Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

advertisement
Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie
Vitaliteit en bevlogenheid vormen sleutelbegrippen voor het optimaal en duurzaam inzetten van
medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, voelen zich fit en sterk en kunnen lang en
onvermoeibaar met werken doorgaan. Vitale medewerkers worden wel moe van hun werk, maar het
geeft ze ook veel voldoening, het levert ze ook weer energie op. Vitaliteit is een kenmerk van
bevlogenheid, dat wordt gekenmerkt door toewijding, voldoening en een hoge mate van
betrokkenheid. Vitale en bevlogen medewerkers kunnen, ondanks toenemende taakeisen, meer aan,
zowel in hun werk als privé. Hoe groter de betrokkenheid en motivatie van management en
medewerkers, hoe groter en duurzamer hun inzet is. Dit leidt tot succes en betere resultaten van
medewerkers en de organisatie.
Waarom investeren in vitaliteit en bevlogenheid?
Door te investeren in vitaliteit en bevlogenheid haalt u het beste uit uw medewerkers, uw
medewerkers zijn duurzaam inzetbaar, het ziekteverzuim daalt, de productiviteit gaat omhoog, de
kwaliteit verbetert en er is ruimte en energie voor innovatie en creativiteit. Vitale en bevlogen
medewerkers ervaren werkgeluk, voelen binding met uw organisatie en dragen bij aan de doelen en
ambities van uw organisatie. Bevlogen medewerkers geven een boost aan uw imago, waardoor u als
werkgever aantrekkelijker bent op de arbeidsmarkt. Door deze positieve effecten zal de
tevredenheid van uw klanten stijgen. Het investeren in vitaliteit en bevlogenheid levert een
aanzienlijke kostenbesparing op, onder meer door een hogere productie, minder verzuim, minder
kennisverlies (doordat medewerkers de organisatie niet verlaten) en minder kosten voor het
inwerken van nieuwe medewerkers. Vitaliteit en bevlogenheid wordt daarom een steeds
belangrijkere concurrentiefactor. Bevlogen medewerkers zijn een voorwaarde voor een vitale
organisatie.
Kenmerken van een vitale organisatie
Een vitale organisatie:
o
heeft een visie op vitaliteit en bevlogenheid en draagt deze uit in haar organisatiecultuur;
o
heeft inzicht in de (gewenste) kwaliteit en kwantiteit van medewerkers en collega’s nu en in
de toekomst en zet dit op een juiste wijze in;
o
kent de verschillende vormen van vitaliteit (mentaal, sociaal en lichamelijk) en weet deze te
vertalen naar haar personeel(sbeleid);
o
inspireert en stimuleert om bevlogen te zijn door persoonlijke hulpbronnen en
energiebronnen in het werk te faciliteren en voluit te benutten;
o
kent inspirerende leiders, die weten wat hun medewerkers stimuleert en motiveert;
o
beschikt over voldoende leer- en ontwikkelmogelijkheden om de vitaliteit en innovativiteit te
vergroten en hiermee (persoonlijke) groei in de organisatie te stimuleren;
o
probeert met kleine stapjes vitaliteit te vergroten en viert successen.
Plan van aanpak Vitaliteit & Bevlogenheid
Kenmerken van onze aanpak
Op een praktische en resultaatgerichte manier gaan wij met het thema vitaliteit en bevlogenheid aan
de slag in uw organisatie. Onze aanpak wordt gekenmerkt door:
o
Positieve psychologie
Wij gaan uit van de momenten waarop medewerkers in hun kracht staan. Waar krijgen zij
energie van, ondanks dat een activiteit inspanning vraagt. Wij maken u bewust van en geven
u inzicht in vitaliteit en bevlogenheid en de rol van gedrag hierin.
o
Integrale benadering
Daarnaast gaan wij uit van een integrale benadering: wij hebben oog voor de verschillende
vormen van vitaliteit (mentaal, sociaal en lichamelijk), zowel in het werk als privé. Wij
hebben hierbij oog voor de verschillende niveaus in de organisatie (organisatie/ afdeling/
individu). Vitaliteit en bevlogenheid ontstaat door een optimale fit tussen de organisatie, de
afdeling, de taken en de medewerker. Wij zien het investeren in vitaliteit en bevlogenheid als
een gedeelde verantwoordelijkheid voor de werkgever en de medewerker.
2
o
Verandering in kleine stapjes en actief leren
Onze aanpak gaat uit van verandering in kleine stapjes en actief leren: kleine veranderingen
kunnen medewerkers al vitaler en meer bevlogen maken. Het vieren van kleine successen
vergroot bovendien de energie om te blijven investeren in vitaliteit en bevlogenheid.
Bevlogenheid werkt aanstekelijk: een bevlogen mens maakt een ander mens ook meer
bevlogen. Vitaliteit in organisaties ontstaat daar waar mensen zich bewust zijn van wat hen
bevlogen maakt en men elkaar inspireert en stimuleert om bevlogen te zijn. Zo krijgt u kennis
van en inzicht in de kracht en het resultaat van het met kleine stapjes vergroten van vitaliteit
en bevlogenheid van uw medewerkers en organisatie.
Onze aanpak
In onderstaand overzicht geven wij een grove schets van de door ons voorgestelde aanpak. Graag zijn
wij – in samenspraak met u – bereid deze voor uw organisatie op maat te maken. In onze aanpak ziet
u de verschillende niveaus van een organisatie (organisatie – afdeling – individu) terug. Op deze wijze
wordt de gehele organisatie betrokken. Een belangrijke eerste stap voor het succesvol verbeteren
van de vitaliteit en bevlogenheid is bewustwording in alle lagen van de organisatie.
