Beroepsopdracht - HvA Kennisbank

advertisement
Verantwoording
Beroepsopdracht
“ Ontwerp een (interactieve) website met informatie
over de fysiotherapeutische mogelijkheden bij
oncologische aandoeningen gericht op
borstkanker, melanomen en prostaatkanker.”
Sabine van Velde
Jarno Vriezekolk
Amsterdam juni 2008
Inhoud
1
2
Inleiding.......................................................................................................................... 3
Probleemomschrijving .................................................................................................... 4
2.1
Oncologie in Nederland 2005 .................................................................................. 4
2.2
Oncologie bij de Zorggroep Almere 2006 ................................................................ 4
3 Vraagstelling .................................................................................................................. 5
4 Methode ......................................................................................................................... 5
5 Resultaten ...................................................................................................................... 7
5.2
Oefentherapie ......................................................................................................... 8
5.2.1
Spierkrachttraining en uithoudingsvermogentraining ........................................ 8
5.2.2
Groepstraining.................................................................................................. 9
5.2.3
Schouderfunctietraining………………………………………………………………9
5.2.4
Looptraining……………………………………………………………………………9
5.3
Cognitieve gedragstherapie………………………………………………………………9
5.4
Ontspannings- en ademhalingstherapie……………………………………………….10
5.5
Adviezen en voorlichting………………………………………………………………...10
6 Verantwoording website ................................................................................................11
7 Verantwoording ieders aandeel in het project................................................................12
7.1
Wat is door wie geschreven? .................................................................................12
8 Het proces.....................................................................................................................14
8.1
Welke problemen hebben zich voorgedaan............................................................14
8.2
Sterke punten van het project.................................................................................14
8.3
Zwakke punten van het project...............................................................................14
9 Urenverantwoording ......................................................................................................15
10
Bronnen .....................................................................................................................16
2
1
Inleiding
Vanuit opleiding fysiotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam, worden de studenten
geacht in de hoofdfase van hun opleiding een beroepsopdracht uit te voeren. Voor deze
beroepsopdracht (BO) heeft onze projectgroep een opdracht gekregen van een externe
opdrachtgever, zorgcentrum De Driehoek in Almere afdeling fysiotherapie.
De Driehoek had nog geen website om hun informatie over oncologische aandoeningen
gericht op borstkanker, melanomen en prostaatkanker openbaar te maken voor patiënten of
hulpverleners. Vandaar dat ze ons gevraagd hebben om een (interactieve) website te maken
over de fysiotherapeutische mogelijkheden bij kanker gericht op borstkanker, melanomen en
prostaatkanker.
De opdracht zou in eerste instantie over nek- en/of schouderklachten gaan, met deze
klachten had de projectgroep al de nodige ervaring. Omdat de opdracht door
omstandigheden veranderd moest worden, is de opdracht gericht op oncologische
aandoeningen.
De project groep had nog geen ervaring met oncologische aandoeningen, dit betekent dat
we ons eerst goed hebben moeten verdiepen in de kennis over oncologische aandoeningen
gericht op borstkanker, melanomen en prostaatkanker.
Het eindproduct, een (interactieve) website over de fysiotherapeutische mogelijkheden bij
kanker gericht op borstkanker, melanomen en prostaatkanker, is het resultaat van 8 weken
research naar kanker en de fysiotherapeutische mogelijkheden bij kanker.
In dit document kunt u onze keuzes en de verantwoording voor onze keuzes vinden over
vormgeving van de website en de inhoudelijke informatie van de website.
Wij bedanken Els van de Brink van De Driehoek voor de samenwerking en voor haar kennis
waar wij gebruik van hebben mogen maken.
Sabine van Velde
Jarno Vriezekolk
Amsterdam juni 2008
3
2
Probleemomschrijving
2.1
Oncologie in Nederland 2005
Kanker is een aandoening die elk jaar groeit. In 2005 waren het aan tal nieuwe gevallen van
kanker 74.500. Hiervan overleden 38.5000 mensen. Dit is 30% van alle sterfgevallen in
Nederland in 2005.
4 van de 10 mannen, en 3,5 van de 10 vrouwen krijgen te maken met kanker. Hierbij is ¾
van de mannen en 2/3 van de vrouwen ouder dan 60 jaar. Ten slotte kregen 350 kinderen
jonger dan 15 jaar te maken met kanker.
