CAO Bve (specifiek PSA) - Project Sociale Veiligheid MBO

advertisement
Project sociale veiligheid in de
scholen (BVE)
• Wat beoogd het project?
• Hoe willen we dat vorm geven?
• Wat moet het opleveren?
Wat beoogt het project?
• Verminderen van aantal voorvallen van
agressie tegen werknemers op school met
minimaal 15%
• Looptijd project 1 sept 2010 tot 31 dec
2011
Hoe willen we dat vorm geven?
• Tussen 1 sept. 2010 en 31 dec. 2011
• Pilot starten op vijf scholen
• GAP beleid en uitvoering
De doelstelling van het project
Vermindering van het aantal voorvallen van
agressie en geweld vraagt een beleidsmatige
aanpak. Een gedegen en gedragen basis
waaruit constructief vorm gegeven wordt aan het
ontwikkelen van medewerkers. Door
ontwikkeling van kennis en vaardigheden om
adequaat om te gaan met (het voorkomen van)
situaties van agressie en geweld. Dit project
ontwikkeld concrete handvatten
(beleidsontwikkeling en trainingen) voor scholen
om gedegen met dit vraagstuk aan de slag te
gaan
Deelnemers
•
•
•
•
•
Gilde opleidingen?
Leeuwenborgh opleidingen
Arcus college
ROC West Brabant
ROC Rivor
opbrengst
•
•
•
•
Deelnemers: ROC’s-OP/OOP- leerlingen
Sector
Ministerie
CNV
Stappenplan
•
Fase 1: Inventarisatie hoe het beleid nu wordt uitgevoerd met coördinatoren
op het gebied van arbo en preventie/HRM onder begeleiding van een
externe deskundige en de projectleider van CNV Onderwijsacademie
•
Fase 2: Op basis van de resultaten uit het eerste overleg verder onderzoek
doen en analyseren over welke zaken van beleid sociale veiligheid met
wel/niet goed vindt werken. Hieruit een analyse maken
•
Fase 3: Ontwikkelen van Good practice die moet helpen om de uitvoering
van het beleid te verbeteren.
•
•
•
Fase 4: Diagnosemodel maken en plan van aanpak in de vorm van training.
Doelgroepen formuleren en handvatten maken om sociaal beleid te
integreren in personeelsbeleid (scholingsbeleid)
output
• knelpunten inventariseren tussen beleid en uitvoering
van sociale veiligheid
• Op basis van punt 1 ontwikkelen van Good practice
• diagnosemodel welke training/cursus het beste kan
worden ingezet voor welk probleem als het gaat om
sociale veiligheid
• Op basis van voorgaande er doelgroepenbeleid kan
worden gemaakt op basis van verhoogd risico en hoe dit
geïntegreerd kan worden in het personeelsbeleid
Sociale Veiligheid in het MBO
Wet- en regelgeving
Arbowet artikel 1 en artikel 3: definitie PSA en verplichtingen werkgever
Arbobesluit artikel 2.15: maatregelen ter voorkoming of beperking van
psychosociale arbeidsbelasting
CAO Bve (specifiek PSA)
Artikel E-25
• De werkgever voert een beleid dat gericht is op voorkoming van
seksuele intimidatie, racisme en geweld gedurende de werktijd of in
verband met de arbeid. Hiertoe behoort onder meer het (doen) geven
van voorlichting.
Artikel E-26
• De werkgever hanteert een regeling ter behandeling van klachten
inzake seksuele intimidatie, racisme en andere vormen van
discriminatie.
Artikel E-27
• In overleg met de PMR komt de werkgever een klachtenprocedure
overeen en benoemt hij een vertrouwenspersoon.
Sociale Veiligheid in het MBO
PSA: PsychoSociale Arbeidsbelasting wordt in de Arbowet
(artikel 1) als volgt omschreven:
'de factoren seksuele intimidatie, agressie en geweld,
pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweeg
brengen'.
Stress wordt omschreven als: 'een toestand, die als
negatief ervaren wordt en lichamelijke, psychische of
sociale gevolgen heeft'.
Toegevoegd: discriminatie
Sociale Veiligheid in het MBO
Waar let de Arbeidsinspectie op bij beleid inzake agressie en geweld?
Zijn de risico’s op het gebied van agressie en geweld in kaart gebracht?
Is er een procedure om incidenten te melden, registreren en analyseren?
Krijgen de medewerkers voorlichting, instructie en training over agressie en
geweld?
Heeft de organisatie een protocol voor agressie en geweld?
Zijn er huisregels opgesteld, waaraan bezoekers en cliënten zich moeten
houden?
Zijn er afdoende organisatorische en personele maatregelen getroffen?
Zijn er voldoende voorzieningen getroffen om agressie en geweld tegen te gaan?
Is er een goed werkend alarmsysteem met een adequate alarmprocedure?
Is er een regeling voor opvang, ondersteuning en nazorg na een incident?
Is er een regeling gericht op het aanpakken van de dader of daders?
Worden het beleid en de maatregelen tegen agressie en geweld periodiek
geëvalueerd?
Sociale Veiligheid in het MBO
Plaats in breder beleid: AVR, HRM?
RI&E als basis van AVR beleid: welke risico’s zijn er?
Plan van aanpak op basis risico’s: wat te doen?
Implementatie: hoe laten we het werken?
Doelgroepen: waar richten we ons op?
- lijn, P&O, specifieke functionarissen (arbo, veiligheid,
preventie
enz.), medewerkers OP, OBP, studenten?
Sociale Veiligheid in het MBO
Branche instrumenten:
RI&E en Incidentenmonitor
http://www.sommbo.nl/?page=965
http://www.humatix.nl/Incidentenmonitordemo/incidentenm
onitor_demo.htm
https://www.humatix.nl/sos3/main/welcome.rails
Verplichte incidentenregistratie m.i.v. Schooljaar 20122013
Monitor Sociale Veiligheid in het MBO (twee jaarlijks onderzoek)
http://www.mboraad.nl/?dossier/88242/Veiligheid.aspx
Sociale Veiligheid in het MBO
Hoe zit het in de andere onderwijssectoren?
VOhttp://www.arbocatalogusvo.nl/Themas/Agressieenonveiligheid/tabid/2425/Default.asp
x
http://www.arbo-vo.nl/kennisenadvies/agressie-geweld
PO
http://www.arbocataloguspo.nl/WebCatalog/Catalog.aspx?type=Subject&divId=2_71&i
d=71
Sociale Veiligheid in het MBO
Onderzoek onderwijsinspectie (2010):
- vaak wel beleid, maar niet goed bekend bij personeel en
studenten
- wisselende registratie (1/4 niet!)
- weinig relatie tussen veiligheidsbeleid en studenten c.q.
leerlingenzorg
Eigen ervaringen?
Specifieke vragen of knelpunten?
Sociale Veiligheid in het MBO
Belangrijke informatiebronnen
http://www.schoolenveiligheid.nl/aps/school%20en%20veiligheid
http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/psychosocialebelasting/agressie-en-geweld
www.arbocatalogus-mbo.nl
www.arbocatalogus-vo.nl
Download