27-09-2015 middagdienst

advertisement
In deze dienst wordt door
Br. Frank Roorda
een preek gelezen van
ds. B. van Veen te IJmuiden
Voorlezer:
Gretine Post
We lezen: Numeri 13 - 14: 9
De preek gaat over Numeri 13: 27 - 14: 9
Het eerste lied: Psalm 95: 1
Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd
.
.
Votum (175b)
Zegengroet
De zegengroet mogen we beantwoorden met
het gezongen amen
Zingen: Psalm 95: 1
.
.
Psalm 95: 1
.
.
Votum en zegengroet
Zingen: Psalm 95: 1
Gebed
Lezen: Numeri 13 - 14: 9
Zingen: Psalm 91: 1, 2
Tekst:
Numeri 13: 27 - 14: 9
Preek
Zingen: Gezang 139: 6
.
.
.
.
Votum en zegengroet
Zingen: Psalm 95: 1
Gebed
Lezen: Numeri 13 - 14: 9
Zingen: Psalm 91: 1, 2
Tekst:
Numeri 13: 27 - 14: 9
Preek
Zingen: Gezang 139: 6
.
.
.
.
Votum en zegengroet
Zingen: Psalm 95: 1
Gebed
Lezen: Numeri 13 - 14: 9
Zingen: Psalm 91: 1, 2
Tekst:
Numeri 13: 27 - 14: 9
Preek
Zingen: Gezang 139: 6
.
.
Psalm 91: 1, 2
.
.
.
Psalm 91: 1, 2
.
.
.
.
.
Votum en zegengroet
Zingen: Psalm 95: 1
Gebed
Lezen: Numeri 13 - 14: 9
Zingen: Psalm 91: 1, 2
Tekst:
Numeri 13: 27 - 14: 9
Preek
Zingen: Gezang 139: 6
.
.
.
.
Votum en zegengroet
Zingen: Psalm 95: 1
Gebed
Lezen: Numeri 13 - 14: 9
Zingen: Psalm 91: 1, 2
Tekst:
Numeri 13: 27 - 14: 9
Preek
Zingen: Gezang 139: 6
.
.
.
Tekst: Numeri 13:27 – 14:9
.
Jozua en Kaleb; Durf je nog?
Vertrouwen op God, leert je andere
verhoudingen in een harde werkelijkheid zien.
1. De harde werkelijkheid
2. De machtige God
.
.
.
Tekst: Numeri 13:27 – 14:9
.
Numeri 13: 32 (NBG51)
Ook verspreidden zij onder de Israelieten een
kwaad gerucht omtrent het land dat zij
verspied hadden, door te zeggen: Het land
dat wij zijn doorgetrokken om het te
verspieden, is een land dat zijn inwoners
verslindt, en alle mensen die wij daar zagen,
waren mannen van grote lengte.
.
.
.
Tekst: Numeri 13:27 – 14:9
.
Numeri 13: 33 (NBG51)
Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die
tot de reuzen behoren, en wij waren als
sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in
hun ogen.
.
.
.
Tekst: Numeri 13:27 – 14:9
.
Numeri 14: 1 (NBG51)
Hierop barstte het hele volk in tranen uit,
heel de nacht door klonk hun gejammer.
.
.
.
.
Tekst: Numeri 13:27 – 14:9
Numeri 14: (NBG51)
2 Ze begonnen zich allemaal te beklagen.
‘Waren we maar in Egypte gestorven, ‘zeiden
ze tegen Mozes en Aäron, ‘of hier in de
woestijn.
3 Waarom brengt de HEER ons naar dat land?
Om door het zwaard geveld te worden, en om
onze vrouwen en kinderen te laten buitmaken?
We kunnen beter teruggaan naar Egypte.’
4 En tegen elkaar zeiden ze: ‘Laten we een
leider kiezen en teruggaan naar Egypte.’
.
.
.
Tekst: Numeri 13:27 – 14:9
.
2 Petrus 2 (NBG51)
Hun is overkomen, wat een waar
spreekwoord zegt:
Een hond, die teruggekeerd is naar zijn
uitbraaksel,
of: een gewassen zeug naar de modderpoel.
