lectionarium jaar a - RK Parochie St Jan de Doper

advertisement
LECTIONARIUM JAAR A
EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
EERSTE LEZING
Jes.,2, 1-5
Uit de Profeet Jesaja
Visioen van Jesaja, de zoon van Amos, over Juda en Jeruzalem. Op het einde der
dagen zal de berg waarop de tempel van de Heer staat, oprijzen boven alle bergen en
uitsteken boven alle heuvels. Alle volkeren zullen erheen stromen en talloze naties
erheen trekken. Zij zullen zeggen: "Kom, laat ons optrekken naar de berg van de
Heer, naar de tempel van Jakobs God. "Hij zal ons zijn wegen wijzen en wij zullen zijn
paden bewandelen. "Want uit Sion komt de Wet, het Woord van de Heer uit
Jeruzalem. "Oordelen zal Hij de volkeren, rechtspreken over de talloze naties. "Zij
zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers, hun speren tot sikkels. "Geen volk zal
nog het zwaard trekken tegen een ander, en niemand zal nog leren oorlog voeren.
"Huis van Jakob, kom, Iaat ons wandelen in het licht van de Heer."
TUSSENZANG
Ps.122 (121), 1-2, 3-4a, 4b-5, 6-7, 8-9
REFR: Hoe blij was ik, toen men mij riep: wij trekken naar Gods huis!
Hoe blij was ik, toen men mij riep: wij trekken naar Gods huis !
Nu mag mijn voet, Jeruzalem, uw poorten binnentreden.
Jeruzalem, ommuurde stad, zo dicht opeengebouwd:
Naar U trekken de stammen op, de stammen van Gods volk.
( Zij gaan naar Israëls gebruik de Naam van God vereren.
Daar staan de zetels van het recht, de troon van Davids huis.
Bidt dan om vrede voor Jeruzalem: dat ieder die u liefheeft veilig zij.
Dat eendracht heerse binnen uw omwalling, in al uw huizen rust. )
Terwille van mijn broeders en mijn makkers wens ik u vrede toe;
Terwille van het huis van onze God bid ik voor u om zegen.
TWEEDE LEZING Rom., 13, 11-14
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters,
Gij weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken. Thans is ons
heil dichterbij dan toen wij tot het geloof kwamen.De nacht loopt ten einde, de dag
breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de werken der duisternis en ons wapenen
met het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen als op klaarlichte dag, en ons
onthouden van braspartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist
en nijd. Bekleedt u met de Heer Jezus Christus en koestert geen zondige begeerten
meer.
ALLELUIA
Ps. 85 (84), 8
Alleluia. Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 24, 37-44
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal
het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Zoals de mensen in de dagen voor de
zondvloed doorgingen met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot op
de dag waarop Noach de ark binnenging, en zij niets vermoedden totdat de zondvloed
kwam en allen wegrukte: zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Dan zullen
er twee op de akker zijn: de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten: twee
vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen, de
andere achtergelaten. Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer
komt. Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de
dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken. Weest ook gij
dus bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht."
TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
EERSTE LEZING
Jes., 11, 1-10
Uit de Profeet Jesaja
In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï, een scheut aan zijn
wortels zal vruchten dragen. De geest van de Heer zal op hem rusten, de geest van
wijsheid en verstand, de geest van raad en heldenmoed, de geest van liefde en vreze
des Heren, en deze vreze des Heren zal hij uitstralen. Hij zal geen oordeel vellen naar
uiterlijke schijn, geen uitspraak doen op grond van geruchten. De kleinen zal hij recht
verschaffen, een eerlijk vonnis spreken uitbuiter zal hij striemen met de gesel van zijn
mond, en de boosdoener doden met de adem van zijn lippen. Gerechtigheid wordt de
gordel om zijn heupen, onkreukbaarheid de band om zijn lenden. Dan huist de wolf bij
het lam, vlijt de panter zich neer naast het geitje, grazen te zamen het kalf en het
leeuwenjong, een kleuter kan ze weiden ! Koe en berin hebben vriendschap gesloten,
hun jongen liggen naast elkaar, en de leeuw vreet hooi met het rund. De zuigeling
speelt bij het hol van de adder, en het kleine kind steekt zijn handje in het nest van de
slang ! Dan zondigt niemand meer, doet niemand meer kwaad op heel mijn heilige
berg, maar zal de gehele aarde vervuld zijn met liefde tot God, zoals de zeebodem
bedolven is onder het water. Op die dag zal de wortel van Isaï opgericht staan als
banier voor de volken: alle naties zullen naar hem toestromen. En zijn troon zal
luisterrijk zijn !
TUSSENZANG
Ps. 72 (71), 2, 7-8, 12-13, 17
REFREIN: Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien en welvaart alom tot het
einde der maanden.
Mijn God, verleen de koning uw wijsheid, de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen, uw armen met billijkheid.
Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien en welvaart alom tot het einde der
maanden.
Regeren zal hij van zee tot zee, vanaf de Rivier tot de grens van de aarde.
De arme die steun vraagt zal hij bevrijden, de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden, de zwakken schenkt hij weer levensmoed.
Voor eeuwig blijve zijn naam geprezen, in ere zolang als er dagen zijn.
Zijn naam zij een zegen voor alle stammen, bij alle volken met lof vermeld.
TWEEDE LEZING Rom., 15, 4-9
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters,
Alles wat eertijds werd opgeschreven, werd opgetekend tot onze lering, opdat wij door
de volharding en de vertroosting die wij putten uit de Schrift, in hoop zouden leven.
God, die de volharding en de vertroosting schenkt, verlene u ook eensgezindheid in
de geest van Christus Jezus, opdat gij één van hart en uit één mond de God en Vader
van onze Heer Jezus Christus moogt verheerlijken. Aanvaardt daarom elkander als
leden van één gemeenschap, zoals ook Christus ons in zijn gemeenschap heeft
opgenomen, ter ere Gods. Ik bedoel dit: terwille van Gods trouw is Christus dienaar
geweest van het Joodse volk, om de beloften aan de aartsvaders waar te maken;
maar de heidenen moeten God verheerlijken om zijn erbarming, volgens het woord
van de Schrift: "Daarom zal ik U loven onder de heidenen en uw naam met psalmen
prijzen."
ALLELUIA
Alleluia. Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht; en heel de mensheid zal
Gods redding zien. Alleluia.
EVANGELIE Mt.,3, 1-12
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus.
In die tijd trad Johannes de Doper op en predikte in de woestijn van Judea: "Bekeert
u, want het Rijk der hemelen is nabij." Deze toch is het die de profeet Jesaja
bedoelde, toen hij zei: Een stem van iemand die roept in de woestijn: bereidt de weg
van de Heer, maakt zijn paden recht." Johannes nu droeg een kleed van kameelhaar
en een leren gordel om zijn lenden. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde
honing. Toen trok Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek naar hem uit en zij
lieten zich door hem dopen in de rivier, de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden.
Maar toen hij vele Farizeeën en Sadduceeën zag komen om gedoopt te worden,
sprak hij tot hen: "Adderengebroed, wie heeft u voorgespiegeld, dat ge de dreigende
toorn kunt ontvluchten ? "Brengt liever vruchten voort die passen bij bekering, en
neemt niet een houding aan alsof ge bij uzelf zegt: Wij hebben Abraham tot vader !
"Waarachtig, ik zeg u, dat God de macht bezit voor Abraham uit deze stenen kinderen
te verwekken ! Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen. Elke boom dus die geen
goede vrucht draagt, wordt omgekapt en in het vuur geworpen. Ik doop u met water,
opdat ge u zoudt bekeren. "Maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik, en ik ben niet
waardig Hem van zijn sandalen te ontdoen. "Hij zal u dopen met de heilige Geest en
met vuur. De wan heeft Hij in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer grondig zuiveren; zijn
tarwe zal Hij in de schuur verzamelen, maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur."
DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
EERSTE LEZING
Jes.35,1.6a-10
Uit de Profeet Jesaja
Zo spreekt de Heer: "Woestijn en steppe zullen zich verheugen, jubelen en bloeien de
dorre vlakte. Pronken zal zij met lelies, van blijdschap jubelen en juichen. De glorie
van de Libanon valt haar ten deel, de luister van Karmel en Sjaron. Zij zullen de glorie
van de Heer aanschouwen, de luister van onze God. Maak slappe handen sterk, geef
kracht aan knikkende knieën. Spreek tot allen die de moed verloren hebben: Vat
moed en vrees niet: Uw God komt om de wraak te voltrekken, God komt om te
vergelden en om u te redden." Dan gaan de ogen van de blinden weer open en zullen
de oren van de doven geopend worden. De lamme zal springen als een hert en
jubelen zal de tong van de stomme. Die door de Heer verlost zijn, zullen weer
terugkeren. Jubelend komen zij naar Sion, hun hoofden omgeven met eeuwige
vreugde. Zij zullen vreugde verkrijgen en blijdschap, en pijn en gejammer nemen de
vlucht.
TUSSENZANG
Ps. 146 (145), 7, 8-9a, 9bc- 10
REFREIN: Kom, Heer, om ons te redden. (Cf. Jes., 35,4) of: Alleluia.
De Heer doet altijd zijn woord gestand, verdrukten verschaft Hij recht.
De Heer geeft brood aan wie honger heeft, gevangenen geeft Hij de vrijheid.
De ogen van de blinden opent de Heer, gebrokenen richt Hij weer op.
De Heer bemint de rechtvaardigen, de Heer behoedt de ontheemden.
De Heer geeft wees en weduwe steun, maar zondaars laat Hij verdwalen.
De Heer is koning in eeuwigheid, uw God, Sion, heerst over alle geslachten.
TWEEDE LEZING Jak.,5,7-10
Uit de brief van de heilige apostel Jakobus.
Broeders en zusters, Hebt geduld tot de komst van de Heer. De boer die uitziet naar
de heerlijke vrucht van zijn land, kan alleen maar geduldig wachten, totdat de winteren voorjaarsregens gevallen zijn. Ook gij moet geduldig zijn en moedig, want de komst
van de Heer is nabij. Klaagt elkaar niet aan; dan valt ge zelf onder het oordeel. Denkt
eraan: de rechter staat al voor de deur. Broeders en zusters, neemt een voorbeeld
aan de lijdzaamheid en het geduld van de profeten, die gesproken hebben in de naam
van de Heer.
ALLELUIA
Jes., 61, 1 (cf. Lc., 4, 18)
Alleluia. De geest des Heren is over Mij gekomen om aan armen de Blijde Boodschap
te brengen. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 1, 2- 1 1
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus.
In die tijd hoorde Johannes in de gevangenis over de werken van de Christus en hij
liet Hem door zijn leerlingen de vraag stellen: "Zijt Gij de komende, of hebben wij een
ander te verwachten?" Jezus antwoordde hun: "Gaat aan Johannes zeggen wat gij
hoort en ziet: blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen,
doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd. Gelukkig is hij
die aan Mij geen aanstoot neemt." Toen zij vertrokken waren, begon Jezus tot de
menigte te spreken over Johannes: "Waar zijt gij in de woestijn naar gaan zien? Naar
een riethalm door de wind bewogen? Waar zijt gij dan wél naar gaan zien? Naar
iemand in verfijnde kleding? Die verfijnde kleding dragen zijn te vinden in de paleizen
der koningen. Waartoe zijt gij dan uitgetrokken? Om een profeet te zien ? lnderdaad,
zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet! Hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend
mijn bode voor U uit die de weg voor uw komst zal bereiden. Voorwaar, Ik zeg u:
Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan
Johannes de Doper. Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen groter dan hij."
VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
EERSTE LEZING
(Jes.7, 10-14)
Uit de profeet Jesaja.
In die dagen sprak Jesaja tot Achaz: "Vraag de Heer uw God om een teken, hetzij
hoog in de hemel of diep in de hel." Maar Achaz antwoordde: "Ik vraag niet om een
teken. Ik wil de Heer niet op de proef stellen." En Jesaja sprak: "Luister dan, huis van
David, is het u niet genoeg mensen te ergeren, dat gij ook mijn God tot ergernis wilt
zijn? Daarom geeft de Heer u ook ongevraagd een teken: Zie, de jonge vrouw zal
ontvangen en een zoon baren, en zij zal hem noemen: "Immanuel": God met ons.
TUSSENZANG
(psalm 24)
REFREIN: De Heer moet de poorten binnengaan, want Hij is de koning der glorie.
Aan God hoort de aarde en al wat erop is, de aardschijf en al wat daar woont; Want
Hij heeft haar op het water gegrondvest, haar vastgelegd op de zee.
Wie zal beklimmen de berg van de Heer, wie in zijn heiligdom staan? Die rein is van
handen en zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat kwaad is.
Hij zal door de Heer gezegend worden, beloond door God, zijn Verlosser. Zo doet het
geslacht dat zich richt tot Hem, dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.
TWEEDE LEZING (Rom.1, 1-7)
Begin van de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.
Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus door Gods roeping apostel, bestemd
voor de dienst van het evangelie, dat God eertijds door zijn profeten in de heilige
schriften heeft aangekondigd. Het is de boodschap over zijn Zoon, die naar het vlees
is geboren uit het geslacht van David, die naar de heilige Geest is aangewezen als
Zoon van God door Gods machtige daad, door zijn opstanding uit de doden, Jezus
Christus onze Heer. Door Hem heb ik de genade van het apostelschap ontvangen, om
ter ere van zijn naam onder alle volken mensen te brengen tot de gehoorzaamheid
van het geloof. Ook gij hoort bij hen, geroepen als gij zijt door God tot de
gemeenschap van Jezus Christus. Ik zend mijn groeten aan u allen in Rome: God
heeft u lief en riep u tot zijn heilige gemeente. Genade en vrede voor u vanwege God
onze Vader en de Heer Jezus Christus!
ALLELUIA
Alleluia. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. En men
zal Hem de naam Immanuel geven: God met ons, alleluia.
EVANGELIE (Mt.1,18-24)
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus.
De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria
verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de
heilige Geest. Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak
wilde brengen, dacht hij er over in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak: "Jozef, zoon
van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar
schoot is van de heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet
noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden." Dit alles is geschied, opdat
vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt: Zie, de
maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en men zal Hem de
naam Immanuël geven. Dat is de vertaling: God met ons. Ontwaakt uit de slaap deed
Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich.
KERSTMIS/NACHTMIS
EERSTE LEZING
(Jes.9, 1-3.5-6)
Uit de profeet Jesaja.
Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht; een licht straalt over hen die
wonen in het land van doodse duisternis. Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun
vreugde vergroot. Voor uw Aanschijn zijn zij vol vreugde, een vreugde als die om de
oogst, als die van mensen die jubelen bij het verdelen van de buit. Want het juk dat
zwaar op het volk drukte, de stang op hun schouders, en de stok van hun drijvers, Gij
hebt ze stuk gebroken als op de dagen van Midjan. Want een kind is ons geboren,
een Zoon werd ons geschonken: Hem wordt de macht op de schouders gelegd en
men noemt Hem: Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige Vader,
Vredevorst. Een grote macht en een onbeperkte welvaart zullen toevallen aan Davids
troon en aan zijn koninkrijk, zodat het gegrondvest zal zijn en stevig gebouwd op recht
en gerechtigheid van nu af tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer der hemelse
machten brengt het tot stand.
TUSSENZANG
Psalm 96
REFREIN: Heden is ons een Redder geboren, Christus de Heer.
Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zingt voor de Heer, alle landen. Zingt voor de
Heer en verheerlijkt zijn Naam, verkondigt zijn heil alle dagen.
Meldt aan de naties zijn heerlijkheid, zijn wondere daden aan alle volken. Want
machtig en onvolprezen is Hij en meer te duchten dan alle goden.
De velden zwaaien met al hun gewassen, de woudreuzen buigen hun kruin. Zij juichen
de Heer toe omdat Hij komt, Hij komt als de koning der aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren, de volkeren eerlijk en trouw.
TWEEDE LEZING Tit.2,11-14
Uit de brief van de heilige Apostel Paulus aan Titus.
Dierbare, de genade van God, bron van heil voor alle mensen,
is op aarde verschenen. Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te
verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd, terwijl wij uitzien
naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze
grote God en Heiland Christus Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van
alle ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk, gereinigd van
zonde, vol ijver voor alle goeds.
ALLELUIA
(Lc.2,10-11)
Alleluia. Ik verkondig U een vreugdevolle boodschap: Heden is U een Redder
geboren, Christus, de Heer. Alleluia.
EVANGELIE (Lc.2, 1-14)
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling moest
gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling had voor het eerst plaats toen
Quirinius landvoogd van Syrie was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om
zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en
geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazaret naar Judea naar de stad
van David, Bethlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn
verloofde, die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij
moeder zou worden; zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde
hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was
in de herberg. In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende
de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij
werden omstraald door de glorie des Heren, zodat zij door grote vrees werden
bevangen. Maar de engel sprak tot hen: "Vreest niet, want zie, ik verkondig u een
vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een Redder
geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij
zult het pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe."
Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met
de woorden: "Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij
welbehagen heeft."
DAGMIS/KERSTMIS
EERSTE LEZING
(Jes.52,7-10)
Uit de profeet Jesaja .
Hoe lieflijk op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede meldt, goed
nieuws verkondigt, die heil komt melden, die zegt tot Sion: "Uw God regeert! Hoort!
Uw torenwachters verheffen hun stem, zij jubelen tegelijk want zij zien, oog in oog de
terugkeer van de Heer naar Sion. Barst los in jubel, allen samen, puinen van
Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk getroost; Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heer
heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volkeren; en alle grenzen der
aarde hebben het heil van onze God aanschouwd.
TUSSENZANG
(Psalm 98)
REFREIN: Geheel de aarde aanschouwde, wat onze God voor ons deed.
Zingt voor de Heer een nieuw gezang omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden, de macht van zijn heilige arm.
Zijn weldaden deed Hij ons kennen, de volkeren zijn gerechtigheid. Opnieuw bleek zijn
goedheid en trouw ten gunste van Israëls huis.
Geheel de aarde aanschouwde wat onze God voor ons deed. Verheerlijkt de Heer,
alle landen, weest blij, verheugt u en zingt.
Zingt voor de Heer bij de citer, met citer en psalterspel. Laat schallen trompet en
bazuin en danst voor de Heer, uw koning.
TWEEDE LEZING (Hebr.1,1-6)
Uit de brief aan de Hebreeën.
Nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken had
door de profeten, heeft Hij nu, op het einde der tijden, tot ons gesproken door de
Zoon, die Hij erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat en door wie Hij het heelal
heeft geschapen. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn
wezen en Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord. En na de reiniging der
zonden te hebben voltrokken, heeft Hij zich neergezet ter rechterzijde van de majesteit
in den hoge, ver verheven boven de engelen, zoals Hij hen ook overtreft in de
waardigheid die zijn deel is geworden. Heeft God ooit tot een engel gezegd Gij zijt mijn
zoon. Ik heb u heden verwekt? Of: ik zal een vader voor hem zijn en hij zal mijn zoon
zijn? Wanneer Hij evenwel de eerstgeborene opnieuw de wereld binnenleidt, zegt Hij:
Alle engelen Gods moeten Hem hulde brengen."
ALLELUIA
Alleluia. Wij staan in het volle licht van deze heilige dag: Komt, laten wij de Heer
aanbidden. Want heden daalde een groot licht op aarde neer. Alleluia.
EVANGELIE (Joh.1, 1-18)
Lezing uit het heilig evangelie volgens Johannes
In het begin was het Woord en het woord was bij God en het Woord was God. Dit was
in het begin bij God. Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden
van wat geworden is. In Hem was leven, en dat leven was het licht der mensen. En
het licht schijnt in de duisternis maar de duisternis nam het niet aan. Er trad een mens
op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om
te getuigen van het Licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was
het Licht, maar hij moest getuigen van het Licht. Het ware Licht, dat iedere mens
verlicht, kwam in de wereld. Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden,
en toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen
aanvaardden Hem niet. Aan allen echter die Hem wel aanvaardden, aan hen die in
zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden; Zij zijn niet
uit bloed noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God
geboren. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn
heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader
ontvangt, vol van genade en waarheid. Wij hebben Johannes' getuigenis over Hem
toen hij uitriep: "Deze was het van wie ik zei: Hij die achter mij komt, is mij voor, want
Hij was eerder dan ik." Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen: genade op
genade. Werd de Wet door Mozes gegeven, de genade en de waarheid kwamen door
Jezus Christus. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die in de
schoot des Vaders is, Hij heeft Hem doen kennen.
TWEEDE KERSTDAG/H.STEFANUS
EERSTE LEZING
(Hand.6, 8-10; 7,54-60)
Uit de Handelingen van de Apostelen.
In die dagen deed Stefanus, vol genade en kracht, grote wondertekenen onder het
volk. Sommige leden echter van de zogenaamde synagoge der Vrijgelatenen,
Cyreneeërs en Alexandrijnen en sommige mensen uit Cilicië en Asia begonnen met
Stefanus te redetwisten, maar zij konden niet op tegen de wijsheid en de geest
waarmee hij sprak.
Toen ze dit hoorden, werden ze woedend en knarsetandden tegen hem.
Maar Stefanus, vervuld van de heilige Geest, staarde naar de hemel en zag Gods
heerlijkheid en Jezus staande aan Gods rechterhand; en hij riep uit: "Ik zie de hemel
open en de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand." Maar zij begonnen
luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als een man op hem af.
Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem. De getuigen legden hun mantels
neer aan de voeten van een jongeman die Saulus heette. Terwijl zij Stefanus stenigden, bad hij: "Heer Jezus, ontvang mijn geest." Toen viel hij op zijn knieën en riep met
luider stem: "Heer, reken hun deze zonde niet aan." Na deze woorden ontsliep hij.
Saulus stemde in met de moord op deze man.
TUSSENZANG (Psalm 31)
REFREIN: Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen, Heer.
Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting, uw Naam is mijn leider en gids.
Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen, Gij zult mij beschermen, getrouwe God. Ik
stel op U mijn vertrouwen, Heer, ik mag mij verheugen in uw erbarmen.
Gij hebt mijn lot in uw hand, bevrijd mij van mijn vervolgers. Laat over uw dienaar uw
Aanschijn stralen, red mij door uw genade.
ALLELUIA.
(Ps.118, 26a en 27a)
Alleluia. Gezegend die komt met de Naam van de Heer. De Heer is God, Hij verlicht
ons, Alleluia.
EVANGELIE (Mt.10,17-22)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus.
In die tijd zei Jezus tot de twaalf: "Neemt u in acht voor de mensen. Zij zullen u
overleveren aan de rechtbanken en u geselen in hun synagogen. Gij zult voor
stadhouders en koningen gebracht worden omwille van Mij, om zo ten overstaan van
hen en de heidenen getuigenis af te leggen. Maakt u echter, wanneer men u
overlevert niet bezorgd over het hoe of wat van uw spreken: op dat ogenblik zal u
worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u
spreekt dan de Geest van uw Vader. De ene broer zal de andere overleveren om hem
te laten doden, de vader zijn kind; de kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en
hen ter dood doen brengen. Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van
mijn Naam. Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden.
Zondag onder het octaaf van Kerstmis: FEEST VAN DE H.FAMILIE
EERSTE LEZING
Sir., 3, 2-6. 12-14
Uit het boek Ecclesiasticus
De Heer heeft een vader aangesteld over de kinderen; en de moeder recht gegeven
over haar zonen. Wie zijn vader eerbiedigt krijgt vergiffenis van zonden, en als iemand
die schatten verzamelt is hij die zijn moeder eert. Wie zijn vader eert, beleeft vreugde
aan zijn kinderen, en wanneer hij bidt wordt hij verhoord. Wie zijn vader eert zal een
lang leven genieten en wie zijn vader gehoorzaamt verkwikt het hart van zijn moeder.
Wie de Heer vreest, eert zijn ouders. Kind, draag zorg voor uw vader op zijn oude dag
en doe hem geen verdriet zolang hij leeft. Op de dag dat je in nood zijt, wordt aan u
gedacht; gij die nog in volle kracht zijt, veracht uw vader niet. Medelijden met uw vader
zal niet worden vergeten, anders dan de zonden, bouwt zij uw huis op.
TUSSENZANG
Ps. 128 (127), 1-2, 3, 4-5
REFREIN: Gelukkig die godvrezend zijt, en de weg des Heren gaat.
Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten, tevreden en voorspoedig zult ge zijn.
Uw vrouw daarbinnen in uw huis is als een rijkbeladen wijnstok.
En als olijventakken rond de stam zo staan uw zonen om uw tafel.
Ja, zo wordt elke man gezegend die eer geeft aan de Heer.
Moogt gij Jeruzalem welvarend zien zolang uw dagen duren.
TWEEDE LEZING Kol., 3, 12-21
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse
Broeders en zusters,
Bekleedt u, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, met tedere ontferming,
goedheid, deemoed, zachtheid en geduld.
Verdraagt elkander en vergeeft elkander als de een tegen de ander een grief heeft.
Zoals de Heer u vergeven heeft zo moet ook gij vergeven. Voegt bij dit alles de liefde
als de band der volmaaktheid. En laat de vrede van Christus heersen in uw hart;
daartoe zijt gij immers geroepen, als leden van één lichaam, en weest dankbaar. Het
woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen. Leert en vermaant elkander
met alle wijsheid. Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en
liederen, ingegeven door de Geest. En al wat gij doet in woord of werk doet alles in de
naam van Jezus de Heer, God de Vader dankend door Hem. Vrouwen, weest uw man
onderdanig, zoals het christenen betaamt. Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet
humeurig tegen haar. Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is de Heer
welgevallig. Vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij de moed niet verliezen.
ALLELUIA
Kol., 3, 15a en 16a
Alleluia. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart. Het woord van Christus moge
in volle rijkdom onder u wonen. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 2, 13-15. 19-23
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus
Toen de Wijzen waren heengegaan, verscheen een engel van de Heer in een droom
aan Jozef en sprak: "Sta op, neem het kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf
daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het kind zoeken om het te doden." Hij
stond op en week in de nacht met het kind en zijn moeder naar Egypte uit. Daar bleef
hij tot aan de dood van Herodes, opdat in vervulling zou gaan wat de Heer gesproken
had door de profeet: "Ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte." Nadat Herodes
gestorven was, verscheen in Egypte een engel van de Heer in een droom aan Jozef
en zei: "Sta op, neem het kind en zijn moeder en trek naar het land Israël, want die het
kind naar het leven stonden, zijn gestorven." Hij stond op, nam het kind en zijn moeder
en ging naar het land Israël. Toen hij echter hoorde, dat Archelaus in plaats van zijn
vader Herodes, over Juda heerste, vreesde hij daarheen te gaan; van Godswege in
een droom ingelicht, begaf hij zich daarom naar het gebied van Galilea. Hier
aangekomen, vestigde hij zich in een stad, Nazaret geheten, vestigde hij zich in een
stad, Nazaret geheten, opdat in vervulling zou gaan wat door de profeten gezegd was:
"Hij zal een Nazoreeër genoemd worden."
OUDJAAR
EERSTE LEZING
Uit de Profeet Jesaja.
(Jes.63,7-17)
Ik wil bezingen de trouw die de Heer ons bewees, zijn roemrijke daden, alles wat Hij
voor ons heeft gedaan, zijn grote goedheid voor het huis van Israëls, al wat Hij voor
ons heeft gedaan in zijn barmhartigheid, vanuit de overvloed van zijn trouw. Het is
toch mijn volk, zei Hij, het zijn mijn kinderen, ze stellen Mij niet teleur. Daarom redde
Hij hen uit al hun nood. geen gezant of engel deed dat, maar Hijzelf. Hijzelf verloste
hen uit medelijden en liefde. Hij nam hen op en droeg hen verder onafgebroken. Maar
omdat ze opstandig werden en zijn goddelijke geest beledigden, werd Hij hun vijand
en ging Hij hen bestrijden. Toen dachten zij terug aan die vroegere tijd, aan Mozes,
zijn dienaar. "Waar was Hij nu die de herder van zijn kudde uit het water haalde en
hem met zijn goddelijke geest bezielde; die met zijn roemrijke macht naast Mozes
optrok en de zee voor hem openspleet - zo verwierf Hij zich eeuwige roem -, die hen
door diepe wateren hielp, en behouden door de woestijn liet trekken, als paarden, die
nergens over struikelen, als vee dat in de vlakte voedsel zoekt? In die tijd geleide hen
de geest van de Heer. Inderdaad, zo hebt Gij uw volk geleid en U een roemrijke naam
verworven. Zie neer uit de hemel, uit uw heilig en heerlijk paleis. Waar zijn nu toch uw
naijver en uw grote daden? Waarom uw meeleven en uw erbarmen onderdrukken?
Gij zijt toch onze Vader. - Abraham kent ons niet, Israël is met ons niet begaan. - Gij,
Heer, zijt onze Vader, van oudsher heet Gij onze verlosser. Waarom, Heer, liet Gij ons
afdwalen en maakte Gij ons zo halsstarrig, dat wij U niet meer vreesden? Wordt weer
als vroeger voor uw dienaars, voor de stammen die uw eigendom zijn.
TUSSENZANG
REFREIN:
(1 Kron.29)
Heer, wij eren uw luisterrijke Naam.
Gij zijt geprezen, Heer, in alle eeuwen, - Gij God van onze Vader Israël. -Groot zijn uw
daden, oppermachtig, verheven, luisterrijk en hoog geëerd. Want alles in de hemel en
op aarde is het uwe.
Gij zijt de koning, Heer, die boven allen staat; van U zijn aanzien en bezit afkomstig. Al
wat bestaat richt zich naar uw bevel Gij kunt beschikken over vaardigheid en krachten,
wat groot en sterk is, hebt Gij zo gemaakt.
ALLELUIA
Alleluia. U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart omdat Gij naar mijn bidden hebt
geluisterd, alleluia.
EVANGELIE (Mt.18,19-20)
Lezing uit het heilig Evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Wanneer twee van u eensgezind op aarde iets
vragen, het moge zijn wat het wil, zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de
hemel is. Want waar twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben ik in hun
midden."
Octaafdag van Kerstmis (1 januari)
MOEDERSCHAP VAN MARIA
EERSTE LEZING
(Num., 6, 22-27)
Zij zullen mijn naam over de Israëlieten uitspreken, en Ik zal hen zegenen.
Uit het boek Numeri
De Heer sprak tot Mozes: "Zeg aan Aaron en zijn zonen: Als gij de Israëlieten zegent,
doe het dan met deze woorden: Moge de Heer u zegenen en u behoeden ! Moge de
Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn ! Moge de Heer zijn
gelaat naar u keren en u vrede schenken ! "Als zij zo mijn naam over de Israëlieten
uitspreken zal Ik hen zegenen."
TUSSENZANG
Ps. 67 (66), 2-3, 5, 6 en 8
REFREIN: God, wees ons barmhartig en zegen ons.
God, wees ons barmhartig en zegen ons, toon ons het licht van uw aanschijn;
Opdat men op aarde uw wegen mag kennen, in alle landen uw heil.
Laat alle naties van vreugde juichen omdat Gij de volken rechtvaardig regeert en alles
op aarde bestuurt.
Geef dat de volken U eren, o God, dat alle volken U eren.
God geve ons zo zijn zegen dat heel de aarde Hem vreest.
TWEEDE LEZING (Gal, 4, 4-7)
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten
Broeders en zusters,
Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn eigen Zoon, geboren uit een
vrouw, geboren onder de wet om ons, slaven van de wet, vrij te maken zodat wij de
rang kregen van zonen. En opdat ge zonen zijt heeft God de Geest van zijn Zoon, die
"Abba, Vader!" roept, in ons hart gezonden. Ge zijt dus niet langer slaaf maar zoon en
als zoon ook erfgenaam en wel door toedoen van God.
ALLELUIA
Hebr., 1, 1-2
Alleluia. Op velerlei wijzen heeft God tot onze vaderen gesproken door de profeten; op
het einde der tijden heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon. Alleluia.
EVANGELIE Lc. 2, 16-21
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
In die tijd haastten de herders zich naar Bethlehem en vonden Maria en Jozef en het
pasgeboren kind, dat in de kribbe lag. Toen ze dit gezien hadden maakten ze bekend
wat hun over dit kind gezegd was. Allen die het hoorden stonden verwonderd over
hetgeen de herders hun verhaalden. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en
overwoog ze bij zichzelf. De herders keerden terug terwijl zij God verheerlijkten en
loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden; het was juist zoals hun gezegd
was. Toen de acht dagen voorbij waren en men het kind moest besnijden, ontving het
de naam Jezus, zoals het door de engel was genoemd voordat het in de
moederschoot werd ontvangen.
TWEEDE ZONDAG NA KERSTMIS
EERSTE LEZING
Uit het boek Ecclesiasticus.
(Sir.24, 1-2.8-12)
De wijsheid zingt haar eigen lof en roemt zichzelf te midden van haar volk; in de
gemeente van de Allerhoogste opent zij haar mond, in tegenwoordigheid van zijn
heerschaar roemt zij zichzelf. De Schepper van alle dingen gaf mij een gebod; die mij
geschapen heeft, wees mij een vaste plaats aan voor mijn tent. Hij sprak: Sla uw tent
op in Jakob en vind in Israël uw erfdeel! Voor alle tijden, van het begin af, heeft Hij mij
geschapen en in eeuwigheid houd ik niet op te bestaan. In het heilig tabernakel deed
ik dienst voor zijn aangezicht; zo kreeg ik in Sion vaste voet. In de geliefde stad gaf Hij
mij zo een rustplaats en in Jeruzalem was mijn heerschappij. Ik heb wortel geschoten
in een verheerlijkt volk, in het erfdeel van de Heer, mijn erfbezit.
TUSSENZANG
(psalm 147)
REFREIN: Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
Loof de Heer, Jeruzalem, Sion, verheerlijk uw God. Want Hij heeft uw poorten stevig
gegrendeld, uw zonen gezegend binnen uw muur.
Hij laat U in vrede uw akkers bebouwen en voedt U met tarwebloem. Hij zendt zijn
bevel uit over de aarde en haastig rept zich zijn woord.
Hij is het die Jakob zijn woord heeft gezonden, zijn wet en geboden voor Israël. Nooit
was er een volk dat Hij zo heeft behandeld, geen ander maakte Hij zijn wegen bekend.
TWEEDE LEZING (Ef.1,3-6a.15-18)
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze.
Broeders en zusters, Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die
ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. In Hem
heeft Hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te
zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden
door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van
zijn genade. Daarom zeg ook ik onophoudelijk dank, want ik heb gehoord van uw
geloof in de Heer Jezus en uw liefde voor alle heiligen. Steeds gedenk ik u in mijn
gebeden. Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid,
u de Geest te geven van wijsheid en openbaring om Hem waarachtig te kennen. Moge
Hij uw innerlijk oog verlichten om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe
rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel temidden der heiligen.
ALLELUIA.
Alleluia. Lof zij U, Christus, verkondigd onder de volken; lof zij U, Christus, gelovig
aanvaard in de wereld. Alleluia.
EVANGELIE (Joh.1, 1-18)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
In het begin was het Woord en het woord was bij God en het Woord was God. Dit was
in het begin bij God. Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden
van wat geworden is. In Hem was leven, en dat leven was het licht der mensen. En
het licht schijnt in de duisternis maar de duisternis nam het niet aan. Er trad een mens
op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om
te getuigen van het Licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was
het Licht, maar hij moest getuigen van het Licht. Het ware Licht, dat iedere mens
verlicht, kwam in de wereld. Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden,
en toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen
aanvaardden Hem niet. Aan allen echter die Hem wel aanvaardden, aan hen die in
zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden; Zij zijn niet
uit bloed noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God
geboren. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn
heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader
ontvangt, vol van genade en waarheid. Wij hebben Johannes' getuigenis over Hem
toen hij uitriep: "Deze was het van wie ik zei: Hij die achter mij komt, is mij voor, want
Hij was eerder dan ik." Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen: genade op
genade. Werd de Wet door Mozes gegeven, de genade en de waarheid kwamen door
Jezus Christus. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die in de
schoot des Vaders is, Hij heeft Hem doen kennen.
OPENBARING DES HEREN
EERSTE LEZING
(Jes.60,1-6)
Uit de profeet Jesaja
Sta op, laat het licht U beschijnen, Jeruzalem, want de Zon gaat over U op en de
glorie van de Heer begint over U te schijnen. Want zie, de duisternis bedekt de aarde,
het donker de volkeren, maar over U gaat de Heer op en zijn glorie is boven U
verschenen. Volkeren komen af op uw licht, koningen op de luister van uw dageraad.
Sla uw ogen op en zie om U heen. Van overal stromen ze naar U toe, uw zonen
komen van verre, uw dochters draagt men op de arm. Bij het zien hiervan zult gij met
blijdschap worden vervuld en uw hart zal bonzen en wijs worden van vreugde. Want
de schatten der zee gaan over in uw bezit, de rijkdommen der volkeren worden aan U
afgedragen. Een zee van kamelen bedekt U, jonge kamelen van Midjan en Efa. Alle
bewoners van Sjeba trekken naar U toe, ze voeren goud en wierook aan en verkondigen luid de roem van de Heer.
TUSSENZANG
(psalm 72)
Mijn God, verleen de koning uw wijsheid, de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien,
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal Hij van zee tot zee, van de Rivier tot de grens van de aarde.
Vorsten van Tarsis, van verre kusten, zenden geschenken. Arabische heersers en
Etiopen betalen Hem cijns. Hem huldigen alle vorsten der aarde en alle volkeren
dienen hem.
De arme die steun vraagt zal hij bevrijden, de ongelukkige zonder hulp. Hij zal zich
ontfermen over misdeelden, de zwakken schenkt hij weer levensmoed.
TWEEDE LEZING (Ef.3, 2-3a.5-6)
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze.
Broeders en zusters, Gij hebt vernomen hoe zich de genade Gods heeft verwezenlijkt
die mij met het oog op u gegeven is: door openbaring is mij de kennis van het geheim
meegedeeld zoals ik het reeds in het kort heb beschreven. Nooit is het onder vroegere
geslachten aan de kinderen der mensen bekend gemaakt, zoals het nu door de Geest
is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: dat de heidenen in Christus
Jezus medeërfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door
middel van het evangelie.
ALLELUIA.
Alleluia. Wij hebben zijn ster in het oosten gezien en komen de Heer onze hulde
brengen. Alleluia.
EVANGELIE (Mt.2, 1-12)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus.
Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was ten tijde van koning Herodes, kwamen
er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen: "Waar is de pasgeboren koning der
Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze
hulde te brengen." Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel
Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen
en legde hun de vraag voor, waar Christus moest geboren worden. Zij antwoorden
hem: "Te Bethlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: En gij,
Bethlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van
Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn
volk Israël." Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en vroeg hun nauwkeurig
naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Bethlehem met
de opdracht: "Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar dat Kind en wanneer gij
het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen." Na
de koning aangehoord te hebben vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het oosten
gezien hadden, ging voor hen uit totdat zij boven de plaats waar het Kind zich bevond
stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij
gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën
neer vallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en
boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege
gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere
weg naar hun land.