2.2
Oncologie bij de Zorggroep Almere 2006
Zorggroep Almere heeft zelf onderzoek gedaan naar het aantal gevallen van kanker die zij
binnen kregen en behandelde in 2006. De volgende cijfers zijn hierbij naar voren gekomen.
Tabel 1: Top 5 kanker aandoeningen bij zorggroep Almere 2006
1
2
3
4
5
Mannen
Huidkanker
Prostaatkanker
Darmkanker
Blaaskanker
Geslachtsorganen/borsten
2006
36%
19%
9%
7%
5%
Vrouwen
Borstkanker
Huidkanker
Baarmoederhalskanker
Kanker aan de geslachtsorganen
Darmkanker
2006
30%
28%
14%
7%
6%
Uit de bovenstaande cijfers blijkt dat borstkanker, melanomen en prostaatkanker het meest
voorkomen bij zorggroep Almere. Omdat de website vooral bekeken zal worden door
patiënten en/of hulpverleners uit Almere, hebben wij ons gericht op deze drie aandoeningen.
2.3
Probleemomschrijving
Vanuit de zorggroep is naar voren gekomen, dat patiënten die kanker hebben of hebben
gehad, geen idee hebben wat de fysiotherapeut voor hen kan betekenen. Bovendien kunnen
zij hier zelf weinig informatie over vinden in de literatuur en op het internet.
Vandaar dat ons is gevraagd om te onderzoeken wat de fysiotherapeutische mogelijkheden
bij kanker zijn, en deze informatie beschikbaar te maken voor patiënten via een website.
4
3
Vraagstelling
Uit onze probleemomschrijving is de volgende opdracht geformuleerd:
Ontwerp een (interactieve) website met informatie over de fysiotherapeutische
mogelijkheden bij oncologische aandoeningen gericht op borstkanker, melanomen en
prostaatkanker.
4
Methode
Om kennis te verkrijgen over de fysiotherapeutische mogelijkheden bij borstkanker,
melanomen en prostaatkanker hebben wij gebruik gemaakt van verschillende bronnen.
We zijn als volgt te werk gegaan:
Overleg Zorggroep
Literatuur zoeken
Informatie op de
website bundelen
Onze eerste bron was Els van de Brink, onze opdrachtgever van De Driehoek. We hebben
gevraagd welke fysiotherapeutische mogelijkheden mogelijk waren bij De Driehoek en welke
zij gebruikt.
Vervolgens hebben we via artikelen, richtlijnen en andere wetenschappelijke literatuur
onderzoek gedaan naar bewijs voor fysiotherapeutische mogelijkheden bij kanker. Gezocht
is in de volgende databases: Cochrane Library, Pubmed en PiCarta.
Per interventie hebben we verschillende zoektermen gebruikt. Deze zoektermen zijn terug te
vinden bij de resultaten.
Van de 27 relevante artikelen die we hebben gevonden, zijn van 7 artikelen CAT-analyses
gemaakt om het artikel te beoordelen, en te onderzoeken of de gegeven interventies effectief
zijn bij kanker.
Daarnaast is gebruik gemaakt van 2 richtlijnen:
- CBO richtlijn “ Lymfoedeem” (2001)
- CBO richtlijng “ Pijn bij kanker” (2004)
Uit overleg met Els en uit de literatuur blijkt dat de volgende fysiotherapeutische interventies
mogelijk zijn bij kanker:
- Oedeemtherapie
* Lymfedrainage
* Compressietherapie
5
-
-
Oefentherapie
* Spierkrachttraining
* Interval en duurtraining
* Schouderfunctietraining
* Looptraining
* Groepstraining
Cognitieve gedragstherapie
Ontspannings- en ademhalingstherapie
Voorlichting en adviezen
Oedeemtherapie, cognitieve gedragstherapie en ontspannings- en ademhalingstherapie
worden bij alle drie de aandoeningen (borstkanker, melanomen en prostaatkanker) als
interventie gebruikt.