.
.
.
Tekst: Numeri 13:27 – 14:9
.
Numeri 14: (NBV)
5 Toen wierpen Mozes en Aäron zich ter
aarde, ten overstaan van de voltallige
gemeenschap van Israël.
.
.
.
Tekst: Numeri 13:27 – 14:9
.
Mattheus 10: (HSV)
28 En wees niet bevreesd voor hen die het
lichaam doden en de ziel niet kunnen doden,
maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die
zowel ziel als lichaam te gronde kan richten
in de hel.
.
.
.
Tekst: Numeri 13:27 – 14:9
.
Jozua en Kaleb; Durf je nog?
Vertrouwen op God, leert je andere
verhoudingen in een harde werkelijkheid zien.
1. De harde werkelijkheid
2. De machtige God
.
.
.
Tekst: Numeri 13:27 – 14:9
.
Numeri 14: (NBG51)
6 En Jozua, … en Kaleb, …scheurden hun
klederen
7 en zeiden tot de gehele vergadering der
Israëlieten: Het land dat wij doorgetrokken
zijn om het te verspieden, dat land is
buitengewoon goed.
.
.
.
.
Tekst: Numeri 13:27 – 14:9
Numeri 14: (NBG51)
6 En Jozua, … en Kaleb, …scheurden hun
klederen
7 en zeiden tot de gehele vergadering der
Israëlieten: Het land dat wij doorgetrokken
zijn om het te verspieden, dat land is
buitengewoon goed.
8 Indien de HERE welgevallen aan ons heeft,
dan zal Hij ons in dit land brengen en het ons
geven, een land, dat vloeit van melk en
honig.
.
.
.
Tekst: Numeri 13:27 – 14:9
.
Numeri 13: (NBV)
1 De HEER zei tegen Mozes:
2 ‘Stuur er een aantal mannen op uit om
Kanaän, het land dat ik de Israëlieten geven
zal, te verkennen.
.
.
.
Tekst: Numeri 13:27 – 14:9
.
Numeri 14: (NBG51)
8 Indien de HERE welgevallen aan ons heeft,
dan zal Hij ons in dit land brengen en het ons
geven, een land, dat vloeit van melk en
honig.
.
.
.
Tekst: Numeri 13:27 – 14:9
.
Numeri 14: (NBG51)
9 Alleen, weest dan niet opstandig tegen de
HERE, en gij, vreest het volk van het land
niet, want zij zijn ons tot spijs, hun schaduw
is van hen geweken, en de HERE is met ons;
vreest hen niet.
.
.
.
Tekst: Numeri 13:27 – 14:9
.
Mattheus 16: (NBG51)
18 En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze
petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de
poorten van het dodenrijk zullen haar niet
overweldigen.
.
.
.
Tekst: Numeri 13:27 – 14:9
.
1 Corinthiërs 10: (NBG51)
12 Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat
hij niet valle.
13 Gij hebt geen bovenmenselijke
verzoeking te doorstaan. En God is getrouw,
die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen
verzocht wordt, want Hij zal met de
verzoeking ook voor de uitkomst zorgen,
zodat gij ertegen bestand zijt.
.
.
.
Tekst: Numeri 13:27 – 14:9
.
Numeri 14: (NBG51)
9 Alleen, weest dan niet opstandig tegen de
HERE, en gij, vreest het volk van het land
niet, want zij zijn ons tot spijs, hun schaduw
is van hen geweken, en de HERE is met ons;
vreest hen niet.
.
.
.
Tekst: Numeri 13:27 – 14:9
.
Jozua 14: (NBV)
10 …Ik ben nu vijfentachtig jaar oud,
11 maar nog altijd even sterk als op de dag
dat Mozes me op verkenning stuurde. Ik ben
nog even goed als toen in staat te vechten en
het bevel te voeren.
.
.
.
Tekst: Numeri 13:27 – 14:9
.
Jozua 14: (NBV)
12 Geef me dus dit bergland dat de HEER me
indertijd heeft beloofd. U hebt toen toch
gehoord dat er Enakieten wonen, in grote
en versterkte steden?