Zondag na 6 januari DOOP VAN DE HEER
EERSTE LEZING
Jes., 42, 1-4. 6-7
Uit de Profeet Jesaja
Zo spreekt de Heer: "Dit is mijn Dienaar die Ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie Ik
behagen schep: mijn geest stort Ik over hem uit, gerechtigheid laat hij stralen over de
volken. Hij roept niet, hij schreeuwt niet en op straat verheft hij zijn stem niet. Het
geknakte riet zal hij niet breken, de kwijnende vlaspit niet doven, in waarheid zal hij de
gerechtigheid laten stralen. Onvermoeid en ongebroken zal hij op aarde gerechtigheid
laten zegevieren: de verre kusten zien uit naar zijn leer. Ik, de Heer, roep u in
gerechtigheid, Ik neem u bij de hand en waak over u en maak u voor de mensen tot
het teken van mijn verbond en tot een licht voor de volken. Blinden zult gij de ogen
openen, gevangenen uit hun kerker bevrijden en uit de gevangenis allen die in
duisternis zitten."
TUSSENZANG
Ps. 29 (28), 1a en 2, 3ac-4, 3b en 9b- 10
REFREIN: God zegent zijn volk met vrede.
Huldigt de Heer, alle zonen van God. Huldigt de Heer om zijn glorie en macht.
Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam, knielt voor Hem neer om zijn heilige
luister.
De stem van de Heer schalt over het water, Gods majesteit roept van over de zee.
De stem van de Heer met dreunend geweld, de stem van de Heer, ontzagwekkend !
Gods majesteit roept van over de zee, zijn tempel weergalmt van zijn glorie.
De Heer troont boven het firmament, daar zetelt Hij eeuwig als koning.
TWEEDE LEZING Hand., 10, 34-38
Uit de Handelingen der Apostelen
In die tijd nam Petrus het woord en sprak: "Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen
aanzien van persoon bestaat, maar dat, uit welk volk ook, ieder die Hem vreest en het
goede doet Hem welgevallig is. Het woord heeft Hij tot de zonen van Israël gezonden
toen Hij door Jezus Christus de blijde boodschap van vrede verkondigde: Deze is de
Heer van alles. Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazaret zijn
optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte en hoe God Hem
gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht. "Hij ging weldoende rond en genas
allen die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met Hem."
ALLELUIA
Cf. Mc., 9, 6
Alleluia. De hemelen gingen open en de stem van de Vader zei: Dit is mijn Zoon, de
Welbeminde, luistert naar Hem. Alleluia.
EVANGELIE Mt.,3, 13-17
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus
In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te
laten dopen. Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de woorden: "Ik heb uw
doopsel nodig, en Gij komt tot mij?" Jezus antwoordde: "Laat het nu zijn; want zo past
het ons al wat is vastgesteld te volbrengen." Toen liet Johannes Hem toe. Nadat
Jezus gedoopt was, steeg Hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open
en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen.
En een stem uit de hemel sprak: "Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik
welbehagen heb."
ASWOENSDAG
EERSTE LEZING
Joel 2, 12-18
Uit de profeet Joel.
Zo spreekt God de Heer: Keert tot mij terug, van ganser harte, met vasten, geween en
met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw kleren, keert terug tot de Heer uw God,
want genadig is Hij en barmhartig, lankmoedig en vol liefde, en Hij heeft spijt over het
onheil. Wie weet, keert Hij terug en krijgt Hij spijt en laat dan zegen achter zich, een
meeloffer en een plengoffer voor de Heer uw God. Blaast de bazuin op Sion, kondigt
een heilige vastentijd af, roept een plechtige bijeenkomst bijeen. Verzamelt het volk,
belegt een heilige bijeenkomst, brengt de oudsten samen en verzamelt ook de
kinderen en de zuigelingen; laat de bruidegom zijn kamer verlaten en de bruid haar
bruidsvertrek. Laat tussen de voorhal en het altaar de priesters, die de dienst van de
Heer verrichten, wenen en zeggen: Spaar uw volk, Heer, laat niet met uw erfdeel
spotten, laat niet de heidenen het overheersen. Moet men onder de volken zeggen:
Waar blijft dan hun God? Toen is de Heer voor zijn land opgekomen en heeft Hij zijn
volk gespaard.
TUSSENZANG
Psalm 51
REFREIN: God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid, delg mijn zondigheid in uw
erbarmen.
God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid, delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af, reinig mij van al mijn zonden.
Ik erken dat ik misdreven heb, altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen. Jegens U alleen
heb ik gezondigd, wat U tegenstaat heb ik gedaan.
Schep in mij een zuiver hart mijn God, geef mij weer een vastberaden geest. Wil mij
niet verstoten van uw aanschijn, neem uw heilige Geest niet van mij weg.
Geef mij weer de weelde van uw zegen, maak mij sterk in edelmoedigheid. Heer,
maak Gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen.
TWEEDE LEZING (2 Kor.5,20-6,2)
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters, wij zijn gezanten van Christus, God roept u op door ons woord.
Wij smeken u in Christus' naam: laat u met God verzoenen! Hem die geen zonde
heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door Hem Gods eigen
heiligheid zouden worden. Als Gods medewerkers sporen wij u aan: zorg dat ge zijn
genade niet tevergeefs ontvangt. Hij zegt immers: Op de gunstige tijd heb Ik u
verhoord, op de dag van het heil ben Ik u te hulp gekomen. Nu is er die gunstige tijd,
vandaag is het de dag van het heil.
EVANGELIE (Mt.6, 1-6.16-18)
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheus.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Denkt er om: beoefent uw gerechtigheid niet
voor het oog van de mensen om de aandacht te trekken; anders hebt gij geen recht
op loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin
het dan niet voor u uit, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat, opdat
zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen. Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten, wat uw rechter
doet, opdat uw aalmoes in het verborgene blijve en uw Vader, die in het verborgene
ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen,
die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden om op te
vallen bij de mensen; voorwaar Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen! Maar als
gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bidt tot uw Vader die in
het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen; zij verstrakken
hun gezicht om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar, Ik zeg u: Zij
hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij vast, zalft dan uw hoofd en wast uw
gezicht, om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die
in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
1e ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
EERSTE LEZING
Gen.,2,7-9;3, 1-7
Uit het boek Genesis
In het begin boetseerde God de Heer de mens uit stof, van de aarde genomen, en Hij
blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen. Daarna
legde God de Heer een tuin aan in Eden, ergens in het oosten, en daarin plaatste Hij
de mens die Hij geboetseerd had. God de Heer liet uit de grond allerlei bomen
opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten; daarbij was ook de
boom van het leven midden in de tuin en de boom van de kennis van goed en kwaad.
Van alle dieren, die God de Heer gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Ze
zei tot de vrouw: "Heeft God werkelijk gezegd dat ge van geen enkele boom in de tuin
moogt eten?" De vrouw zei tot de slang: "Wij mogen wel eten van de vruchten van de
bomen in de tuin. God heeft alleen gezegd: Van de vruchten van de boom die midden
in de tuin staat moogt ge niet eten; ge moogt ze zelfs niet aanraken; anders zult gij
sterven." Maar de slang zei tot de vrouw: "Gij zult helemaal niet sterven. God weet dat
uw ogen open zullen gaan als ge eet van die boom, en dat ge dan gelijk zult worden
aan God door de kennis van goed en kwaad." Toen zag de vrouw dat het goed eten
was van die boom, en dat hij een lust was voor het oog, en hoe aantrekkelijk het was
er inzicht door te krijgen. Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan; zij gaf er ook van
aan haar man, die bij haar stond, en ook hij at ervan. Nu gingen hun beiden de ogen
open en zij ontdekten dat zij naakt waren. Daarom hechtten ze vijgebladen aaneen en
maakten daar lendeschorten van.
TUSSENZANG
Ps. 51 (50), 3-4, 5-6a, 12-13, 14 en 17
REFREIN: Heer, ontferm U, wij hebben gezondigd.
God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid, delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af, reinig mij van al mijn zonden.
Ik erken dat ik misdreven heb, altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
Jegens U alleen heb ik gezondigd, wat U tegenstaat heb ik gedaan.
Schep in mij een zuiver hart, mijn God, geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn, neem uw heilige Geest niet van mij weg.
Geef mij weer de weelde van uw zegen, maak mij sterk in edelmoedigheid.
Heer, maak Gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen.
TWEEDE LEZING Rom.,5, 12-19 of 12. 17-19
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters, Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en met de
zonde de dood; en zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen
gezondigd hebben. (Er was immers reeds zonde in de wereld, voor de wet er was.
Maar de zonde wordt niet aangerekend, waar geen wet is. Toch heeft de dood als
koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen die zich niet op de
wijze van Adam schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod. Adam
nu is het beeld van Hem die komen moest. Maar de genade van God laat zich niet
afmeten naar de misstap van Adam. De fout van één mens bracht allen de dood,
maar God schonk allen rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade: de ene
mens Jezus Christus. Zijn gave is sterker dan die ene zonde. De rechtspraak die
volgde op de ene misstap liep uit op een veroordeling, maar de gratie die na zoveel
overtredingen verleend werd, betekende volledige kwijtschelding.) Door toedoen van
één mens begon de dood te heersen, als gevolg van de val van die mens. Zoveel
heerlijker zullen zij die de overvloed der genade en de gave der gerechtigheid
ontvangen, leven en heersen, dank zij de ene mens Jezus Christus. Dit betekent: één
fout leidde tot veroordeling van allen, maar één goede daad leidde tot vrijspraak en
leven voor allen. En zoals door de ongehoorzaamheid van één mens allen zondaars
werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van Een allen worden gerechtvaardigd.
VERS VOOR HET EVANGELIE
Mt. 4, 4b
Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God
voortkomt.
EVANGELIE Mt., 4, 1-11
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus
In die tijd werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op
de proef gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast,
kreeg Hij honger. Nu trad de verleider op Hem toe en sprak: "Als Gij de Zoon van God
zijt, beveel dan dat deze stenen hier in brood veranderen." Hij gaf ten antwoord: "Er
staat geschreven: Niet van brood alleen leeft de mens, maar van elk woord dat komt
uit de mond van God." Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad,
plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot Hem: "Als Gij de
Zoon van God zijt, werp U dan naar beneden, want er staat geschreven: Aan zijn
engelen zal Hij omtrent U een bevel geven, dat zij U op de handen nemen, opdat Ge
uw voet niet zult stoten aan een steen." Jezus zei tot hem: "Er staat ook geschreven:
Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen." Ten slotte nam de duivel Hem mee
naar een heel hoge berg, vanwaar hij Hem alle koninkrijken der wereld toonde in hun
heerlijkheid. En hij zei: "Dat alles zal ik U geven, als Gij in aanbidding voor mij
neervalt." Toen zei Jezus hem: "Weg, satan; er staat geschreven: De Heer uw God
zult gij aanbidden en Hem alleen dienen." Nu liet de duivel Hem met rust en er
kwamen engelen om Hem te dienen.
2e ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
EERSTE LEZING
Gen., 12, 1-4a
Uit het boek Genesis
In die dagen zei de Heer tot Abram: "Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie,
naar het land dat Ik u zal aanwijzen. Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u
zegenen en uw naam groot maken, zodat hij een zegen zal zijn. Ik zal zegenen die u
zegenen, maar die u vervloeken zal Ik vervloeken. "Door u zal zegen komen over alle
geslachten op aarde." Toen trok Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen.
TUSSENZANG
Ps. 33 (32), 4-5, 18-19, 20 en 22
REFREIN: Geef ons, Heer, uw barmhartigheid, zoals wij op U vertrouwen.
Oprecht is immers het woord van de Heer, en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief, de aarde is vol van zijn mildheid.
Maar het is God die zijn dienaars bewaakt, hen die op zijn gunst vertrouwen.
Dat Hij hen redden zal van de dood bij hongersnood hen zal voeden.
Daarom vertrouwt ons hart op de Heer, is Hij ons een schild en een helper.
Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid, zoals wij op U vertrouwen.
TWEEDE LEZING 2 Tim., 1, 8b- 10
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteus
Dierbare, Draag uw deel in het lijden voor het evangelie, door de kracht van God, die
ons gered heeft en geroepen met een heilige roeping, niet op grond van onze
verdiensten, maar volgens het vrije besluit van zijn genade, van alle eeuwigheid ons
verleend in Christus Jezus. Nu is zijn genade openbaar geworden door de verschijning
van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk
leven deed aanlichten door het evangelie.
VERS VOOR HET EVANGELIE
Vanuit een schitterende wolk werd de stem van de Vader gehoord: Dit is mijn
welbeminde Zoon, luistert naar Hem.
EVANGELIE Mt., 17, 1-9
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus
In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee en
bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen
van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd
glanzend als het licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met Hem
onderhielden. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: "Heer, het is goed dat wij hier
zijn. Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een
voor Elia." Nog had hij niet uitgesproken of een lichtende wolk overschaduwde hen en
uit de wolk klonk een stem: "Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn
welbehagen heb gesteld; luistert naar Hem." Op het horen daarvan wierpen de
leerlingen zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees. Maar Jezus kwam
naar hen toe, raakte hen aan en zei: "Staat op, en weest niet bang." Toen zij hun ogen
opsloegen zagen zij niemand meer dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg
gelastte Jezus hun: "Spreekt met niemand over wat ge hebt aanschouwd voordat de
Mensenzoon uit de doden is opgestaan."
3e ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
EERSTE LEZING
Ex., 17,3-7
Uit het boek Exodus
In die dagen, leden de Israëlieten tijdens de woestijntocht hevige dorst. Zij bleven
tegen Mozes morren en zeiden: "Waarom hebt gij ons weggevoerd uit Egypte als wij
toch met kinderen en vee van dorst moeten sterven ?" Mozes klaagde zijn nood bij de
Heer: "Wat moet ik toch aan met dit volk? Ze staan op het punt mij te stenigen." De
Heer gaf Mozes ten antwoord: "Ga met enkelen van Israëls oudsten voor het volk uit,
neem in uw hand de staf waarmee ge de Nijl geslagen hebt en begeef u op weg. Ik zal
ginds, voor uw ogen, op een rots staan, op de Horeb. Sla op die rots: er zal water
uitstromen zodat de mensen kunnen drinken." Mozes deed dat in het bijzijn van
Israëls oudsten. Hij noemde de plaats Massa en Meriba vanwege de verwijten der
Israëlieten en omdat zij de Heer hadden uitgedaagd door zich af te vragen: Is de Heer
nu bij ons of niet?
TUSSENZANG
REFREIN: Luistert heden naar zijn stem: weest niet halsstarrig.
Ps. 95 (94)/ 1-2 6-7, 8-9
Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de Rots van ons heil.
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren.
Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen, neerknielen voor Hem die ons schiep.
Hij is onze God en wij zijn volk, Hij is de herder en wij zijn kudde.
Luistert heden dan naar zijn stem: weest niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in
Massa in de woestijn;
Waar uw vaderen Mij wilden tarten ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
TWEEDE LEZING Rom., 5, 1-2. 5-8
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters, Gerechtvaardigd door het geloof, leven wij in vrede met God
door Jezus Christus onze Heer. Hij is het, die ons door het geloof de toegang heeft
ontsloten tot die genade waarin wij staan; door Hem ook mogen wij ons beroemen op
onze hoop op de heerlijkheid Gods. En die hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods
liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken. Christus
is immers voor goddelozen gestorven op de gestelde tijd, toen wij zelf nog geheel
hulpeloos waren. Men zal niet licht iemand vinden die zijn leven geeft voor een
rechtvaardige, al zou misschien iemand in een bepaald geval dit van zich kunnen
verkrijgen. God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor ons
is gestorven, toen wij nog zondaars waren.
VERS VOOR HET EVANGELIE
Joh.,4,42 en 15
Heer, Gij zijt werkelijk de Redder van de wereld; Geef mij van het levend water, zodat
ik geen dorst meer krijg.
EVANGELlE Joh., 4, 5-42 of 5-15. 19b-26. 39a. 40-42
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
In die tijd kwam Jezus in een stad van Samaria, Sichar genaamd, dichtbij het stuk
grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef had gegeven. Daar bevond zich de bron van
Jakob en vermoeid van de tocht ging Jezus zo maar bij deze bron zitten. Het was rond
het middaguur. Toen een vrouw uit Samaria water kwam putten zei Jezus tot haar:
"Geef Mij te drinken." De leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om
levensmiddelen te kopen. De Samaritaanse zei tot Hem: "Hoe kunt Gij als Jood nu te
drinken vragen aan mij, een Samaritaanse?" - Joden namelijk onderhouden geen
betrekkingen met de Samaritanen. Jezus gaf ten antwoord: "Als ge enig begrip hadt
van de gave Gods en als ge wist wie het is, die u zegt: Geef Mij te drinken, zoudt ge
het aan Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water hebben gegeven." Daarop
zei de vrouw tot Hem: "Heer, Ge hebt niet eens een emmer en de put is diep: waar
haalt Ge dan dat levende water vandaan? Zijt Ge soms groter dan onze vader Jakob
die ons de put gaf en er met zijn zonen en zijn vee uit dronk?" Jezus antwoordde haar:
"iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst, maar wie van het water drinkt dat
Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel, het water dat Ik
hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven."
Hierop zei de vrouw tot Hem: "Heer, geef mij van dat water, zodat ik geen dorst meer
krijg en hier niet meer moet komen om te putten." (Jezus zei haar: "Ga uw man
roepen en kom dan hier terug." "Ik heb geen man", antwoordde de vrouw. Jezus zei
haar: "Dat zegt ge terecht: ik heb geen man; want vijf mannen hebt ge gehad, en die
ge nu hebt is uw man niet. "Wat dit betreft, hebt ge de waarheid gesproken. " Heer, zei de vrouw -) ik zie dat Gij een profeet zijt. Onze vaderen aanbaden op die berg
daar, en gij, Joden, zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men aanbidden moet."
"Geloof Mij, vrouw, - zei Jezus haar, er komt een uur dat gij noch op die berg noch in
Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet kent; wij aanbidden wat wij
kennen, omdat het heil uit de Joden komt. "Maar er zal een uur komen, ja het is er al,
dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. "De Vader
toch zoekt mensen die Hem zo aanbidden. "God is geest, en wie Hem aanbidden,
moeten Hem in geest en waarheid aanbidden." De vrouw zei Hem: "Ik weet dat de
Messias - dat wil zeggen: de Gezalfde komt, en wanneer Die komt zal Hij ons alles
verkondigen." Jezus zei tot haar: "Dat ben Ik, die met u spreek." Juist op dat ogenblik
kwamen zijn leerlingen terug en zij stonden verwonderd dat Hij in gesprek was met
een vrouw. Geen van hen echter vroeg: "Wat wilt Ge van haar?" of "Waarom praat Gij
met haar?" De vrouw liet haar waterkruik in de steek, liep naar de stad terug en zei tot
de mensen: "Komt eens kijken naar een man, die mij alles heeft verteld wat ik gedaan
heb! "Zou Hij soms de Messias zijn?" Toen verlieten zij de stad om naar Hem toe te
gaan. Ondertussen drongen de leerlingen bij Hem aan met de woorden: "Eet toch iets,
Rabbi." Maar Hij zei hun: "Ik heb een spijs te eten die gij niet kent." De leerlingen
zeiden tot elkaar: "Zou iemand Hem soms te eten gebracht hebben?" Daarop zei
Jezus hun: "Mijn spijs is, de wil te doen van Hem die Mij gezonden heeft en zijn werk
te volbrengen. Zegt gij niet: Nog vier maanden en dan komt de oogst? Wel nu, Ik zeg
u: slaat uw ogen op en kijkt naar de velden; ze staan wit, rijp voor de oogst. Reeds
krijgt de maaier zijn loon en verzamelt vrucht tot eeuwig leven, zodat zaaier en maaier
zich samen verheugen. Zo is het gezegde waar: de een zaait, de ander maait. Ik
stuurde u uit om te maaien waarvoor gij niet hebt gezwoegd; anderen hebben
gezwoegd en gij plukt van hun zwoegen de vruchten.) Vele Samaritanen uit de stad
geloofden in Hem (om het woord van de vrouw die getuigde: "Hij heeft mij alles verteld
wat ik gedaan heb.") Toen dus de Samaritanen bij Hem gekomen waren, verzochten
zij Hem bij hen te blijven. Hij bleef er dan ook twee dagen en door zijn woord kwamen
er nog veel meer tot het geloof. Tot de vrouw zeiden ze: "Niet langer geloven wij om
wat gij gezegd hebt, want wij hebben Hem zelf gehoord en wij weten, dat Deze
werkelijk de redder van de wereld is.
4e ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
EERSTE LEZING
1 Sam., 16, 1b, 6-7. 10-13a
Uit het eerste boek Samuël
In die dagen zei de Heer tot Samuël: "Vul een hoorn met olie: Ik zend u naar Isaï, de
Betlehemiet, want een van zijn zonen heb ik voor het koningschap bestemd." Toen
Samuël daar aankwam, viel zijn blik op Eliab en hij dacht: Die daar voor de Heer staat
is ongetwijfeld zijn gezalfde ! Maar de Heer zei tot Samuël: "Ga niet af op zijn
voorkomen of zijn rijzige gestalte; hem wil Ik niet. Want God ziet niet zoals een mens
ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer naar het hart." Zo stelde Isaï zeven
van zijn zonen aan Samuël voor, maar Samuël zei tot Isaï: "Geen van hen heeft de
Heer uitverkoren." Daarop vroeg hij aan Isaï: "Zijn dat al uw jongens?" Hij antwoordde:
"Alleen de jongste ontbreekt; die hoedt de schapen." Toen zei Samuël tot Isaï: "Laat
die dan halen, want we gaan niet aan tafel voordat hij hier is." Isaï liet hem dus halen.
De jongen was rossig, had mooie ogen en een prettig voorkomen. Nu zei de Heer:
"Hem moet gij zalven: hij is het." Samuël nam dus de hoorn met olie en zalfde hem te
midden van zijn broers. Sedert die dag was de geest van de Heer vaardig over David.
TUSSENZANG
REFREIN: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
Ps. 23 (22), 1-3a, 3b-4, 5, 6
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort; Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten, Hij geeft mij weer frisse moed.
Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herdersstaf geven mij moed en vertrouwen.
Gij nodigt mij aan uw tafel tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd, mijn beker is overvol.
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden.
TWEEDE LEZING Ef.,5,8-14
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze
Broeders en zusters, Eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht door uw gemeenschap
met de Heer. Leeft dan ook als kinderen van het licht. De vrucht van het licht kan
alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid.Tracht te ontdekken wat de Heer
behaagt. Neemt geen deel aan duistere en onvruchtbare praktijken, brengt ze liever
aan het licht. Wat die mensen in het geheim doen is te schandelijk om er ook maar
over te spreken. Alles echter wat aan het licht wordt gebracht, komt in het licht tot
helderheid. En alles wat verhelderd wordt, is zelf "licht" geworden. Zo zegt ook de
hymne: "Ontwaak, slaper, sta op uit de dood en Christus' licht zal over u stralen."
VERS VOOR HET EVANGELIE
Joh., 8, 12b
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer, wie Mij volgt, zal het levenslicht bezitten.
EVANGELIE Joh., 9, 1-41 of 1. 6-9. 13-17. 34-38
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
In die tijd zag Jezus in het voorbijgaan een man die blind was van zijn geboorte af.(2
Zijn leerlingen vroegen Hem: "Rabbi, wie heeft gezondigd, hijzelf of zijn ouders, dat hij
blind geboren werd?" Jezus antwoordde: "Noch hij, noch zijn ouders hebben
gezondigd, maar de werken Gods moeten in hem openbaar worden. Wij moeten de
werken van Hem die Mij gezonden heeft verrichten zolang het dag is. Er komt een
nacht en dan kan niemand werken. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der
wereld." Toen Hij dit gezegd had,) spuwde Hij op de grond, maakte met het speeksel
slijk, bestreek daarmee de ogen van de man en zei tot hem: "Ga u wassen in de vijver
van Siloam," - wat betekent: gezondene. Hij ging ernaar toe, waste zich en kwam er
ziende vandaan. Zijn buren nu en degenen die hem vroeger hadden zien bédelen,
zeiden: "is dat niet de man, die zat te bédelen?" Sommigen zeiden: "lnderdaad, hij is
het." Anderen: "Neen, hij lijkt alleen maar op hem." Hijzelf zei: "Ik ben het." (10 Toen
vroegen ze hem: "Hoe zijn dan uw ogen geopend?" Hij antwoordde: "De man die
Jezus heet, maakte slijk, bestreek daarmee mijn ogen en zei tot mij: Ga naar de
Siloam en was u. Ik ben dus gegaan, waste mij en kon zien." Ze vroegen hem toen:
"Waar is die man ?" Hij zei: "Ik weet het niet.") Men bracht nu de man die blind
geweest was bij de Farizeeën; de dag waarop Jezus slijk had gemaakt en zijn ogen
geopend, was namelijk een sabbat. Ook de Farizeeën vroegen hem dus, hoe hij het
gezicht herkregen had. Hij zei hun: "De man die Jezus heet, deed slijk op mijn ogen, ik
waste mij en ik zie." Toen zeiden sommige Farizeeën: "Die man komt niet van God,
want Hij onderhoudt de sabbat Anderen zeiden: "Hoe zou een zondig mens zulke
tekenen kunnen doen?" Zo was er verdeeldheid onder hen. Zij richtten zich opnieuw
tot de blinde en vroegen: "Wat zegt gijzelf van Hem, daar Hij u toch de ogen geopend
heeft?" Hij antwoordde: "Het is een profeet." (18 De Joden wilden niet van hem
aannemen, dat hij blind was geweest en het gezicht herkregen had, eer zij de ouders
van de genezene hadden laten komen. Zij stelden hun toen de vraag: "Is dit uw zoon,
die volgens uw zeggen blind geboren is? "Hoe kan hij dan nu zien?" Zijn ouders
antwoordden: "Wij weten, dat dit onze zoon is en dat hij blind is geboren, maar hoe hij
nu zien karT, weten we niet; of wie zijn ogen geopend heeft, wij weten het niet. "Vraagt
het hemzelf, hij is oud genoeg en zal zelf zijn woord wel doen." Zijn ouders zeiden dit
omdat zij bang waren voor de Joden, want de Joden hadden reeds afgesproken dat
alwie Hem als Messias beleed, uit de synagoge gebannen zou worden. Daarom
zeiden zijn ouders: Hij is oud genoeg, vraagt het hemzelf. Voor de tweede maal riepen
de Farizeeën nu de man die blind was geweest, bij zich en zeiden hem: "Geef eer aan
God. "Wij weten dat die man die Jezus heet, een zondaar is." Hij echter antwoordde:
"Of Hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik wel: dat ik blind was en nu zie."
Daarop vroegen zij hem wederom: "Wat heeft Hij met u gedaan? Hoe heeft Hij uw
ogen geopend?" Hij antwoordde: "Dat heb ik al verteld, maar gij hebt niet geluisterd.
Waarom wilt gij het opnieuw horen? Wilt ook gij soms leerlingen van Hem worden?
Toen zeiden zij smalend tot hem: "Jij bent een leerling van die man, wij zijn leerlingen
van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten we
niet waar Hij vandaan is." De man gaf hun ten antwoord: "Dit is toch wel wonderlijk,
dat gij niet weet vanwaar Hij is; en Hij heeft mij nog wel de ogen geopend. Wij weten
dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand godvrezend is en zijn wil doet,
dan luistert Hij naar zo iemand. Nooit in der eeuwigheid heeft men gehoord, dat
iemand de ogen van een blindgeborene heeft geopend. Als deze man niet van God
kwam, had Hij zo iets nooit kunnen doen.") Zij voegden hem toe: "in zonden ben je
geboren, zo groot als je bent, en jij wilt ons de les lezen ?" Toen wierpen ze hem
buiten. Jezus vernam dat men hem buitengeworpen had en toen Hij hem aantrof, zei
Hij: "Gelooft ge in de Mensenzoon?" Hij antwoordde: "Wie is dat, Heer? Dan zal ik in
Hem geloven." Jezus zei hem: "Gij ziet Hem, het is Degene die met u spreekt." Toen
zei hij: " Ik geloof, Heer." (-) En hij wierp zich voor Hem neer. (En Jezus sprak: "Tot
een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat de niet-zienden zouden zien en de
zienden blind worden." Enkele Farizeeën die bij Hem stonden, hoorden dit en zeiden
tot Hem: "Zijn ook wij soms blind?" Jezus antwoordde: "Als gij blind waart, zoudt gij
geen zonde hebben, maar nu gij zegt: wij zien, blijft uw zonde.")
5e ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
EERSTE LEZING
Ez., 37, 12-14
Uit het boek Ezechiël
Zo spreekt God de Heer: "Ik ga uw graven openen; in massa's zal Ik u uit uw graven
wegvoeren en u brengen naar de grond van Israël. En wanneer Ik dan uw graven
geopend heb en u in massa's zal hebben weggevoerd uit uw graven, zult gij weten dat
Ik de Heer ben. Mijn geest zal Ik over u uitstorten en gij zult leven; Ik zal u vestigen op
uw eigen grond en gij zult weten dat Ik de Heer ben: Wat Ik zeg, dat volbreng Ik!" Zo
luidt de godsspraak van de Heer.
TUSSENZANG
Ps., 130 (129), 1-2, 3-4ab, 4c-6, 7-8
REFREIN: De Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt.
Uit de diepte roep ik, Heer, luister naar mijn stem.
Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed.
Als Gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij U vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar U.
Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik.
Gretig zie ik naar Hem uit, meer dan wachters naar de ochtend.
Meer dan wachters naar de ochtend hunkert Israël naar Hem.
Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt.
Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid.
TWEEDE LEZING Rom., 8, 8-11
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters, Zij die zelfzuchtig leven, kunnen God niet behagen. Maar uw
bestaan wordt niet beheerst door de zelfgenoegzaamheid, maar door de Geest,
omdat de Geest van God in u woont. Zou iemand de Geest van Christus niet hebben,
dan behoort hij Hem niet toe. Als Christus in u is, blijft wel uw lichaam door de zonde
de dood gewijd, maar uw geest lééft, En als de Geest van God die Jezus van de
doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen
opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn
Geest, die in u verblijft.
VERS VOOR HET EVANGELIE
Joh., 11, 25a, en 26
Ik ben de verrijzenis en het leven, zegt de Heer; wie in Mij gelooft zal leven in
eeuwigheid.
EVANGELIE Joh.11, 1-45 of: 3-7.17.20-27.33b-45
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
In die tijd was er iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp van Maria en
haar zuster Marta. Maria was de vrouw die de Heer met geurige olie had gezalfd en
zijn voeten met haar haren had afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer.) De
zusters van Lazarus stuurden Jezus de boodschap: "Heer, hij die Gij liefhebt, is ziek."
Toen Jezus dit hoorde, zei Hij: "Deze ziekte voert niet tot de dood, maar is om Gods
glorie, opdat de Zoon Gods er door verheerlijkt moge worden." Jezus hield veel van
Marta, haar zuster en Lazarus. Toen Hij dan ook hoorde dat Lazarus ziek was, bleef
Hij weliswaar nog twee dagen ter plaatse, maar daarna zei Hij tot zijn leerlingen: "Laat
ons weer naar Judea gaan." (De leerlingen zeiden: "Rabbi, nog pas probeerden de
Joden U te stenigen en gaat Gij er nu weer heen?" Jezus antwoordde: "Heeft de dag
geen twaalf uren? Overdag kan iemand gaan zonder zich te stoten, omdat hij het licht
van deze wereld ziet. Maar gaat iemand 's nachts dan stoot hij zich, omdat het licht
niet in hem is." Zo sprak Hij. En Hij voegde er aan toe: "Onze vriend Lazarus is
ingeslapen, maar Ik ga er heen om hem te wekken." Zijn leerlingen merkten op: "Heer,
als hij slaapt, zal hij beter worden." Jezus had echter van zijn dood gesproken, terwijl
zij meenden dat Hij over de rust van de slaap sprak. Daarom zei Jezus hun toen
ronduit: "Lazarus is gestorven, en omwille van u verheug Ik Mij dat Ik er niet was,
opdat gij moogt geloven. Maar laat ons naar hem toegaan." Toen zei Tomas,
bijgenaamd Didymus, tot zijn medeleerlingen: "Laten ook wij gaan om met Hem te
sterven.") Bij zijn aankomst bevond Jezus dat Lazarus al vier dagen in het graf lag.
(Betanië nu was dichtbij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer drie kilometer. Vele
Joden waren dan ook naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten over het
verlies van hun broer.) Zodra Marta hoorde dat Jezus op komst was, ging zij Hem
tegemoet; Maria echter bleef thuis. Marta zei tot Jezus: "Heer, als Gij hier waart
geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat wat Gij ook aan
God vraagt, God het U zal geven." Jezus zei tot haar: "Uw broer zal verrijzen." Marta
antwoordde: "Ik weet dat hij zal verrijzen bij de verrijzenis op de laatste dag." Jezus zei
haar: "Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij
gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft
gij dit?" Zij zei tot Hem: "Ja, Heer, ik geloof vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon Gods,
die in de wereld komt." (Na deze woorden ging zij haar zuster Maria roepen en zei
zachtjes: "De Meester is er en vraagt naar je." Zodra Maria dit hoorde, stond zij vlug
op en ging naar Hem toe. Jezus was nog niet in het dorp aangekomen, maar bevond
zich nog op de plaats waar Marta Hem ontmoet had. Toen de Joden die met Maria in
huis waren om haar te troosten, haar plotseling zagen opstaan en weggaan, volgden
zij haar in de mening dat zij naar het graf ging om daar te wenen. Toen Maria op de
plaats kwam waar Jezus zich bevond, viel zij Hem te voet zodra zij Hem zag en zei:
"Heer, als Gij hier waart geweest zou mijn broer niet gestorven zijn." Toen Jezus haar
zag wenen, en eveneens de Joden die met haar waren meegekomen, doorliep Hem
een huivering) en diep ontroerd sprak Jezus: "Waar hebt gij hem neergelegd?" Zij
zeiden Hem: "Kom en zie, Heer." Jezus begon te wenen, zodat de Joden zeiden: "Zie
eens hoe Hij van hem hield." Maar sommigen onder hen zeiden: "Kon Hij, die de ogen
van een blinde opende, ook niet maken dat deze niet stierf?" Bij het graf gekomen
overviel Jezus opnieuw een huivering. Het was een rotsgraf en er lag een steen voor.
Jezus zei: "Neemt de steen weg." Marta, de zuster van de gestorvene, zei Hem: "Hij
riekt al, want het is reeds de vierde dag. Jezus gaf haar ten antwoord: "Zei Ik u niet,
dat als gij gelooft ge Gods heerlijkheid zult zien?" Toen namen ze de steen weg.
Jezus sloeg de ogen ten hemel en sprak: "Vader, Ik dank U dat Gij Mij verhoord hebt.
Ik wist wel, dat Gij Mij altijd verhoort, maar omwille van het volk rondom Mij heb Ik dit
gezegd, opdat zij mogen geloven, dat Gij Mij gezonden hebt." Na deze woorden riep
Hij met luide stem: "Lazarus, kom naar buiten !" De gestorvene kwam naar buiten,
voeten en handen met zwachtels gebonden en met een zweetdoek om zijn gezicht.
Jezus beval hun: "Maakt hem los en laat hem gaan." Vele Joden, die naar Maria
waren gekomen en zagen wat Hij gedaan had, geloofden in Hem.
PALMZONDAG
EVANGELIE VAN DE INTOCHT
Matteus 21,1-11
Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden en de Olijfberg bestegen in de
richting van Betfage zond Jezus twee leerlingen uit met de opdracht: "Gaat naar het
dorp daar voor u en het eerste dat gij zult vinden is een vastgebonden ezelin met een
veulen. Maak die los en breng ze bij Mij. En als iemand u een aanmerking maakt, zegt
dan: De Heer heeft ze nodig, maar zal ze spoedig terugsturen." Dit gebeurde, opdat in
vervulling zou gaan het woord van de profeet: Zegt aan de dochter van Sion: Zie, uw
Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezel, op een veulen, het jong van
een lastdier. De leerlingen begaven zich op weg en deden wat Jezus hun had
opgedragen; zij brachten de ezelin met haar veulen, legden er hun mantels overheen
en Hij ging er op zitten. Zeer velen uit het volk spreidden hun mantels uit op de weg,
terwijl anderen de weg bedekten met twijgen die zij van de bomen hadden gesneden.
De mensen die Hem omstuwden, jubelden: "Hosanna Zoon van David, Gezegend de
Komende in de naam des Heren! Hosanna in den hoge!" Toen Hij Jeruzalem
binnentrok, raakte de hele stad in beroering en men vroeg: "Wie is dat?" Het volk
antwoordde: "Dit is de profeet Jezus uit Nazaret in Galilea."
EERSTE LEZING (Jes. 50, 4-7)
Uit de profeet Jesaja.
God de Heer heeft mij de gave van het woord geschonken; ik versta het de
ontmoedigen moed in te spreken. Elke morgen spreekt Hij zijn woord, elke morgen
richt Hij het woord tot mij en ik luister met volle overgave. God de Heer heeft tot mij
gesproken en ik heb mij niet verzet, ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug bood ik aan
wie mij sloegen, mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten en mijn gezicht heb ik
niet afgewend van wie mij smaadden en bespuwden. God de Heer zal mij helpen;
daarom zal ik niet beschaamd staan en ik zal geen spier vertrekken. Ja, ik weet dat ik
niet te schande zal worden.
TUSSENZANG
psalm 22
REFREIN: Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij?
Ze lachen met mij, allen die mij zien, ze grijnzen en ze schudden met het hoofd.
Hij steunt toch op de Heer? Laat Die hem dan bevrijden, laat Die hem redden, als Hij
hem bemint.
Een meute honden jaagt mij op, een bende booswichten houdt mij omsingeld.
Mijn handen en mijn voeten zijn gewond, mijn beenderen kan ik wel tellen.
Nu gapen zij mij aan en lachen zij mij uit, verdelen zij mijn kleren onderling
en dobbelen om mijn gewaad.
Ach, Heer, houd u niet ver van mij, mijn steun, kom haastig om mij bij te staan.
Uw Naam zal ik verheerlijken onder mijn broeders, voor het volk uw lof verkondigen:
Gij, dienaars van de Heer, verheerlijkt Hem, heel het geslacht van Jakob, brengt Hem
dank,
TWEEDE LEZING (Fil. 2, 6-11)
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi.
Broeders en zusters, Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen
vastklampen aan de gelijkheid met God: Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het
bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als
mens verschenen heeft Hij zich vernederd, Hij werd gehoorzaam tot de dood, tot de
dood aan een kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en Hem de naam
verleend die boven alle namen is, opdat bij het noemen van zijn naam zich ieder een
knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden
tot eer van God, de Vader:Jezus Christus is de Heer.