Bij de onderdelen van oefentherapie is dit niet het geval. Spierkrachttraining, groepstraining
en interval- en duurtraining worden bij alle drie de aandoeningen als interventie gebruikt,
maar schouderfunctietraining wordt alleen bij borstkanker en melanomen als interventie
gebruikt en looptraining wordt alleen bij melanomen als interventie gebruikt.
6
5
Resultaten
5.1
Oedeemtherapie
Zoektermen: Lymphoedema, compression, manual lymph drainage, physiotherapy.
Doel: het terugdringen van of het niet doen toenemen van oedeem in de extremiteit.
Oedeemtherapie bestaat verschillende therapiemogelijkheden. De behandelmethoden
kunnen onderverdeeld worden in: manuele lymfedrainage, compressietherapie,
oefentherapie en voorlichting.
Deze behandelmethoden worden vaak niet als op zichzelf staande methoden beschreven,
maar als een combinatie.
Er zijn diverse studies uitgevoerd naar het effect van gecombineerde behandelmethoden op
volumereductie bij lymfoedeem(uit CBO richtlijn “lymfoedeem”).
Uit de richtlijn lymfoedeem komende volgende conclusies over gecombineerde therapie naar
voren:
- Een gecombineerde behandeling kan bij secundair lymfoedeem in de bovenste extremiteit
volumevermindering bewerkstelligen. (Matthews, 1996) (Boris, 1994) (Bunce, 1994) (Mirolo, 1995)
(Morgan, 1992)
- Een gecombineerde behandeling kan bij secundair lymfoedeem van de arm een
verbetering in de kwaliteit van leven bewerkstelligen en stabiliseren tot ten minste 12
maanden. Er zijn geen aanwijzingen dat zelfmanagement volumevermindering kan
bewerkstelligen en consolideren. (Bunce, 1994) (Mirolo, 1995)
- Niet-operatieve therapie kan meer volumevermindering geven bij uitgebreid lymfoedeem
dan bij gericht lymfoedeem. De grootste vermindering vindt plaats in het begin van de
behandeling. (Morgan, 1992)
- Een therapeutische elastische kous is essentieel voor het behouden van een therapeutisch
effect van lymfoedeem en ter voorkoming van een recidiefzwelling. (Swedborg, 1999)
- Een intensief of gemodificeerd behandelprogramma met complexe fysische therapie heeft
net zoveel invloed op de volumevermindering als normale (tweemaal/week) gecombineerde
therapie. (Matthews, 1996)
- Het succes van een behandeling van secundair lymfoedeem hangt af van het initiële
volume van lymfoedeem in het weefsel, onafhankelijk van de vraag of de interventie vroeg of
later is en of er geen irreversibele veranderingen zijn opgetreden. (Ramos, 1999)
- Twee weken intensieve gecombineerde therapie leidt tot een daling van de
microlymfatische hypertensie. Deze daling zet door na drie maanden nabehandeling met een
therapeutisch elastische kous en spierpomptraining. (Franzeck, 1997)
- Bandageren met korte rekzwachtels als behandeling van primair en secundair lymfoedeem
gevolgd door een therapeutisch elastische kous, leidt tot een grotere afname van het volume
dan een therapeutisch elastische kous. (Badger, 2000)
- Het dragen van een therapeutisch elastische kous, met daarnaast oefeningen en massage,
draagt bij tot het behandeleffect bij secundair lymfoedeem. (Bertelli, 1991) (Hornsby, 1995)
(Morgan, Compex physical therapy for the lymphoedematous arm, 1992)
7
- Bandageren met korte rekzwachtels is een effectieve methode om volume reductie te
verkrijgen bij licht tot matig lymfoedeem van de arm bij vrouwen die behandeld zijn vanwege
borstkanker. Manuele lymfdrainage geeft een additioneel positief effect. (Johansson, 1999)
Uit de CBO richtlijn “Pijn bij kanker” komt de volgende conclusie:
Het is aannemelijk dat manuele lymfedrainage pijn kan verminderen bij patiënten met
borstkanker. (Johansson, 1999) (Mondry, 2004) (Williams, 2002)
Pijnbestrijding moet hier worden opgevat als bijkomend effect van het effect van de
behandeling(oedeemvermindering).
