastgelegdenafgestemd?
Isdegebruikerstevredenheidbekendengeanalyseerd?
Zijndehuidigeserviceniveausvandedienstverleningbekendengeanalyseerd?
Zijndebenodigdeserviceniveausvandedienstverleningvastgelegdenafgestemd?
Zijndehuidigerapportagesoverhetniveauvandedienstverleningbekendengeanalyseerd?
Zijndebenodigdeeisent.a.v.derapportagesvastgelegdenafgstemd?
Zijndebenoidigdedienstverleningenserviceniveausgetoetstopmarktconformiteit?
Regie,beheerenprocessen
Isdehuidigeregiefunctieinzichtelijkengeanalyseerd?
Zijndekadersenuitgangspuntent.a.v.debenodigderegiefunctievastgelegd?
Isinzichtelijkwelkeinterneenexterneleveranciersbetrokkenzijnbijdedienstverlening?
IserperzelfteleverenproductendienstinzichtelijkwelkeexpertiseenaantalFTEbenodigdis?
Zijndehuidigeprocessenenproceduresinzichtelijkengeanalyseerd?
Zijndekadersenuitgangspuntent.a.v.benodigdeprocessenvastgelegd?
IsinzichtelijkwelkemethodenenstandaardenerbinnendeICTwordengebruikt?
Zijndekadersenuitgangspuntent.a.v.benodigdemethodenenstandaardenvastgelegd?
IsdehuidigeCMDBinzichtelijkengeanalyseerd?
Zijndekadersenuitgangspuntent.a.v.benodigdeCMDBvastgelegd?
Mensen
IserperICTmedewerkerinzichtelijkwatkennis,opleiding,etc.is?
Zijndekadersenuitgangspuntent.a.v.hettypebenodigdeICTmedewerkersvastgelegd?
Zijndekadersenuitgangspuntent.a.v.hetaantalFTEvastgelegd?
Isinzichtelijkwelkmedezeggenschapstrajectgelopendientteworden?
Contracten
Zijnallecontractenvanhuidigedienstverleners,ketenpartnersinzichtelijkengeanalyseerd?
Zijndekadersenuitgangspuntent.a.v.(aftesluiten)contractenvastgelegd?
Zijndekadersenuitgangspuntent.a.v.beinvloedingdienstverleningvastgelegd?
Projecten
Zijndehuidigeprojecteninzichtelijkengeanalyseerd?
Zijndereedsbekendeprojecteninzichtelijkengeanalyseerd?
Applicatielandschap
Zijnalleapplicatiesgedocumenteerd,bekendengeanalyseerd?
Zijndekadersenuitgangspuntent.a.v.applicatieso.b.v.dedoelstellingenvastgelegd?
Data
Isdehuidigdedatainzichtelijkengeanalyseerd(hoeveelheidenclassificatie)?
Isereeninschattinggemaaktvandebenodigdedata?
Zijndekadersenuitgangspuntent.a.v.opslagenarchiveringvandatavastgelegd?
Infrastructuurlandschap
Isdeinfrastructuurarchitectuuringerichtenwordendeuitgangspuntengehanteerd?
Ishetinfrastructuurlandschapindetailenaccuraatgedocumenteerd?
Isereenoverzichtvanalletechnischeruimtesenfaciliteiten?
Zijndekadersenuitgangspuntent.a.v.infrastructuuro.b.v.dedoelstellingenvastgelegd?
Werkpakkettenenmarktverkenning
Sourcingcriteria
Zijndesourcingcriteriavastgelegdenafgestemd?
Zijndekavelsgescoordeninclusiefonderbouwingvastgelegdenafgestemd?
Verkaveling
Isdedemarcatieenverkavelingvandehuidigedienstverleningbekendengeanalyseerd?
Zijndekoppelvlakkenendemarcatievandebenodigdedienstverleningbekendenafgestemd?
Zijndekoppelvlakkenendemarcatievandebenodigdetransitiebekendenafgestemd?
Isereenverkavelingsmodelopgesteldenafgestemd?
Zijndewerkpakketen,dienstverleningenverkavelinggetoetstopmarktconformiteit?
Leveranciers
Zijndeuitgangspuntentenaanzienvanhetaantalleveranciersvastgelegd?
Zijndeuitgangspuntentenaanzienvanonvang,typeenvolwassenheidleverancier(s)vastgelegd?
Businesscase
Financiën
Zijnhuidigekostenperproductendienstenvoordegeheledienstverleninginzichtelijk?
Zijnhuidigekosten,afschrijvingen,waardeneneigenaarschapperassetinzichtelijk?
Zijndehuidigepersoneelslasteninzichtelijk?
Zijnreedsgeplandegerelateerdeinvesteringenbekendenzijndezeinzichtelijk?
Zijndeuitgangspuntent.a.v.hetbudgetvoordeSOLLendeveranderingen(transitie)bekend?
Zijndekadersenuitgangspuntent.a.v.afrekeningbenodigdeproductenendienstenvastgelegd?
Zijndeuitgangspuntent.a.v.eigenaarschap,afschrijvingenafschrijvingbenodigdeassetsvastgelegd?
Zijndekadersenuitgangspuntent.a.v.benodigdepersoneelslastenvastgelegd?
Isinzichtelijkwatdeprijzenzijnvanbenodigdedienstverleningentransitiebijverschillendepartijen?
Zijndehuidigeenverwachtteprijzengetoetstopmarktconformiteit?
Isereenbusinesscaseopgesteldvoordekomende5jaar?
Sourcingkalander
Veranderroute
Isdetotaleverandering(GAPtussenISTenSOLL)inkaartgebracht?
Zijndedoelstellingenenuitgangspuntenvandeveranderinginkaartgebracht?
Isdeveranderingonderverdeeldinlogischaansluitendeplateaus/stromen?
Zijndetebehalendoelen/productenperplateau/stroomafgestemd?
Zijndeplateaus/stromenuitgezetindetijd?
Zijnperwerkstroomdebenodigdereceourcesvastgelegd?
Risico's
Risicoanalyse
Zijnperonderdeelderisico'sinkaartgebracht?
Zijnperrisicomitigerendemaatregelengedefinieerd?
Download