LIJDENSVERHAAL
 L=lector; A = Allen; + = Christus; P = andere bijbelse personen
Matteus (26,14- 27,66)
L: In die tijd ging één van de twaalf, Judas Iskariot geheten, naar de hogepriester en
zei:
P: Wat wilt ge mij geven als ik Hem u in handen speel?
L: Zij betaalden hem dertig zilverlingen uit. En van toen af zocht hij een gunstige
gelegenheid om Hem over te leveren. Op de eerste dag van het ongedesemde brood
kwamen de leerlingen Jezus vragen:
A: Waar wilt Gij dat wij het paasmaal voor U gereed maken?
L: Hij antwoordde:
+: Gaat naar de stad en zegt aan die en die: De Meester laat weten: Mijn uur is nabij;
bij u wil Ik met mijn leerlingen het paasmaal houden.
L: De leerlingen deden zoals Jezus hun had opgedragen en maakten het paasmaal
gereed. Toen de avond gevallen was, lag Hij met de twaalf leerlingen aan. Onder de
maaltijd sprak Hij:
+: Voorwaar, Ik zeg u: een van u zal Mij overleveren.
L: Smartelijk getroffen begon de een na de ander Hem te vragen:
P: Ik ben het toch niet, Heer?
L: Hij antwoordde:
+: Die met Mij zijn hand in de schotel steekt, zal Mij overleveren. Wel gaat de
Mensenzoon heen, zoals van Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de
Mensenzoon wordt overgeleverd! Het zou beter voor hem zijn als hij niet geboren was,
die mens!
L: Judas, zijn verrader, nam ook het woord en zei:
P: Ik ben het toch niet, Rabbi?
L: Hij antwoordde hem:
+: Gij zegt het.
L: Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn
leerlingen met de woorden:
+: Neemt, eet; dit is mijn Lichaam.
L: Daarna nam Hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die
toe met de woorden:
+: Drinkt allen hieruit. Want dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten
wordt tot vergeving van zonden. Maar Ik zeg u: van nu af zal Ik niet meer drinken van
wat de wijnstok voortbrengt tot op de dag waarop Ik met u, nieuw, zal drinken in het
Koninkrijk van mijn Vader.
L: Nadat zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij naar de Olijfberg. Toen sprak
Jezus tot hen:
+: In deze nacht zult ge allen aanstoot aan Mij nemen. Want er staat geschreven: Ik
zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Maar na
mijn verrijzenis zal ik u voorgaan naar Galilea.
L: Toen zei Petrus:
P: Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit.
L: Jezus zeide:
+: Voorwaar, Ik zeg u: nog deze nacht voor het kraaien van de haan, zult gij Mij driemaal verloochenen.
L: Petrus antwoorde hem:
P: Al moest ik met U sterven, in geen geval zal ik U verloochenen.
L: In diezelfde geest spraken ook al de leerlingen. Toen Jezus met hen aan een
landgoed kwam dat Getsemane heette, sprak Hij tot zijn leerlingen:
+: Blijft hier zitten, terwijl Ik ginds ga bidden.
L: Petrus en de twee zonen van Zebedeus nam Hij echter met zich mee. Hij begon
bedroefd en beangst te worden. Toen sprak Hij tot hen:
+: Ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt met Mij.
L: Nadat Hij een weinig verder was gegaan, wierp Hij zich plat ter aarde en bad:
+: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet
zoals Ik wil, maar zoals Gij wilt.
L: Toen ging hij naar zijn leerlingen en vond hen in slaap; en Hij sprak tot Petrus:
+: Ging het dan uw krachten te boven een uur met Mij te waken? Waakt en bidt, dat gij
niet op de bekoring ingaat. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.
L: Hij verwijderde zich voor de tweede keer en weer bad Hij:
+: Vader, als het niet mogelijk is dat die beker voorbijgaat zonder dat Ik hem drink: dat
dan uw wil geschiede.
L: En teruggekomen vond Hij hen weer in slaap, want hun oogleden waren zwaar. Hij
liet hen met rust, ging weer heen en bad voor de derde maal, nogmaals met dezelfde
woorden. Daarna ging Hij naar zijn leerlingen en sprak tot hen:
+: Slaapt dan maar door en rust uit! Nu is het uur gekomen, waarop de Mensenzoon
wordt overgeleverd in de handen van zondaars. Staat op, laten we gaan; mijn verrader
is nabij.
L: Hij was nog niet uitgesproken, of daar kwam Judas, een van de twaalf, vergezeld
van een grote bende met zwaarden en knuppels, gestuurd door de hogepriesters en
de oudsten van het volk. Zijn verrader had een teken met hen afgesproken door te
zeggen:
P: Die ik zal kussen, Hij is het; grijpt Hem.
L: Hij ging recht op Jezus af en zei:
P: Gegroet Rabbi,
L: en hij kuste Hem. Jezus sprak tot hem:
+ Vriend, zijt ge daarvoor hier?
L: Toen kwamen zij naar voren, grepen Jezus vast en maakten zich van Hem
meester. Maar een van Jezus' gezellen greep naar zijn zwaard, trok het en sloeg met
een houw de knecht van de hogepriester het oor af. Toen sprak Jezus tot hem:
+: Steek uw zwaard weer op zijn plaats. Want allen die naar het zwaard grijpen, zullen
door het zwaard omkomen. Of meent ge soms dat Ik niet de hulp van mijn Vader kan
inroepen, die Mij dan aanstonds meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking
zou stellen? Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, die zeggen dat het
zo gebeuren moet?
L: Nu richtte Jezus zich tot de bende:
+: Als tegen een rover zijt ge uitgetrokken met zwaarden en knuppels om Mij
gevangen te nemen. Dagelijks zat Ik in de tempel te onderrichten, en toch hebt ge Mij
niet gegrepen. Maar dit alles is geschied, opdat de Schriften van de profeten in
vervulling zouden gaan.
L: Toen lieten alle leerlingen Hem in de steek en namen de vlucht. Nu zij Jezus in hun
macht hadden, voerden zij Hem naar de hogepriester Kajafas, waar de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. Petrus bleef Hem op een afstand
volgen tot aan het paleis van de hogepriester; hij ging naar binnen en zette zich neer
bij het dienstvolk om te zien hoe het af zou lopen. De hogepriester en het hele
Sanhedrin zochten naar een schijngetuigenis tegen Jezus om hem ter dood te brengen. Maar ze vonden er geen, ofschoon er vele valse getuigen optraden. Ten slotte
echter kwamen er twee verklaren:
A: Die man daar heeft beweerd: Ik kan de tempel van God afbreken en in drie
dagen weer opbouwen.
L: Toen stond de hogepriester op en sprak tot Hem:
P: Geeft Ge geen antwoord? Wat getuigen deze mensen tegen U?
L: Maar Jezus bleef zwijgen. Toen sprak de hogepriester tot Hem:
P: Ik bezweer U bij de levende God ons te zeggen of Gij de Christus zijt, de Zoon van
God.
L: Jezus gaf hem ten antwoord:
+: Gij zegt het. Maar Ik zeg U: vanaf nu zult ge de Mensenzoon zien zitten aan de
rechterhand van de Macht en komen op de wolken des hemels.
L: Toen scheurde de hogepriester zijn kleed en riep uit:
P: Hij heeft God gelasterd; waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Gij hebt nu toch
de godslastering gehoord! Wat denkt gij daarvan?
L: Zij antwoordden:
A: Hij verdient de doodstraf.
L: Daarop spuwden zij Hem in het gezicht en sloegen Hem met de vuist; anderen
sloegen Hem met een stok, terwijl ze zeiden:
A: Wees nu eens voor ons profeet, Messias: wie is het die U geslagen heeft?
L: Intussen zat Petrus op de open binnenplaats. Hier trad een dienstmeisje op hem
toe en zei:
P: Jij was ook bij Jezus de Galileeër.
L: Maar hij ontkende het waar allen bij waren en zei:
P: Ik weet niet wat je bedoelt.
L: Hierna ging hij naar het poortgebouw, maar een ander dienstmeisje merkte hem op
en zei tot de aanwezigen:
P: Die daar was bij Jezus de Nazareeër!
L: Hij ontkende opnieuw met een eed:
P: Ik ken die mens niet.
L: Even daarna kwamen de omstanders dichterbij en zeiden tot Petrus:
A: Waarachtig, jij bent er ook een van! Het is duidelijk aan je spraak te horen.
L: Toen begon hij te vloeken en te zweren:
P: Ik ken die mens niet.
L: Onmiddellijk daarop kraaide een haan. En Petrus herinnerde zich het woord van
Jezus die gezegd had: Voor het kraaien van de haan, zult ge Mij driemaal verloochenen. Hij ging naar buiten en begon bitter te wenen.
Bij het aanbreken van de morgen kwamen alle hogepriesters en oudsten van het volk
in vergadering bijeen en spraken over Jezus het doodvonnis uit Geboeid leidde men
Hem weg en leverde Hem uit aan de landvoogd Pilatus. Toen Judas, zijn verrader,
zag dat Jezus veroordeeld was, kreeg hij wroeging en bracht de dertig zilverlingen
terug bij de hogepriesters en ouderlingen met de woorden:
P: Ik heb misdaan door onschuldig bloed te verraden.
L: Maar zij antwoordden:
A: Wat gaat dat ons aan? Dat is uw zaak.
L: Toen gooide hij de zilverlingen in de tempel en liep weg. Hij ging heen en verhing
zich. De hogepriesters raapten de geldstukken op en zeiden:
A: Wij mogen die niet bij de tempelschat doen, wat het is bloedgeld.
L: En zij besloten er het land van de pottenbakker mee te kopen om daar de vreemdelingen te begraven. Daarom kreeg dit stuk land de naam van Bloedakker en zo heet
het nog. Aldus ging in vervulling wat de profeet Jeremia gezegd had: Zij namen de
dertig zilverlingen, de prijs waarop Hij geschat is, geschat is door zonen van Israël, en
gaven die voor de akker van de pottenbakker, zoals de Heer mij opgedragen had.
Jezus werd voor de landvoogd geleid en deze stelde Hem de vraag:
P: Zijt Gij de koning der Joden?
L: Jezus antwoorde:
+: Gij zegt het.
L: Op de beschuldigingen door de hogepriesters en de oudsten tegen Hem ingebracht
gaf Hij geen enkel antwoord. Toen zeide Pilatus tot Hem:
P: Hoort Gij niet wat ze allemaal tegen U inbrengen?
L: Maar Hij gaf hem geen antwoord op welk punt dan ook, zodat de landvoogd hoogst
verbaasd was. De landvoogd was gewoon bij elk feest een gevangene, naar keuze
van het volk, vrij te laten. Men had juist een beruchte gevangene, een zekere Barabbas. Nu zij daar toch bijeen waren, sprak Pilatus tot hen:
P: Wie wilt ge dat ik u zal vrijlaten, Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt?
L: Hij wist heel goed dat men Hem uit nijd had uitgeleverd. Terwijl hij op zijn
rechterstoel gezeten was, stuurde zijn vrouw hem de boodschap:
P: Laat u niet in met deze rechtschapen mens, want ik heb vannacht in een droom
veel om Hem moeten doorstaan.
L: Maar de hogepriesters en de oudsten haalden het volk over Barabbas te kiezen en
Jezus te doen sterven. De landvoogd nam weer het woord en sprak tot hen:
P: Wie van de twee wilt ge dat ik u vrijlaat?
L: Ze zeiden:
A: Barabbas!
L: Pilatus vroeg hun:
P: Wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt?
L: Zij riepen allen:
A: Aan het kruis met Hem!.
L: Hij hernam:
P: Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan?
L: Maar zij schreeuwden nog harder:
A: Aan het kruis met Hem!
L: Toen Pilatus zag dat hij niets verder kwam, maar dat er veeleer tumult ontstond, liet
hij water brengen en waste ten overstaan van het volk zijn handen, terwijl hij
verklaarde:
P: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtschapen man; gij moet het zelf
maar verantwoorden.
L: Heel het volk riep terug:
A: Zijn bloed kome over ons en onze kinderen!
L: Daarop liet hij omwille van hen Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geselen en gaf
Hem over om gekruisigd te worden.
Toen namen de soldaten van de landvoogd Jezus mee in het pretorium en verzamelden de hele afdeling rondom Hem Zij trokken Hem zijn kleren uit en hingen Hem een
rode mantel om. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd
en gaven Hem een rietstok in de rechterhand. Dan vielen ze voor Hem op de knieën
en bespotten Hem met de woorden:
A: Gegroet, koning der Joden!
L: Ze bespuwden Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op het hoofd. Nadat zij
hun spel met Hem gedreven hadden, ontdeden ze Hem van de mantel, trokken Hem
zijn eigen kleren weer aan en voerden Hem weg ter kruisiging.
Toen ze de stad uitgingen ontmoetten ze een Cyreneeër, Simon genaamd en vorderden hem tot het dragen van Jezus' kruis. Gekomen op een plaats die Golgota
genoemd wordt - dat wil zeggen Schedelplaats - gaven ze Hem met alsem gemengde
wijn te drinken; Hij proefde ervan maar wilde niet drinken. Nadat ze Hem gekruisigd
hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door er om te dobbelen; en daar
neergezeten bleven ze de wacht bij Hem houden. Boven zijn hoofd bracht men een
opschrift aan met de reden van zijn veroordeling: Dit is Jezus, de koning der Joden.
Samen met Hem werden ook twee rovers gekruisigd, de een rechts, de ander links.
Voorbijgangers hoonden Hem, terwijl ze het hoofd schudden en zeiden:
A: Gij daar, die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red Uzelf; als
Gij de Zoon van God zijt, kom dan van dat kruis af!
L: In dezelfde geest zeiden de hogepriesters met de schriftgeleerden en oudsten
spottend:
A: Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf kan Hij niet redden. Hij is toch de
koning van Israël. Laat Hem nu van het kruis afkomen, dan zullen we in Hem
geloven. Hij stelt vertrouwen in God; laat Die Hem nu bevrijden, als Hij behagen
in Hem heeft. Hij heeft immers gezegd: Ik ben de Zoon van God!
L: Zelfs de rovers, die samen met Hem gekruisigd waren, voegden Hem soortgelijke
beschimpingen toe.
Vanaf het zesde uur viel er een duisternis over het hele land, tot aan het negende uur
toe. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem uit:
+: Eli, Eli, lama sabaktani?
L: dat wil zeggen: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? Enkelen van de
omstanders die het hoorden, zeiden:
A: Hij roept om Elia!
L: Onmiddellijk daarop ging een van hen een spons halen, stak ze op een rietstok en
bood Hem te drinken. Maar de anderen zeiden:
A: Laat dat! Wij willen eens zien of Elia Hem komt redden.
L: Jezus slaakte andermaal een luide kreet en gaf de geest.
hier knielen allen enige tijd.
L: En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën, de
aarde beefde en de rotsen spleten. De graven gingen open en de lichamen van vele
heilige mensen die ontslapen waren, stonden op. Na zijn verrijzenis kwamen zij uit de
graven en gingen naar de heilige stad waar zij aan velen verschenen. De honderdman
en die met hem bij Jezus de wacht hielden, werden bij het zien van de aardbeving en
wat verder gebeurde door een grote vrees bevangen en zeiden:
A: Waarlijk, Hij was een Zoon van God.
L: Er waren ook vele vrouwen bij, die op een afstand toekeken; zij waren Jezus vanuit
Galilea gevolgd om voor Hem te zorgen. Onder hen bevonden zich Maria Magdalena,
Maria de moeder van Jakobus en Jozef en de moeder der zonen van Zebedeus. Toen
het avond was geworden kwam een rijk man, een zekere Jozef van Arimatea. die zich
ook als leerling bij Jezus had aangesloten. Hij was naar Pilatus gegaan en had om het
lichaam van Jezus gevraagd. Daarop had Pilatus bevolen het te geven. Jozef nam het
lichaam, wikkelde het in een smetteloze lijkwade en legde het in zijn graf dat hij pas in
de rots had laten uithouwen. Nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gerold had, ging hij heen. Maria Magdalena en de andere Maria waren erbij en zaten
tegenover het graf. De volgende dag, dat is dus na de voorbereidingsdag, gingen de
hogepriesters en Farizeeën gezamenlijk naar Pilatus en zeiden:
A: Heer, wij herinneren ons, dat de bedrieger, toen Hij nog leefde, gezegd heeft:
Na drie dagen zal Ik verrijzen. Geef daarom order de veiligheid van het graf te
verzekeren, tot de derde dag toe; zijn leerlingen mochten Hem anders eens
komen stelen, en aan het volk zeggen: Hij is van de doden verrezen. Dit laatste
bedrog zou nog erger zijn dan het eerste.
L: Pilatus zei hun:
P: Ge kunt een wacht krijgen. Neemt dan maar uw veiligheidsmaatregelen zoals gij
gedacht hebt.
L: Zij gingen heen en verzekerden de veiligheid van het graf door de steen te
verzegelen en de wacht er bij te plaatsen.
WITTE DONDERDAG
EERSTE LEZING
(Ex.12, 1-8.11-14)
Uit het boek Exodus.
In die dagen richtte de Heer het woord tot Mozes en Aäron in Egypte, en sprak: Deze
maand moet gij beschouwen als de beginmaand, als de eerste maand van het jaar.
Maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgende bekend. Op de tiende van
deze maand moet ieder gezin een lam uitkiezen, ieder huis een lam. Als een gezin te
klein is voor een lam, dan moeten ze, rekening houdend met het aantal personen,
samen doen met hun naaste buurman. Bij het verdelen van het lam moet rekening
gehouden worden met ieders eetlust. Het lam moet gaaf zijn, van het mannelijk geslacht en eenjarig. Ge kunt er een schaap of een geit voor nemen. Ge moet de dieren
vasthouden tot aan de veertiende van de maand. Dan moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de avondschemering. Vervolgens moet ge wat
bloed nemen en dat uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de
deur van alle huizen waar het lam gegeten wordt. In dezelfde nacht moet het vlees
gegeten worden, op het vuur gebraden. Het moet gegeten worden met ongezuurd
brood en bittere kruiden. En dit is de wijze waarop gij het lam moet eten: uw lendenen
omgord, uw voeten geschoeid en uw stok in de hand. Haastig moet ge eten, want het
is pasen voor de Heer. Deze nacht zal Ik door Egypte gaan en alle eerstgeborenen
van Egypte, zowel mensen als dieren, zal Ik slaan. Aan alle goden van Egypte zal Ik
het vonnis voltrekken. Maar het bloed aan de huizen zal een teken zijn, dat gij daar
woont. Als Ik het bloed aan uw huizen zie, zal Ik u voorbijgaan. Geen vernietigende
plaag zal u treffen als Ik Egypte sla. Deze dag zal Ik tot een gedenkdag maken, ge
moet hem vieren als een feest ter ere van de Heer. Van geslacht tot geslacht moet ge
hem als een eeuwige instelling vieren.
TUSSENZANG
Psalm 116
REFREIN: Geeft niet de beker der zegening de wij zegenen gemeenschap met het
bloed van Christus?
Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf? Ik hef de offerbeker,
de Naam van de Heer roep ik aan.
Want kostbaar is in zijn ogen het leven van wie Hem vereert. O Heer, ik ben uw
dienaar,
uw knecht, Gij hebt mijn boeien geslaakt.
Met offers zal ik U loven, de Naam van de Heer roep ik aan. Ik zal mijn geloften
volbrengen
waar heel zijn volk het ziet.
TWEEDE LEZING (1 Kor.11,23-26)
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters, zelf heb ik immers van de Heer de overlevering ontvangen die ik
u op mijn beurt heb doorgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd
overgeleverd, brood nam, en na gedankt te hebben, het brak en zeide: "Dit is mijn
lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis." Zo ook na de maaltijd de beker, met de
woorden: "Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit, elke keer dat gij
hem drinkt, tot mijn gedachtenis." Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt,
verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.
VERS VOOR HET EVANGELIE
Een nieuw gebod geef ik U, zegt de Heer, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb
liefgehad.
EVANGELIE (Joh.13,1-15)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
Het paasfeest was op handen. Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze
wereld over te gaan naar de Vader, en die de zijnen in de wereld bemind had, gaf hun
een bewijs van zijn liefde tot het uiterste. Onder de maaltijd, toen de duivel reeds aan
Judas Iskariot, de zoon van Simon, het plan had ingegeven om Hem over te leveren,
stond Jezus van tafel op. In het bewustzijn, dat de Vader Hem alles in handen had
gegeven en dat Hij van God was uitgegaan en naar God terugkeerde, legde Hij zijn
bovenkleren af, nam een linnen doek en omgordde zich daarmee. Daarop goot Hij
water in het wasbekken en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en ze met
de doek waarmee Hij omgord was af te drogen. Zo kwam Hij bij Simon Petrus, die
echter tot Hem zei: Heer, wilt Gij mij de voeten wassen? Jezus gaf hem ten antwoord:
Wat Ik doe begrijpt ge nu nog niet, maar later zult gij het inzien. Toen zei Petrus tot
Hem: nooit in der eeuwigheid zult Gij mij de voeten wassen! Jezus antwoordde hem:
als gij u niet door Mij laat wassen, kunt gij mijn deelgenoot niet zijn. Daarop zei Simon
Petrus tot Hem: Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en hoofd.
Maar Jezus antwoordde: wie een bad heeft genomen, behoeft zich niet meer te
wassen, hij is immers helemaal rein. Ook gij zijt rein, ofschoon niet allen. Hij wist
immers wie Hem zou overleveren. Daarom zei Hij: niet allen zijt gij rein. Toen Hij dan
hun voeten had gewassen, zijn bovenkleren had aangetrokken en weer aan tafel was
gegaan, sprak Hij tot hen: Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb? Gij spreekt Mij aan als
Leraar en Heer, en dat doet gij terecht, want dat ben Ik. Maar als Ik, de Heer en
Leraar, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook Gij elkaar de voeten te wassen. Ik
heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb.
GOEDE VRIJDAG/HERDENKING VAN HET LIJDEN EN STERVEN VAN ONZE
HEER JEZUS CHRISTUS.
EERSTE LEZING
(Jes.52, 13- 53,12)
Uit de profeet Jesaja
Zie, mijn dienaar zal succesvol handelen. Hij zal worden verhoogd en verheven en
zeer verheerlijkt. Zoals velen over Hem ontsteld hebben gestaan zo misvormd was hij,
zo onmenselijk van voorkomen en zijn schoonheid beneden die van mensenkinderen.
Zo zal hij vele volkeren slaan met verbazing, koningen zullen hun mond voor hem
sluiten, want wat hun niet verteld is aanschouwen zij en wat zij niet hebben gehoord,
zien zij in. Wie kon geloven wat wij hebben gehoord. En over wie is de arm van de
Heer zichtbaar geworden? Hij is opgerezen als een alleenstaande loot en als een
wortel uit de dorre grond: hij had gestalte noch luister, zodat wij naar hem konden
zien, geen voorkomen, zodat wij hem zouden kunnen begeren. Veracht en door de
mensen verstoten, Man van smarten en door lijden gerijpt; als een die zijn gelaat voor
ons heeft verborgen, veracht en door ons niet geteld. Toch waren het onze pijnen die
hij droeg en onze smarten die hij op zich nam. Wij daarentegen beschouwden hem als
een getroffene, als iemand die door God is geslagen en vernederd. Hij is echter
doorboord om onze zonden, mishandeld om onze misdaden, want op hem rust de
straf voor ons heil en door zijn striemen is er genezing voor ons. Wij allen dwaalden
als een kudde, ieder ging zijn eigen weg; de Heer liet op hem neerkomen de misdaad
van ons allen. Men mishandelde hem en hij heeft het aanvaard, hij heeft zijn mond
niet geopend. Als het lam dat naar de slachtbank geleid wordt en als het schaap dat
voor zijn scheerder verstomt, zo heeft hij zijn mond niet geopend. Door een
gewelddadige rechtspraak is hij weggerukt. Wie is er nog die denkt aan zijn leven? Hij
is immers weggenomen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk tot de
dood toe geslagen. Men geeft hem een graf bij de misdadigers en bij de rijken een
rustplaats ofschoon hij geen onrecht gepleegd heeft en er geen bedrog is geweest in
zijn mond. Het heeft de Heer behaagd hem met slagen te pijnigen. Al brengt hij zichzelf ten offer toch zal hij een nageslacht zien, zijn dagen verlengen en de wens van de
Heer zal door zijn hand vervuld worden. Om zijn zwoegen zal hij licht zien en worden
verzadigd. Door zijn inzicht zal mijn dienaar als rechtvaardige velen rechtvaardigen en
hun misdaden zal hij op zich laden. Daarom zal Ik hem deel geven onder de groten,
en met machtigen zal hij de buit verdelen omdat hij zijn ziel prijs gaf aan de dood en
onder de zondaars gerekend is. Hij draagt immers de zonden van velen en is voor de
zondaars een voorspraak.
TUSSENZANG
(psalm 31)
REFREIN: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht, stel mij toch nimmer teleur. Vertrouwvol leg ik mijn
geest in uw handen, Gij zult mij beschermen, getrouwe God.
Mijn vijanden drijven de spot met mij, mijn buren lachen mij uit. Men is mij vergeten als
was ik dood,
ik ben gebroken als huisraad.
Toch blijf ik op U vertrouwen, Heer, steeds zeg ik: Gij zijt mijn God. Gij hebt mijn lot in
uw hand, bevrijd mij van mijn vervolgers.
Laat over uw dienaar uw Aanschijn stralen, red mij door uw genade. Schept moed en
weest onverschrokken, gij allen die hoopt op de Heer.
TWEEDE LEZING (Hebr.4, 14-16;5,7-9)
Uit de brief aan de Hebreeën.
Broeders en zusters, nu wij een verheven hogepriester hebben, een die de hemelen is
doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, nu moeten wij vasthouden aan onze belijdenis.
Want wij hebben een hogepriester die in staat is mee te voelen met onze zwakheden.
Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan
van de zonde. Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade,
om barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdige hulp. In de dagen van zijn sterfelijk leven heeft Hij onder luid geroep en geween gebeden en smekingen opgedragen
aan God die Hem uit de dood kon redden. Om zijn vroomheid is Hij verhoord: hoewel
Hij Gods Zoon was heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd; en
toen Hij het einde had bereikt is Hij voor allen die Hem gehoorzamen oorzaak
geworden van eeuwig heil.
LIJDENSVERHAAL VOLGENS JOHANNES
(Joh.18,1-19,42)
L: In die tijd ging Jezus met zijn leerlingen naar buiten, naar de overkant van de beek
Kedron. Daar was een boomgaard die Hij met zijn leerlingen binnenging. Maar ook
Judas, die Hem zou overleveren kende deze plaats omdat Jezus er dikwijls met zijn
leerlingen was samengekomen. Zo kwam Judas daarheen met een afdeling soldaten
en met dienaars van de hogepriesters en farizeeën, voorzien van lantaarn, fakkels en
wapens. Jezus, die alles wist wat over Hem ging komen, trad naar voren en zei tot
hen:
+: Wie zoekt gij?
L: Zij antwoorden Hem:
A: Jezus de Nazoreeër.
L: Jezus zei hun:
+: Dat ben Ik.
L: Ook Judas, zijn verrader, bevond zich bij hen. Nauwelijks had Jezus hun gezegd:
Dat ben Ik, of zij weken achteruit en vielen op de grond. Nog eens vroeg Hij hun:
+ :Wie zoekt gij?
L: Zij zeiden:
A: Jezus de Nazoreeër.
L: Jezus antwoordde:
+: Ik heb u gezegd, dat Ik het ben. Als gij Mij zoekt, laat deze mensen dan gaan.
L: Vervuld moest worden wat Hij gezegd had: Niemand van hen die Gij Mij gegeven
hebt liet Ik verloren gaan. Maar Simon Petrus had een zwaard bij zich. Hij trok het en
verwondde daarmee de knecht van de hogepriester door hem het rechteroor af te
slaan. De naam van die knecht was Malchus. Jezus echter sprak tot Petrus:
+: Steek dat zwaard in de schede; zou Ik de beker niet drinken die mijn Vader Mij
gegeven heeft?
L: De afdeling met de bevelhebber en de dienaars van de Joden grepen toen Jezus
vast, boeiden Hem en brachten Hem eerst naar Annas. Deze was namelijk de
schoonvader van Kajafas, die dat jaar hogepriester was, dezelfde Kajafas die aan de
Joden de raad had gegeven: het is beter dat één mens sterft voor het volk. Simon Petrus en nog een andere leerling volgden Jezus. Die leerling nu was een bekende van
de hogepriester en zo ging hij tegelijk met Jezus het paleis van de hogepriester
binnen, terwijl Petrus buiten de poort bleef staan. Die andere leerling, de bekende van
de hogepriester, kwam naar buiten, sprak met de portierster en bracht Petrus naar
binnen. Het meisje dat aan de poort stond vroeg Petrus:
A: Ben jij ook niet een van de leerlingen van die man?
L: Hij zei:
A: Neen, dat ben ik niet.
L: Omdat het koud was hadden de knechten een houtskoolvuur aangelegd en
stonden zich te warmen. Ook Petrus stond bij hen en warmde zich. De hogepriester
ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en zijn leer. Jezus antwoordde hem:
+: Ik heb openlijk tot de wereld gesproken. Ik heb altijd onderricht gegeven in de
synagoge of in de tempel waar alle Joden bijeenkomen en er is niets wat Ik in het
geheim heb gesproken. Waarom ondervraagt gij Mij? Ondervraag de mensen die
gehoord hebben wat Ik hun heb verkondigd, Die weten goed wat Ik heb gezegd.
L: Op dit woord gaf een van de dienaars die naast Hem stond Jezus een klap in het
gezicht en goede Hem toe:
A: Antwoordt Gij zo de hogepriester?
L: Jezus antwoordde hem:
+: Indien Ik iets verkeerd gezegd heb verklaar dan wat er verkeerd in was; maar indien
het goed was, waarom slaat gij Mij?
L: Daarop zond Annas Hem geboeid naar de hogepriester Kajafas. Simon Petrus
stond zich te warmen toen iemand hem vroeg:
A: Ben jij ook niet een van zijn leerlingen?
L: Hij ontkende het en zei:
A: Welnee.
L: Maar een van de knechten van de hogepriester, een bloedverwant van de man wie
Petrus het oor had afgeslagen, zei:
A: Heb ik je niet in de boomgaard bij Hem gezien?
L: Petrus ontkende het opnieuw en meteen begon er een haan te kraaien.
Toen brachten ze Jezus van het huis van Kajafas naar het pretorium. Het was vroeg in
de morgen. Zelf gingen zij het pretorium niet binnen want ze moesten het paasmaal
kunnen eten en mochten zich daarom niet verontreinigen. Daarom kwam Pilatus naar
buiten en vroeg hun:
A: Welke beschuldiging brengt gij in tegen deze man?
L: Zij gaven hem ten antwoord:
A: Als dit geen misdadiger was zouden wij Hem niet aan u hebben overgeleverd.
L: Daarop zei Pilatus:
A: Neemt Hem dan zelf en vonnist hem volgens uw Wet!
L: De Joden antwoordden hem:
A: Wij Missen het recht iemand ter dood te brengen.
L: Zo zou Jezus' woord in vervulling gaan waarmee Hij had aangeduid welke dood Hij
zou sterven. Nu ging Pilatus het pretorium binnen, riep Jezus bij zich en zei tot Hem:
A: Zijt Gij de koning der Joden?
L: Jezus antwoordde hem:
+: Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over Mij gesproken?
L: Pilatus gaf ten antwoord:
A: Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de hogepriesters hebben u aan mij
overgeleverd. Wat hebt Gij gedaan?
L: Jezus antwoordde:
+: Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld
zijn dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben dat Ik niet aan de Joden
werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier.
L: Pilatus hernam:
A: Gij zijt dus toch koning?
L: Jezus antwoordde:
+: Ja, koning ben Ik. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen
om getuigenis af te leggen van de waarheid. Alwie uit de waarheid is luistert naar mijn
stem.
L: Pilatus zei tot Hem:
A: Wat is waarheid?
L: Na die woorden ging hij weer naar buiten tot de Joden en zei:
A: Ik vind hoegenaamd geen schuld in Hem. Maar er bestaat onder u een
gewoonte dat ik met Pasen iemand vrijlaat. Wilt gij dus dat ik de koning der
Joden vrijlaat?
L: Toen begonnen ze opnieuw te schreeuwen:
A: Neen, Die niet maar Barabbas!
L: Barabbas was een rover.
L: Toen liet Pilatus Jezus geselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken,
zetten Hem die op het hoofd en wierpen Hem een purperen mantel om. Ze traden op
Hem toe en zeiden:
A: Gegroet, koning der Joden!
L: En zij sloegen Hem in het gezicht.
Pilatus ging weer naar buiten en zei tot hen:
A: Ziehier, ik breng Hem naar buiten om u te doen weten dat ik volstrekt geen
schuld in Hem vind.
L: Jezus kwam dus naar buiten terwijl Hij nog de doornenkroon en de purperen mantel
droeg. Pilatus zei tot hen:
A: Ziehier de mens.
L: Maar toen de hogepriesters en hun dienaars Hem zagen schreeuwden ze:
A: Kruisigen, kruisigen!
L: Pilatus zei hun:
A: Neemt gij Hem dan en kruisigt Hem want ik vind geen schuld in Hem.
L: De Joden antwoordden hem:
A: Wij hebben een Wet en volgens die Wet moet Hij sterven omdat Hij zich voor
Gods Zoon heeft uitgegeven.
L: Toen Pilatus dit hoorde werd hij nog meer bevreesd. Hij ging het pretorium weer
binnen en sprak tot Jezus:
A: Waar zijt Gij vandaan?
L: Jezus gaf hem echter geen antwoord. Daarom zei Pilatus:
A: Gij spreekt niet tegen mij? Weet Ge dan niet dat ik de macht heb om vrij te
spreken maar ook de macht heb U te kruisigen?
L: Jezus antwoordde:
+: Gij zoudt volstrekt geen macht over Mij hebben als u die niet van boven gegeven
was. Daarom is de zonde van hem die Mij aan u heeft overgeleverd groter.
L: Van dit ogenblik af wilde Pilatus ertoe overgaan Hem vrij te laten. Maar de Joden
schreeuwden:
A: Als ge die man vrijlaat zijt ge geen vriend van de keizer. Wie zich voor koning
uitgeeft komt in verzet tegen de keizer.
L: Toen Pilatus dit hoorde roepen liet hij Jezus naar buiten brengen en ging op de
rechterstoel zitten, op de plaats die Litostrotos heet, in het Hebreeuws Gabbata. Het
was de voorbereidingsdag voor Pasen, ongeveer het zesde uur. Hij zei tot de Joden:
A: Hier is uw koning.
L: Maar zij schreeuwden:
A: Weg, weg met Hem! Kruisig Hem!
L: Pilatus vroeg:
A: Zal ik dan uw koning kruisigen?
L: De hogepriesters antwoordden:
A: Wij hebben geen andere koning dan de keizer!
L: Toen leverde hij Hem aan hen over om de kruisdood te ondergaan, en zij namen
Hem over.
L: Zelf zijn kruis dragend trok Jezus de stad uit naar wat de Schedelplaats heet, in het
Hebreeuws Golgota. Daar sloegen zij Hem aan het kruis, en met Hem nog twee
anderen, aan elke kant één en Jezus in het midden. Pilatus had ook een opschrift
laten maken en op het kruis laten aanbrengen. Het luidde: Jezus, de Nazoreër, de koning van de Joden. Vele Joden lazen dit opschrift, want de plaats waar Jezus
gekruisigd werd lag dicht bij de stad. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het
Grieks. De hogepriesters van de Joden nu zeiden tot Pilatus:
A: Ge moest er niet op zetten: "de koning van de Joden" maar: "Hij heeft
gezegd: Ik ben de koning van de Joden".
L: Pilatus antwoordde:
A: Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.
L: Toen de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen ze zijn kleren en deelden ze in
vieren, voor iedere soldaat een deel. Ze namen ook de lijfrok die echter zonder naad
was, aan één stuk geweven van bovenaf. Daarom zeiden ze tot elkaar:
A: Laten we die niet scheuren maar er om loten wie hem krijgt.
L: Aldus moest de Schrift vervuld worden: Zij verdeelden mijn kleren onder elkaar en
dobbelden om mijn gewaad.
Terwijl de soldaten hiermee bezig waren stonden bij Jezus' kruis zijn moeder, de
zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus
zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad zei Hij tot zijn moeder:
+: Vrouw, zie daar uw zoon.
L: Vervolgens zei Hij tot de leerling:
+: Zie daar uw moeder.
L: En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.
Hierna, wetend dat nu alles was volbracht zei Jezus, opdat de Schrift vervuld zou
worden:
+: Ik heb dorst.
L: Er stond daar een kruis vol zure wijn. Ze doopten er een spons in, staken die op
een hysopstengel en brachten die aan zijn mond.
L: Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei Hij:
+: Het is volbracht.
L: Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest.
(enige ogenblikken stilte voor gebed: allen knielen)
L: Aangezien het voorbereidingsdag was en de Joden niet wilden dat de lichamen op
sabbat aan het kruis bleven - het was bovendien een grote sabbat - vroegen zij aan
Pilatus verlof de benen van de gekruisigden te breken en hen weg te nemen. Daarom
kwamen de soldaten en sloegen zowel bij de ene als bij de andere die met Hem
gekruisgd waren de benen stuk. Toen zij echter bij Jezus kwamen en zagen dat Hij
reeds dood was sloegen zij Hem de benen niet stuk, maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans; terstond kwam er bloed en water uit. Die het gezien heeft
getuigt hiervan; zijn getuigenis is waar en hij weet dat hij de waarheid zegt, opdat ook
gij zoudt geloven. Dit is gebeurd opdat de Schrift vervuld zou worden: Van zijn gebeente zal niets worden verbrijzeld, terwijl nog een ander Schriftwoord zegt: Zij zullen
opzien naar Hem die zij hebben doorstoken.
Jozef van Arimatea, die een leerling was van Jezus maar in het geheim uit vrees voor
de Joden, vroeg daarna aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen.
Toen Pilatus dit had toegestaan ging hij dus heen en nam het lichaam weg.
Nikodemus, die Hem vroeger 's nachts bezocht had, kwam ook en bracht een
mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer honderd pond. Zij namen het lichaam van
Jezus en wikkelden het met de welriekende kruiden in zwachtels, zoals bij een Joodse
begrafenis gebruikelijk is. Op de plaats waar Hij gekruisigd werd lag een tuin en in die
tuin een nieuw graf waarin nog nooit iemand was neergelegd. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was legden zij Jezus daarin neer.
PAASWAKE
Uit het boek Genesis
(Gen. 1,1-2,2 of 1,1.26-31a)
In het begin schiep God hemel en aarde.