Lymfetaping
Voor lymfetaping is nog niet echt wetenschappelijk bewijs geleverd. Verschillende
experimenten zijn gedaan waaruit bleek dat lymfetaping effectief is bij oedeem. (Verhoeff, 2004)
(Verhoeff, Lymf taping: aan de lijve ondervonden, 2004)
Els van de Brink, de opdrachtgever van onze opdracht geeft aan dat lymfetaping effectief is
bij oedeem. Dit blijk uit ervaring bij de patiënten die zij behandelt.
Samengevat:
Oedeemtherapie, met gecombineerde behandelingen van manuele lymfedrainage,
compressietherapie, oefentherapie en voorlichting, is effectief bij oedeem. Het belangrijkste
effect dat optreedt is oedeemvermindering. Bijkomende effecten zijn: pijnvermindering en
verbetering van kwaliteit van leven.
Voor lymfetaping is nog niet echt wetenschappelijk bewijs geleverd.
5.2
Oefentherapie
Oefentherapie bestaat uit verschillende mogelijkheden. Spierkrachttraining, conditietraining,
groepstraining, schouderfunctie training en looptraining vallen allemaal onder oefentherapie.
Spierkrachttraining, groepstraining en interval- en duurtraining worden bij alle drie de
aandoeningen als interventie gebruikt, maar schouderfunctietraining wordt alleen bij
borstkanker en melanomen als interventie gebruikt en looptraining wordt alleen bij
melanomen als interventie gebruikt.
5.2.1 Spierkrachttraining en uithoudingsvermogentraining
Zoektermen: exercise, cancer, fatigue, kanker, krachttraining, duurtraining en vermoeidheid.
Doel: Afname van de vermoeidheid, toename van de fysieke capaciteiten
Uit onderzoek blijkt dat een gesuperviseerd krachttrainingsprogramma in combinatie met
interval- en duurtraining is aangewezen om de fysieke capaciteit bij kankerpatiënten te
verbeteren. (Backer, 2004)
Ten tweede blijkt uit onderzoek dat oefentherapie met krachttraining en conditietraining een
positief effect heeft op de afname van vermoeidheid na kanker. (Martens, 2004)
(Dimeo, 2004)
Samengevat:
Krachttraining in combinatie met uithoudingsvermogentraining verbeterd de fysieke capaciteit
van patiënten na kanker en heeft een positief effect op de afname van de vermoeidheid na
kanker.
8
5.2.2 Groepstraining
Zoektermen: Group training, cancer, physiotherapy, quality of life, groepstraining, kanker.
Doel: Toename van kwaliteit van leven, afname van de vermoeidheid, toename sociaal
functioneren.
Oefentherapie kan in de vorm van groepstherapie gegeven worden. Uit onderzoek blijkt dat
groepstraining de volgende effecten heeft.
* Toename algemene kwaliteit van leven
* Toename fysiek functioneren
* Emotioneel stabieler
* Toename sociaal functioneren
* Afname van de vermoeidheid
(Weert, 2004)
Verder is er onderzoek gedaan door het Integraal Kankercentrum Nederland naar het
revalidatieprogramma “ Herstel & Balans” voor patiënten met kanker. Dit is een programma
die bestaat uit lichaamstraining en psycho-educatieve bijeenkomsten. Deelnemers volgden
gedurende een periode van drie maanden twee à drie groepsbijeenkomsten per week.
Uit onderzoek blijkt dat deelname tot een verbeterde kwaliteit van leven leidt; deelnemers
krijgen een betere conditie, hebben minder last van vermoeidheid en zijn minder bang om te
bewegen. (Gijssen, 2001)
Recent gestart onderzoek moet antwoord geven op de vraag welke onderdelen van het
programma het meest effectief zijn en voor welk ‘type’ patiënt. De resultaten van het
onderzoek kunnen bijdragen aan een verdergaande ontwikkeling van
revalidatieprogramma’s voor mensen met kanker.