Managers
•Bewustwording
•Visie
ontwikkeling
•Doelbepaling
Kick-off
directie
•Bewustwording
•Delen van visie,
doel en kennis
•Workshop
Terugkoppeling
•Bewustwording
•Overdracht aan
medewerkers
•Aan de slag!
Afdelingen
•Terugkomdag
•Coaching
•Kennis delen
•Vervolg
Eventueel MTO
Stap 1 Kick-off directie
Randvoorwaardelijk voor het vergroten van de vitaliteit en bevlogenheid binnen een organisatie is
een gedeeld bewustzijn van de nut en noodzaak van het thema en de aanpak. Er moet draagvlak zijn
om met elkaar aan de slag te gaan. Dit begint bij de top van de organisatie. Veelal wordt de nut en
3
noodzaak wel met de mond beleden, maar niet echt als zodanig gevoeld. De noodzaak om aan de
slag te gaan met vitaliteit en bevlogenheid kan op kwalitatieve en kwantitatieve wijze onderbouwd
worden. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) kan hierbij ondersteunen1.
Door middel van een inspirerende en prikkelende kick-off sessie wordt de directie meegenomen in
de nut, noodzaak en voordelen van het inzetten op vitaliteit en bevlogenheid en wordt een
gezamenlijke visie en een gemeenschappelijk doel bepaald.
Stap 2 Kick-off managers
In een kick-off workshop worden alle managers meegenomen in de nut, noodzaak en voordelen van
de voorgestelde aanpak. De visie en doelstellingen worden gedeeld, waarbij ruimte wordt gegeven
voor aanvullingen en invulling voor de eigen afdeling. Ook is er ruimte voor onderlinge kennisdeling.
Op deze wijze worden alle managers betrokken bij het onderwerp en worden zij toegerust om met
de eigen afdeling aan de slag te gaan.
Stap 3 Aan de slag op de afdeling
Nu de managers zijn toegerust, kunnen zij met hun medewerkers aan de slag met het thema
vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en bevlogenheid. Indien gewenst, kan hier op maat begeleiding bij
geboden worden. Cruciaal in deze fase is het gesprek tussen manager en medewerker. Centraal staat
de vraag: hoe kunnen we samen werken aan vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en bevlogenheid?
Immers: een bevlogen mens maakt de ander ook bevlogen, zij kunnen elkaar positief beïnvloeden.
Stap 4 Terugkoppeling
Na een half jaar vindt een terugkomdag plaats. Afhankelijk van de gekozen aanpak is dit een
organisatiebrede bijeenkomst of een bijeenkomst met alle managers. In deze bijeenkomst worden
ervaringen gedeeld, successen gevierd en wordt gekeken naar de toekomst: wat kunnen we van
elkaar leren? Welke interventies zijn het waard om terug te laten komen? Hoe willen we in de
toekomst bij dit onderwerp betrokken blijven?
1
Door het inzetten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt een 0-meting gedaan naar de mate
van vitaliteit, bevlogenheid, inzetbaarheid en tevredenheid van medewerkers. Hierdoor kunnen interventies nog
specifieker ingezet worden op die aspecten waar binnen uw organisatie de prioriteit ligt.
4
Werkvormen/ interventies
De voorgestelde aanpak wordt ondersteund met verschillende werkvormen/ interventies, die op
verschillende niveaus kunnen worden ingezet. Onderstaand geven wij u een indruk van de
mogelijkheden. In samenspraak met u stellen we een inspirerend Vitaliteitsprogramma samen!
Niveau organisatie
Interventies op organisatieniveau: nadruk op organisatieaspecten (deze kunnen eventueel uit een
MTO worden gehaald)
o
Inspiratiebijeenkomsten/ vieren van successen/ belonen van beste ideeën
o
Verbindingsopdracht
o
Management Development – workshop bevlogen leidinggeven
o
Organisatiefilm
o
Aandacht voor quick wins (bijvoorbeeld uit MTO of beste ideeën dropbox)
Niveau afdeling
Interventies op afdelingsniveau: nadruk op afdelingsaspecten (deze kunnen eventueel uit een MTO
worden gehaald). De opdrachten worden met collega’s (van de eigen afdeling) gedaan.
o
Intervisie tussen collega’s
o
World café
o
Job crafting (teamworkshop): inzicht in hoe je je werk leuker kunt maken door kleine dingen
te veranderen . Welke aspecten in je werk leveren energie op en welke aspecten kosten
energie?
o
Foto/ filmopdracht
o
Teamactiviteit organiseren
o
Best practice onderzoek
Niveau individu
Interventies op individueel niveau: de nadruk ligt op individueel niveau, het gaat hierbij om
individuele opdrachten.
o
Persoonlijke hulpbronnen definiëren (mentale , fysieke, sociale vitaliteit), eventueel met
gebruik van een vitaliteitscan
o
Generatieopdracht; interview/ kopje koffie
o
Diversiteitsopdracht; interview/ kopje koffie
5
o
Intervisie in/ extern met vakgenoten
o
Job crafting (workshop), inzicht in hoe je je werk leuker kunt maken door kleine dingen te
veranderen . Welke aspecten in je werk leveren energie op en welke aspecten kosten
energie?
o
Coaching in/ extern
o
Interview bevlogen mensen
o
Verrassingsopdracht: wat heb je altijd al willen doen?
6
Download