(De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de Geest van God
zweefde over de wateren. Toen sprak God: "Er moet licht zijn!" En er was licht. En
God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis; het licht
noemde God dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd
ochtend; dat was de eerste dag. God sprak: "Er moet een uitspansel zijn tussen de
wateren, een afscheiding tussen het ene water en het andere." En God maakte het
uitspansel; Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. Zo
gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Het werd avond en het werd
ochtend; dat was de tweede dag.God sprak: "Het water onder de hemel moet naar
een plaats samenvloeien, zodat het droge zichtbaar wordt." Zo gebeurde het. Het
droge noemde God land, en het samengevloeide water noemde Hij zee. En God zag
dat het goed was. God sprak: "Het land moet zich tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas en vruchtbomen die ieder naar zijn soort hun vruchten dragen, met
zaad erin." Zo gebeurde het. En uit het land schoot jong groen op, gras, zaadvormend
gewas, in allerlei soorten, en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen,
met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend;
dat was de derde dag. God sprak: "Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de
dag van de nacht zullen scheiden; zij moeten als tekens dienen, zowel voor de feesten
als voor de dagen en de jaren en tevens als lampen aan het hemelgewelf om de
aarde te verlichten." Zo gebeurde het. God maakte de twee grote lampen, de grootste
om over de dag te heersen, de kleinste om te heersen over de nacht, en Hij maakte
ook de sterren. God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten,
om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht en de duisternis uiteen te
houden. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was
de vierde dag.God sprak: "Het water moet wemelen van dieren, en boven het land
moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf." Toen schiep God de grote
gedrochten van de zee en al de krioelende dieren, waar het water van wemelt, soort
na soort, en al de gevleugelde dieren, soort na soort. En God zag dat het goed was.
God zegende ze en Hij sprak: "Wees vruchtbaar en word talrijk; gij moet het water van
de zee bevolken, en de vogels moeten talrijk worden op het land." Het werd avond en
het werd ochtend; dat was de vijfde dag. God sprak: "Het land moet levende wezens
voortbrengen van allerlei soort: tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van
allerlei soort." Zo gebeurde het. God maakte de wilde beesten, soort na soort, de
tamme dieren soort na soort, en alles wat over de grond kruipt, soort na soort. En God
zag dat het goed was.)
God sprak: "Nu gaan wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal
heersen over de vissen van de zee, de vogels van de lucht, over de tamme dieren,
over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt." En God
schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw
schiep Hij hen. God zegende hen en God sprak tot hen: "Weest vruchtbaar en wordt
talrijk; bevolkt de aarde en onderwerpt haar; heerst over de vissen van de zee, over de
vogels van de lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt." En God sprak:
"Hierbij geef Ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan u en alle
bomen met zaaddragende vruchten; zij zullen u tot voedsel dienen. Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan al
wat dierlijk leven heeft, geef Ik het groene gras als voedsel." Zo gebeurde het. God
bezag alles wat Hij gemaakt had en Hij zag dat het heel goed was.
(Het werd avond en het werd ochtend; dat was de zesde dag. Zo werden de hemel en
de aarde voltooid, en alles waarmee ze toegerust zijn. Op de zevende dag bracht God
het werk dat Hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al het
werk dat Hij verricht had.
TUSSENZANG
Psalm 104
REFREIN: Zend uw geest, Heer, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping
weer nieuw.
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, wat zijt Gij groot, Heer mijn God !
Met glorie en luister zijt Gij gekleed, uw mantel is zuiver licht.
Gij hebt ook de aarde geplaatst op haar zuilen, in eeuwigheid wankelt zij niet.
Gij hebt haar de oerzee als kleed gegeven, het water stond boven de bergen uit.
De bronnen deed Gij uitstromen in beken, die dringen zich tussen de bergen voort.
En aan hun oevers nestelen vogels en zingen tussen het struikgewas.
Vanuit uw schuren besproeit Gij de bergen, de grond wordt gevoed door wat Gij haar
geeft.
Gij doet voor de dieren het gras opschieten en graan dat de mensen ten dienste staat.
Hoeveel is het, wat Gij gedaan hebt, Heer, en alles in wijsheid gemaakt.
De aarde is vol van uw schepsels: de Heer zij altijd geprezen!
TWEEDE LEZING
Uit het boek Genesis
(Gen.22,1-18 of 1-2,9a,10-13,15-18)
In die dagen stelde God Abraham op de proef. Hij zei tot hem: "Abraham." En hij
antwoordde: "Hier ben ik." Hij zei: "Ga met Isaak, uw zoon, uw enige, die gij liefhebt,
naar het land van de Moria, en draag hem daar, op de berg die Ik u zal aanwijzen, als
brandoffer op."
(De volgende morgen zadelde Abraham zijn ezel, nam twee knechten en zijn zoon
Isaak met zich mee, en kloofde hout voor het brandoffer. Daarna begaf hij zich op weg
naar de plaats die God hem aangewezen had. Op de derde dag zag Abraham in de
verte de plaats liggen. Toen zei Abraham tot zijn knechten: "Jullie blijven hier bij de
ezel; ik ga met de jongen daarginds heen. Nadat wij ons in aanbidding neergebogen
hebben, komen wij weer terug." Daarop gaf Abraham zijn zoon Isaak het hout voor het
brandoffer te dragen; zelf droeg hij het vuur en het offermes. Zo gingen zij samen op
weg. Toen zei Isaak tot zijn vader Abraham: "Vader." Hij antwoordde: "Ja, mijn zoon."
Isaak zei: "Wij hebben wel vuur en hout, maar waar is het offerdier?" Abraham
antwoordde: "God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon." En samen gingen
zij verder.)
Toen zij de plaats bereikt hadden die God hem had aangewezen, bouwde Abraham
daar een altaar,
(stapelde er het hout op, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, boven
op het hout.)
Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon de keel af
te snijden, riep de engel van de Heer hem van uit de hemel toe: "Abraham, Abraham!"
En hij antwoordde: "Hier ben ik." Hij zei: "Raak de jongen met geen vinger aan en doe
hem niets! Ik weet nu dat gij god vreest, want gij hebt Mij uw zoon, uw enige, niet
willen onthouden." Abraham keek om zich heen en bemerkte een ram, die met zijn
horens in het struikgewas vastzat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op, in
plaats van zijn zoon.
(Abraham noemde die plaats "de Heer zal erin voorzien"; vandaar dat men nu nog
zegt: "Op de berg van de Heer zal erin voorzien worden.")
Toen riep de engel van de Heer voor de tweede maal uit de hemel tot Abraham en
zei: "Bij Mijzelf heb Ik gezworen - spreekt de Heer -, omdat gij dit gedaan hebt en Mij
uw zoon, uw enige, niet hebt onthouden, daarom zal Ik u overvloedig zegenen en uw
nakomelingen even talrijk maken als de sterren aan de hemel en de zandkorrels op
het strand van de zee. Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten. Door
uw nakomelingen komt zegen over alle volken van de aarde, omdat gij naar mijn stem
hebt geluisterd."
TUSSENZANG
Psalm 16
REFREIN: Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht.
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker, Hij heeft mijn lot in zijn hand.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer, ik val niet, want Hij staat naast mij.
Daarom ben ik vrolijk en blij van geest, daarom kan ik rustig gaan slapen.
Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf.
Gij zult mij de weg van het leven wijzen om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.
DERDE LEZING
(Ex.14, 15-15,1)
Uit het boek Exodus
In die dagen sprak de Heer tot Mozes: "Wat roept gij Mij toch. Beveel de Israëlieten
verder te trekken. Gij zelf moet uw hand opheffen, uw staf uitstrekken over de zee en
ze in tweeën splijten. Dan kunnen de Israëlieten over de droge bodem door de zee
trekken. Ik ga de Egyptenaren halsstarrig maken zodat zij hen achterna gaan. En dan
zal Ik Mij verheerlijken ten koste van farao en heel zijn legermacht, zijn wagens en zijn
wagenmenners. De Egyptenaren zullen weten dat Ik de Heer ben, als Ik Mij verheerlijk
ten koste van farao, zijn wagens en zijn wagenmenners." De engel van God die aan
de spits van het leger der Israëlieten ging, veranderde van plaats en stelde zich achter
hen op, tussen het leger van de Egyptenaren en het leger van de Israëlieten. De wolk
bleef die nacht donker zodat het heel de nacht niet tot een treffen kwam. Toen strekte
Mozes zijn hand uit over de zee en de Heer deed die hele nacht door een sterke oostenwind de zee terugwijken. Hij maakte van de zee droog land en de wateren spleten
vaneen. Zo trokken de Israëlieten over de droge bodem de zee door, terwijl de wateren links en rechts een wand vormden. De Egyptenaren zetten de achtervolging in;
alle paarden van farao, zijn wagens en zijn wagenmenners gingen achter de
Israëlieten aan de zee in. Tegen de morgenwake richtte de Heer zijn blikken vanuit de
wolkkolom en de vuurzuil op de legermacht van de Egyptenaren en bracht ze in
verwarring. Hij liet de wielen van de wagens scheeflopen zodat ze slechts met moeite
vooruit kwamen. De Egyptenaren riepen uit: "Laten we vluchten voor de Isralieten,
want de Heer strijdt voor hen tegen ons." Toen sprak de Heer tot Mozes: "Strek uw
hand uit over de zee, dan zal het water terugstromen over de Egyptenaren en hun
wagens en wagenmenners." Mozes strekte zijn hand uit over de zee en toen het licht
begon te worden vloeide de zee naar haar gewone plaats terug. Daar de Egyptenaren
er tegen in vluchtten dreef de Heer hen midden in de zee. Het water vloeide terug en
overspoelde wagens en wagenmenners, heel de strijdmacht van de farao die de
Israëlieten op de bodem van de zee achterna waren gegaan. Niet één bleef gespaard.
De Israëlieten daarentegen waren over de droge bodem door de zee getrokken, terwijl
de wateren links en rechts van hen een wand vormden. Zo redde de Heer op deze
dag Israël uit de greep van Egypte; Israël zag de Egyptenaren dood op de kust liggen.
Toen Israël het machtige optreden van de Heer tegen Egypte gezien had, kreeg het
volk ontzag voor de Heer; zij stelden vertrouwen in de Heer en in Mozes, zijn dienaar.
Toen hieven Mozes en de Isralieten ter ere van de Heer een lied aan:
TUSSENZANG
Ex.15,1-6.17-18
REFREIN: De Heer bezing ik, de overwinnaar.
De Heer bezing ik, de overwinnaar, paarden en ruiters dreef Hij in zee.
De Heer is mijn kracht, Hem dank ik mijn redding, de Heer is mijn God, voor Hem is
mijn lied.
De God van mijn vaderen, Hem zal ik prijzen, een machtig strijder, zijn naam is de
Heer.
Farao's wagens, zijn legers verdronken, de Rietzee verzwolg de keur van zijn volk.
De golven zijn over hen heen geslagen, zij zijn als een steen in de diepte gestort.
Uw hand, Heer, die machtiger is dan de mensen, uw hand heeft de vijand ten val
gebracht,
Gij hebt hen gebracht naar uw eigen bezit, geplant op de berg waar Gij zelf wilde
wonen.
De heilige plaats, Heer, die Gij hadt gemaakt: de Heer zal daar heersen voor altijd en
eeuwig.
VIERDE LEZING
(Jes. 54, 5-10.14)
Uit de profeet Jesaja
Hij die U schiep, Hij is uw Bruidegom, Hij is uw Schepper; zijn Naam is: Heer der
hemelse machten: Hij wordt genoemd: uw Verlosser, Israëls heilige, God van geheel
de aarde! Een verlaten, zielsbedroefde vrouw zijt gij, maar de Heer roept U weer bij uw
naam. Want -zo zegt uw God- kan iemand de liefde van zijn jeugd wel verstoten? In
een plotselinge opwelling heb Ik U in de steek gelaten, maar met een grote barmhartigheid zoek ik U weer op. In een vlaag van toorn heb Ik voor een ogenblik mijn
aangezicht
van U afgewend maar -zo spreekt de Heer, uw Verlosser- met een eeuwige liefde ontferm Ik mij weer over U. Zoals ik ten tijde van Noach gezworen heb dat de wateren de
aarde nooit meer zouden bedekken, zo zweer Ik nu nooit meer vertoornd op U te zijn,
en U nooit meer te bedreigen. Want de bergen mogen wankelen, de heuvels
schudden, maar mijn trouw jegens U zal niet wankelen en mijn verbond van liefde niet
breken, zegt de Heer die U barmhartig is. Gij zult gegrondvest zijn op gerechtigheid:
weet U dus vrij van onderdrukking, gij hebt niets te vrezen! En vrij van verschrikking:
want geen verschrikking zal U ooit nog overvallen!
TUSSENZANG
Psalm 30
REFREIN: U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd.
U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd. Gij hebt mijn vijanden niet laten
zegevieren.
Heer, uit het dodenrijk hebt Gij mijn ziel verlost, Gij hebt mij losgemaakt van die ten
grave dalen.
Bezingt de Heer dan met mij, al zijn vromen, en dankt zijn Naam die hoogverheven is.
Zijn toorn duurt kort, maar zijn genade levenslang; de avond brengt geween, de
ochtend blijdschap.
Heer, luister en ontferm U over mij, mijn God, sta mij terzijde met uw hulp.
Gij hebt mijn rouwklacht in een vreugdedans veranderd, mijn rouwkleed losgemaakt,
met blijdschap mij omgord.
Mijn ziel zal U bezingen zonder te verstommen, U zal ik loven, Heer mijn God, in
eeuwigheid.
VIJFDE LEZING
(Jes.55,1-11)
Uit de profeet Jesaja.
Zo spreekt God de Heer;
Komt naar het water, hij allen die dorst lijdt! Ook gij, die
geen geld hebt, komt toch. Komt kopen, geniet zonder geld, en zonder te betalen.
Komt kopen wijn en melk. Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is? Wat geeft
gij uw arbeid aan iets dat niet voedt? Luistert, luistert goed naar Mij, dan eet gij wat
goed is, dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs. Neigt uw oor en komt naar Mij, en
luistert en gij zult leven; een blijvend verbond ga Ik met u sluiten, de gunst, aan David
verleend, verloochen ik niet. Hem heb Ik gemaakt tot getuige voor de volkeren, tot
vorst en gebieder over de naties. Waarlijk, een volk zult gij roepen dat gij niet kent, en
een volk, dat u niet kent, snelt naar u toe, omwille van Israëls Heilige, die U
verheerlijkt. Zoekt de Heer, nu Hij zich laat vinden, roept Hem aan nu Hij nabij is. De
ongerechtige moet zijn weg verlaten, de zondaar zijn gedachten; hij moet naar de
Heer terugkeren, -de Heer zal zich erbarmen-, terug naar onze God, die altijd wil
vergeven. Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten, mijn wegen niet uw
wegen, -zegt het orakel van de Heer-, maar zoals de hemel hoog boven de aarde is,
zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven, en mijn gedachten uw gedachten.
Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen en daar pas terugkeren, wanneer zij
de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht, zodat zij groen wordt, wanneer zij
het zaad aan de zaaier hebben gegeven, en het brood aan de eter, zo zal het ook
gaan met mijn woord, dat komt uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug;
het keert pas weer, wanneer het mijn wil volbracht heeft, en zijn zending heeft vervuld.
TUSSENZANG
Jes.12,2-3.4bcd-6
REFREIN: Gij zult in vreugde water putten aan de bronnen van uw Redder.
Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem, ik hoef voor geen onheil te vrezen. De Heer
is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht, Hij toont zich mijn helper en redder.
Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam, verkondigt de volken zijn machtige
daden, maakt alom zijn grootheid bekend.
Zingt luid voor de Heer, die wonderen deed, laat heel de aarde het horen. Verheugt u
en juicht, gij die Sion bewoont, want Israëls Heilige woont in uw midden.
ZESDE LEZING
(Bar.3,9-15.32-4,4)
Uit de profeet Baruch.
Hoor, Israël, de geboden van het leven, luister aandachtig en
verwerf wijsheid! Hoe komt het, Israël, dat gij in een vijandig land woont, dat gij oud
geworden zijt op vreemde bodem, dat ge onrein geworden zijt als een lijk, en gelijk
geworden zijt aan de doden der onderwereld? Gij hebt de bron der wijsheid verlaten!
Indien ge de weg van God bewandeld hadt zoudt ge nu voor eeuwig in vrede leven.
Leer derhalve waar wijsheid gevonden wordt, waar kracht en beleid, en gij zult weten
waar lengte van dagen en leven te vinden zijn. Wie heeft haar verblijfplaats gevonden,
wie is haar schatkamers binnengegaan? Slechts de alwetende kent de weg, met zijn
kennis heeft Hij hem ontdekt. Hij, die de aarde voor immer gegrondvest heeft, en haar
met
viervoeters bevolkte; Hij, op wiens bevel het licht uitgaat, en op wiens wenk het
bevend terugkeert; de sterren stralen op hun posten en jubelen van vreugde: Hij roept
ze en ze antwoorden: "Hier zijn we!" Vol blijdschap flonkeren ze ter ere van hun
Schepper. Dat is onze God; niemand is aan Hem gelijk. Hij heeft wegen gevonden die
tot de wijsheid leiden en Hij heeft ze geleerd aan Jakob, zijn dienaar, aan Israël, zijn
vriend. Daarna is ze op aarde verschenen en heeft zij verkeerd onder de mensen. Zij
is het boek van Gods geboden, de Wet die eeuwig duurt. Wie aan vasthoudt zal
leven, maar wie haar verlaat moet sterven. Kom tot inkeer, Jakob, en houd u vast aan
de wijsheid, wandel in de glans
van het licht! Geef uw glorie niet weg aan anderen en uw voorrechten niet aan
vreemde volken! Israël, hoe gelukkig zijn wij te prijzen: ons is bekend wat God
behaagt!
TUSSENZANG
Psalm 19
REFREIN: Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
De wet van de Heer is volkomen, zij sterkt de onzekere geest.
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar, onwetenden maken zij wijs.
Rechtmatig zijn al zijn bevelen, bevredigend voor het gemoed.
Glashelder zijn zijn geboden, zij zijn een licht voor het oog.
Het woord van de Heer is eerlijk, het blijft in eeuwigheid waar.
Zijn uitspraken zijn waarachtig, rechtvaardig in iedere zaak.
Gezocht meer dan goud of juwelen, welsmakend als honingzeem.
Uw dienaar neemt ze ter harte, hij wordt er rijk voor beloond.
ZEVENDE LEZING (Ez.,36,16-17a.18-28)
Uit de profeet Ezechiël
Het woord van de Heer kwam tot mij: "Mensenkind, toen het volk van Israël nog op
zijn eigen grond woonde heeft het deze door zijn handel en wandel verontreinigd.
Daarom liet Ik mijn woede over hen de vrije loop, vanwege het bloed dat zij op de
grond vergoten hadden en omdat ze de grond verontreinigd hadden met hun afgoden.
Daarom verspreidde Ik hen onder heidenvolken en werden ze verstrooid over de
landen: naar hun handel en wandel heb Ik hen gevonnist. En bij al de heidenvolken
waar ze gekomen waren ontwijdden zij mijn heilige Naam doordat men van hen zei:
Dit is het volk van de Heer, en toch moesten zij weg uit zijn land. Dit deed Mij leed om
mijn heilige Naam die het volk van Israël ontwijd had onder de heidenvolken waar ze
gekomen zijn. Zeg daarom tot het volk van Israël: Ik zal mijn grote Naam die ontwijd is
onder de heidenvolken, die gij tegenover hen ontwijd hebt, heiligen, opdat de heidenvolken erkennen dat Ik de Heer ben. Zo spreekt de Heer: Ik zal u wegbrengen uit
de heidenvolken, u samenbrengen uit alle landen en u brengen naar uw eigen grond.
Ik zal zuiver water op u sprenkelen en ge zult rein worden; van al uw onreinheden en
van al uw afgoden zal Ik u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe
geest in uw binnenste: Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart
van vlees geven. Mijn geest zal Ik u geven in uw binnenste en Ik zal maken dat ge
mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoudt. Ge zult wonen in
het land dat Ik uw vaderen gegeven heb; ge zult voor Mij een volk en Ik zal voor u een
God zijn.
TUSSENZANG
Psalm 42
REFREIN: Zoals het hert de beekjes zoekt, zo zoekt mijn geest naar U, mijn God.
Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft, zal ik Hem ooit bereiken en zijn
Aanschijn zien?
Ik denk eraan met weemoed in het hart, hoe ik naar Gods verblijf trok in de
mensenstroom.
Zend mij uw licht, uw steun om mij te leiden, om mij te voeren naar uw berg en in uw
tent.
Dan ga ik naar uw altaar, God, die blijdschap geeft, en loof U bij de citer, God, mijn
God.
ACHTSTE LEZING (Rom.6, 3-11)
Uit de brief aan de Romeinen
Broeders en zusters, gij weet toch, dat de doop, waardoor wij één zijn geworden met
Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood? Door de doop in zijn dood zijn wij
met Hem begraven, opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden, zoals Christus door
de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt. Zijn wij één met Hem geworden
door het beeld van zijn dood, dan moeten wij Hem ook volgen in zijn opstanding, in de
overtuiging dat de oude mens met Hem gekruisigd is; daardoor is aan het bestaan in
de zonde een einde gekomen, zodat wij niet langer aan de zonde dienstbaar zijn.
Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan met Christus
gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven; want wij weten, dat
Christus, eenmaal van de doden verrezen, niet meer sterft: de dood heeft geen macht
meer over Hem. Door de dood die Hij gestorven is, heeft Hij eens voor al afgerekend
met de zonde; het leven dat Hij leeft, heeft alleen met God van doen. Zo moet ook gij
uzelf beschouwen: als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus.
TUSSENZANG
Psalm 118
REFREIN: Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, eindeloos is zijn erbarmen!
Stammen van Israël, dankt de Heer: eindeloos is zijn erbarmen!
De Heer greep in met krachtige hand, de hand van de Heer heeft mij opgericht.
Ik zal niet sterven maar blijven leven en alom verhalen het werk van de Heer.
De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer die dit heeft gedaan, een wonder voor onze ogen.
EVANGELIE (Mt. 28, 1-10)
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheus.
Na de sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria
Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling ontstond er een hevige
aardbeving en een engel van de Heer daalde uit de hemel, kwam naderbij, rolde de
steen weg en zette zich daarop neer. Hij straalde als een bliksemschicht en zijn kleed
was wit als sneeuw. De bewakers begonnen van schrik voor hem te beven en het
leven scheen uit hen geweken. De engel sprak de vrouwen aan en zei: "Gij behoeft
niet bevreesd te zijn; ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier. Hij is
verrezen zoals Hij gezegd heeft; komt zien naar de plaats waar Hij gelegen heeft.
Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen: Hij is verrezen van de doden, en nu gaat
Hij u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Dat had ik u te zeggen." Terstond
gingen zij weg van het graf, met vrees en grote vreugde, en haastten zich het nieuws
aan zijn leerlingen over te brengen. En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zeide:
"Weest gegroet." Zij traden op Hem toe, omklemde zijn voeten en aanbaden Hem.
Toen sprak Jezus tot hen: "Weest niet bevreesd. Gaat aan mijn broeders de
boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien."
EERSTE PAASDAG
EERSTE LEZING
(Hand.10,34a.37-43)
Uit de Handelingen van de Apostelen.
In die tijd nam Petrus het woord en sprak: "Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is;
hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes
predikte, en hoe God Hem gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht. Hij ging
weldoende rond en genas allen, die onder de dwingelandij van de duivel stonden,
want God was met Hem. En wij getuigen van alles wat Hij in het land van de Joden en
in Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord.
God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen, niet aan
het hele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen, aan ons,
die met Hem gegeten en gedronken hebben nadat Hij uit de doden was opgestaan.
Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken, en te getuigen dat Hij de door God
aangestelde rechter is over de levenden en de doden. Van Hem leggen alle profeten
het getuigenis af, dat ieder die in Hem gelooft, door zijn Naam vergiffenis van zonden
verkrijgt."
TUSSENZANG
Psalm 118
REFREIN: Alleluia. Alleluia. Alleluia.
of: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap.
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, eindeloos is zijn erbarmen!
Stammen van Israël, dankt de Heer: eindeloos is zijn erbarmen!
De Heer greep in met krachtige hand, de hand van de Heer heeft mij opgericht.
Ik zal niet sterven maar blijven leven en alom verhalen het werk van de Heer.
De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer die dit heeft gedaan, een wonder voor onze ogen.
TWEEDE LEZING (Kol. 3, 1-4)
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse.
Broeders en zusters, als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet op het
aardse. Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God.
Christus is uw leven, en wanneer Hij verschijnt zult ook gij met Hem verschijnen in
heerlijkheid.
ALLELUIA
Alleluia. Ons Paaslam is geslacht: Christus zelf. Wij moeten ook ons feest vieren in de
Heer. Alleluia.
SEQUENTIE
Victimæ paschali laudes immolent Christiani.
Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitæ mortuus regnat vivus.
Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis: et gloria vidi resurgentis;
angelicos testes, sudarium et vestes.
Surrexit Christus spes mea: præcedet suos in Galileam.
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis, victor Rex, miserere.
Laat ons 't Lam van Pasen loven, 't Lam Gods met offers eren. - Ja het Lam redt de
schapen, Christus brengt door zijn onschuld ons arme zondaren tot de Vader. - Dood
en leven, o wonder, moeten strijden tezamen. Die stierf, Hij leeft, Hij is onze Koning. Zeg het ons Maria, wat is 't dat gij gezien hebt? - Het graf van Christus dat leeg was,
de glorie van Hem die opgestaan is; - Engelen als getuigen, de zweetdoek en het
doodskleed. Mijn hoop, mijn Christus in leven. Zie Hij gaat u voor naar Galilea. Waarlijk Christus is verrezen: stond op uit de doden. O Koning, onze Held, geef ons
vrede. (Alleluia)
EVANGELIE (Joh. 20,1-9)
Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena, vroeg in de morgen - het was
nog donker - bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel
naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen:
"Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben
neergelegd." Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze
liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het
eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet
naar binnen. Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen.
Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt,
niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats.
Toen pas ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen, naar
binnen; hij zag en geloofde, want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven
stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.
TWEEDE ZONDAG VAN PASEN (BELOKEN PASEN)
EERSTE LEZING
Hand.,2,42-47
Uit de Handelingen der Apostelen
De eerste christenen legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw
aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en het gebed.
Ontzag beving eenieder, want door de apostelen werden vele wonderbare tekenen
verricht. Allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles
gemeenschappelijk. Ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en
die onder allen te verdelen naar ieders behoefte. Dagelijks bezochten ze trouw en
eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten samen hun
voedsel in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en stonden bij het hele volk in
de gunst. En elke dag bracht de Heer er meer bijeen, die gered zouden worden.
TUSSENZANG
Ps. 118 (117), 2-4, 13-15, 22-24
REFREIN: Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig, eindeloos is zijn erbarmen !
of: Alleluia.
Herhaalt het, stammen van Israël: eindeloos is zijn erbarmen !
Herhaalt het, zonen van Aaron: eindeloos is zijn erbarmen !
Herhaalt het, dienaren van de Heer: eindeloos is zijn erbarmen !
Zij stootten mij weg en sloegen mij neer, maar Hij heeft mij ondersteund.
Mijn kracht en mijn sterkte is de Heer, Hij is het die mij verlost.
Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen.
De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer, die dit heeft gedaan, een wonder voor onze ogen.
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, wij zullen hem vieren in blijdschap.
TWEEDE LEZING 1 Petr., 1,3-9
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus
Dierbaren,
Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote
barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van
Jezus Christus uit de dood. Een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare
erfenis is voor u weggelegd in de hemel. In Gods kracht geborgen door het geloof,
wacht gij op het heil, dat al gereed ligt om op het eind van de tijd geopenbaard te
worden. Dan zult gij juichen, ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd
te lijden onder allerlei beproevingen.Maar die zijn nodig om de deugdelijkheid van uw
geloof te bewijzen, uw geloof, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat
toch ook door vuur gelouterd wordt. Dan zal, wanneer Jezus Christus zich openbaart,
lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn. Hem hebt gij lief zonder Hem ooit gezien te
hebben. In Hem gelooft gij, ofschoon gij Hem ook nu niet ziet. Hoe onuitsprekelijk, hoe
hemels zal uw vreugde zijn, als gij het einddoel van uw geloof, uw redding, bereikt.
ALLELUIA
Joh., 20, 29
Alleluia. Omdat gij Mij gezien hebt, Tomas, gelooft ge, zegt de Heer, zalig die niet zien
en toch geloofd hebben. Alleluia.
EVANGELIE Joh., 20, 19-31
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der
leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun
midden staan en zei: "Vrede zij u." Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn
handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen.
Nogmaals zei Jezus tot hen: "Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend
Ik u." Na deze woorden blies Hij over hen en zei: "Ontvangt de heilige Geest. Als gij
iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet
vergeven." Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen
toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: "Wij hebben de Heer gezien."
Maar hij antwoordde: "Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie, en
mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde leggen,
zal ik zeker niet geloven." Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis
bijeen, en nu was Tomas er bij. Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus
binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Vervolgens zei Hij tot Tomas:
"Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn
zijde en wees niet langer ongelovig maar gelovig." Toen riep Tomas uit: "Mijn Heer en
mijn God !" Toen zei Jezus tot hem: "Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge? Zalig die
niet gezien en toch geloofd hebben." In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog
vele andere tekenen gedaan die niet in dit boek zijn opgetekend, maar deze hier zijn
opgetekend opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en
opdat gij door te geloven leven moogt in zijn Naam.
DERDE ZONDAG VAN PASEN
EERSTE LEZING
Hand., 2, 14. 22-28
Uit de Handelingen der Apostelen
Op de dag van Pinksteren trad Petrus naar voren met de elf en verhief zijn stem om
het woord tot de menigte te richten: "Gij allen, Joodse mannen en bewoners van
Jeruzalem, weet dit wel en luistert aandachtig naar mijn woorden. Jezus de Nazoreeër
was een man wiens zending tot u van Godswege bekrachtigd is. Gij kent immers zelf
de machtige daden, wonderen en tekenen, die God door Hem onder u heeft verricht:
Hem, die volgens Gods vastgestelde raadsbesluit en voorkennis is uitgeleverd, hebt
gij door de hand van goddelozen aan het kruis genageld en gedood. Maar God heeft
Hem ten leven opgewekt na de strikken van de dood te hebben ontbonden; want het
was onmogelijk dat Hij daardoor werd vastgehouden. Doelend op Hem toch zegt
David: De Heer had ik voor ogen, altijd door, Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet
zou wankelen; daarom is er blijdschap in mijn hart en jubelt mijn mond van vreugde;
ja, ook mijn lichaam zal rust vinden in hoop, omdat Gij mijn ziel niet zult overlaten aan
het dodenrijk en uw heilige geen bederf zult laten zien. Wegen ten leven hebt Gij mij
doen kennen. Gij zult mij met vreugde vervullen voor uw aanschijn."
TUSSENZANG
Ps. 16 (15), 1-2a en 5, 7-8, 9-10, 11
REFREIN: Wijs ons, Heer, de weg van het leven. of: Alleluia.
Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht; Gij zijt mijn Heer, ik erken het, ik vind
geen geluk buiten U.
De Heer is mijn erfdeel, de dronk uit de beker, Hij heeft mijn lot in zijn hand.
Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft, Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer, ik val niet want Hij staat naast mij.
Daarom ben ik vrolijk en blij van geest, daarom kan ik rustig gaan slapen.
Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over, Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf.
Gij zult mij de weg van het leven wijzen om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.
TWEEDE LEZING 1 Petr., 1, 17-21
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus
Dierbaren,
God die gij aanroept als Vader, is ook de onpartijdige rechter over al onze daden;
koestert daarom ontzag voor Hem, zolang gij hier in ballingschap leeft. Gij weet dat gij
niet met vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, zijt verlost uit het zinloze bestaan
dat gij van uw vaderen had geërfd. Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van
Christus, het lam zonder vlek of gebrek, dat uitverkoren was voor de grondlegging der
wereld, maar eerst op het einde der tijden is verschenen, om uwentwil. Door Hem
gelooft gij in God, die Hem van de doden opgewekt en Hem de heerlijkheid gegeven
heeft; daarom is uw geloof in God tevens hoop op God.
ALLELUIA
Alleluia. Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften: doe ons hart branden terwijl Gij tot
ons spreekt. Alleluia.
EVANGELIE Lc., 24, 13-35;
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
In die tijd waren er twee van de leerlingen van Jezus op weg naar een dorp dat
Emmaus heette en dat ruim elf kilometer van Jeruzalem lag. Zij spraken met elkaar
over alles wat was voorgevallen. Terwijl zij zo aan het praten waren en van gedachten
wisselden, kwam Jezus zelf op hen toe en Hij liep met hen mee. Maar hun ogen
werden verhinderd Hem te herkennen. Hij vroeg hun: "Wat is dat voor een gesprek dat
gij onderweg met elkaar voert?" Met een bedrukt gezicht bleven ze staan. Een van
hen, die Kléopas heette, nam het woord en sprak tot Hem: "Zijt Gij dan de enige
vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij niet weet wat daar dezer dagen gebeurd is?" Hij
vroeg hun: "Wat dan ?" Ze antwoordden Hem: "Dat met Jezus de Nazarener, een
man die profeet was, machtig in daad en woord in het oog van God en van heel het
volk; hoe onze hogepriesters en overheidspersonen Hem hebben overgeleverd om
Hem ter dood te laten veroordelen en hoe zij Hem aan het kruis hebben geslagen. En
wij leefden in de hoop, dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen ! Maar met dit
al is het reeds de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn. Wel hebben een paar
vrouwen uit ons midden ons in de war gebracht; ze waren in de vroegte naar het graf
geweest, maar hadden zijn lichaam niet gevonden, en ze kwamen zeggen dat zij ook
nog een verschijning van engelen hadden gehad, die verklaarden dat Hij weer leefde.
Daarop zijn enkelen van de onzen naar het graf gegaan en bevonden het zoals de
vrouwen gezegd hadden, maar Hem zagen ze niet." Nu sprak Hij tot hen: "O
onverstandigen, die zo traag van hart zijt in het geloof aan alles wat de profeten
gezegd hebben ! Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te
gaan?" Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun uit al de profeten wat in al de
Schriften op Hem betrekking had. Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen,
maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan. Zij drongen bij Hem aan: "Blijf bij ons, want
het wordt al avond en de dag loopt ten einde." Toen ging Hij binnen om bij hen te
blijven. Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij brood, sprak de zegen uit, brak het en
reikte het hun toe. Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem, maar Hij
verdween uit hun gezicht. Toen zeiden ze tot elkaar: "Brandde ons hart niet in ons,
zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?" Ze stonden
onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug. Daar vonden ze de elf met de
mensen van hun groep bijeen. Dezen verklaarden: "De Heer is werkelijk verrezen, Hij
is aan Simon verschenen." En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd
was en hoe Hij door hen herkend werd aan het breken van het brood.
VIERDE ZONDAG VAN PASEN
EERSTE LEZING
Hand., 2, 14a. 36-41
Uit de Handelingen der Apostelen
Op de dag van Pinksteren trad Petrus met de elf naar voren en verhief zijn stem om
het woord tot de menigte te richten: "Voor heel het huis van Israël moet onomstotelijk
vaststaan, dat God die Jezus die gij gekruisigd hebt, tot Heer en Christus heeft
gemaakt," Toen zij dit hoorden, waren zij diep getroffen en zeiden tot Petrus en de
overige apostelen: "Wat moeten we doen, mannen, broeders?" Petrus gaf hun ten
antwoord: "Bekeert u en ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus tot
vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de heilige Geest ontvangen. Want die
belofte geldt u, uw kinderen en alle mensen, waar dan ook, zovelen de Heer onze God
zal roepen." Met nog vele andere woorden legde hij getuigenis af, en hij vermaande
hen: "Redt u uit dit ontaarde geslacht." Die zijn woord aannamen lieten zich dopen,
zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen zich aansloten.
TUSSENZANG
REFREIN: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
of: Alleluia.
Ps. 23 (22), 1-3, 3b-4, 5, 6
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort; Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten, Hij geeft mij weer frisse moed.
Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herdersstaf geven mij moed en vertrouwen.
Gij nodigt mij aan uw tafel tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd, mijn beker is overvol.
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden.
TWEEDE LEZING 1 Petr., 2, 20b-25
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus
Dierbaren,
Geduldig verdragen wat gij te lijden hebt om uw goede daden, dat is het wat God
behaagt. Het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een
voorbeeld nagelaten; gij moet in zijn voetstappen treden. Hij heeft geen zonde gedaan
en in zijn mond is geen bedrog gevonden. Als Hij gescholden werd, schold Hij niet
terug. Als men Hem leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over
aan Hem die rechtvaardig oordeelt. In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het
kruishout gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor
gerechtigheid. Door zijn striemen zijt gij genezen. Want gij waart verdwaald als
schapen, maar nu zijt ge bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen.
ALLELUIA
Alleluia. Ik ben de goede Herder, zegt de Heer, Ik ken de mijnen en de mijnen kennen
Mij. Alleluia.
Joh., 10, 14
EVANGELIE Joh., 10,1-10
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
In die tijd zei Jezus: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie niet door de deur, maar langs
een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover. Maar wie
door de deur binnengaat, is de herder van de schapen. Hem doet de deurwachter
open. De schapen luisteren naar zijn stem; hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt
ze naar buiten. En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen
uit, terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen ze
niet volgen; integendeel, zij zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van
vreemden niet kennen." Deze gelijkenis vertelde Jezus hun, maar zij begrepen niet
wat Hij hun wilde zeggen. Een andere keer zei Jezus tot hen: "Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u: Ik ben de deur van de schapen. Allen die voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en
rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. lk ben de deur. Als iemand
door Mij binnengaat, zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden. De
dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen. lk ben gekomen,
opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed."
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
EERSTE LEZING
Hand., 6, 1-7
Uit de Handelingen der Apostelen
Toen in die dagen het aantal leerlingen steeds toenam, begonnen de Hellenisten
tegen de Hebreeën te morren, omdat bij de dagelijkse ondersteuning hun weduwen
achtergesteld werden. De twaalf riepen nu de leerlingen in vergadering bijeen en
zeiden: "Het past niet dat wij het woord Gods verwaarlozen door de zorg voor de
ondersteuning. Ziet dus uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van goede
faam, vol van geest en wijsheid. Hen zullen wij dan met dit ambt bekleden, terwijl wij
onszelf zullen blijven wijden aan het gebed en de bediening van het woord." Dit
voorstel vond instemming bij de gehele vergadering en zij kozen Stefanus, een man
vol geloof en heilige geest, Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en
Nikolaus, een proseliet uit Antiochië. Dezen werden aan de apostelen voorgedragen,
die na gebed hun de handen oplegden. Het woord Gods breidde zich uit en het aantal
leerlingen in Jeruzalem vermeerderde sterk; ook een groot aantal priesters gaf zich
gewonnen aan het geloof.