Als de HEER me maar bijstaat zal ik ze wel
meester worden, zoals hij heeft beloofd.’
.
.
.
Tekst: Numeri 13:27 – 14:9
.
Jozua 15: (NBG51)
14 En Kaleb verdreef vandaar de drie
Enakieten: Sesai, Achiman en Talmai, zonen
van Enak.
.
.
.
Tekst: Numeri 13:27 – 14:9
.
Numeri 14: (NBG51)
24 Doch omdat bij mijn knecht Kaleb een
andere geest geweest is en hij Mij volkomen
gevolgd heeft, zal Ik hem naar het land
brengen, waar hij heen geweest is, en zijn
nakomelingschap zal het bezitten.
.
.
.
Tekst: Numeri 13:27 – 14:9
.
Mattheus 19: (NBV)
28 Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie:
wanneer de tijd aanbreekt dat alles
vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon
in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon,
zullen ook jullie die mij gevolgd zijn
plaatsnemen op de twaalf tronen en
rechtspreken over de twaalf stammen van
Israël.
.
.
.
.
Zingen: Gezang 139: 6
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 149
Gebed
Zingen: LvdK 293: 1, 2
Zegen
.
.
Gezang 139: 6
.
.
.
.
.
Zingen: Gezang 139: 6
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 149
Gebed
Zingen: LvdK 293: 1, 2
Zegen
.
.
Gezang 149 a
Gezang 149 b
.
.
Zingen: Gezang 139: 6
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 149
Gebed
Zingen: LvdK 293: 1, 2
Zegen
.
.
.
.
COLLECTE
Vandaag
Is de 1ste collecte voor de Diakonie
voor hulp aan vluchtelingen
En de 2de collecte voor de Kerk
Na de collecte zingen we: LvdK 293: 1, 2
.
.
Help
vluchtelingen
nu
Miljoenen ontheemden
Conflicten in
Syrië en Irak
zijn op dit
moment de
oorzaak van
miljoenen
ontheemden.
De meeste ontheemden in de regio
97% van de vluchtelingen wordt
opgevangen in het Midden-Oosten zelf
Het Christelijk Noodhulpcluster helpt met
voedsel, onderdak én investeert in
duurzame oplossingen.
Vluchtelingen Europa
Tienduizenden
mensen vluchten
naar Europa.
Het Christelijk
Noodhulpcluster
helpt met eten,
drinken en
toiletartikelen
voor gezinnen.
Help Vluchtelingen Nu!
Help ons
helpen!
Het is nu
heel hard
nodig!
Bidt
Wiltuumee?
bidden voor …
- Voor snelle en effectieve
hulp aan vluchtelingen.
- Voor vrede en stabiliteit in
de wereld.
- Voor herstel en troost voor
gewonden en
getraumatiseerden
genezing van de gewonden.
- Voor de lokale organisaties,
hulpverleners en overheden
die helpen
Hartelijk dank voor uw
bijdrage!
Meer
Meerinformatie
informatie
dorcas.nl
redeenkind.nl
tear.nl
woordendaad.nl
zoa.nl
.
.
COLLECTE
Volgende Week
Is de collecte voor de Kerk
Na de collecte zingen we: LvdK 293: 1, 2
.
.
LvdK 293: 1, 2
.
.
.
LvdK 293: 1, 2
.
.
.
.
.
Zegen
De zegen mogen we beantwoorden
met het gezongen amen (182c)
.
.
.
.
De volgende kerkdienst is,
zo de Here wil,
Zondag 4 oktober
om 9.30 uur.
Van harte welkom.
.
.
.
.
Schoenendoosactie 2015
begint eind oktober weer.
Spaart u alvast mee?
Let op de juiste soort schoenendoos vanaf
ongeveer schoenmaat 36:
Binnenkort vindt u de folder in uw postvak met
alles wat erin mag.
Ook losse dingen zijn welkom.
Daarvoor komt er een krat in de hal.
Irma Lobbezoo, Coby Roorda
.
.
Download