TUSSENZANG
Ps. 33 (32).1-2, 4-5, 18-19
REFREIN: Geef ons, Heer, uw barmhartigheid, zoals wij op U vertrouwen.
of: Alleluia,
Jubelt, gerechtigen, voor de Heer wie vroom is dient Hem te loven.
Eert dan de Heer met citerspel, en speelt voor Hem op de harp.
Oprecht is immers het woord van de Heer en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief, de aarde is vol van zijn mildheid.
Maar het is God die zijn dienaars bewaakt, hen die op zijn gunst vertrouwen.
Dat Hij hen redden zal van de dood, bij hongersnood hen zal voeden.
TWEEDE LEZING 1 Petr., 2, 4-9
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus
Dierbaren,
Treedt toe tot de Heer, de levende steen, door de mensen verworpen, maar
uitverkoren en kostbaar in het oog van God. Laat ook uzelf als levende stenen voegen
in de bouw van de geestelijke tempel. Draagt als een heilige priesterschap geestelijke
offers op, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus. Daarom staat er in de
Schrift: "lk leg in Sion een steen, een uitverkoren, kostbare hoeksteen. En wie op Hem
vertrouwt, zal niet worden teleurgesteld." Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft. Maar
voor de ongelovigen geldt: "De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, die is de
hoeksteen geworden," maar ook "een steen waaraan zij zich stoten, een rots
waarover zij struikelen." Zij stoten zich, omdat zij het woord weigeren te gehoorzamen;
en daartoe waren zij ook bestemd. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een
koninklijke priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de
roemruchte daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot
zijn wonderbaar licht.
ALLELUIA
Joh., 14,6
Alleluia. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer. Niemand komt tot de
Vader, tenzij door Mij. Alleluia.
EVANGELIE Joh., 14,1-12
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft
in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet
zo, dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te
bereiden. En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om
u op te nemen bij Mij. opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. Gij weet waar Ik heenga en
ook de weg daarheen is u bekend." Tomas zei tot Hem: "Heer, wij weten niet waar Gij
heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?" Jezus antwoordde hem: "Ik ben de
weg, de waarheid en het leven. "Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Als gij Mij
zoudt kennen, zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij
Hem." Hierop zei Filippus: "Heer, toon ons de Vader; dat is ons genoeg." En Jezus
weer: "lk ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? Wie Mij ziet, ziet de
Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat Ik in de
Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit Mijzelf,
maar het is de Vader die, blijvend in Mij, zijn werk verricht. Gelooft Mij: Ik ben in de
Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft het anders omwille van de werken. Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja,
grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga."
ZESDE ZONDAG VAN PASEN
EERSTE LEZING
Hand., 8, 5-8. 14-17
Uit de Handelingen der Apostelen
In die dagen kwam de diaken Filippus in de stad van Samaria en predikte daar de
Messias. Filippus' woorden oogstten algemene instemming toen de mensen hoorden
wat hij zei en de tekenen zagen die hij verrichtte. Uit vele bezetenen gingen de
onreine geesten onder luid geschreeuw weg en vele lammen en kreupelen werden
genezen. Daarover ontstond grote vreugde in die stad. Toen de apostelen in
Jeruzalem vernamen dat Samaria het woord Gods had aangenomen, vaardigden zij
Petrus en Johannes naar hen af, die na hun aankomst, een gebed over hen
uitspraken, opdat zij de heilige Geest zouden ontvangen. Deze was namelijk nog over
niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer
Jezus. Zij legden hun dus de handen op en ze ontvingen de heilige Geest.
TUSSENZANG
Ps. 66 (65), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16 en 20
REFREIN: Jubelt voor God, alle landen der aarde.
of: Alleluia.
Jubelt voor God, alle landen der aarde, bezingt de heerlijkheid van zijn Naam.
Brengt Hem hulde en zegt tot uw God: verbijsterend zijn al uw daden.
Heel de aarde moet U aanbidden, bezingen uw heilige Naam.
Komt en aanschouwt wat God heeft verricht, ontstellende daden onder de mensen.
Hij maakte de zee tot een droge vallei, zij gingen te voet door de bedding.
Laten wij juichen van vreugde om Hem die eeuwig regeert door zijn macht.
Komt dan, godvrezenden, luistert naar mij ik zal u verhalen wat Hij mij gedaan heeft.
God zij geprezen, Hij wees mij niet af, onthield mij niet zijn erbarmen.
TWEEDE LEZING 1 Petr.,3, 15-18
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus
Dierbaren,
Heiligt in uw hart Christus als de Heer. Weest altijd bereid tot verantwoording aan
alwie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Maar verdedigt u met
zachtmoedigheid en gepaste eerbied, en zorgt dat uw geweten zuiver is. Dan zullen zij
die uw goede christelijke levenswandel beschimpen, met hun laster beschaamd staan.
Hoeveel beter is het, zo God het wil, te lijden voor het goede dat men doet dan straf te
ondergaan voor misdrijven. Ook Christus is eens voor al gestorven voor de zonden, de
Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om ons tot God te brengen. Gedood naar
het vlees, werd Hij ten leven gewekt naar de Geest.
ALLELUIA
Joh., 14, 23
Alleluia. Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden, zegt de Heer; en Wij
zullen tot Hem komen. Alleluia.
EVANGELIE Joh., 14, 15-21
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden
onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor
altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is,
omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik
zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet
Mij niet meer; gij echter zult Mij zien, want Ik leef en ook gij zult leven. Op die dag zult
gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn geboden
onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal
door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem
openbaren."
HEMELVAART
EERSTE LEZING
(Hand.1,1-11)
Uit de Handelingen der Apostelen.
Mijn eerste boek, Teófilus, heb ik geschreven over alles wat Jezus gedaan en geleerd
heeft tot aan de dag, waarop Hij zijn opdracht gaf aan de Apostelen die Hij door de
Heilige Geest had uitgekozen, en waarop Hij ten hemel werd opgenomen. Na zijn
sterven toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun
gedurende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods. Terwijl Hij met hen at
beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten
die, zo zei Hij, gij van Mij vernomen hebt: "Johannes doopte met water, maar gij zult
over enkele dagen gedoopt worden met de Heilige Geest." Terwijl zij eens
bijeengekomen waren stelden zij Hem de vraag: "Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël
het koninkrijk herstellen?" Maar Hij gaf hun ten antwoord: "Het komt U niet toe dag en
uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht
ontvangen van de Heilige Geest die over U komt, om mijn getuigen te zijn in
Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde." Na deze woorden
werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan
hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens
twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: "Mannen van Galilea, wat staat ge
naar de hemel te kijken? "Deze Jezus die van U is weggenomen naar de hemel, zal
op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan."
TUSSENZANG
Psalm 47
Refrein: God stijgt ten troon onder luid gejuich, de Heer met geschal van bazuinen.
Alle volkeren, klapt in de handen, jubelt voor God met blij geroep.
Want groot is de Heer en alom geducht, een machtig vorst over heel de aarde.
God stijgt ten troon onder luid gejuich, de Heer met geschal van bazuinen.
Zingt nu voor God, laat klinken uw zang, voor onze koning een loflied!
Koning is God over heel de aarde, zingt dus een psalm voor Hem.
Koning is God over alle naties, zetelend op zijn heilige troon.
TWEEDE LEZING (Ef.1,17-23)
Uit de brief van de Heilige Apostel Paulus aan de christenen van Efeze.
Broeders en zusters, Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der
heerlijkheid, U de Geest te geven van wijsheid en openbaring om Hem waarachtig te
kennen. Moge Hij Uw innerlijk oog verlichten om te zien, hoe groot de hoop is waartoe
hij U roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen en hoe
overgroot zijn macht is in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond
in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de dood en zette aan zijn rechterhand in de
hemelen, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden en
boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze maar ook in de toekomstige
tijd. Alles heeft God onder zijn voeten gelegd, en Hemzelf, verheven boven alles, heeft
Hij als Hoofd gegeven aan de kerk die zijn lichaam is, de volheid van Hem, die het al
in alles vervult.
ALLELUIA
Alleluia, Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, zegt de Heer;
Ik ben met U alle dagen, tot aan de voleinding der wereld. Alleluia.
EVANGELIE (Mt.28.16-20)
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
In die tijd begaven de elf leerlingen zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun
aangewezen had. Toen zij Hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen
echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: "Mij is alle macht gegeven in de
hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hun te
onderhouden alles wat Ik U bevolen heb. Ziet, Ik ben met U alle dagen tot aan de
voleinding der wereld."
ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN
EERSTE LEZING
Hand., 1, 12-14
Uit de Handelingen der Apostelen
Nadat Jezus ten hemel was opgenomen keerden de apostelen van de Olijfberg naar
Jeruzalem terug. Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand. Daar
aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar ze verblijf hielden: Petrus en
Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeus en Matteus,
Jakobus, zoon van Alfeus, Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jakobus. Zij
allen bleven eensgezind volharden in het gebed samen met de vrouwen, met Maria,
de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
TUSSENZANG
Psalm 27
REFREIN: Ik reken er op nog tijdens mijn leven de weldaden van de Heer te ervaren.
of: Alleluia.
De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen;
De Heer is de schuts van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn?
Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen: dat ik in Gods huis mag
wonen zolang ik leef.
Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren, zijn tempel weer met eigen ogen
mag zien.
Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem, heb medelijden en wil mij verhoren.
Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op, uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien.
TWEEDE LEZING 1 Petr., 4, 13-16
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus
Dierbaren,
Verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus; dan zult gij juichen
van blijdschap, wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart. Prijst u gelukkig, als men u
hoont om de naam van Christus: het is een teken dat de Geest der heerlijkheid, die de
Geest van God is, op u rust. Zorgt dat niemand van u te lijden heeft als moordenaar of
dief of boosdoener of aanbrenger. Maar wie als christen lijdt, moet zich niet schamen,
maar God eren met die naam.
ALLELUIA
Joh., 14, 18
Alleluia. Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer, Ik ga, en Ik keer tot u terug,
en uw hart zal zich verblijden. Alleluia.
EVANGELIE Joh., 17, 1-11a
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: "Vader, het uur is gekomen.
Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. Gij hebt Hem immers macht
gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem
gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God en
Hem die Gij hebt gezonden: Jezus Christus. Ik heb U op aarde verheerlijkt door het
werk te volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen te doen. Gij, Vader, verheerlijk Mij
thans bij Uzelf en geef Mij de heerlijkheid, die Ik bij U had eer de wereld bestond. Ik
heb uw naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U
behoorden ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. Nu
weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt, van U komt. Want de boodschap die Gij Mij
hebt meegedeeld, heb Ik hun meegedeeld, en zij hebben ze aangenomen en naar
waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt
gezonden. Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen die Gij Mij
gegeven hebt, omdat zij U toebehoren. Al het mijne is van U en het uwe is van Mij. Zo
ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld,
terwijl Ik naar U toe kom."
PINKSTEREN
EERSTE LEZING
Hand.2,1-11
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling
kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar
zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat
zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de
heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te
vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, die afkomstig
waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop
en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. Zij waren buiten
zichzelf en zeiden vol verwondering: "Maar zijn al die daar spreken dan geen
Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in
zijn eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van
Judea en Kappadocië, van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte en het
gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als
proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van
Gods grote daden."
TUSSENZANG
Psalm 104
REFREIN: Zend Gij uw Geest dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping
weer nieuw.
Of: Alleluia.
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, wat zijt Gij groot, Heer mijn God !
Hoeveel is het, wat Gij gedaan hebt, Heer, en alles in wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van uw schepsels.
Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om, en keren terug tot de aarde.
Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer
nieuw.
De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan, Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels;
Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn, dan zal ik mij in de Heer verheugen.
TWEEDE LEZING 1 Kor.12,3b-7.12-13
Broeders en zusters, Niemand die zegt: "Jezus is vervloekt," staat onder invloed van
de Geest van God; en niemand kan zeggen: "Jezus is de Heer," tenzij door de heilige
Geest. Er zijn verschillende gaven, maar slechts een Geest. Er zijn vele vormen van
dienstverlening, maar slechts een Heer. Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts
een God, die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen. Het menselijke lichaam vormt met
zijn vele ledematen een geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen een
lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. Wij allen, Joden en heidenen, slaven en
vrijen, zijn immers in de kracht van een en dezelfde Geest door de doop een enkel
lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met een Geest.
ALLELUIA
Alleluia. Kom heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen en ontsteek in hen het
vuur van uw liefde. Alleluia.
EVANGELIE Joh.20,19-23
In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der
leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun
midden staan en zei: "Vrede zij u." Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn
handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen.
Nogmaals zei Jezus tot hen: "Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend
Ik u." Na deze woorden blies Hij over hen en zei: "Ontvang de heilige Geest. Aan wie
ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet
vergeven."
FEEST VAN DE H. DRIEEENHEID / ZONDAG NA PINKSTEREN
EERSTE LEZING
Ex., 34, 4b-6. 8-9
Uit het boek Exodus
In die dagen besteeg Mozes 's morgens vroeg de Sinaï, zoals de Heer hem bevolen
had. De twee stenen platen nam hij mee.De Heer daalde neer in een wolk, kwam bij
hem staan en riep de naam van de Heer uit. De Heer ging hem voorbij en riep: "De
Heer ! De Heer is een barmhartige en medelijdende God, groot in liefde en trouw."
Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Toen sprak hij: "Och Heer,
wees zo goed en trek met ons mee. Dit volk is wel halsstarrig, maar vergeef toch onze
misdaden en zonden, en beschouw ons als uw eigen bezit."
TUSSENZANG
Dan., 3, 52, 53, 54, 55, 56
REFREIN: U komt de lof toe in alle eeuwen.
Geprezen zijt Gij, Heer, God onzer Vaderen, U komt de lof toe in alle eeuwen.
Geprezen uw heilige roemrijke Naam, U komt de lof toe in alle eeuwen.
Geprezen zijt Gij in het huis van uw glorie, U komt de lof toe in alle eeuwen.
Geprezen zijt Gij op de troon van uw koninkrijk, U komt de lof toe in alle eeuwen.
Geprezen zijt Gij, die de diepten doorschouwt, tronend op kerubs, in alle eeuwen.
Geprezen zijt Gij in de koepel des hemels, U komt de lof toe in alle eeuwen.
TWEEDE LEZING 2 Kor., 13, 11-13
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte
Broeders en zusters,
Laat alles weer goed komen, neemt mijn vermaning ter harte, weest eensgezind,
bewaart de vrede, en de God van liefde en vrede zal met u zijn. Groet elkander met de
heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde
van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. Amen.
ALLELUIA
Alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, God die is, en die was en
die komt. Alleluia.
Apok., 1,8
EVANGELIE
Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: "Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn
eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan,
maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om
de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in
Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij
niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God."
SACRAMENTSDAG
EERSTE LEZING
(Dt.8,2-3.14b-16a)
Uit het boek Deuteronomium
In die dagen sprak Mozes tot het volk: "Blijf denken aan heel die tocht van veertig
jaren, die de Heer uw God U in de woestijn heeft laten maken. Hij heeft U toen
vernederd en op de proef gesteld om uw gezindheid te leren kennen: Hij wilde zien of
ge zijn geboden zoudt onderhouden of niet. Hij heeft U vernederd en U honger laten
lijden, maar U ook het manna te eten gegeven, dat gij noch uw vaderen ooit hadden
gezien. Hij wilde U daardoor laten beseffen dat gij niet leeft van voedsel alleen, maar
van alles wat uit de mond van de Heer komt. Denk aan de Heer, uw God, die U uit
Egypte, dat land van slavernij, heeft geleid; de Heer die U door die grote en
verschrikkelijke woestijn heeft geleid, vol giftige slangen en schorpioenen, door dat
dorstige land zonder water; die uit de keiharde rots water voor U liet ontspringen, die U
in de woestijn het manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit hadden gezien.
TUSSENZANG
Psalm 147B
REFREIN: Loof de Heer, Jeruzalem.
Loof dus de Heer, Jeruzalem, Sion, verheerlijk uw God.
Want Hij heeft uw poorten stevig gegrendeld, uw zonen gezegend binnen uw muur.
Hij laat U in vrede uw akkers bebouwen en voet U met tarwebloem.
Hij zendt zijn bevel uit over de aarde en haastig rept zich zijn woord.
Hij is het die Jakob zijn woord heeft gezonden, zijn wet en geboden voor Israël.
Nooit was er een volk dat Hij zo heeft behandeld, geen ander maakt Hij zijn wegen
bekend.
TWEEDE LEZING 1 Kor.10,16-17
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte
Broeders en zusters, geeft niet de beker der zegeningen die wij zegenen,
gemeenschap met het Bloed van Christus? Geeft niet het brood dat wij breken,
gemeenschap met het Lichaam van Christus? Omdat het brood één is, vormen wij
allen één lichaam, want allen hebben wij deel aan het ene brood.
ALLELUIA
Alleluia. Ik ben het levend brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit
brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Alleluia.
EVANGELIE Joh.6,51-58
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
In die tijd zei Jezus tot de menigte der Joden: "Ik ben het levende brood dat uit de
hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het
brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld." De Joden
geraakten daarover met elkaar aan het twisten en zeiden: "Hoe kan Hij ons zijn vlees
te eten geven?" Jezus sprak daarop tot hen: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als gij het
vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen
opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte
drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals Ik door
de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet,
leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de
vaderen, die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn: wie dit brood eet, zal in
eeuwigheid leven."
TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Jes.,49,3.5-6
Uit de profeet Jesaja.
De Heer had mij gezegd: "Mijn dienaar zijt Gij, Israël, door wie ik mijn glorie ga
vinden." Van de moederschoot af had Hij mij tot zijn dienaar gevormd om Jakob terug
te brengen naar Hem en Israël van de ondergang te redden. Ik sta bij de Heer in ere
en mijn God is mijn sterkte. Thans echter heeft Hij gezegd: "Gij zijt niet alleen mijn
dienaar om Jakobs stammen op te richten en de rest van Israël terug te brengen. Ik
maak U ook tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde
zal gaan."
TUSSENZANG
Psalm 40
REFREIN: Zie, ik kom, Heer, om uw wil te doen.
Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt, Hij heeft zich tot mij neergebogen,
mijn geroep verhoord.
Hij legde in mijn mond een nieuw gezang, een lied voor onze God, en velen zullen
zien en vrezen en vertrouwen op de Heer.
Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd, maar wel hebt Gij mijn oren voor uw
stem geopend.
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij; dus zei ik: ja, ik kom, zoals van mij
geschreven staat:
Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde; uw wet is in mijn hart gegrifd.
In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt, mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij
weet het.
Uw gunsten heb ik niet geheim gehouden, noch uw getrouwheid, voor de mensen om
mij heen.
Houd uw erbarmen, Heer, niet van mij weg, laat uw genade en trouw mij steeds
behoeden.
TWEEDE LEZING 1 Kor.,1,1-3
Begin van de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Van Paulus, door Gods wil geroepen tot apostel van Christus Jezus, en onze broeder
Sostenes aan de kerk Gods te Korinte, aan hen die, geheiligd in Christus Jezus, tot
een heilig leven zijn bestemd, samen met allen die allerwegen de naam aanroepen
van Jezus Christus, hun Heer en de onze. Genade en vrede voor u vanwege God
onze Vader en de Heer Jezus Christus!
ALLELUIA
Alleluia. Gezegend zijt Gij, Vader van hemel en aarde, omdat Gij de geheimen van het
koninkrijk aan kinderen geopenbaard hebt. Alleluia.
EVANGELIE Joh.,1,29-34
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
In die tijd zag Johannes de Doper Jezus naar zich toekomen en zei: 'Zie, het Lam
Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zei: Achter mij
komt een man die voor mij is, want Hij was eerder dan ik. Ook ik kende Hem niet,
maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom kwam ik met water
dopen.' Verder getuigde Johannes: 'Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien
neerdalen en Hij bleef op Hem rusten. Ook ik kende Hem niet, maar die mij gezonden
had om met
water te dopen, Hij had tot mij gesproken: Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en
blijven rusten, Hij is het die doopt met de heilige Geest. Ik heb het zelf gezien en ik
heb getuigd: Deze is de Zoon van God.'
DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
(Jes.8, 23b; 9,3)
Uit de profeet Jesaja
In vroeger tijd is er oneer gebracht over het land Zebulon en over het land Naftali,
maar in de toekomst wordt er eer gebracht over de zeeweg en de overkant van de
Jordaan, en over het gewest van de heidenen. Het volk dat in het donker wandelt ziet
een groot licht; een licht straalt over hen die wonen in het land van doodse duisternis.
Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. Voor uw aanschijn zijn zij
vol vreugde, een vreugde als die om de oogst, als die van mensen, die jubelen bij het
verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar op het volk drukte, de stang op hun
schouders, en de stok van de drijvers, Gij hebt ze stukgebroken als op de dagen van
Midjan.
TUSSENZANG
Refrein:
De Heer is mijn licht en mijn leidsman.
De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen;
de Heer is de schuts van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn?
Eén ding slechts vraag ik de Heer,meer zal ik niet wensen: dat ik in Gods huis mag
wonen zolang als ik leef.
Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren, zijn tempel weer met eigen ogen
mag zien.
Ik reken erop nog tijdens mijn leven de weldaden van de Heer te aanschouwen.
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand, wees moedig van hart en vertrouw op de
Heer.
TWEEDE LEZING 1 Kor.1,10-13.17
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte
Broeders en zusters, ik bezweer u bij de naam van onze Heer Jezus Christus: weest
allen eensgezind, laat er geen verdeeldheid onder u zijn; weest volkomen een van zin
en een van gevoelen.Er is mij namelijk door de huisgenoten van Chloë over u verteld,
broeders en zusters, dat er onenigheid onder u heerst. Ieder van u schijnt zijn eigen
leus te hebben: `Ik ben van Paulus.' `Ik van Apollos.' Ik van Kefas.' Ik van Christus.'Is
Christus dan in stukken verdeeld? Is Paulus voor u gekruisigd? Of zijt gij gedoopt in de
naam van Paulus? Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Hij heeft mij
gezonden om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden;
anders zou het kruis van Christus zijn kracht verliezen.
ALLELUIA
Alleluia. Jezus verkondigde de Blijde Boodschap van het koninkrijk, Hij genas alle
ziekten en kwalen onder het volk. Alleluia.
EVANGELIE Mt.,4,12-17
Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus.
Toen Jezus vernam dat Johannes was gevangen genomen, week Hij uit naar Galilea.
Met voorbijgaan echter van Nazaret vestigde Hij zich in Kafarnaüm aan de oever van
het meer, in het grensgebied van Zebulon en Naftali, opdat in vervulling zou gaan het
woord van de profeet Jesaja: "Land van Zebulon, land van Naftali, liggend aan de zee,
Overjordanië: Galilea van de heidenen! Het volk dat in de duisternis zat, heeft een
groot licht aanschouwd; en over hen die in het land van doodse duisternis gezeten
waren, over hen is een licht opgegaan." Van toen af begon Jezus te prediken en te
zeggen: "Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij."
VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Sef.,2,3; 3,12-13
Uit de profeet Sefanja.
Zoekt de Heer, gij allen, ootmoedigen van het land, die zijn geboden naleeft; zoekt de
gerechtigheid, zoekt de ootmoed! Dan vindt gij misschien een schuilplaats op de dag
van de toorn van de Heer. Dan laat ik bij u alleen nog over een ootmoedig,
bescheiden volk, dat zijn toevlucht vindt bij de naam van de Heer, de rest van Israël.
Zij zullen geen onrecht meer doen en geen onwaarheid spreken; in hun mond is geen
tong die bedriegt. Ja, zij zullen weiden en neerliggen, zonder door iemand te worden
opgeschrikt.
TUSSENZANG
Psalm 146
REFREIN: Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen.
De Heer doet altijd zijn woord gestand, verdrukten verschaft Hij recht.
De Heer geeft brood aan wie honger heeft, gevangenen geeft Hij de vrijheid.
De ogen van blinden opent de Heer, gebrokenen richt Hij weer op.
De Heer bemint de rechtvaardigen, de Heer behoedt de ontheemden.
De Heer geeft wees en weduwe steun, maar zondaars laat Hij verdwalen.
De Heer is koning in eeuwigheid, uw God, Sion, heerst over alle geslachten.
TWEEDE LEZING 1 Kor.,1,26-31
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte
Broeders en zusters,
Denkt aan uw eigen roeping. Naar menselijke maatstaf waren er niet velen geleerd,
niet velen machtig, niet velen van hoge afkomst. Nee, wat voor de wereld dwaas is,
heeft God uitverkoren, om de wijzen te beschamen; wat voor de wereld zwak is, heeft
God uitverkoren, om het sterke te beschamen; wat voor de wereld van geringe
afkomst is en onbeduidend, heeft God uitverkoren; wat niets is om teniet te doen wat
iets is, opdat tegenover God geen mens zou roemen op zichzelf. Dank zij Hem zijt gij
in Christus Jezus, die van Godswege heel onze wijsheid is geworden, onze
gerechtigheid, heiliging en verlossing. Daarom, zoals er geschreven staat, als iemand
wil roemen laat hem roemen op de Heer.
ALLELUIA
Alleluia.Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Aan allen die
Hem aanvaardden gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden. Alleluia.
EVANGELIE Mt.,5,1-12a
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus.
Toen Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had neergezet,
kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus: 'Zalig de
armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen. Zalig de treurenden,
want zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land
bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen
verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij
zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de
gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u
beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil: Verheugt u
en juicht, want groot is uw loon in de hemel.
VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Jes.58,7-10
Uit de profeet Jesaja.
Dit zegt de Heer: "Deel uw brood met de hongerigen, neem de dakloze zwervers op in
uw huis, kleed de naakten die gij ziet, en keer u niet af van uw medemensen. Dan zal
uw licht stralen als de dageraad, uw genezing zal voorspoedig zijn; uw gerechtigheid
zal voor u uitgaan, de glorie van de Heer u op de voet volgen. Wanneer gij dan tot de
Heer bidt, zal Hij u verhoren, wanneer gij dan tot Hem roept zal Hij antwoorden: "Hier
ben ik". Wanneer gij uit uw midden de onderdrukking verwijdert en de dreigende
vingers en de kwaadsprekerij, wanneer gij uw hart voor de hongerige opent en de
mistroostige verzadigt, dan straalt uw licht in de duisternis, dan wordt uw nacht als de
middag." Zo spreekt de almachtige Heer.
TUSSENZANG
Psalm 112
REFREIN: De rechtvaardige is voor de vrome een licht in de nacht.
Hij is voor de vromen een licht in de nacht, weldadig, barmhartig, rechtvaardig.
Goed gaat het de man die weggeeft en leent, die eerlijk zijn zaken behartigt.
In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk, men blijft hem voor eeuwig gedenken.
Voor slechte tijding is hij niet bang, hij blijft ongeschokt op de Heer vertrouwen.
Standvastig en zonder vrees zet hij door. Met mildheid deelt hij aan de armen uit;
Hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen. Zijn macht en zijn aanzien vermeerderen
steeds.
TWEEDE LEZING 1 Kor.,2,1-5
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte
Broeders en zusters, toen ik u het getuigenis van God kwam verkondigen, deed ik dat
niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid. Ik had mij voorgenomen u geen
enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis. Bovendien
voelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig. Het woord dat ik u verkondigde, had niets
te danken aan de overredingskracht van de `wijsheid', maar het getuigde van de
kracht van de Geest: uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op
de kracht van God.
ALLELUIA
Alleluia. Uw woorden, Heer, zijn geest en leven, uw woorden zij woorden van eeuwig
leven.
EVANGELIE Mt.,5,13-16
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn
kracht verliest, waar mee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om
weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een
stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt! Men steekt toch ook niet
een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de
standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen
voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader
verheerlijken die in de hemel is.
ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Sir.,15,15-20
Uit het boek Ecclesiasticus
Wanneer gij wilt, kunt gij de geboden onderhouden, en het is ook verstandig te doen
wat de Heer behaagt. Hij heeft vuur en water voor u neergezet: gij kunt uw hand
uitstrekken naar wat ge verkiest. Voor de mensen liggen het leven en de dood, en wat
een mens behaagt, wordt hem gegeven. Want groot is de wijsheid van de Heer, zijn
macht is geweldig en Hij ziet alles. Zijn ogen zijn gericht op wie Hem vrezen en iedere
daad van de mens is Hem bekend. Hij heeft niemand bevolen te zondigen en aan
niemand verlof gegeven om kwaad te doen.
TUSSENZANG
Ps. 119 (118), 1-2, 4-5, 17-18, 33-34
REFREIN: Gelukkig die voortgaan volgens de wet van de Heer.
Gelukkig degenen wier levensweg rein is, die voortgaan volgens de wet van de Heer.
Gelukkig die acht slaan op wat Hij verordent, Hem zoeken met heel hun hart.
Gij hebt uw bevelen gegeven opdat men ze trouw volbrengt;
Mogen mijn wegen recht zijn, gericht op wat Gij beschikt.
Vergun uw dienaar dat hij mag leven, dan houd ik mij steeds aan uw woord.
Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen de heerlijkheid van uw wet.
Toon mij de weg, Heer, die Gij beschikt hebt, dan wijk ik daar nooit van af.
Geef mij begrip om uw wet na te leven, om hem te volgen met heel mijn hart.
TWEEDE LEZING 1 Kor., 2, 6-10
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte
Broeders en zusters,
Wij spreken onder de volmaakten over wijsheid, maar dat is niet de wijsheid van deze
wereld of van de machten die deze wereld beheersen, waarvan de ondergang
trouwens op handen is. Wij verkondigen een goddelijke wijsheid, die verborgen was,
het geheime plan, door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd voor onze
verheerlijking. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft ervan geweten. Als
zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.
Dit zijn de dingen waarvan de Schrift zegt: "Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft
ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die
Hem liefhebben." Maar aan ons heeft God het geopenbaard door de Geest, want de
Geest van God doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God.
ALLELUIA
Alleluia. Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer. Wie mij volgt zal het levenslicht
bezitten. Alleluia .
Joh., 8, 12
EVANGELlE Mt., 5, 17-37 of 20-22a. 27-28. 33-34a. 37
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
("Denkt niet dat Ik gekomen ben om Wet of Profeten op te heffen. "Ik ben niet
gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen. Want voorwaar, Ik zeg
u: Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat één jota of haaltje vergaat uit
de Wet, voordat alles geschied is. Wie dus een van die voorschriften, zelfs het
geringste, opheft en zo de mensen leert, zal de geringste geacht worden in het Rijk
der hemelen, maar wie ze onderhoudt en leert zal groot geacht worden in het Rijk der
hemelen.) Ik zeg u: Als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet
ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen. Gij hebt gehoord
dat tot onze voorouders is gezegd: Gij zult niet doden. "Wie doodt zal strafbaar zijn
voor het gerecht. Maar Ik zeg u: Alwie vertoornd is op zijn broeder, zal strafbaar zijn
voor het gerecht. (En wie tot zijn broeder zegt: raka, zal strafbaar zijn voor het
Sanhedrin; en wie zegt: dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel. Als gij uw
gave komt brengen naar het altaar en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets
tegen u heeft, laat dan uw gave voor het altaar achter, ga u eerst met uw broeder
verzoenen en kom dan terug om uw gave aan te bieden. Haast u het eens te worden
met uw tegenpartij, zolang ge nog met hem onderweg zijt; anders zou uw tegenpartij u
wel eens aan de rechter kunnen overleveren, en de rechter u aan de gerechtsdienaar,
en zoudt gij in de gevangenis worden geworpen. Voorwaar, Ik zeg u: Ge zult daar niet
uitkomen, voordat ge tot de laatste penning hebt betaald.) Gij hebt gehoord dat er
gezegd is: Gij zult geen echtbreuk plegen. Maar Ik zeg u: Alwie naar een vrouw kijkt
om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. (Indien uw
rechteroog u tot zonde dreigt te brengen, ruk het uit en werp het van u weg; want het
is beter voor u, dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat dan dat heel uw lichaam
in de hel wordt geworpen. En als uw rechterhand u tot zonde dreigt te brengen, hak ze
af en werp ze van u weg; want het is beter voor u, dat één van uw lichaamsdelen
verloren gaat dan dat heel uw lichaam in de hel terecht komt. Ook is er gezegd: Wie
zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief geven. Maar Ik zeg u: Wie zijn
vrouw verstoot, behalve in geval van ontucht, brengt haar ertoe echtbreekster te
worden; en wie een verstoten vrouw huwt, begaat echtbreuk.) Eveneens hebt gij
gehoord, dat tot onze voorouders gezegd is: Gij zult geen valse eed doen, maar gij
zult voor de Heer uw eden houden. Maar Ik zeg u in het geheel niet te zweren; ( noch
bij de hemel, want dat is de troon van God; noch bij de aarde, want dat is zijn
voetbank; noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning. Ook bij uw
hoofd moet gij niet zweren, want gij kunt niet één haar wit of zwart maken.) Maar uw ja
moet ja zijn en uw neen, neen; en wat daar nog bij komt, is uit den boze."
ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Lev., 19, 1-2. 17-18
Uit het boek Leviticus
De Heer sprak tot Mozes: "Zeg tot heel de gemeenschap van de Israëlieten: Wees
heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig. Wees niet haatdragend tegen uw broeder.
Wijs elkaar terecht: dan maakt ge u niet schuldig aan de zonde van een ander. Neem
geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem. Bemin uw naaste
als uzelf. Ik ben de Heer."
TUSSENZANG
Ps. 103, (102), 1-2, 3-4, 8 en 10, 12-13
REFREIN: De Heer is barmhartig en welgezind.
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen !
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, vergeet zijn weldaden niet !
Hij is het die u uw schulden vergeeft, die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt die u omringt met zijn gunst en erbarmen.
De Heer is barmhartig en welgezind, lankmoedig en goedertieren.
Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen, vergeldt ons niet onze schuld.
Zo ver als de afstand van oost tot west, zo ver verdrijft Hij van ons de zonde.
Zo zeer als een vader zijn kinderen liefheeft, zo zeer heeft de Heer zijn dienaren lief.
TWEEDE LEZING 1 Kor.,3,16-23
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte
Broeders en zusters,
Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest van God in u woont? Als iemand
de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel
van God is heilig, en die tempel zijt gij. Laat niemand zichzelf iets wijs maken. Als
iemand onder u wijs meent te zijn onwijs namelijk volgens de normen van deze tijd die
voorbijgaat dan moet hij dwaas worden om de ware wijsheid te leren. De wijsheid van
deze wereld is dwaasheid voor God. Er staat immers geschreven: "Hij vangt de wijzen
in hun eigen sluwheid', en elders: "De Heer kent de gedachten van de wijzen. Hij weet
hoe waardeloos ze zijn." Laat daarom niemand zijn heil zoeken bij mensen. Want alles
is het uwe, of het nu Paulus is of Apollos of Kefas, wereld, leven of dood, heden of
toekomst, alles is van u, maar gij zijt van Christus en Christus is van God.
ALLELUIA
Joh., 10, 27
Alleluia. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer, en Ik ken ze en zij
volgen Mij. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 5, 38-48
Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Oog om oog,
tand om tand. Maar Ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht, maar als
iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe. Als iemand u
voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het
bovenkleed. Als iemand u vordert één mijl met hem te gaan, ga er twee met hem.
Geeft aan wie u vraagt, en wendt u niet af als iemand van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar Ik zeg
u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden
van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden
en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij bemint die
u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan ? Doen de tollenaars niet hetzelfde?
En als gij alleen uw broeders groet, wat voor buitengewoons doet gij dan ? Doen de
heidenen dat ook niet? Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is."
ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Jes.,49,14-15
Uit de Profeet Jesaja
Sion zegt: "De Heer heeft mij verlaten, mijn God heeft mij vergeten." De Heer
antwoordt: "Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Zou een moeder zich niet meer
ontfermen over het kind van haar schoot? En ook al zou een moeder haar kind
vergeten, neen, Ik vergeet u nooit!"
TUSSENZANG
Ps. 62 (61), 2-3, 6-7, 8-9ab
REFREIN: Bij God alleen kan ik rusten.
Bij God alleen kan ik rusten, van Hem alleen komt mijn heil.
Slechts Hij is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit laat Hij mij los.
Bij God alleen moet ik rusten, van Hem komt al wat ik hoop.
Slechts Hij is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, Hij laat mij niet los.
Bij God ligt mijn heil en mijn eer, mijn sterkte is God en mijn toevlucht.
Blijf altijd op Hem vertrouwen, mijn volk, stort uw hart bij Hem uit.
TWEEDE LEZING 1 Kor.,4,1-5
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte
Broeders en zusters,
Men moet ons beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods
geheimen. Welnu, van een beheerder wordt geëist dat hij betrouwbaar blijkt. Mij is
echter heel weinig gelegen aan uw oordeel of dat van enige menselijke instantie. Ik
oordeel niet eens over mijzelf. Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog
niet vrijuit. De Heer is het die over mij oordeelt. Oordeelt dus niet voorbarig, voordat de
Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is, aan het licht brengen, en
openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen
die hem toekomt.
ALLELUIA
Joh., 14,5
Alleluia. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer. Niemand komt tot de
Vader tenzij door Mij. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 6, 24-34
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Niemand kan twee heren dienen: Hij zal de een
haten en de ander liefhebben, ofwel de een aanhangen en de ander verachten. Gij
kunt niet God dienen én de mammon. Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd voor uw
leven, wat ge zult eten of wat ge zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult
aantrekken. ls het leven niet méér dan het voedsel en het lichaam niet méér dan de
kleding? Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien niet en
verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze. Zijt gij dan niet veel
méér dan zij? Trouwens, wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg
één el toe te voegen? En wat maakt gij u zorgen over kleding? Kijkt naar de leliën in
het veld: hoe ze groeien. Ze arbeiden noch spinnen. Toch zeg Ik u: Zelfs Salomo in al
zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als God nu het veldgewas, dat er
vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen, zó kleedt, hoeveel te meer
dan u, kleingelovigen ? Maakt u dus geen zorgen over de vraag: Wat zullen wij eten,
of wat zullen wij drinken, of wat zullen wij aantrekken ? Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt
eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid; dan zal dat alles u erbij gegeven worden.
Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt
voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed."
NEGENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Dt.,11,18.26-28
Uit het boek Deuteronomium
Mozes sprak tot het volk: "Prent mijn woorden in uw hart en in uw ziel, bind ze als een
teken op uw hand en draag ze als een band om uw voorhoofd. Zo stel ik u heden
zegen voor en vloek: zegen als gij gehoorzaamt aan de geboden van de Heer, die ik u
heden geef; vloek als gij aan zijn geboden niet gehoorzaamt en afwijkt van de weg die
ik u heden voorschrijf, door achter andere goden aan te lopen, die gij niet kent."
TUSSENZANG
Ps. 31 (30), 2-3a, 3bc-4, 17 en 25
REFREIN: Wees mij een rots, Heer, waar ik vluchten kan.
Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht, stel mij toch nimmer teleur.
Rechtvaardige God, bevrijd mij, aanhoor mij en red mij met spoed.
Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting, uw Naam is mijn leider en gids.
Laat over uw dienaar uw Aanschijn stralen, red mij door uw genade.
Schept moed en weest onverschrokken, gij allen die hoopt op de Heer.
TWEEDE LEZING Rom., 3, 21-25a. 28
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters, Nu is, buiten de wet om, Gods gerechtigheid openbaar
geworden, waarvan de wet en de profeten getuigenis afleggen: Gods gerechtigheid,
die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven, zonder enig
onderscheid. Want allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke
heerlijkheid. En allen worden zij om niet door zijn genade gerechtvaardigd, krachtens
de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God, voor wie gelooft aangewezen
als zoenoffer door zijn bloed. Ik beweer dat de mens gerechtvaardigd wordt door te
geloven, niet door de wet te onderhouden.
ALLELUIA
Joh., 14, 23
Alleluia. Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem
liefhebben en Wij zullen tot hem komen. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 7, 21-27
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal
binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die
in de hemel is. Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in
uw Naam geprofeteerd en hebben wij niet in uw Naam duivels uitgedreven en in uw
Naam veel wonderen gedaan? Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren: Nooit heb
Ik u gekend; gaat weg van Mij, gij die ongerechtigheid doet! leder nu, die deze
woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan men vergelijken met een verstandig
man die zijn huis op rotsgrond bouwde. De regen viel neer, de bergstromen kwamen
omlaag, de storm stak op en stortten zich op dat huis, maar het viel niet in, want het
stond gegrondvest op de rots. Maar ieder die deze woorden van Mij hoort, doch er niet
naar handelt, kan men vergelijken met een dwaas die zijn huis bouwde op het zand.
De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de storm stak op en zij beukten
dat huis, zodat het volledig verwoest werd."
TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Hos. 6,3-5
Wij willen de Heer liefhebben, ons inspannen om Hem te kennen. Zo zeker als de
dageraad vertoont Hij zich, komt Hij over ons als de regen, als de lenteregen die de
aarde drenkt. Wat moet Ik met u beginnen, Efraim? Wat moet Ik met u beginnen,
Juda? Uw vroomheid is als de morgennevel, als de dauw die vroeg in de morgen
verdwijnt. Daarom heb Ik op u ingeslagen door de profeten, heb Ik de dood gebracht
door de woorden van mijn mond: mijn oordeel brak door als het licht. Want vroomheid
wens Ik, geen offergaven, en liefde voor God, meer dan brandoffers."
TUSSENZANG
Ps. 50 (49), 1 en 8, 12-13, 14-15
REFREIN: Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.
De Heer, de God der goden, spreekt, Hij roept de aarde van het oosten tot het westen.
Ik maak u over offers geen verwijt: uw offerdieren zie Ik aldoor branden.
Ik zou het u niet zeggen als Ik honger had, Ik kan beschikken over al wat leeft op
aarde.
Zou Ik soms vlees van stieren eten of bloed van bokken nuttigen als drank?
Brengt liever God het offer van uw lof, volbrengt de Allerhoogste uw geloften.
Dan moogt ge in verdrukking tot Mij roepen: Ik zal u redden als ge Mij vereert.
TWEEDE LEZING Rom., 4, 18-25
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters, tegen alle hoop in heeft Abraham gehoopt en geloofd dat hij
vader zou worden van vele volken, gelijk hem gezegd was: "Zo talrijk zal uw
nageslacht zijn." Zijn geloof verflauwde niet, toen hij, de honderdjarige, dacht aan zijn
eigen afgeleefd lichaam en aan de dorre schoot van Sara. Hij twijfelde geen ogenblik
aan Gods belofte. Integendeel, hij heeft God geëerd door de kracht van zijn geloof,
door zijn vaste overtuiging dat God bij machte is te volvoeren wat Hij heeft toegezegd.
Daarom werd het hem als gerechtigheid aangerekend. Deze woorden werden niet
alleen neergeschreven om zijnentwille, maar ook om ons, wie het geloven eveneens
zal worden aangerekend, daar wij geloven in Hem die Jezus onze Heer van de doden
heeft opgewekt: Jezus die is overgeleverd om onze misslagen en is opgewekt om
onze rechtvaardiging.
ALLELUIA
Joh., 15, 15b
Alleluia. Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer. Want Ik heb u alles medegedeeld
wat Ik van de Vader heb gehoord. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 9,9-13
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus
In die tijd trok Jezus verder. Hij zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteus heette,
en Hij zei tot hem: "Volg Mij." De man stond op en volgde Hem. Terwijl Hij nu in diens
woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tollenaars en zondaars met Jezus en zijn
leerlingen aanliggen. Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tot zijn leerlingen:
"Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?" Jezus hoorde dit en zei: "Niet
de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Gaat heen en leert wat het
zeggen wil: Ik wil liever barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om
rechtvaardigen te roepen, meer zondaars."
ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Ex.19,2-6a
Uit het boek Exodus.
In die dagen kwamen de Israelieten in de Sinaïwoestijn waar zij dicht bij de berg hun
kamp opsloegen. Mozes ging de berg op, naar God. Toen hij boven was, sprak de
Heer hem daar aan en zei: "Dit moet gij zeggen tot het huis van Jakob en doen weten
aan de zonen van Israël: Met eigen ogen hebt gij gezien hoe ik ben opgetreden tegen
Egypte, hoe ik u op arendsvleugelen gedragen en hier bij Mij gebracht heb. Als gij aan
mijn woord gehoorzaamt en mijn verbond onderhoudt, dan zult ge -hoewel de hele
aarde Mij toebehoort- van alle volken op bijzondere wijze mijn eigendom zijn. Gij zult
mijn priesterlijk koninkrijk en mijn heilig volk zijn.
TUSSENZANG
Psalm 100
REFREIN: Wij zijn Gods kudde en zijn volk.
Juicht voor de Heer, alle landen, dient met blijdschap de Heer.
Treedt onbezorgd voor zijn Aanschijn; waarlijk, de Heer is God.
Hij is de Schepper en Meester, wij zijn kudde, zijn volk.
Zegent zijn Naam en eert Hem, Hij is ons goed gezind.
Eindeloos is zijn erbarmen, trouw van geslacht op geslacht.
TWEEDE LEZING Rom.5,6-11
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.
Broeders en zusters, Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde tijd, toen
wij zelf nog geheel hulpeloos waren. Niet licht zal iemand zijn leven geven voor een
rechtvaardige, al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed
mens. God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor ons is
gestorven, toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder zullen wij, nu wij eenmaal
gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, dank zij Hem ontkomen aan de toorn. Toen wij
vijanden waren, zijn wij met Goed verzoend door de dood van zijn Zoon; des te
zekerder zullen wij, eenmaal verzoend, gered worden door zijn leven. En dat niet
alleen: nu reeds juichen wij in God door Jezus Christus onze Heer, door wie wij de
verzoening hebben ontvangen.
ALLELUIA
Alleluia. Uw woord is waarheid, Heer, wijd ons U toe in de waarheid. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 9,36-10,9
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus
In die tijd werd Jezus bij het zien van die menigte mensen door medelijden bewogen,
omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak Hij tot zijn
leerlingen: 'De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de
Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.' Hij riep zijn twaalf leerlingen bij
zich en gaf hun de macht om de onreine geesten uit te drijven en alle ziekten en
kwalen te genezen. Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste,Simon die
Petrus wordt genoemd, met zijn broer Andreas; Jakobus, de zoon van Zebedeüs, met
zijn broer Johannes; Filippus en Bartolomeüs, Tomas en Matteüs de tollenaar,
Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs, Simon de Ijveraar en Judas Iskariot, die
Hem verraden heeft. Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht: 'Begeeft u niet
onder de heidenen en gaat niet binnen een stad van de Samaritanen; gij moet veeleer
gaan naar de verloren schapen van het huis van Israël. Verkondigt op uw tocht: Het
Koninkrijk der hemelen is nabij. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen en
drijft duivels uit. Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven.
TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Jer, 20, 10-13
Uit de Profeet Jeremia
Jeremia sprak "lk hoor velen fluisteren: Daar heb je 'Ontzetting-overal'. Breng hem
aan. Ja, we brengen hem aan. Al mijn vrienden willen niets liever dan mij ten val
brengen. Ze zeggen: "Misschien laat hij zich misleiden; dan overmeesteren we hem
en kunnen we ons op hem wreken." De Heer is bij mij als een machtig strijder. Mijn
achtervolgers vallen neer, ze zullen niet overwinnen. Ze worden diep beschaamd,
nooit bereiken ze iets. Hun schande duurt eeuwig, ze wordt nooit vergeten! "Heer van
de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt,
laat mij zien hoe Gij U op hen wreekt. lk heb immers mijn zaak in uw handen gelegd.
Zingt een lied, een loflied voor de Heer, want Hij heeft het leven van de arme uit de
macht van de boosdoeners gered."
TUSSENZANG
Ps. 69 (68), 8-10, 14 en 17, 33-35
REFREIN: Heer, verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt.
Om U heb ik iedere smaad verdragen, al steeg mij het schaamrood naar het gelaat.
Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten, mijn eigen broers kennen mij niet meer.
De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd, op mij kwam de hoon neer van hen die U
honen.
Maar mijn gebed, Heer, richt ik tot U, nu is het de tijd van genade.
Verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt en trouw in het hulp verlenen.
Verhoor mij, Heer, want mild is uw zegen, sta mij met heel uw barmhartigheid bij.
Ziet toe, geringer, en weest verheugd, schept moed, gij allen die God zoekt.
God luistert naar wat een arme Hem vraagt, vergeet zijn gevangenen niet.
Laat hemel en aarde Hem prijzen, de zee met al wat daar leeft.
TWEEDE LEZING Rom.,5, 12-15
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters, Door een mens is de zonde in de wereld gekomen en met de
zonde de dood; en zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen
gezondigd hebben. Er was immers reeds zonde in de wereld, voor de wet er was.
Maar zonde wordt niet aangerekend, waar geen wet is. Toch heeft de dood als koning
geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen die zich niet op de wijze van
Adam schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod. Adam nu is het
beeld van Hem die komen moest. Maar de genade van God laat zich niet afmeten
naar de misstap van Adam. De fout van een mens bracht allen de dood, maar God
schonk allen rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade: de ene mens Jezus
Christus.
ALLELUIA
Cf. Hand 16, 14b
Alleluia. Maak ons hart ontvankelijk, Heer, opdat wij de woorden van uw Zoon zouden
begrijpen. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 10, 26-33
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus
In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: "Weest niet bang voor de mensen. Niets is
bedekt of het zal onthuld, niets verborgen of het zal bekend worden. Wat Ik u zeg in
het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren,
verkondigt dat van de daken. Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam
kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem die en ziel en lichaam in het
verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En
toch zal buiten de wil van uw Vader niet een mus op de grond vallen. Bij u echter is
zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch meer
waard dan een zwerm mussen. leder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de
mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die Mij zal verloochenen
tegenover de mensen, zal ook Ik verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel
is.
DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
2 Kon., 4, 8-11. 14-16a
Uit het tweede boek der Koningen
Op zekere dag kwam de profeet Elisa langs Sunem. Daar woonde een welgestelde
vrouw, die hem met aandrang uitnodigde, bij haar te komen eten. En iedere keer dat
de profeet in het vervolg daar in de buurt kwam, ging hij daar eten. Daarom zei de
vrouw tot haar echtgenoot: "Luister eens, ik heb gemerkt dat hij die altijd bij ons aan
huis komt, een heilige man Gods is. Laten we op ons huis een kleine kamer voor hem
metselen en er een bed, een tafel, een stoel en een lamp in zetten; als hij dan bij ons
aankomt, kan hij daar zijn intrek nemen." Toen Elisa er dus op zekere dag weer
aankwam, kon hij de bovenkamer betrekken en er zich te rusten leggen. Daarna vroeg
Elisa aan Gechazi, zijn knecht: "Kunnen we dan werkelijk niets voor haar doen?"
Gechazi antwoordde: "Zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud." Toen zei Elisa:
"Roep haar."De knecht riep haar en zij bleef in de deuropening staan. En Elisa zei:
"Volgend jaar om deze tijd zult u een zoon aan uw hart drukken."
TUSSENZANG
Ps 89 (88), 2-3, 16-17, 18-19
REFREIN: Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen.
Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen, uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd: mijn gunst blijft eeuwig duren, de hemel is de grondslag van mijn
trouw.
Gelukkig is het volk dat weet wat blijdschap is, omdat het leeft, Heer, in het licht van
uw gelaat.
Van dag tot dag vertrouwt het op uw Naam, vindt het zijn kracht in uw gerechtigheid,
Want Gij zijt onze roem en onze sterkte, uw gunst maakt ons tot een groot en machtig
volk.
Want van de Heer ontvingen wij ons schild, de Heilige van Israël gaf ons een koning.
TWEEDE LEZING Rom.,6, 3-4 8-11
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters, Gij weet dat de doop, waardoor wij een zijn geworden met
Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood? Door de doop in zijn dood zijn wij
met Hem begraven, opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden zoals Christus, die
door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt.Indien wij dan met Christus
gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven; want wij weten dat
Christus, eenmaal van de doden verrezen, niet meer sterft: de dood heeft geen macht
meer over Hem. Door de dood die Hij gestorven is, heeft Hij eens voor al afgerekend
met de zonde; het leven dat Hij leeft, heeft alleen met God van doen. Zo moet ook gij
uzelf beschouwen: als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus.
ALLELUIA
Cf. Ef. 1 17-18
Alleluia. Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus ons innerlijk oog verlichten, om
te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 10, 37-42
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus
In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: "Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is
Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig. En wie
zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het
verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wie u opneemt,
neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft. Wie een
profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal ook het loon van een profeet
ontvangen; en wie een deugdzaam mens opneemt, omdat het een deugdzaam mens
is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. En wie een van deze kleinen
al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik
zeg u: Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan."
VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Zach., 9, 9-10
Uit de Profeet Zacharia
Zo spreekt de Heer: "Jubel luid, gij dochter Sion, juich, gij dochter Jeruzalem! Zie, uw
koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend; hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel,
op een veulen, het jong van een ezelin. lk vaag de strijdwagens weg uit Efraïm, de
paarden uit Jeruzalem; de strijdboog wordt gebroken. Dan kondigt hij vrede af onder
de volken, dan gaat zijn heerschappij van zee tot zee, van de Rivier tot de grenzen der
aarde."
TUSSENZANG
Ps. 145 (144), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14
REFREIN: Uw Naam wil ik verheerlijken voor altijd, mijn God en Koning.
U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd.
U wil ik prijzen iedere dag,~ uw naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is vol liefde en medelijden, lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat Hij maakte.
Uw werken zullen U prijzen, Heer, uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij, uw macht verkondigen zij.
Waarachtig is God in al zijn woorden en heilig in al wat Hij doet.
De Heer ondersteunt die dreigen te vallen, richt alwie gebukt gaat weer op.
TWEEDE LEZING Rom.,8,9. 11-13
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters, Uw bestaan wordt niet beheerst door de zelfgenoegzaamheid,
maar door de Geest, omdat de Geest van God in u woont. Zou iemand de Geest van
Christus niet hebben, dan behoort hij Hem niet toe. Als de Geest van God die Jezus
van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij die Christus Jezus van de doden
heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht
van zijn Geest, die in u verblijft. Broeders en zusters, wij hebben dus verplichtingen
maar niet aan onszelf, om zelfgenoegzaam te leven. Als gij zelfzuchtig leeft, zult gij
zeker sterven. Maar als gij door de Geest de praktijken van de zelfzucht versterft, zult
gij leven.
ALLELUIA
Mt., 24, 42a en 44
Alleluia. Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welk uur de Mensenzoon komt.
Alleluia.
EVANGELIE Mt.,11,25-30
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
In die tijd sprak Jezus: "Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze
dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt
geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij door mijn
Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent
de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren. Komt allen tot Mij
die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.
Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van
hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht."
VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Jes., 55, 10-11
Uit de Profeet Jesaja
Zo spreekt de Heer: "Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen en daar pas
terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar vruchtbaar hebben gemaakt
en haar met groen hebben bedekt, wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben
gegeven en het brood aan wie meet eten; zo zal het ook gaan met het woord dat komt
uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug; het keert pas weer wanneer
het mijn wil heeft volbracht en zijn zending heeft vervuld."
TUSSENZANG
Ps. 65 (64) 10abcd, 10e-11, 12-13, 14
REFREIN: Het zaad viel op goede grond en bracht vrucht voort.
Gij hebt ons land verzorgd en besproeid, het rijk en vruchtbaar gemaakt.
Het hemelwater stroomt neer op de akkers: zo maakt Gij ze klaar voor de oogst.
Gij drenkt de voren en effent de kluiten, Gij weekt ze met regen en zegent het zaad.
Zo is heel het jaar omkranst met uw gaven, op al uw wegen ligt vruchtbaarheid.
Op eenzame steppen glinstert de dauw, een gordel van heerlijkheid ligt om de
heuvels.
De beemden dragen een kleed van kudden, de dalen een deken van graan: het is al
jubel en lofzang.
TWEEDE LEZING Rom.,8, 18-23
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters, Ik ben ervan overtuigd, dat het lijden van deze tijd niet opweegt
tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Ook de schepping
verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen. Want zij is onderworpen aan
een zinloos bestaan, niet omdat zij het zelf wil, maar door de wil van Hem die haar
daaraan onderworpen heeft. Maar zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal
verlost worden uit de slavernij der vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid
van de kinderen Gods. Wij weten immers dat de hele natuur kreunt en barensweeen
lijdt, altijd door. En niet alleen zij, ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de
Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten
op de verlossing van ons lichaam.
ALLELUIA
Lc., 21, 36
Alleluia. Weest te allen tijde waakzaam en bidt dat ge stand moogt houden voor het
aangezicht van de Mensenzoon. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 13, 1-23 of 1-9
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
Op zekere dag verliet Jezus zijn huis en ging aan de oever van het meer zitten. Toen
verzamelde zich bij Hem een menigte zo talrijk, dat Hij in een boot moest stappen om
daar plaats te nemen, terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan. Hij sprak tot
hen over vele dingen in gelijkenissen. "Eens - zo begon Hij - ging een zaaier uit om te
zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten.
Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken, waar het niet veel aarde had; het
schoot snel op omdat het in ondiepe grond lag. Toen de zon was opgekomen, kreeg
het te lijden van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. Weer een ander
gedeelte viel onder de distels en deze schoten op, zodat het verstikte. Een ander
gedeelte tenslotte viel op goede grond en leverde vrucht op: deels honderd-, deels
zestig-, deels dertigvoudig. Wie oren heeft, hij luistere."
(Zijn leerlingen kwamen Hem vragen: "Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen?"
Hij gaf hun ten antwoord: "Aan u is het gegeven de geheimen van het Rijk der
hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Aan wie heeft, zal gegeven
worden, en wel in overvloed; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden, zelfs
wat hij heeft. Als Ik tot hen spreek in gelijkenissen, dan is het omdat zij,
ofschoon zij ogen hebben, niet zien en ofschoon zij oren hebben, niet horen of
begrijpen. Zo wordt in hen de profetie van Jesaja vervuld die aldus luidt: Met uw oren
zult gij luisteren en toch niet verstaan, met uw ogen zult gij kijken en toch niet zien.
Want verhard is het hart van dit volk, met hun oren luisteren ze slecht en hun ogen
doen zij dicht, uit vrees dat zij zouden zien met hun ogen, met hun oren zouden horen,
met hun hart zouden verstaan, zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. Maar
gelukkig uw ogen, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen ! Want voorwaar, Ik zeg
u: Vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te zien wat gij ziet, maar zij
hebben het niet gezien; en te horen wat gij hoort, maar zij hebben het niet gehoord.
Gij dan, luistert naar de gelijkenis van de zaaier: Zo dikwijls iemand het woord van het
Koninkrijk wel hoort maar niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat gezaaid ligt in
zijn hart; dat is hij die op de weg gezaaid is. Die op rotsachtige plekken werd gezaaid,
is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap opneemt: maar hij heeft geen
wortel geschoten, hij leeft bij het ogenblik, en als hij omwille van het woord onderdrukt
of vervolgd wordt, komt hij onmiddellijk ten val. Die gezaaid werd tussen distels is hij
die het woord wel hoort, maar dit wordt door de zorgen van de wereld en de
begoocheling van de rijkdom verstikt en zo blijft het zonder vrucht. Maar die in goede
aarde werd gezaaid, is hij die het woord hoort en begrijpt en daarom vrucht draagt; bij
de een is de opbrengst honderdvoudig, bij een ander zestigvoudig en bij een ander
dertigvoudig.")
ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Wijsh., 12, 13. 16-19
Uit het boek der Wijsheid
Naast U is er geen andere God die zorg draagt voor alles, geen andere God, voor wie
Gij waar zoudt moeten maken dat Gij niet onrechtvaardig hebt geoordeeld. Uw macht
is de grond van uw rechtvaardigheid, en omdat Gij over allen heerst, behandelt Gij
allen ook met zachtheid. Waar men aan uw volstrekte macht niet gelooft, daar toont
Gij uw kracht en bij hen die haar ervaren hebben, neemt Gij alle grond tot- overmoed
weg. Gij echter, die over de macht beschikt, met veel zachtheid spreekt Gij uw oordeel
uit en Gij bestuurt ons met veel goedertierenheid, want Gij kunt uw macht tonen,
wanneer Gij maar wilt. Door zo te doen hebt Gij uw volk geleerd, dat de rechtvaardige
een vriend van de mensen moet zijn, en hebt Gij uw zonen hoopvol gestemd dat Gij,
daar waar gezondigd wordt, de kans tot inkeer biedt.
TUSSENZANG
Ps. 86 (85), 5-6, 9-10, 15-16a
REFREIN: Gij zijt goed en genadig, Heer.
Gij zijt immers goed en genadig, Heer, barmhartig voor elk die U aanroept.
Luister dan, Heer, naar mijn bidden, geef acht op mijn smekende stem.
Eens komen de volken, uw schepselen, weer om U te aanbidden, uw Naam te loven.
Want groot zijt Gij, Heer, en groot is uw schepping, Gij zijt de enige God.
Maar Gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar.
Let dan op mij, heb erbarmen met mij, en schenk uw dienaar uw kracht.
TWEEDE LEZING Rom.,8, 26-27
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters, De Geest komt onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens
hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke
verzuchtingen. En Hij die de harten doorgrondt, weet waar de Geest op zint, want Hij
pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling.
ALLELUIA
Apok., 2, 10c
Alleluia. Wees getrouw tot de dood, zegt de Heer, en Ik zal u de kroon des levens
geven. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 13, 24-43 of 24-30
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
In die tijd hield Jezus de menigte deze gelijkenis voor: "Het Rijk der hemelen gelijkt op
een man die op zijn akker goed zaad had gezaaid, maar terwijl de mensen sliepen,
kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen de tarwe en ging heen. Toen de halmen
opgeschoten waren en vrucht hadden gezet, was ook het onkruid te zien. Nu gingen
de knechten naar hun meester en zeiden hem: "Heer, ge hebt toch goed zaad op uw
akker gezaaid? Hoe komt het dan dat er onkruid op staat?" Hij antwoordde hun: "Dat
is het werk van een vijand". De knechten zeiden tot hem: "Wilt ge dan dat we het
bijeengaren?" Maar hij zei: "Neen, ik ben bang dat ge, wanneer ge het onkruid
bijeengaart, de tarwe mee uittrekt. Laat beide samen opgroeien tot de oogst, en met
de oogsttijd zal ik de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in
bussels om te verbranden; maar slaat de tarwe op in mijn schuur."
(Een andere gelijkenis hield Jezus hun voor: "Het Rijk der hemelen gelijkt op een
mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker zaaide. Dat is wel het allerkleinste zaadje,
maar wanneer het is opgeschoten, is het groter dan de andere tuingewassen; het
wordt een boom, zodat de vogels in zijn takken komen nestelen." Nog een andere
gelijkenis vertelde Jezus hun: "Het Rijk der hemelen gelijkt op gist, die een vrouw in
drie maten bloem verwerkte, totdat deze in hun geheel gegist waren." Dit alles sprak
Jezus tot het volk in gelijkenissen en zonder gelijkenissen leerde Hij hun niets, opdat
in vervulling zou gaan het door de profeet gesproken woord: "Ik zal mijn mond openen
in gelijkenissen, Ik zal openbaren wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting der
wereld." Toen liet Hij de menigte gaan en keerde naar huis terug. Zijn leerlingen
kwamen nu naar Hem toe en zeiden: "Leg ons de gelijkenis uit van dat onkruid op de
akker." Hij gaf hun ten antwoord: "Die het goede zaad zaait, is de Mensenzoon; de
akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Rijk; het onkruid de
kinderen van het kwaad, en de vijand die het zaaide, is de duivel. De oogst is het
einde van de wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid wordt
bijeengebracht en in het vuur verbrand, zo zal het ook gaan op het einde van de
wereld. De Mensenzoon zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Rijk
bijeenbrengen allen die tot zonde verleiden en ongerechtigheid bedrijven om hen in de
vuuroven te werpen, waar geween zal zijn en tandengeknars. Dan zullen de
rechtvaardigen in het Koninkrijk van hun Vader schitteren als de zon. Wie oren heeft,
hij luistere.")
ZEVENTIEN DE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
1 Kon., 3, 5. 7-12
Uit het eerste boek der Koningen
In die dagen verscheen de Heer 's nachts in een droom aan Salomo en zei: "Wat wilt
ge dat Ik u geef?" Salomo antwoordde: "Heer mijn God, Gij hebt uw dienaar tot koning
verheven hoewel ik maar een jonge man ben en nog niet weet wat ik doen of laten
moet. Zo staat uw dienaar te midden van het volk dat Gij uitverkoren hebt, een groot
volk, zo groot dat het niet te tellen of te schatten is. Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest, om recht te kunnen spreken voor uw volk en onderscheid te kunnen
maken tussen goed en kwaad. Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk
van U ?" Dit verzoek van Salomo behaagde de Heer. En God zei tot hem: "Omdat ge
juist dit gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven, ook niet om rijkdom,
evenmin om de dood van uw vijanden, maar omdat ge inzicht gevraagd hebt om recht
te kunnen spreken, daarom voldoe Ik aan uw verzoek en geef Ik u een geest vol
wijsheid en begrip, zoals voor u niemand ooit heeft gehad en ook na u niemand zal
hebben."
TUSSENZANG
Ps. 119 (118), 57 en 72, 76-77, 127-128, 129-130
REFREIN: Hoezeer is uw wet mij lief, Heer.
Dit stel ik mij altijd tot taak, Heer, om trouw te zijn aan uw woord.
De wet uit uw mond is mij meer waard dan schatten van zilver en goud.
Maar laat uw erbarmen mij nu vertroosten, zoals Gij uw dienaar eens hebt beloofd.
Door uw barmhartigheid moge ik leven, omdat ik mijn vreugde vind in uw wet.
Maar ik begeer wat Gij hebt geboden boven het fijnste goud.
Daarom heb ik uw bevelen gekozen, verwerp ik de wet van het kwaad.
Uitstekend is alles wat Gij verordent, daarom houdt mijn geest daaraan vast.
De uitleg van uw woorden geeft klaarheid, schenkt wijsheid aan wie onervaren is.
TWEEDE LEZING Rom.,8, 28-30
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters, Wij weten dat God in alles het heil bevordert van die Hem
liefhebben, van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. Want die Hij te voren
heeft gekend, heeft Hij ook te voren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van
zijn Zoon, opdat Deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Die Hij heeft
voorbestemd, heeft Hij ook geroepen. Die Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd, en die Hij
rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt.
ALLELUIA
Mt., 11,25
Alleluia. Gezegend zijt Gij, Vader van hemel en aarde omdat Gij de geheimen van het
koninkrijk aan kinderen geopenbaard hebt. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 13, 44-52 of 44-46
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
In die tijd zei Jezus tot de menigte: "Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat,
verborgen in een akker. Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer, en in zijn
blijdschap ging hij alles te gelde maken wat hij bezat en kocht die akker. Ook gelijkt
het Rijk der hemelen op een koopman, op zoek naar mooie parels. Toen hij een parel
van grote waarde had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar.
(Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een sleepnet dat in zee geworpen, vissen van
allerlei soorten bijeenbracht. Toen het vol was trok men het op het strand; men zette
zich neer om de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen; de slechte echter
werden weggeworpen. Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld: de engelen
zullen uittrekken om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken en in de
vuuroven te werpen. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Hebt gij dit alles
begrepen?" Zij antwoordden Hem: "Ja." Hij zei hun: "Daarom is iedere schriftgeleerde
die onderwezen is in het Rijk der hemelen, gelijk aan een huisvader die uit zijn schat
nieuw en oud te voorschijn haalt.")
ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Jes., 55, 1-3
Uit de Profeet Jesaja
Zo spreekt God de Heer: "Komt naar het water, gij allen die dorst lijdt! Ook gij die
geen geld hebt, komt toch. Komt kopen, geniet zonder geld en zonder te betalen.
Komt kopen wijn en melk. Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is? Wat
geeft gij uw arbeid voor iets dat niet voedt? Luistert, luistert naar Mij: dan eet gij wat
goed is, dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs. Neigt uw oor en komt naar Mij en
luistert en gij zult leven."
TUSSENZANG
Ps. 145 (144), 8-9, 15-16, 17-18
REFREIN: Gij opent uw hand, Heer, en zegent ons.
De Heer is vol liefde en medelijden, lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat Hij maakte.
De ogen van allen zien hoopvol naar U, Gij geeft hun te rechter tijd spijs.
Gij opent uw hand voor alles wat leeft, voldoet aan al hun verlangens.
De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen, en heilig in al wat Hij doet.
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept, voor elk die oprecht tot Hem bidt.
TWEEDE LEZING Rom., 8, 35. 37-39
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters, Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking
wellicht of nood, vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard ? Over
dit alles zegevieren wij glansrijk, dank zij Hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan
overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen, noch boze geesten,
noch wat is noch wat zal zijn, en geen macht in den hoge of in de diepte, noch enig
wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus
Jezus onze Heer.
ALLELUIA
Mt., 4, 4b
Alleluia. Niet van brood alleen leeft de mens, maar van elk woord, dat uit de mond
van God komt. Alleluia.
EVANGELIE Mt.,14,13-21
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
In die tijd voer Jezus in een boot naar een eenzame plek om alleen te zijn. Maar het
volk kwam dit te weten en zij gingen Hem vanuit hun steden te voet achterna. Toen
Hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag, kreeg Hij diep medelijden met hen
en Hij genas hun zieken. Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen
naar Hem toe en zeiden: "Deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. Stuur
dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen." "Het is niet nodig dat zij
weggaan - zei Jezus hun, geeft gij hun maar te eten." Doch zij antwoordden: "Wij
hebben hier niet meer dan vijf broden en twee vissen." Waarop Jezus sprak: "Brengt
die dan hier." En Hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras. Hij
nam de vijf broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, ; en nadat Hij de
zegen had uitgesproken, brak Hij de broden die Hij aan zijn leerlingen gaf en de
leerlingen gaven ze weer aan het volk. Allen aten tot ze verzadigd waren en aan
overgebleven brokken haalde men nog twaalf volle korven op. Het waren ongeveer
vijfduizend mannen die hadden gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend.
NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
1 Kon., 19, 9a. I l - 13a
Uit het eerste boek der Koningen
In die dagen kwam de profeet Elia bij de Horeb, de berg van God. Daar ging hij een
grot binnen en overnachtte er. Maar de Heer zei tot hem: "Ga naar buiten en treed
aan voor de Heer op de berg." Toen trok de Heer voorbij. Voor Hem uit ging een
hevige storm, die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde. Maar de Heer was niet
in de storm. Op de storm volgde een aardbeving. Maar ook in de aardbeving was de
Heer niet. Op de aardbeving volgde vuur. Maar ook in het vuur was de Heer niet. Op
het vuur volgde het suizen van een zachte bries. Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij
zijn gezicht met zijn mantel, ging naar buiten en bleef staan aan de ingang van de
grot.
TUSSENZANG
Ps. 85 (84), 9ab- 10, 11-12, 13-14
REFREIN: Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer.
Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt, voorzeker een woord van verzoening.
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen, zijn glorie komt weer bij ons wonen.
Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan, als vrede en recht elkaar omhelzen;
Dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten, en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.
Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan en voorspoed zijn schreden volgen.
TWEEDE LEZING Rom.,9, 1-5
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters, Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn geweten
waarborgt het mij in de heilige Geest: in mijn hart is grote droefheid en een pijn die
niet ophoudt. Waarlijk, ik zou wensen zelf vervloekt en van Christus gescheiden te
zijn, als ik mijn broeders en stamverwanten daarmee kon helpen. Immers, zij zijn
Israelieten, hun behoort de aanneming tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de
wetgeving, de eredienst en de beloften; van hen zijn de aartsvaders en uit hen komt
de Christus voort naar het vlees, die, boven alles verheven, God is: de gezegende
tot in de eeuwigheid! Amen.
ALLELUIA
Ps. 130 (129), 5
Alleluia. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 14, 22-33
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus
Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en
alvast naar de overkant te varen, terwijl Hij het volk naar huis zou zenden. Toen Hij
het volk had weggezonden, ging Hij de berg op om in afzondering te bidden. De
avond viel en Hij was daar alleen. De boot was reeds een heel eind uit de kust
verwijderd en werd geteisterd door de golven, want zij hadden tegenwind. Tegen de
morgen kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen
Hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek omdat zij een spook
meenden te zien en zij begonnen van angst te schreeuwen. Maar Jezus zei
onmiddellijk tot hen: "Weest gerust, Ik ben het. Vreest niet." "Heer, - antwoordde
Petrus- als Gij het zijt, zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen."
Waarop Jezus sprak: "Kom !" Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar
Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang; hij begon te
zinken en schreeuwde: "Heer, red mij!" Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep
hem vast, terwijl Hij tot hem zei: "Kleingelovige, waarom hebt ge getwijfeld?" Nadat
zij in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor
Hem neer en zeiden: "Waarlijk, Gij zijt de Zoon van God."
TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Jes., 56, 1. 6-7
Uit de Profeet Jesaja
Zo spreekt God de Heer: "Onderhoudt het recht en doet wat rechtvaardig is, want
mijn heil is in aantocht, mijn gerechtigheid zal zich openbaren. De vreemdelingen die
zich bij de Heer aansluiten om Hem te dienen, die zijn naam met liefde vereren en
zijn dienaren willen zijn, allen die de sabbat onderhouden en hem niet onteren, die
trouw blijven aan mijn verbond, hen breng Ik naar mijn heilige berg en Ik geef hun
vreugde in mijn huis van gebed. Hun brand- en slachtoffers zullen Mij aangenaam
zijn op mijn altaar, want mijn huis zal worden genoemd: een huis van gebed voor
alle volken."
TUSSENZANG
Ps. 67 (66), 2-3, 5, 6 en 8
REFREIN: Geef dat de volken U eren, o God, dat alle volken U eren!
God, wees ons barmhartig en zegen ons, toon ons het licht van uw aanschijn.
Opdat men op aarde uw wegen mag kennen, in alle landen uw heil.
Laat alle naties van vreugde juichen omdat Gij de volken rechtvaardig regeert en
alles op aarde bestuurt.
Geef dat alle volken U eren, o God, dat alle volken U eren!
God geve ons zo zijn zegen dat heel de aarde Hem vreest.
TWEEDE LEZING Rom., 11, 13-15. 29-32.
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome Broeders en
zusters,
Ik, Paulus, richt mij nu tot u die uit het heidendom gekomen zijt. Ik ben weliswaar
apostel der heidenen, maar ik schat dit ambt juist hierom zo hoog, omdat ik hoop
daardoor mijn eigen volk tot naijver te prikkelen en er althans enigen van te redden.
Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht, wat kan dan hun
aanneming anders betekenen dan leven uit de doden? Maar God kent geen berouw
over zijn genadegaven noch over zijn roeping. Zoals gij eertijds aan God ongehoorzaam zijt geweest, thans echter, dank zij de ongehoorzaamheid van Israël,
ontferming hebt gevonden, zo is thans Israël op zijn beurt ongehoorzaam geworden,
opdat het ten gevolge van de u betoonde ontferming, eveneens erbarming zou
vinden. Zo heeft God allen in ongehoorzaamheid opgesloten om allen in te sluiten in
zijn ontferming.
ALLELUIA
Mt, 4, 23
Alleluia. Jezus verkondigde de Blijde Boodschap van het Koninkrijk, en genas alle
ziekten onder het volk. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 15, 21-28
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven
ogenblik trad een Kananeese vrouw uit dat gebied naar voren, luid roepend: "Heb
medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter is van een duivel bezeten
en wordt verschrikkelijk gekweld." Maar Jezus gaf haar in het geheel geen antwoord.
Toen wendden zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek: "Stuur die vrouw toch
weg, want ze blijft ons achterna roepen." Hij antwoordde: "Ik ben alleen maar tot de
verloren schapen van het huis van Israël gezonden." Maar de vrouw kwam naderbij,
wierp zich voor zijn voeten neer en zei: "Heer, help mij !" Hij gaf haar ten antwoord:
"Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is, aan de honden te
geven." "Toch wel, Heer, - sprak zij- want de honden eten immers toch ook de
kruimels die van de tafel van hun meesters vallen." Daarop zei Jezus haar: "Vrouw,
ge hebt een groot geloof! "Uw verlangen wordt ingewilligd." En van dat ogenblik was
haar dochter genezen.
EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Jes., 22, 19-23
Uit de Profeet Jesaja
Zo spreekt de Heer tot Shebna, de overste van de tempel: "Ik zal u van uw post
verjagen en u stoten uit uw ambt. En dan zal Ik mijn dienaar roepen, Eljakim, de
zoon van Chilkia, en hem bekleden met uw gewaad, hem tooien met uw sjerp en
aan hem uw taak in handen geven. Hij zal een vader zijn voor de bewoners van
Jeruzalem en voor het huis van Juda. De sleutel van Davids huis zal Ik op zijn
schouder leggen, en als hij opendoet, zal niemand sluiten, en als hij sluit, zal
niemand opendoen. Ik zal hem vastslaan als een spijker op een stevige plek, en hij
wordt een erezetel voor het huis van zijn vader." Zo spreekt de almachtige Heer.
TUSSENZANG
Ps. 138 (137), 1-2a, 2bc-3, 6 en 8bc.
REFREIN: Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde: vergeet het maaksel van
uw handen niet!
U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart, omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
Ik zing voor U en alle hemelmachten en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom.
U prijs ik om uw goedheid en uw trouw want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord, Gij hebt mij altijd nieuwe moed
gegeven.
Waarlijk verheven is de Heer, die let op de geringe, maar op de trotsen neerziet van
omhoog.
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde; vergeet het maaksel van uw handen
niet.
TWEEDE LEZING Rom.,11, 33-36
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn
beslissingen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Wie kent de gedachte des Heren ? Wie
is zijn raadsman geweest? Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft
gegeven? Want uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen. Hem zij de
glorie in eeuwigheid! Amen.
ALLELUIA
Mt., 16, 18
Alleluia. Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen, en de poorten
der hel zullen haar niet overweldigen. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 16, 13-20
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
In die tijd kwam Jezus in de streek van Caesarea van Filippus en Hij stelde zijn
leerlingen deze vraag: "Wie is, volgens de opvatting van de mensen, de
Mensenzoon?" Zij antwoordden: "Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen
Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten." "Maar gij - sprak Hij tot hen -,
wie zegt gij dat Ik ben?" Simon Petrus antwoordde: "Gij zijt de Christus, de Zoon van
de levende God." Jezus hernam: "Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona, want niet
vlees en bloed hebben u dit geopenbaard maar mijn Vader die in de hemel is. Op
mijn beurt zeg Ik u: Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen en
de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het
Rijk der hemelen en wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn,
en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn." Daarop
verbood Hij zijn leerlingen nadrukkelijk iemand te zeggen, dat Hij de Christus was.
TWEEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Jer., 20, 7-9
Uit de Profeet Jeremia
De profeet Jeremia bad als volgt: "Heer God, Gij hebt mij verleid, ik ben bezweken;
Gij waart mij te sterk, ik kan niet tegen U op. De hele dag lacht men mij uit, iedereen
drijft de spot met mij. Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen, "geweld
en onderdrukking" roepen. Het woord van de Heer brengt mij iedere dag schande en
smaad. Soms denk ik: Ik wil er niets meer van weten, ik spreek niet meer in zijn
naam. Maar dan laait er een vuur op in mijn hart, het brandt in mijn gebeente. Ik doe
alle moeite om het in bedwang te houden maar het lukt me niet."
TUSSENZANG
Ps. 63 (62), 2, 3-4, 5-6, 8-9
REFREIN: Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart.
God, mijn God zijt Gij, ik zoek U met groot verlangen.
Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart als dorre akkers naar regen.
Zo zie ik omhoog naar de plaats weer Gij woont, beschouw ik uw macht en uw
glorie.
Meer waard dan het leven is mij uw genade, mijn mond verkondigt uw lof.
Ik zal U prijzen zolang ik leef, mijn handen uitstrekken naar U.
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs, mijn mond zal U jubelend danken.
Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest, ik koester mij onder uw vleugels.
Met heel mijn hart houd ik vast aan U, het is uw hand die mij steunt.
TWEEDE LEZING Rom., 12, 1-2
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters, Ik smeek u bij Gods erbarming: wijdt uzelf aan God toe als een
levende, heilige offergave, die Hij kan aanvaarden. Dat is de geestelijke eredienst
die u past. Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een
nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is,
wat zeer goed is en volmaakt.
ALLELUIA
Cf. Ef., 1, 17-18
Alleluia. Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus ons innerlijk oog verlichten
om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 16, 21-27
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem
moest gaan; dat Hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hogepriesters
en de schriftgeleerden, maar dat Hij na ter dood gebracht te zijn, op de derde dag
zou verrijzen. Toen nam Petrus Jezus ter zijde en begon Hem ernstig daarover te
onderhouden: "Dat verhoede God, Heer! Zo iets mag U nooit overkomen !" Maar Hij
keerde zich om en zei tot Petrus: "Ga weg, satan, terug! Gij zijt Mij een aanstoot,
want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil." En
daarna tot zijn leerlingen: "Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf
te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het
verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wat voor nut
heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen
leven? "Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn eigen leven? Want de
Mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, vergezeld van zijn
engelen, dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden."
DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Ez.,33, 7-9
Uit de Profeet Ezechiël
Zo spreekt de Heer: "Gij, mensenkind, als wachter heb Ik u aangesteld over het volk
van Israël. Hoort gij een woord uit mijn mond, waarschuw hen dan namens Mij! Als
Ik tot de boosdoener zeg: "Jij, boosdoener, jij moet sterven!" en als gij dan uw mond
niet opendoet en de boosdoener niet waarschuwt voor zijn gedrag, dan sterft die
boosdoener wel om eigen schuld, maar dan kom Ik zijn bloed van u opeisen. Hebt
gij de boosdoener echter gewaarschuwd voor zijn gedrag, hem gezegd dat hij zich
moet bekeren, en hij bekeert zich niet, dan sterft hij om zijn eigen schuld, maar gij
hebt uw leven gered."
TUSSENZANG
Ps. 95 (94) 1-2, 6-7, 8-9
REFREIN: Luistert dan heden naar zijn stem: weest niet halsstarrig.
Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de Rots van ons heil.
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren.
Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen, neerknielen voor Hem die ons schiep.
Hij is onze God en wij zijn volk, Hij is de herder en wij zijn kudde.
Luistert heden dan neer zijn stem: weest niet halsstarrig als eens in Meriba.
Waar uw vaderen Mij wilden tarten ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
TWEEDE LEZING Rom., 13, 8-10
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters, Zorgt dat gij niemand iets schuldig zijt. Uw enige schuld blijve
de onderlinge liefde. Wie zijn naaste bemint, heeft de wet vervuld. Want de
geboden: gij zult niet echtbreken, niet doden, niet stelen, niet begeren, en alle
andere kan men samenvatten in dit ene woord: "Bemin uw naaste als uzelf". De
liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. Liefde vervult de gehele wet.
ALLELUIA
2 Kor., 5, 19
Alleluia. God was het die in Christus de wereld met zich verzoende en Hij gaf ons de
boodschap van de verzoening. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 18, 15-20
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs
hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder
gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog een of twee personen bij, opdat
alles beruste op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil
luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Wil hij ook naar de kerk niet luisteren,
beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Voorwaar, Ik zeg u: Wat gij zult
binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op
aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Eveneens zeg Ik u: Wanneer twee van u
eensgezind op aarde iets vragen - het moge zijn wat het wil - zullen zij het verkrijgen
van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn
Naam, daar ben Ik in hun midden."
VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Sir., 27, 30-28, 7
Uit het boek Ecclesiasticus
Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks, alleen een zondaar blijft ermee lopen.
Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen: de Heer zal zijn zonden nooit
uit het oog verliezen. Vergeef uw naaste zijn onrecht: dan worden, wanneer gij er om
bidt, uw eigen zonden kwijtgescholden. Kan een mens, die tegenover een
medemens in zijn gramschap volhardt, bij de Heer zijn heil komen zoeken? Kan hij,
die onverbiddelijk is voor zijn evenmens, om vergeving bidden voor zijn eigen
zonden? Als iemand, die zelf maar een mens is, in zijn wrok volhardt, wie zal dan
verzoening bewerken voor zijn zonden? Denk aan het einde en houd op met haten;
denk aan de ondergang en de dood en houd u aan de geboden. Denk aan de
geboden en koester geen wrok tegen uw naaste. Denk aan het verbond van de
Allerhoogste en vergeef uw naaste zijn dwaling.
TUSSENZANG
Ps. 103 (102), 1-2, 3-4, 9-10, 11-12
REFREIN: De Heer is barmhartig en welgezind, lankmoedig en goedertieren.
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, vergeet zijn weldaden niet!
Hij is het die u uw schulden vergeeft, die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt, die u omringt met zijn gunst en erbarmen.
Hij blijft niet voortdurend verwijten maken, Hij is niet voor eeuwig vertoornd.
Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen, vergeldt ons niet onze schuld.
Zo wijd als de hemel de aarde omspant, zo alomvattend is zijn erbarmen.
Zo ver als de afstand van oost tot west, zo ver verdrijft Hij van ons de zonde.
TWEEDE LEZING Rom., 14, 7-9
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters, Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft voor
zichzelf alleen. Zolang wij leven, leven wij voor de Heer, en sterven wij, dan sterven
wij voor de Heer: of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe. Daarvoor is Christus
gestorven en weer levend geworden: om Heer te zijn over doden en levenden.
ALLELUIA
Joh., 13, 34
Alleluia. Een nieuw gebod geef Ik u, zegt de Heer: gij moet elkaar liefhebben, zoals
Ik u heb liefgehad. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 18, 21-35
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: "Heer, als mijn broeder tegen mij
misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe?" Jezus
antwoordde hem: "Neen, zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe maar tot zeventig maal
zevenmaal. Daarom gelijkt het Rijk der hemelen op een koning die rekening en
verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men
iemand bij hem die tienduizend talenten schuldig was. Daar hij niets had om te
betalen, gaf de heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij
bezat om zo de schuld te vereffenen. Maar de dienaar wierp zich voor hem neer en
smeekte: "Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen". De heer kreeg
medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt.
Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem
honderd denariën schuldig was; hij greep hem bij de keel en zei: "Betaal wat je
schuldig bent". De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: "Heb
geduld met mij en ik zal u betalen". Maar hij weigerde liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld betaald zou hebben. Toen nu de overige dienaars
zagen wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles
vertellen. Daarop liet de heer de dienaar roepen en sprak: "Jij, lelijke knecht, heel
die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan
ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou
medelijden heb gehad?" En in toorn ontstoken, leverde zijn heer hem over aan de
beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse
Vader met ieder van u handelen die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt."
VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Jes., 55, 6-9
Uit de Profeet Jesaja
Zoekt de Heer nu Hij zich laat vinden, roept Hem aan nu Hij nabij is. De
ongerechtige moet zijn weg verlaten, de zondaar zijn gedachten; hij moet naar de
Heer terugkeren - de Heer zal zich erbarmen - terug naar onze God, die altijd wil
vergeven. Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten, mijn wegen niet uw
wegen - is de godsspraak van de Heer - maar zoals de hemel hoog boven de aarde
is, zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven en mijn gedachten uw gedachten.
TUSSENZANG
Ps. 145 (144), 2-3, 8-9, 17- 18
REFREIN: Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept.
U wil ik prijzen iedere dag, uw naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is groot en alle lof waardig, zijn grootheid is niet te doorgronden.
De Heer is vol liefde en medelijden, lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat Hij maakte.
De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen, en heilig in al wat Hij doet.
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept, voor elk die oprecht tot Hem bidt.
EVANGELIE Mt., 20, 1-16a
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
In die tijd vertelde Jezus aan zijn leerlingen de volgende gelijkenis: "Met het Rijk der
hemelen is het als met een landeigenaar die vroeg in de morgen uitging om
arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij werd het met de arbeiders eens voor een
denarie per dag en stuurde ze naar zijn wijngaard. Rond het derde uur ging hij er
weer op uit en zag nog anderen werkeloos op de markt staan. En hij zei tot hen:
Gaat ook naar mijn wijngaard en ik zal u geven wat billijk is. En zij gingen. Rond het
zesde en negende uur ging hij nog eens uit en deed hetzelfde. Rond het elfde uur
ging hij opnieuw uit en vond er weer anderen staan. Hij zei tot hen: "Wat staat ge
hier de hele dag werkeloos?" Ze antwoordden hem: "Niemand heeft ons gehuurd".
Daarop zei hij tot hen: "Gaat ook gij naar mijn wijngaard." Bij het vallen van de avond
sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders en
betaal hen uit, te beginnen met de laatsten en zo tot de eersten. Toen de arbeiders
van het elfde uur kwamen, kregen zij elk een denarie; toen nu ook de eersten
kwamen, meenden dezen dat zij meer zouden krijgen, maar ook zij kregen ieder de
overeengekomen denarie. Ze namen hem wel aan, maar begonnen tegen de
landeigenaar te morren en zeiden: Dezen hier, die het laatst gekomen zijn, hebben
maar een uur gewerkt en gij stelt ze gelijk met ons die de last van de dag en de
brandende hitte hebben gedragen. Maar hij antwoordde een van hen: "Vriend, ik
doe u toch geen onrecht? Zijt gij niet met mij overeengekomen voor een denarie?
Neem wat u toekomt en ga heen. Ik wil aan degene die het laatst gekomen is,
evenveel geven als aan u. Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies of zijt
ge kwaad, omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten en de eersten de
laatsten zijn."
ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Ez., 18, 25-28
Uit de Profeet Ezechiël
Dit zegt de Heer: "Gij beweert: De weg van de Heer is niet recht!" "Huis van Israël,
luister toch! Zou het werkelijk mijn weg zijn, die niet recht is? Zijn niet veeleer uw
eigen wegen niet recht? Als een rechtvaardige zich van zijn rechtvaardigheid afkeert
en kwaad gaat doen, dan zal hij daaraan sterven, sterven om het kwaad dat hij
gedaan heeft. En als de boosdoener zich van zijn boze daden afkeert en gaat
handelen naar rechtschapenheid en deugd, dan zal hij in leven blijven. Als hij tot
inzicht komt en zich afkeert van zijn slechte daden, dan blijft hij zeker leven, dan zal
hij niet sterven.
TUSSENZANG
Ps. 25 (24), 4bc-5, 6-7, 8-9
REFREIN: Gedenk uw barmhartigheid, Heer.
Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord, want Gij zijt mijn God en Verlosser.
Op U stel ik altijd mijn hoop, omdat ik vertrouw op uw goedheid.
Gedenk uw barmhartigheid, Heer, uw altijd geschonken ontferming.
Herinner U niet het kwaad van mijn jeugd, maar denk aan mij met erbarmen.
De Heer is goed en rechtschapen, daarom wijst Hij zondaars de weg.
TWEEDE LEZING Fil., 2, 1-11 of 1-5
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi
Broeders en zusters, Als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging iets
vermogen, als gemeenschap van Geest, als hartelijkheid en mededogen u iets
zeggen, maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw
eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid. Geeft niet toe aan
partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf. Laat
niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar liever die van zijn naasten. Die
gezindheid moet onder u heersen welke Christus Jezus bezielde:
(Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de
gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich
genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij
zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan een kruis.
Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle
namen is. Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen in de
hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden tot eer van God, de
Vader: Jezus Christus is de Heer.)
ALLELUIA
Joh., 10, 27
Alleluia. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer, en Ik ken ze en zij
volgen Mij. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 21, 28-32
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk: "Wat denkt ge
van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: Mijn
zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. "Goed vader" - antwoordde deze- maar
hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde:
"Neen, ik wil niet", maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de twee heeft nu
de wil van zijn vader gedaan ?" Zij antwoordden: "de laatste!. Toen zei Jezus hun:
"Voorwaar, Ik zeg u: de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het
Rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; toch hebt
gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem
wel geloof schonken. Maar zelfs, nadat ge dit hadt gezien, zijt ge toch niet tot inkeer
gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken!
ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Jes., 5, 1-7
Uit de Profeet Jesaja
Ik wil zingen voor mijn vriend, zingen het lied van mijn vriend en zijn wijngaard. Mijn
vriend had een wijngaard, die lag op een vruchtbare helling. Hij spitte hem om en
maakte hem vrij van stenen, hij plantte er uitgelezen wingerden; in het midden
bouwde hij een toren en hij kapte er een perskuip uit. Toen hoopte hij druiven te
krijgen, maar de wijngaard gaf enkel wilde vruchten. En nu, inwoners van Jeruzalem,
mannen van Juda, nu moet gij de rechters zijn over mij en mijn wijngaard! Wat had
ik nog meer kunnen doen voor mijn wijngaard en heb ik voor hem niet gedaan? Ik
had op druiven gehoopt! Waarom geeft hij mij wilde vruchten? Ik zal u dan nu
vertellen, wat ik ga doen met mijn wijngaard. Ik haal zijn omheining weg, dat hij
kaalgevreten kan worden. Ik maak zijn muren stuk, dat hij platgetrapt kan worden. Ik
maak van hem een verwilderd stuk grond; hij wordt niet langer gesnoeid en met
geen hak meer bewerkt; distels en dorens schieten er op, en aan de wolken verbied
ik hun regen op hem te laten vallen. De wijngaard van de Heer der hemelse
machten is het huis Israël.
TUSSENZANG
Ps. 80 (79), 9 en 12, 13-14, 15-16, 19-20
REFREIN: De wijngaard des Heren is het huis van Israël.
Gij hebt uit Egypte een wijnstok gehaald, volken verdreven om hem te planten.
Hij strekte zijn ranken uit tot de zee, tot de rivieren zijn loten.
Waarom hebt Gij zijn omheining verwoest, zodat wie langs komt kan plukken?
De wilde zwijnen woelen hem om, het vee van het veld graast hem af.
God van de heerscharen, keer toch terug, zie neer uit de hemel en let op uw
wijngaard.
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant, het stekje dat Gij hebt gekweekt.
Nooit meer zullen wij U verlaten: beweert Gij ons leven, dan prijzen wij U.
God van de heerscharen, richt ons weer op: lach ons weer toe en wij zullen gered
zijn.
TWEEDE LEZING Fil., 4, 6-9
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi
Broeders en zusters, Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden
in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle
begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
Ten slotte, broeders en zusters, houdt uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al
wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd
heet en lof verdient. En brengt in praktijk wat u geleerd is en overgeleverd, en wat gij
van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn.
ALLELUIA
Joh., 15, 16
Alleluia. Ik heb u uitgekozen uit de wereld, om op tocht te gaan en vruchten voort te
brengen, die blijvend mogen zijn, zegt de Heer. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 21, 33-43
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
In die tijd sprak Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk: "Luistert naar
deze gelijkenis: Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde; hij zette
er een heining omheen, hakte een wijnpers erin uit en bouwde een wachttoren.
Daarop verpachtte hij hem aan wijnbouwers en vertrok naar den vreemde. Toen de
tijd van de oogst gekomen was, zond hij zijn dienaren naar de wijnbouwers om de
opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen zijn dienaren vast.
Zij mishandelden de een, doodden de ander en stenigden een derde. Daarop zond
hij andere dienaren, talrijker dan de eersten; maar zij behandelden hen op dezelfde
manier. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe,in de veronderstelling dat zij zijn
zoon wel zouden ontzien. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze
onder elkaar: "Dat is de erfgenaam; vooruit, laten we hem vermoorden en ons zijn
erfenis toeëigenen." Ze grepen hem vast, wierpen hem de wijngaard uit en doodden
hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan wel met die
wijnbouwers doen?" Ze antwoordden Hem:
"Hij zal die misdadigers een ellendige dood doen sterven en zijn wijngaard zal hij
aan andere wijnbouwers verpachten, die hem de opbrengst op de vastgestelde tijd
zullen afdragen!" Toen sprak Jezus tot hen: "Hebt gij nooit in de Schrift gelezen: De
steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. Op last
van de Heer is dat gebeurd en het is wonderbaar in onze ogen. Daarom zeg Ik u:
Het Rijk Gods zal u ontnomen worden en gegeven aan een volk dat wel de vruchten
daarvan opbrengt."
ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Jes., 25, 6-1Oa
Uit de Profeet Jesaja
In die dagen zal de Heer van de hemelse machten op de berg Sion voor alle volken
een maaltijd aanrichten, een maaltijd van vette spijzen en van belegen wijnen, een
maaltijd van vette, mergrijke spijzen en van geklaarde, belegen wijnen. Op deze
berg zal Hij de sluier verscheuren die ligt over alle volkeren, en het floers dat alle
naties bedekt. Hij zal de dood voor eeuwig vernietigen en van alle aangezichten zal
Hij, de Heer, de tranen wissen. Hij zal de smaad van zijn volk wegnemen van de
gehele aarde. Ja, zo heeft de Heer het besloten! Op die dag zal men zeggen: "Dat is
onze God, op wie wij hoopten: Hij heeft ons gered ! Dat is de Heer, op wie wij
vertrouwden: laat ons jubelen en ons verheugen om de redding, die Hij ons gebracht
heeft! Ja, de hand van de Heer zal rusten op deze berg!"
TUSSENZANG
Ps. 23 (22), 1-3a, 3b-4, 5, 6
REFREIN: Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden.
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort; Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten, Hij geeft mij weer frisse moed.
Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil, waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herdersstaf geven mij moed en vertrouwen.
Gij nodigt mij aan uw tafel tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd, mijn beker is overvol.
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden.
TWEEDE LEZING Fil., 4, 12-14. 19-20.
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi
Broeders en zusters, Ik weet wat armoede is, ik weet wat overvloed is. Ik ben
volledig ingewijd; ik kan volop eten en ik kan honger lijden, ik ben vertrouwd met
overvloed en met gebrek. Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft. Toch hebt gij
er goed aan gedaan mij te helpen in mijn moeilijkheden. Mijn God zal met goddelijke
rijkdom in al uw noden voorzien door u de heerlijkheid te schenken in Christus
Jezus. Aan onze God en Vader zij de eer in de eeuwen der eeuwen! Amen.
ALLELUIA
Cf. Ef., 1, 17-18
Alleluia. Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus ons innerlijk oog verlichten,
om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 22, I-14 of 1-10
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw in gelijkenissen tot de
hogepriesters en de oudsten van het volk. Hij zei: "Het Rijk der hemelen gelijkt op
een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaars uit om
allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd, maar zij wilden niet komen.
Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht: Zegt aan de genodigden: "Zie ik
heb mijn maaltijd klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht; alles staat
gereed. Komt dus naar de bruiloft". Maar zonder er zich om te bekommeren gingen
zij weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn
dienaars vast, mishandelden en doodden hen. Nu ontstak de koning in toorn,
stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand
steken. Toen sprak hij tot zijn dienaars: "Het bruiloftsmaal staat klaar, maar de
genodigden waren het niet waard. Gaat dus naar de kruispunten der wegen en
nodigt wie ge er maar vindt, tot de bruiloft". Zijn dienaars gingen naar de wegen en
brachten allen mee die zij er aantroffen, slechten zowel als goeden, en de
bruiloftszaal liep vol met gasten.
(Toen nu de koning binnenkwam om de aanliggenden te bezoeken, merkte hij daar
iemand op die niet voor de bruiloft gekleed was. En hij sprak tot hem: "Vriend, hoe
zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed?" Maar de man bleef het antwoord
schuldig. Toen sprak de koning tot de bedienden: "Bindt hem aan handen en voeten
en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars".
Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren.!)
NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Jes., 45, 1. 4-6
Uit de Profeet Jesaja
Zo spreekt de Heer tot Cyrus, zijn gezalfde, die Hij bij zijn rechterhand heeft
genomen om de volkeren voor hem neer te werpen, om koningen de gordels van de
lenden te trekken, om deuren voor hem open te stoten en geen poort gesloten te
laten: "Het was omwille van mijn dienaar Jakob en om Israël, mijn uitverkorene, dat
Ik u bij uw naam heb geroepen en u een eretitel heb gegeven, alhoewel gij Mij niet
kende. Ik ben de Heer, en niemand anders! Buiten Mij is er geen God. Ik heb u
omgord zonder dat gij Mij kende, zodat allen het nu kunnen weten, die van het
oosten en die van het westen: Ik ben de Heer, en niemand anders!
TUSSENZANG
Ps. 96 (95), 1 en 3, 4-5, 7-8, 9-10a en c
REFREIN: Huldigt de Heer om zijn glorie en macht.
Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zingt voor de Heer alle landen.
Meldt aan de naties zijn heerlijkheid, zijn wondere daden aan alle volken.
Want machtig en onvolprezen is Hij en meer te duchten dan alle goden.
De goden der volken zijn maaksels van mensen, maar Hij is de Schepper van het
heelal.
Huldigt de Heer, alle stammen en volken, huldigt de Heer om zijn glorie en macht.
Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam. Brengt Hem uw offer en treedt in zijn
voorhof.
Gaat Hem aanbidden in heilig gewaad. Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde.
Zegt tot elkander: de Heer regeert! De volken bestuurt Hij met billijkheid.
TWEEDE LEZING 1 Tess., 1, 1-5b
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica
Van Paulus, Silvánus en Timóteüs aan de christengemeente van Tessalonica, die is
in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade voor u en vrede! Wij zeggen
God dank voor u allen, telkens wanneer wij uw naam noemen in onze gebeden.
Onophoudelijk gedenken wij voor het aanschijn van God, onze Vader, uw werkdadig
geloof, uw onvermoeibare liefde en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus
Christus. Wij weten, broeders en zusters, dat God u liefheeft en dat gij door Hem zijt
uitverkoren, want wij hebben u het evangelie verkondigd, niet alleen met woorden
maar met kracht en heilige Geest en volle overtuiging.
ALLELUIA
Fil., 2, 15- 16
Alleluia. Gij schittert als sterren in het heelal, houdt het woord des levens vast.
Alleluia.
EVANGELIE Mt., 22, 15-21
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
In die tijd gingen de Farizeeën onder elkaar beraadslagen hoe ze Jezus in zijn eigen
woorden konden vangen. Zij stuurden hun leerlingen met de Herodianen op Hem af
met de vraag: "Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt en de weg van God in
oprechtheid leert; Gij stoort U aan niemand, want Gij ziet de mensen niet naar de
ogen. Zeg ons daarom: Wat dunkt U, is het geoorloofd belasting te betalen aan de
keizer of niet?" Maar Jezus doorzag hun valsheid en zei: "Waarom probeert gij Mij te
vangen, gij huichelaars? Laat Mij de belastingmunt eens zien" Zij hielden Hem een
geldstuk voor. Hij vroeg hun: "Van wie is deze beeldenaar en het opschrift?" Zij
antwoordden: "Van de keizer." Daarop sprak Hij tot hen: "Geeft dan aan de keizer
wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt."
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Ex., 22, 20-26
Uit het boek Exodus
Zo spreekt de Heer: "Gij moet een vreemdeling niet slecht behandelen en hem het
leven niet moeilijk maken, want ge hebt zelf als vreemdeling in Egypte gewoond.
Weduwen en wezen zult ge geen onrecht aandoen. Als ge hun tekort doet en als
hun klagen tot Mij opstijgt, dan zal Ik gehoor geven aan hun klagen. Mijn toorn zal
losbarsten en met het zwaard zal Ik u doden: uw vrouwen worden weduwen, uw
kinderen wezen. Als gij aan iemand van mijn volk geld leent, aan een noodlijdende
in uw omgeving, gedraag u dan niet als een geldschieter. Ge moet geen rente van
hem eisen. Als gij iemands mantel in pand neemt, dan moet ge die voor
zonsondergang aan hem teruggeven. Hij heeft niets anders om zich mee toe te
dekken, het is de beschutting van zijn blote lichaam, hij moet er in slapen. Roept hij
tot Mij om hulp, dan zal Ik hem verhoren, want Ik ben vol medelijden."
TUSSENZANG
Ps. 18 (17), 2-3a, 3bc-4, 47 en 51ab
REFREIN: Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.
Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij,
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.
Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind,
mijn schild, mijn behoud en bescherming.
Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen,
dan doet geen vijand mij kwaad.
De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots,
verheerlijkt zij God, mijn verlosser.
Want Gij hebt uw koning de zege geschonken,
uw gunsten bewezen aan uw gezalfde.
TWEEDE LEZING 1 Tess., 1, 5c-10
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica
Broeders en zusters, Gij weet hoe ons optreden bij u is geweest. Het was gericht op
uw heil. En gij van uw kant zijt navolgers geworden van ons en van de Heer, toen gij
het woord hebt aangenomen onder allerlei beproevingen en toch met vreugde van
de heilige Geest. Gij zijt een voorbeeld geworden voor alle gelovigen in Macedonië
en in Achaïa. Ja, van Tessalonica uit heeft het woord van de Heer weerklonken, en
niet enkel in Macedonië en Achaïa; allerwegen is uw geloof in God bekend
geworden. Wij hoeven niets meer te zeggen, zij vertellen zelf wel hoe wij bij u zijn
gekomen en hoe wij door u zijn ontvangen; hoe gij u van de afgoden tot God hebt
bekeerd, om de levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemel zijn Zoon te
verwachten, die Hij uit de dood heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van de komende
toorn.
ALLELUIA
Joh., 14, 23
Alleluia. Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal
hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 22, 34-40
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
In die tijd kwamen de Farizeeën bijeen, toen zij vernamen dat Jezus de Sadduceeën
de mond gesnoerd had. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg Jezus om Hem op
de proef te stellen: "Meester, wat is het voornaamste gebod in de Wet?" Hij
antwoordde hem: "Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel
uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede,
daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee
geboden hangt heel de Wet en de Profeten."
EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Mal., 1, 14b-2,2b. 8-10
Uit de Profeet Maleachi
"Ik ben een grote koning - zegt de Heer van de hemelse machten - en mijn naam
wordt gevreesd onder de volken. Daarom geldt voor u, priesters, dit besluit:
Wanneer gij niet luistert en wanneer gij u niet bekommert om de glorie van mijn
naam - zo spreekt de Heer van de hemelse machten -, dan laat Ik een vloek over u
komen, dan vervloek Ik de zegeningen, die u gegeven zijn. Gij zijt van de weg
afgeweken en hebt door uw lering velen laten struikelen; gij hebt het verbond met
Levi teniet gedaan, - zo spreekt de Heer van de hemelse machten -. Daarom zal Ik
zorgen dat gij bij het hele volk verguisd en versmaad wordt, omdat gij mijn wegen
niet hebt bewandeld en in uw lering de mensen naar de ogen hebt gezien. Hebben
wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom bedriegen wij
elkaar dan en schenden wij daarmee het verbond, dat met onze vaderen is
gesloten?"
TUSSENZANG
Ps. 131 (130), 1, 2, 3
REFREIN: Heer, bewaar mijn hart in vrede bij U.
Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer, mijn ogen kijken niet verwaand.
Ik streef ook niet neer grote daden hoger dan ik reiken kan.
De stormen zijn bedaard in mij en vredig is mijn geest.
Zoals een kind op moeders schoot, zo veilig voel ik mij.
Zoek, Israël, uw toevlucht bij de Heer van nu af voor altijd.
TWEEDE LEZING 1 Tess., 2, 7b-9. 13
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica
Broeders en zusters, Wij zijn zachtzinnig met u omgegaan als een moeder die haar
kinderen voedt en koestert. We waren u zo innig genegen, dat wij u graag met het
evangelie van God ons eigen leven hadden geschonken; zo lief waart gij ons
geworden. Gij herinnert u toch, broeders en zusters, onze moeite en inspanning.
Terwijl wij u het evangelie van God verkondigden, hebben wij dag en nacht gewerkt
om maar niemand van u tot last te zijn. En daarom danken wij God zonder
ophouden, dat gij het goddelijk woord der prediking van ons hebt ontvangen en
aanvaard, niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is: het woord
van God; en het blijft werkzaam in u die gelooft.
ALLELUIA
Mt., 23, 9a en l0b
Alleluia. Gij hebt één Vader, de hemelse; gij hebt één leraar, de Christus. Alleluia.
EVANGELIE Mt.,23, 1-12
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
In die tijd sprak Jezus tot het volk en tot zijn leerlingen: "Op de leerstoel van Mozes
hebben de schriftgeleerden en de Farizeeën plaats genomen. Doet en onderhoudt
daarom alles wat zij u zeggen, maar handelt niet naar hun werken; want zelf
handelen ze niet naar hun woorden. Zij maken bundels van zware, haast
ondraaglijke lasten en leggen die de mensen op de schouders, maar zelf zullen ze
er geen vinger naar uitsteken. Alles wat zij doen, doen zij om bij de mensen op te
vallen; zij maken immers hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot, ze zijn
belust op de ereplaats bij de maaltijden en de voornaamste zetels in de synagogen,
ze laten zich graag groeten op de markt en willen door de mensen 'rabbi' genoemd
worden. Maar gij moet u geen rabbi laten noemen. Gij hebt maar een Meester en gij
zijt allen broeders. En noemt niemand van u op aarde 'vader'; gij hebt maar één
Vader, de hemelse. En laat u ook geen 'leraar' noemen; gij hebt maar één leraar, de
Christus. Wie de grootste onder u is, moet uw dienaar zijn. Alwie zichzelf verheft, zal
vernederd en wie zichzelf vernedert, zal verheven worden."
TWEEENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING
Wijsh., 6, 12-16
Uit het boek der Wijsheid
Stralend en nooit verwelkend is de wijsheid, gemakkelijk wordt zij aanschouwd door
wie haar liefhebben, gevonden door wie haar zoeken; nog voor men haar begeert,
heeft zij zich al bekend gemaakt. Wie om haar vroeg opstaat, hoeft zich niet uit te
sloven, want hij zal haar vinden, zittend aan zijn deur. Peinzen over haar getuigt van
volmaakt inzicht, en wie om haar wakker ligt, zal weldra vrij van zorg zijn. Want zelf
gaat ze rond en zoekt die haar waardig zijn, genadig vertoont zij zich aan hen op
hun wegen en bij elk overleg treedt zij hen tegemoet.
TUSSENZANG
Ps. 63 (62), 2, 3-4, 5-6, 7-8
REFREIN: Heer mijn God, naar U dorst mijn ziel.
God, mijn God zijt Gij, ik zoek U met groot verlangen.
Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart als dorre akkers neer regen.
Zo zie ik omhoog naar de plaats weer Gij woont, beschouw ik uw macht en uw
glorie.
Meer waard dan het leven is mij uw genade, mijn mond verkondigt uw lof.
Ik zal U prijzen zolang ik leef, mijn handen uitstrekken naar U.
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs, mijn mond zal U jubelend danken.
Als ik in de nacht op mijn bed aan U denk, dan houd ik U stil in gedachte.
Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest, ik koester mij onder uw vleugels.
TWEEDE LEZING 1 Tess., 4, 13-18 of 13-14
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica
Broeders en zusters, Wij willen u niet in onwetendheid laten over het lot van hen die
ontslapen zijn; gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen, die geen hoop
hebben. Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan; evenzo zal
God hen die in Jezus zijn ontslapen, levend met Hem meevoeren. En dit kunnen wij
u meedelen volgens een woord van de Heer: wij die in leven blijven tot de komst van
de Heer, wij zullen de doden in geen geval voorgaan. Want wanneer het bevel
gegeven wordt, als de stem van de aartsengel weerklinkt en de bazuin van God, dan
zal de Heer zelf van de hemel neerdalen, en eerst zullen de doden die in Christus
zijn verrijzen; daarna zullen wij die nog in leven zijn tegelijk met hen in een oogwenk
op de wolken in de iucht worden weggevoerd, de Heer tegemoet. En zo zullen wij
voor altijd samen zijn met de Heer. Troost elkaar dus met deze woorden.
ALLELUIA
Mt., 24, 42a en 44
Alleluia. Weest dus waakzaam, want Gij weet niet op welk uur de Mensenzoon
komt. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 25, 1-13
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis: "Het is met het Rijk der
hemelen als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken, de bruidegom
tegemoet. Vijf van hen waren dom, de andere vijf verstandig. Want de dommen
namen wel hun lampen mee, maar geen olie; de verstandigen echter namen met
hun lampen tevens kruiken olie mee. Toen nu de bruidegom op zich liet wachten,
dommelden zij allen in en sliepen. Maar midden in de nacht klonk er geroep: "Daar
is de bruidegom! Trekt hem tegemoet!" Meteen waren al de meisjes wakker en
maakten hun lampen in orde. De dommen zeiden tegen de verstandigen: "Geeft ons
wat olie, want onze lampen gaan uit". Maar de verstandigen antwoordden: "Neen, er
mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen. Gaat liever naar de verkopers
en haalt wat voor jezelf". Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen kwam
de bruidegom, en die klaar stonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren; en
de deur ging op slot. Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: "Heer, heer,
doe open!" Maar hij antwoordde: "Voorwaar, Ik zeg u: ik ken u niet". Weest dus
waakzaam, want gij kent dag noch uur."
33e Zondag door het jaar
EERSTE LEZING
Spr., 31, 10-13. 19-20. 30-31
Uit het boek der Spreuken
Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat uit boven die van
kostbare koralen. Het hart van haar man vertrouwt op haar en zijn winst zal hem niet
ontgaan. Zij brengt hem goed, geen kwaad, alle dagen van haar leven. Zij kiest
zorgvuldig wol en linnen en haar handen bewerken het met genoegen. Zij strekt
haar handen uit naar het spinrokken en zij houdt de weefspoel in haar vingers. Zij
opent haar hand voor de behoeftige en strekt haar armen uit naar de misdeelde.
Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid is vluchtig, maar een vrouw die de Heer
vreest, zij moet geprezen worden. Roemt haar om de vrucht van haar handen en
prijst haar bij de poorten om haar werken.
TUSSENZANG
Ps. 128 (127), 1-2, 3, 4-5
REFREIN: Gelukkig die godvrezend zijt.
Gelukkig die godvrezend zijt, de weg des Heren gaat.
Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten, tevreden en voorspoedig zult ge zijn.
Uw vrouw daarbinnen in uw huis is als een rijkbeladen wijnstok.
En als olijftakken rond de stam, zo staan uw zonen om uw tafel.
Ja, zo wordt elke man gezegend die eer geeft aan de Heer.
U zegene de Heer uit Sion; moogt gij Jeruzalem welvarend zien zolang uw dagen
duren.
TWEEDE LEZING 1 Tess., 5, 1-6
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica
Broeders en zusters, Het heeft geen zin, u te schrijven over tijd en uur. Gij weet zelf
heel goed, dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen:
"Er heerst vrede en veiligheid", juist dan overvalt hen plotseling het verderf zoals
weeën een zwangere vrouw, en zij zullen niet ontsnappen. Maar gij, broeders en
zusters, gij leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen. Gij
zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht en
duisternis. Laten wij dan ook niet slapen als de anderen, maar waken en nuchter
zijn.
ALLELUIA
Joh, 15, 4 en 5b
Alleluia. Blijft in Mij, dan blijf Ik in u, zegt de Heer; wie in Mij blijft, draagt veel vrucht.
Alleluia.
EVANGELIE Mt., 25, 14-30 of 14-15. 19-20
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor: "Een man riep bij zijn
vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich om hun zijn bezit toe te vertrouwen.
Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de ander twee, aan een derde een, ieder naar
zijn bekwaamheid. Daarna vertrok hij.
(Die de vijf talenten gekregen had, ging er terstond mee werken en verdiende er vijf
bij. Zo verdiende ook degene die er twee gekregen had, er twee bij. Maar die er een
had gekregen, ging een gat in de grond graven en het geld van zijn heer verbergen.)
Een hele tijd later kwam de heer van de dienaars terug en hield afrekening met hen.
Die de vijf talenten gekregen had, trad naar voren en bood nog vijf talenten aan met
de woorden: "Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, vijf talenten heb ik
erbij verdiend".
(Zijn meester sprak tot hem: "Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig
waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer".
Nu trad die van de twee talenten naar voren en zei: "Heer, twee talenten hebt gij me
toevertrouwd; ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend". Zijn meester sprak tot
hem: "Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel
zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer". Ten slotte trad ook die
van een talent naar voren en zei: "Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt,
die oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid.
Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt ge uw
eigendom terug". Maar zijn meester gaf hem ten antwoord: "Slechte en luie knecht,
je wist toch dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb, en binnenhaal waar ik niet heb
uitgestrooid? Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten, dan zou ik
bij mijn komst mijn bezit met rente teruggekregen hebben. Neemt hem dus dat talent
af en geeft het aan wie de tien talenten heeft. Want aan ieder die heeft, zal gegeven
worden, zelfs in overvloed gegeven worden; maar wie niet heeft, hem zal nog
ontnomen worden zelfs wat hij heeft. En werpt die onnutte knecht buiten in de
duisternis; daar zal geween zijn en tandengeknars.)
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL (LAATSTE ZONDAG DOOR HET JAAR)
EERSTE LEZING
Ez., 34, 11-12. 15-17
Uit de Profeet Ezechiël
Zo spreekt God de Heer: "Ik zoek mijn kudde op en bezoek mijn eigen schapen.
Zoals een herder omziet naar zijn kudde, en zich onder zijn schapen begeeft
wanneer ze verstrooid zijn, zo zal Ik omzien naar mijn schapen en ze in veiligheid
brengen, hoe ver ze ook afgedwaald zijn ten gevolge van mist en nevel. Ik zal mijn
schapen weiden, Ik zelf zal ze laten rusten, - spreekt God de Heer-. Het vermiste
schaap ga Ik zoeken, het verdwaalde breng Ik terug, het gewonde verbind Ik, het
zieke geef Ik weer kracht en het gezonde en sterke blijf Ik verzorgen. Ik zal ze laten
weiden zoals het behoort. En gij, mijn schapen - zo spreekt God de Heer -: Ik zal
recht doen aan het ene dier tegenover het andere, tegenover ram en bok.
TUSSENZANG
Ps. 23 (22), 1-2a, 2b-3, 5-6
REFREIN: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort; Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten, Hij geeft mij weer frisse moed.
Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden omwille van zijn Naam.
Gij nodigt mij aan uw tafel tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd, mijn beker is overvol.
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden.
TWEEDE LEZING 1 Kor., 15, 20-26. 28
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters, Christus is opgestaan uit de doden als eersteling van hen die
ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen, komt door een
mens ook de opstanding van de doden. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook
allen in Christus herleven. Maar ieder in zijn eigen rangorde: als eerste en
voornaamste Christus, vervolgens bij zijn komst, zij die Christus toebehoren; daarna
komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen, na
alle heerschappijen en alle machten en krachten te hebben onttroond. Want het is
vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn vijanden onder zijn
voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. En
wanneer alles aan Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan
Degene, die het al aan Hem onderwierp. Dan zal God zijn alles in allen.
ALLELUIA
Mc., 11, 9-10
Alleluia. Gezegend de Komende in de naam des Heren; geprezen het komende
Koninkrijk. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 25, 31-46
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Wanneer de Mensenzoon komt in zijn
heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon
van glorie. Alle volken zullen voor Hem bijeengebracht worden en Hij zal ze in twee
groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken.
De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de bokken aan zijn linker.
Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: "Komt, gezegenden van mijn
Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld.
Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te
drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij
hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij
hebt Mij bezocht". Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: "Heer,
wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te
drinken gegeven? En wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben U
opgenomen, of naakt en hebben U gekleed? En wanneer zagen wij U ziek of in de
gevangenis en zijn U komen bezoeken?" De Koning zal hun ten antwoord geven:
"Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn
broeders, hebt gij voor Mij gedaan". En tot die aan zijn linkerhand zal Hij dan
zeggen: "Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwig vuur dat bereid is voor de
duivel en zijn trawanten. Want Ik had honger en gij hebt Mij niet te eten gegeven. Ik
had dorst en gij hebt Mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, en gij
hebt Mij niet opgenomen, naakt en hebt Mij niet gekleed. Ik was ziek en in de
gevangenis en gij zijt Mij niet komen bezoeken". Dan zullen ook zij antwoorden en
zeggen: "Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling
of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor U gezorgd ?" Daarop
zal Hij hun antwoorden: "Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij niet voor een van deze
geringsten hebt gedaan, hebt gij ook voor Mij niet gedaan". En dezen zullen
heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven."
OPDRACHT VAN DE HEER IN DE TEMPEL/2 FEBRUARI
EERSTE LEZING
Mal., 3, 1-4
Uit de Profeet Maleachi
Dit zegt de Heer God: "Ik zend mijn gezant voor Mij uit om voor Mij de weg te
banen". En aanstonds treedt dan de Heer zijn heiligdom binnen, de Heer die gij
zoekt, de engel van het verbond, naar wie gij verlangend uitziet. Let op, Hij komt,
zegt de Heer van de hemelmachten. Maar wie kan de dag van zijn komst
verdragen? Wie zal er staande blijven wanneer Hij verschijnt? Want Hij is als het
vuur van de smelter, als het loog van de blekers. Hij zet zich neer om het zilver te
smelten en te zuiveren, om de levieten te zuiveren en hen, als goud en zilver, te
louteren, zodat zij de Heer weer op de vereiste wijze offergaven kunnen brengen.
Dan zal het offer van Juda en Jeruzalem de Heer weer behagen, zoals in het
verleden, in de voorbije jaren." Zo spreekt de almachtige Heer.
TUSSENZANG
Ps. 24 (23), 7, 8, 9, 10
REFREIN: Wie is deze Koning der glorie? De Heer is de Koning der glorie!
Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open, aloude deuren: de Koning der glorie
moet binnengaan.
Wie is deze Koning der glorie? De Heer, de sterke, de machtige, de Heer, de held in
de strijd.
Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open, aloude deuren: de Koning der glorie
moet binnengaan.
Wie is deze Koning der glorie? De Heer van de hemelse machten, Hij is de Koning
der glorie.
TWEEDE LEZING Hebr., 2, 14-18
Uit de brief aan de Hebreeën
Broeders en zusters, De kinderen van één familie hebben deel aan hetzelfde vlees
en bloed; daarom heeft Jezus ons bestaan willen delen, om door zijn dood de vorst
van de dood, de duivel, te onttronen en om hen te bevrijden, die door de vrees voor
de dood heel hun leven aan onvrijheid onderworpen waren. Want het zijn niet de
engelen wier lot Hij zich aantrekt maar de nakomelingen van Abraham. Vandaar dat
Hij in alles aan zijn broeders gelijk moest worden, om als een medelijdend en
getrouw hogepriester hun belangen bij God te behartigen en de zonden van het volk
uit te boeten. Omdat Hij zelf de proef van het lijden doorstaan heeft, kan Hij allen
helpen die beproefd worden.
ALLELUIA
Lc. 2, 32
Alleluia. Een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël.
Alleluia.
EVANGELIE Lc., 2, 22-40 of 22-32
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
Toen de tijd aanbrak waarop Maria en het kind volgens de Wet van Mozes gereinigd
moesten worden, brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem om Hem aan de Heer
op te dragen, volgens het voorschrift van de Wet des Heren: elke eerstgeborene van
het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toegeheiligd, en om volgens de
bepalingen van de Wet des Heren een offer te brengen, namelijk een koppel tortels
of twee jonge duiven. Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, een
wetgetrouw en vroom man die Israëls vertroosting verwachtte, en de heilige Geest
rustte op hem. Hij had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest dat de dood
hem niet zou treffen voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd.
Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen.Toen de ouders het kind
Jezus daar binnenbrachten om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen, nam
Simeon het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof met de woorden: "Uw
dienaar laat Gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw
Heil aanschouwd dat Gij voor alle volken hebt bereid; een licht dat voor de heidenen
straalt, een glorie voor uw volk Israël."
(Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat van Hem gezegd werd. Daarop
sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn moeder: "Zie, dit kind
is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken
wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden; en uw eigen
ziel zei door een zwaard worden doorboord." Er was ook een profetes, Hanna, een
dochter van Fanuël, uit de stam van Aser. Zij was hoogbejaard en na haar jeugd had
zij zeven jaren met haar man geleefd. Nu was zij een weduwe van vierentachtig jaar.
Ze verbleef voortdurend in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en
gebed. Op dit ogenblik kwam zij naderbij, dankte God en sprak over het kind tot
allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten. Toen de ouders van Jezus alle
voorschriften van de Wet des Heren vervuld hadden keerden zij naar Galilea, naar
hun stad Nazaret terug. Het kind groeide op en nam toe in krachten; en werd vervuld
van wijsheid en de genade Gods rustte op Hem.)
H. JOHANNES DE DOPER/ 24 JUNI
Vigiliemis
EERSTE LEZING
Jer., 1, 4-10
Uit de Profeet Jeremia
In die dagen sprak Josia: Het woord van de Heer kwam tot mij: "Voordat Ik u in de
moederschoot vormde, dacht Ik aan u, voordat ge geboren werdt heb Ik u Mij
voorbehouden, tot profeet voor de volken heb Ik u bestemd." Ik zei: "Ach Heer, ik
kan toch niet spreken, ik ben veel te jong." Maar de Heer antwoordde: "Zeg niet: ik
ben veel te jong! Naar iedereen tot wie Ik u zend, zult gij gaan, en alles wat Ik u
opdraag, moet ge hen zeggen. Wees niet bang voor hen; want Ik ben bij u om u te
redden", zo spreekt de Heer. De Heer stak toen zijn hand uit en raakte mijn mond
aan. En Hij zeide tot mij: "Ik leg hiermee mijn woorden in uw mond. Ik heb u heden
aangesteld over volken en over koninkrijken, om uit te rukken en af te breken, om te
vernielen en te verwoesten, om op te bouwen en te planten.
TUSSENZANG
Ps. 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6ab, 15ab en 17
REFREIN: Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte.
Tot U, Heer, neem ik mijn toevlucht, stel mij toch nimmer teleur.
Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij, luister en kom mij te hulp.
Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats; mijn rots en mijn burcht zijt Gij altijd
geweest.
Bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondaars, de vuist die mij wreed omklemt.
Want Gij, mijn God, Gij zijt mijn verwachting, mijn hoop zijt Gij, Heer, sinds mijn
vroegste jeugd.
Vanaf de moederschoot steun ik op U, Gij waart mijn beschermer sinds mijn
geboorte.
Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen, uw bijstand de hele dag.
Van jongsaf heb ik het ondervonden, en nu nog prijs ik uw daden.
TWEEDE LEZING Petr., 1, 8-12
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus
Dierbaren, Jezus Christus hebt gij lief zonder Hem ooit gezien te hebben. In Hem
gelooft gij ofschoon gij Hem ook nu niet ziet. Hoe onuitsprekelijk, hoe hemels zal uw
vreugde zijn als gij het einddoel van uw geloof bereikt, de redding van uw ziel. Naar
dat heil hebben reeds profeten gezocht en gevorst toen zij profeteerden over de
genade die voor u bestemd was. Zij vroegen zich af op welk tijdstip en onder welke
omstandigheden de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij al het lijden dat over
Christus zou komen voorspelde en de daarop volgende verheerlijking. Maar hun
werd geopenbaard dat zij deze boodschap moesten beheren voor u, niet voor
zichzelf. En nu is die boodschap bij monde van de evangeliepredikers openlijk aan u
verkondigd, in de kracht van de heilige Geest die van de hemel is neergezonden. Dit
zijn geheimen waarin zelfs engelen verlangen door te dringen.
ALLELUIA
Joh. 1, 7- Lc., 1, 17
Alleluia. Deze kwam om te getuigen van het licht; om voor de Heer een welbereid
volk te vormen. Alleluia.
EVANGELIE Lc., 1, 5-17
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
In de dagen van Herodes, koning van Judea, leefde er een priester, Zacharias
geheten, die behoorde tot de klasse van Abia. Hij had een vrouw uit de dochters van
Aäron en haar naam was Elisabeth. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en
leefden onberispelijk volgens alle geboden en voorschriften van de Heer. Zij hadden
geen kinderen want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op gevorderde
leeftijd. Toen Zacharias voor God als priester mocht optreden omdat zijn klasse de
beurt had, geschiedde het dat hij - zoals onder de priesters gebruikelijk was - door
het lot werd aangewezen om de tempel des Heren binnen te gaan en het
wierookoffer op te dragen. Het gehele volk stond op het uur van het wierookoffer
buiten te bidden. Er verscheen hem een engel des Heren aan de rechterkant van
het wierookaltaar. Toen Zacharias hem zag ontstelde hij en werd door vrees
bevangen. Maar de engel sprak tot hem: "Vrees niet, Zacharias, want uw bede is
verhoord; uw vrouw Elisabeth zal u een zoon schenken die gij Johannes moet
noemen. Ge zult verheugd zijn en het uitjubelen en vele mensen zullen zich over zijn
geboorte verblijden. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer; wijn of sterke drank zal
hij niet drinken en nog in de schoot van zijn moeder zal hij met de heilige geest
vervuld worden. Vele zonen van Israël zal hij terugbrengen tot de Heer, hun God. Hij
zal voor Hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia om de gezindheid van de
vaderen te doen terugkeren in de kinderen en de ongehoorzamen te brengen tot de
gesteltenis van de rechtvaardigen, en om zo voor de Heer een welbereid volk te
vormen."
JOHANNES DE DOPER/24 Juni
Dagmis
EERSTE LEZING
Jes., 49, 1-6
Uit de Profeet Jesaja
Luistert naar mij, eilanden, spitst de oren, volkeren van ver: De Heer heeft mij vanaf
de moederschoot geroepen, vanaf de schoot mijner moeder heeft Hij mijn naam
genoemd. Hij heeft mijn mond tot een snedig zwaard gemaakt, met de schaduw van
zijn hand heeft Hij mij bedekt. Hij maakte van mij een geslepen pijl, en in zijn koker
heeft Hij mij geborgen. Hij sprak tot mij: "Mijn dienaar zijt gij, Israël in wie Ik mij zal
verheerlijken." En ik heb gezegd: "Vergeefs heb ik mij afgetobd, mijn kracht loopt uit
op leegheid en wind, maar mijn recht is bij de Heer, en mijn beloning bij mijn God."
Nu echter sprak de Heer die mij vormde tot zijn knecht vanaf de moederschoot, om
Jakob terug te brengen tot Hem en opdat Israël voor Hem zou worden verzameld.Ik ben verheerlijkt in de ogen van de Heer, en mijn God is mijn sterkte. - Hij sprak:
"Het is te gering dat gij mijn dienaar zijt, om Jakobs stammen op te richten en de
gespaarden van Israël terug te brengen. Ik stel u aan tot licht van de heidenvolkeren
om mijn heil te zijn tot aan het uiteinde der aarde."
TUSSENZANG
Ps. 139 (138), 1-3. 13-14ab. 14c-15
REFREIN: Ik dank U voor het wonder van mijn leven.
Gij kent mij, Heer, en Gij doorschouwt mij, Gij ziet mij waar ik ga of sta.
Gij weet waarom ik bezig ben of rust, Gij let op al mijn wegen.
Want wat er in mij is hebt Gij geschapen, Gij hebt mij als een weefsel in de
moederschoot gevormd.
Ik dank U voor het wonder van mijn leven, voor alle wonderwerken die Gij hebt
gemaakt.
Gij weet ook alles wat er omgaat in mijn geest, mijn diepste wezen is U niet
verborgen.
Toen ik geheimnisvol werd voortgebracht, mijn levensdraden in de schoot
gevlochten werden.
TWEEDE LEZING Hand., 13, 22-26
Uit de Handelingen van de Apostelen
In die dagen zei Paulus: "Nadat God Saul verworpen had verhief Hij David tot koning
van het volk Israël. Van deze gaf Hij het getuigenis: Ik heb David gevonden, de zoon
van Isaï, een man naar mijn hart die mijn wil in alles zal volbrengen. Uit diens
nakomelingschap heeft God volgens belofte voor Israël een Verlosser doen
voortkomen, Jezus; nadat reeds Johannes voor zijn optreden een doopsel van
bekering had gepredikt aan heel het volk van Israël. Toen Johannes aan het einde
van zijn loopbaan was zei hij: "Wat ge meent dat ik ben, ben ik niet; maar na mij
komt iemand wiens schoeisel ik niet waard ben los te maken". Mannen broeders,
zonen uit Abrahams geslacht en godvrezenden onder u: tot ons is dit woord van
verlossing gezonden."
ALLELUIA
Lc., 1, 76
Alleluia. En gij, kind, profeet van de Allerhoogste zult ge worden genoemd; want
voorafgaan zult gij aan de Heer en gij zult zijn wegen bereiden. Alleluia.
EVANGELIE Lc 1, 57-66. 80
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
In die tijd brak voor Elisabeth het ogenblik aan dat zij moeder werd; zij schonk het
leven aan een zoon. Toen de buren en de familie hoorden hoe groot de
barmhartigheid was die de Heer aan haar had betoond, deelden zij in haar vreugde.
Op de achtste dag kwam men het kind besnijden en ze wilden het naar zijn vader
Zacharias noemen. Maar zijn moeder zei daarop: "Neen, het moet Johannes heten."
Zij antwoordden haar: "Maar er is in uw familie niemand die zo heet." Met gebaren
vroegen zij toen aan zijn vader hoe hij het wilde noemen. Deze vroeg een
schrijftafeltje en schreef er op: "Johannes zal hij heten." Ze stonden allen verbaasd.
Onmiddellijk daarop werd zijn mond geopend, zijn tong losgemaakt en verkondigde
hij Gods lof. Ontzag vervulde alle omwonenden en in heel het bergland van Judea
werd al het gebeurde rondverteld. Ieder die het hoorde dacht er over na en vroeg
zich af: "Wat zal er worden van dit kind?" Want de hand des Heren was met hem.
Het kind groeide op en de Geest beheerste hem meer en meer. Hij verbleef in de
woestijn tot de dag, waarop hij zich aan Israël in het openbaar vertoonde.
HH. PETRUS EN PAULUS/29 JUNI
Vigiliemis
EERSTE LEZING
Hand., 3, 1-1O
Uit de Handelingen van de Apostelen
In die dagen gingen Petrus en Johannes eens naar de tempel op het uur van gebed,
het negende uur. Daar was een man die vanaf zijn geboorte lam was en iedere dag
naar de tempelpoort gedragen werd die de Schone genoemd wordt: om daar
neergezeten aalmoezen te vragen aan de mensen die de tempel binnengingen.
Toen hij Petrus en Johannes zag die juist de tempel wilden binnengaan vroeg hij om
een aalmoes. Petrus, evenals Johannes, zag hem strak aan en zei: "Kijk ons eens
aan." Hij richtte zijn blik op hen in de verwachting iets van hen te krijgen. Doch
Petrus sprak: "Zilver of goud heb ik niet maar wat ik heb geef ik u. In de naam van
Jezus Christus de Nazoreeër: gebruik uw voeten!" Hij pakte hem bij zijn rechterhand
en hielp hem overeind. Op hetzelfde ogenblik kwam er kracht in zijn voeten en
enkels, met een sprong stond hij overeind, begon te lopen en ging lopend en
springend met hen de tempel binnen terwijl hij God verheerlijkte. Heel het volk zag
dat hij liep en God verheerlijkte. Zij herkenden hem als de man die altijd bij de
Schone Poort van de tempel zat te bedelen en zij waren buiten zichzelf van
verbazing over hetgeen met hem gebeurd was.
TUSSENZANG
Ps. 19 (18), 2-3, 4-5
REFREIN: Over heel de aarde klinkt hun roep.
De hemel verkondigt Gods heerlijkheid, het uitspansel toont ons het werk van zijn
handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag, de nacht geeft het door aan de nacht.
Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt. geen enkel geluid is te horen;
Toch klinkt over heel de aarde hun roep, hun boodschap dringt door tot de rand van
de wereld.
TWEEDE LEZING Gal., 1, 11-20
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten
Broeders en zusters, Ik verzeker u: het evangelie dat ik verkondigd heb, is niet door
mensen uitgedacht. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar
door een openbaring van Jezus Christus. Gij hebt toch gehoord hoe ik vroeger als
Jood geleefd heb, hoe ik de kerk van God fel vervolgde en haar trachtte uit te
roeien, en hoe ik velen van mijn leeftijd en mijn volk overtrof op het stuk van de
Joodse godsdienst in mijn hartstochtelijke ijver voor de overleveringen van het
voorgeslacht. Maar toen besloot God, die mij vanaf mijn geboorte had uitgekozen en
mij riep door zijn genade, zijn Zoon aan mij te openbaren opdat ik Hem onder de
heidenvolken zou verkondigen. Daarna vertrok ik meteen naar Arabië zonder een
mens te raadplegen. Ik ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder
apostel waren dan ik. En van Arabië ben ik weer teruggekeerd naar Damascus. Pas
drie jaar later ging ik naar Jeruzalem om met Kefas kennis te maken en ik ben maar
veertien dagen bij hem gebleven. Van de andere apostelen heb ik niemand ontmoet
behalve Jakobus, de broeder des Heren. Wat ik schrijf is de zuivere waarheid: God
is mijn getuige.
ALLELUIA
Joh., 21, 17d
Alleluia. Heer, Gij weet alles; Gij weet dat ik U bemin. Alleluia.
EVANGELIE Joh., 21, 15-19
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
Toen Jezus zich aan zijn leerlingen geopenbaard had, zei Hij na het ontbijt tot Simon
Petrus: "Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij meer lief dan dezen Mij
liefhebben?" Hij antwoordde: "Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin." Jezus zei hem:
"Weid mijn lammeren." Nog een tweede maal zei Hij tot hem: "Simon, zoon van
Johannes, hebt ge Mij lief?" En deze antwoordde: "Ja Heer, Gij weet dat ik U
bemin." Jezus hernam: "Hoed mijn schapen." Voor de derde maal vroeg Hij: "Simon,
zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?" Nu werd Petrus bedroefd, omdat Hij hem voor
de derde maal vroeg: Hebt ge Mij lief? en hij zei Hem: "Heer, Gij weet alles; Gij weet
dat ik U bemin." Daarop zei Jezus hem: "Weid mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u: Toen ge jong waart deedt ge zelf uw gordel om en gingt waarheen ge wilde,
maar wanneer ge oud zijt zult ge uw handen uitstrekken, een ander zal u omgorden
en u brengen waarheen ge niet wilt." Hiermee zinspeelde Jezus op de dood
waardoor Petrus God zou verheerlijken. En na deze woorden zei Hij hem: "Volg Mij."
HH. PETRUS EN PAULUS/29 JUNI
Dagmis
EERSTE LEZING
Hand., 12, 1-11
Uit de Handelingen van de Apostelen
In die dagen legde koning Herodes de hand op enkele leden van de kerk om hen te
mishandelen: Jakobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood
brengen. Omdat hij bemerkte dat dit de Joden aangenaam was liet hij ook nog
Petrus gevangen nemen. Het was juist in de dagen van het ongedesemde brood.
Toen hij hem in handen had gekregen wierp hij hem in de gevangenis en liet hem
bewaken door vier groepen soldaten, elk van vier man; het was zijn bedoeling
Petrus na het paasfeest voor het volk te leiden. Terwijl Petrus in de gevangenis zat
werd door de kerk vurig voor hem tot God gebeden. In de nacht vóórdat Herodes
hem wilde laten voorleiden, lag Petrus met twee kettingen vastgebonden te slapen
tussen twee soldaten, terwijl ook voor de poort van de gevangenis wacht werd
gehouden. Opeens stond een engel des Heren bij hem en was de cel hel verlicht. Hij
stootte Petrus in de zij, wekte hem en sprak: "Sta vlug op." Meteen vielen de
kettingen van zijn handen. Vervolgens zei de engel: "Doe uw gordel om en bind uw
sandalen onder." Petrus deed het. De engel hernam: "Sla uw mantel om en volg
mij." Hij ging mee naar buiten zonder nog te beseffen dat het werkelijkheid was wat
de engel deed: hij meende een visioen te zien. Zij passeerden de eerste en de
tweede wacht en kwamen aan de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad; deze
ging vanzelf voor hen open. Zij traden naar buiten, liepen een straat ver en
eensklaps was de engel verdwenen. Toen kwam Petrus tot zichzelf en zei:"Nu weet
ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden en mij heeft ontrukt aan de macht
van Herodes en aan alles wat het volk der Joden verwachtte."
TUSSENZANG
Ps. 34 (33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9
REFREIN De engel van God legt een schans om hen heen.
De Heer zal ik prijzen iedere dag, zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer, laat elk die het hoort zich verheugen.
Verheerlijkt de Heer te zamen met mij en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord, Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.
Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig, want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer en redt hen uit hun ellende.
De engel van God legt een schans om hen heen, om elk die God vreest te
beschermen.
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is, gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.
TWEEDE LEZING 2 Tim., 4, 6-8. 17-18
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs
Dierbare, Wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd, het uur van mijn
heengaan is nabij. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het geloof
bewaard. Nu wacht mij de krans der gerechtigheid waarmee de Heer, de
rechtvaardige Rechter mij zal belonen op de grote dag, en niet alleen mij maar allen
die met liefde uitzien naar zijn komst. Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan en mij
kracht gegeven om mijn ambt als prediker van het evangelie ten einde toe te
vervullen, zodat alle volken ervan horen, en ik werd verlost uit de muil van de leeuw.
De Heer zal mij blijven beschermen tegen alle boze aanslagen en mij behouden
overbrengen naar zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid in de eeuwen der
eeuwen! Amen.
ALLELUIA
Mt., 16, 18
Alleluia. Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen. en de poorten
der hel zullen haar niet overweldigen. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 16, 13-19
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
In die tijd toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was stelde
Hij zijn leerlingen deze vraag: "Wie is volgens de opvatting van de mensen, de
Mensenzoon?" Zij antwoordden: "Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen
Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten." "Maar gij - sprak Hij tot hen wie zegt gij dat Ik ben?" Simon Petrus antwoordde: "Gij zijt de Christus, de Zoon van
de levende God." Jezus hernam: "Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona, want niet vlees
en bloed hebben u dit geopenbaard maar mijn Vader die in de hemel is. Op mijn
beurt zeg Ik u: Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen en de
poorten der hel zullen haar niet overweldigen. lk zal u de sleutels geven van het Rijk
der hemelen en wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn en
wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn."
GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER/6 AUGUSTUS
EERSTE LEZING
Dan., 7, 9-10. 13-14
Uit de Profeet Daniël
In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst en dat een hoogbejaarde zich
neerzette. Zijn gewaad was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn
troon bestond uit vlammen, de wielen ervan uit laaiend vuur. Een stroom van vuur
welde op en vloeide voor Hem uit. Duizendmaal duizenden dienden Hem en
tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Hem. Het gerechtshof zette zich neer
en de boeken werden geopend. In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des
hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de hoogbejaarde
en werd voor Hem geleid. Toen werd Hem heerschappij gegeven, luister en
koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten Hem hun hulde. Zijn
heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit
te gronde.
TUSSENZANG
Ps. 97 (96), 1-2, 5-6, 9
REFREIN: De Heer is koning: heel de aarde staat onder zijn macht.
De Heer is koning, de aarde mag juichen, blij zijn de landen rondom de zee.
Donkere wolken vormen zijn lijfwacht, recht en gerechtigheid dragen zijn troon.
Bergen smelten als was voor de Heer, de Heerser van heel de wereld.
De hemel verkondigt zijn heiligheid en alle volken aanschouwen zijn glorie.
De steden van Juda jubelen luid om al wat Gij, Heer, hebt verordend.
TWEEDE LEZING 2 Petr., 1, 16-19
Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus
Dierbaren, Toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus
verkondigden, beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen maar wij spraken
als ooggetuigen van zijn luister. Want Hij heeft van God de Vader eer en
verheerlijking ontvangen toen door de verheven Majesteit dit woord tot Hem gericht
werd: "Deze is mijn geliefde Zoon in wie Ik mijn welbehagen heb." En deze stem
hebben wijzelf uit de hemel horen klinken toen wij met Hem waren op de heilige
berg. Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag.
ALLELUIA
Mt., 17, 5c
Alleluia. Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn behagen heb gesteld;
luistert naar Hem. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 17, 1-9
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broeder Johannes met zich mee en
bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen
van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd
glanzend als het licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met Hem
onderhielden. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: "Heer, het is goed dat wij hier
zijn. Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een
voor Elia." Nog had hij niet uitgesproken of een lichtende wolk overschaduwde hen
en uit die wolk klonk een stem: "Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn
behagen heb gesteld; luistert naar Hem." Op het horen daarvan wierpen de
leerlingen zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees. Maar Jezus
kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: "Staat op en weest niet bang." Toen zij
hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de
berg gelastte Jezus hun: "Spreek met niemand over wat ge hebt aanschouwd,
voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan."
MARIA TENHEMELOPNEMING/15 AUGUSTUS
Vigiliemis
EERSTE LEZING
1 Kron., 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2
Uit het boek der Kronieken
In die dagen, liet David alle Israëlieten in Jeruzalem bijeenkomen om de ark van de
Heer over te brengen naar de plaats die hij daarvoor had laten inrichten. Daartoe
verzamelde David ook alle zonen van Aaron met de levieten. De levieten droegen
de ark van God met draagstokken op hun schouders, zoals Mozes dit op bevel van
de Heer had voorgeschreven. David had aan de oversten der levieten opgedragen
de zangers onder hun stamgenoten op te stellen, voorzien van hun muziekinstrumenten, harpen, citers en bekkens om feestelijke muziek te laten horen. Zo werd de
ark van God overgebracht; men plaatste haar in de tent die David daarvoor had
laten opslaan en droeg brand- en spijsoffers op ter ere van God. Toen David klaar
was met het opdragen van de brand- en spijsoffers zegende hij het volk in de naam
van God.
TUSSENZANG
Ps. 132 (131), 6-7, 9-10, 13-14
REFREIN: Rijs op, Heer, en kom naar uw rustplaats.
Wij hoorden ervan in Efrat en vonden de ark in Jearims velden.
Laten wij binnengaan waar Hij verblijft, vallen wij neer voor Gods voetbank.
Uw priesters gekleed in gerechtigheid, uw heiligen dansend van vreugde.
Omwille van David, uw dienaar, verstoot uw gezalfde niet.
Want God heeft de Sion gekozen, haar als zijn zetel gewild.
Hier is mijn rustplaats voor eeuwig, hier zal Ik wonen, dit is mijn keus.
TWEEDE LEZING 1 Kor., 15, 54-57
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte
Broeders en zusters, Wanneer dit vergankelijke met onvergankelijkheid is bekleed
en dit sterfelijke met onsterfelijkheid dan zal het woord van de Schrift in vervulling
gaan: "De dood is verslonden, de zege is behaald! Dood, waar is uw overwinning?
Dood, waar is uw angel?" De angel van de dood is de zonde en de kracht van de
zonde is de wet. Maar God zij gedankt, die ons de overwinning geeft door Jezus
Christus, onze Heer.
ALLELUIA
Lc., 11, 28
Alleluia. Gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden.
Alleluia.
EVANGELIE Lc., 11, 27-28
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
Terwijl Jezus in die tijd aan het spreken was tot het volk verhief een vrouw uit de
menigte haar stem en riep Hem toe: "Gelukkig de schoot die U gedragen heeft en
de borsten die U hebben gevoed." Maar Hij sprak: "Veeleer gelukkig die naar het
woord van God luisteren en het onderhouden."
MARIA TENHEMELOPNEMING/15 AUGUSTUS
Dagmis
EERSTE LEZING
Apok., 11, 19a; 12, 1-6a. 1Oab
Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes
Toen ging de tempel van God in de hemel open, en er verscheen een groot teken
aan de hemel: een Vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op
haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Zij was zwanger en kreet in haar weeën en
barensnood. Toen verscheen aan de hemel een ander teken: een grote, vuurrode
Draak. Hij had zeven koppen en tien horens en op elke kop een diadeem. En zijn
staart vaagde een derde deel van de sterren des hemels weg en wierp die op de
aarde. En de Draak stond vóór de Vrouw die zou baren om zodra zij gebaard had,
haar kind te verslinden. En zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal weiden
met een ijzeren staf. En haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon.
En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats heeft, door God bereid. En
ik hoorde een stem in de hemel roepen: "Nu is gekomen het heil en de macht en het
koningschap van onze God en de heerschappij van zijn Gezalfde."
TUSSENZANG
Ps. 45 (44), 10bc, 11, 12ab, 16
REFREIN: Naast u staat de koningin, getooid met goud.
Prinsessen komen u daar tegemoet, en naast u staat de koningin, getooid met goud
uit Ofir.
Nu luister, dochter, wees aandachtig, vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis.
Uw schoonheid wekt de liefde van de koning, brengt hem uw hulde, want hij is uw
heer.
Men haalt hen in met blijdschap en gejuich, zij treden binnen in de koninklijke
woning.
TWEEDE LEZING 1 Kor., 15, 20-26
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte
Broeders en zusters, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die
ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen komt door een
mens ook de opstanding der doden. Zoals allen sterven in Adam zo zullen ook allen
in Christus herleven. Maar ieder in zijn eigen rangorde: als eerste en voornaamste
Christus, vervolgens, bij zijn komst zij die Christus toebehoren; daarna komt het
einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen na alle
heerschappijen en alle machten en krachten te hebben onttroond. Want het is
vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn vijanden onder zijn
voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt is de dood.
ALLELUIA
Alleluia. Maria is ten hemel opgenomen: het engelenkoor jubelt. Alleluia.
EVANGELIE Lc., 1, 39-56
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij
ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet
van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de
heilige Geest en riep uit met luide stem: "Gij zijt gezegend onder de vrouwen en
gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder
van mijn Heer naar mij toekomt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte
sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot
vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is." En Maria sprak: "Mijn
hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder daar Hij
welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst
elk geslacht mij zalig omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en
heilig is zijn Naam. Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht voor hen die Hem
vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers
ontneemt Hij hun troon, maar Hij verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij
met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft Hij
zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en
zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen." Nadat Maria ongeveer drie
maanden bij haar gebleven was keerde zij naar huis terug.
KRUISVERHEFFING/14 SEPTEMBER
EERSTE LEZING
Num., 21, 4-9
Uit het boek Numeri
Van de berg Hor trokken de Israëlieten in de richting van de Rietzee, want zij wilden
om Edom heentrekken. Maar onderweg werd het volk ongeduldig. Het keerde zich
tegen God en tegen Mozes: "Hebt u ons uit Egypte gevoerd om te sterven in de
woestijn? Er is geen brood, er is geen water en dat minderwaardige eten staat ons
tegen." Toen zond de Heer giftige slangen op het volk af. Deze beten de Israeliëten
en velen van hen vonden de dood. Nu kwam het volk naar Mozes en zei: "Wij
hebben gezondigd, want wij hebben ons tegen de Heer en tegen u gekeerd. Bid de
Heer, dat hij die slangen van ons wegneemt." Toen bad Mozes voor het volk en de
Heer zei tot hem: "Maak zo'n giftige slang en zet die op een paal. Iedereen die
gebeten is en ernaar opziet, zal in leven blijven." Mozes maakte een bronzen slang
en zette die op een paal. Ieder die door een slang was gebeten en zijn ogen op de
bronzen slang richtte, bleef in leven.
TUSSENZANG
Ps. 78 (77), 1-2, 34-35, 36-37, 38
REFREIN:. Laten we nooit vergeten wat God heeft gedaan.
Luister, mijn volk, naar mijn onderrichting, open uw oren voor wat Ik u zeg.
Een wijze les zal Ik u verhalen die in het verleden verborgen ligt.
Zij zochten Hem enkel wanneer Hij hen sloeg, dan zochten zij Hem rouwmoedig;
Dan wisten ze weer dat de Heer hun rots was, de Allerhoogste hun redder.
Maar met hun mond bedrogen zij Hem, zij logen Hem voor met hun tong;
Want innerlijk waren zij niet oprecht, geloofden niet in zijn verbond.
Toch was Hij barmhartig, vergaf hun zonden en roeide hen niet geheel uit.
TWEEDE LEZING Fil., 2, 6-11
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi
Broeders en zusters, Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen
vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan
van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens
verschenen heeft Hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de
dood aan een kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam
verleend die boven alle namen is. Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere
knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde; en iedere tong zou
belijden, tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de Heer.
ALLELUIA
Alleluia. Wij aanbidden en loven U, Christus, omdat Gij door uw heilig Kruis de
wereld verlost hebt. Alleluia.
EVANGELIE Joh., 3, 13-17
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: "Nooit is er iemand naar de hemel
opgeklommen; tenzij Hij die uit de hemel is neergedaald, de Mensenzoon. En deze
Mensenzoon moet omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog
hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben.
Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft
gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal
hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te
oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered."
ALLERHEILIGEN/1 NOVEMBER
EERSTE LEZING
Apok., 7, 2-4. 9-14
Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes
Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen van de opgang der zon met het zegel
van de levende God. En hij riep met luide stem tot de vier engelen aan wie macht
gegeven was schade toe te brengen aan de aarde en de zee: "Brengt geen schade
toe aan de aarde noch aan de zee noch aan de borne voordat wij de dienstknechten
van onze God met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben." En ik vernam het
aantal getekenden: honderdvierenveertigduizend waren er uit alle stammen van de
kinderen van Israël. Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit
alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het
Lam, gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de hand. En zij riepen allen
luid: "Aan onze God die op de troon is gezeten en aan het Lam behoort de
overwinning!" En al de engelen stonden rondom de troon, de oudsten en de vier
dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en zij aanbaden God,
zeggend: "Amen! Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank, eer en macht en sterkte
aan onze God in de eeuwen der eeuwen, Amen!" Toen richtte zich een van de
oudsten tot mij en zei: "Wie zijn dat in die witte gewaden en waar komen zij
vandaan?" Ik antwoordde hem: "Heer, dat weet gij." Toen zei hij: "Dat zijn degenen
die komen uit de grote verdrukking, die hun gewaden hebben wit gewassen in het
bloed van het Lam."
TUSSENZANG
Ps. 24 (23), 1-2, 3-4ab, 5-6
REFREIN: Zo doet het geslacht dat zich richt tot U, dat staat voor uw aanschijn, God
van Jakob.
Aan God hoort de aarde en al wat er op is, de aardschijf en al wat daar woont;
Want Hij heeft haar op het water gegrondvest, haar vastgelegd op de zee.
Wie zal beklimmen de berg van de Heer, wie in zijn heiligdom staan?
Die rein is van handen en zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat kwaad is.
Hij zal door de Heer gezegend worden, beloond door God, zijn verlosser.
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem, dat staat voor het aanschijn van Jakobs
God.
TWEEDE LEZING 1 Joh., 3, 1-3
Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes
Vrienden, Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij worden
kinderen van God genoemd en we zijn het ook. De wereld begrijpt ons niet en ze
kent ons niet omdat zij Hem niet heeft erkend. Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen
van God en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard; maar wij weten dat wanneer
het geopenbaard wordt wij aan Hem gelijk zullen zijn omdat wij Hem zullen zien
zoals Hij is. Wie zulk een heil van God verwacht, maakt zich rein zoals Christus rein
is.
ALLELUIA
Mt., 11, 28
Alleluia. Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en
verkwikking schenken. Alleluia.
EVANGELIE Mt., 5, 1-12a
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus
Toen Jezus de menigte zag ging Hij de berg op, en nadat Hij zich had neergezet,
kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus: "Zalig
de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen. Zalig de
treurenden, want zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen
het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij
zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid
ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede
brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd
worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen. Zalig zijt gij
wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om
Mijnentwil: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel."
Copyright: Katholieke Bijbelstichting en Nationale Raad voor Liturgie. 61000
Download