5.2.3 Schouderfunctietraining
Zoektermen: breast cancer, physiotherapy, shoulder movement
Doel: het verbeteren van de schouderfunctie
Dit leverde 4 bruikbare artikelen op met de volgende conclusie:
Uit onderzoek blijkt dat functietraining van de schouder een positief effect heeft op de
mobiliteit en stabiliteit van de schouders. Ook blijkt er een afname van de pijn te zijn door de
training. (Cave, 2006) (Lauridsen, 2005) (Beursken, 2007) (Green, 2003)
5.2.4 Looptraining
Over looptraining na kanker hebben wij geen wetenschappelijk bewijs weten te vinden. Els
van de Brink, onze opdrachtgever, heeft aangegeven dat dit wel een belangrijk onderdeel
van de behandeling is bij melanomen.
Na een operatie aan ’t been kunnen patiënten ’t been gaan ontzien, en een ander
looppatroon gaan aannemen. Om het ‘normale’ looppatroon te trainen is looptraining
belangrijk.
5.3
Cognitieve gedragstherapie
Zoektermen: cognitive behavior therapy, cancer, fatigue.
Doel: Afname van de vermoeidheid, afname van de functionele stoornissen (stress, angst,
persoonlijkheidsproblemen en onzekerheid)
9
Naar het effect van cognitieve gedragstherapie bij kanker is nog niet veel wetenschappelijk
onderzoek gedaan. Marieke Gielissen, KWF onderzoeker, is in 2001 begonnen, naar het
effect van zogenoemde cognitieve gedragstherapie (CGT) voor vermoeidheid lang na
curatieve behandeling van kanker. Dit onderzoek vond plaats tussen december 2001 en
september 2004.
Een totaal van 112 patiënten die kanker hebben gehad met als klacht onverklaarbare
vermoeidheid werden in 2 groepen verdeeld.
De ene groep kreeg onmiddellijk cognitieve gedragstherapie (interventiegroep), en de andere
groep werd op een wachtlijst voor therapie gezet(controlegroep).
De patiënten werden getest op afname van vermoeidheid en functionele stoornissen.
Patiënten uit de interventiegroep toonden een duidelijk grotere afname van vermoeidheid en
functionele stoornissen dan de controlegroep. (Giellissen, 2006)
Samengevat:
Cognitieve gedragstherapie heeft een klinisch relevant effect in de afname van vermoeidheid
en functionele stoornissen bij patiënten die kanker hebben gehad.
5.4
Ontspannings- en ademhalingstherapie
Zoektermen: cancer, relaxation training, fatigue
Doel: Afname van de stress en vermoeidheid.
Met deze zoektermen vonden we 1 bruikbaar artikel wat gerelateerd is aan kanker.
Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat ademtherapie, autogene training en progressieve
ontspanningstherapie een positief effect hebben bij spanningsklachten, angst en depressie.
(Stetter, 2002) (Conrad, 2007 (Meuret, 2003)
Over het effect van ontspannings- en ademhalingstherapie na kanker is weinig
wetenschappelijk onderzoek gedaan.
Uit onderzoek van Dimeo (2004) blijkt dat progressieve ontspanningstherapie volgens
Jacobson een positief effect heeft op de vermoeidheid bij mensen met kanker na een
operatie. (Dimeo, 2004)
Samengevat:
Ontspannings- en ademhalingstherapie heeft een positief effect bij spanningsklachten, angst
en depressie.
Progressieve ontspanningstherapie volgens Jacobson heeft een positief effect op de
vermoeidheid bij mensen met kanker na een operatie.
5.5
Adviezen en voorlichting
Zoektermen: Advies, voorlichting, kanker, advice, information, cancer.
Doel: Adviseren en voorlichten van de patiënten.
Adviseren en voorlichten is een belangrijk onderdeel bij patiënten met kanker. De
voorlichting is bij borstkanker, melanomen en prostaatkanker verschillend. Hier kan geen
algemeen advies over gegeven worden. Uit de literatuur komt de volgende conclusie:
Er zijn aanwijzingen dat het aanleren van effectief zelfzorggedrag effectief is in het
verminderen van symptomen. Het vergroot onafhankelijkheid van de patiënt, gevoelens van
comfort, controle en de kwaliteit van leven. (Watson, 1997)
10
6
Verantwoording website
Indeling/ opbouw
Zie paragraaf 4.1
Kleuren
De projectgroep heeft gekozen voor de kleurencombinatie licht blauw en wit omdat de site
van de zorggroep Almere dezelfde kleurencombinatie hanteert.
Lettertype
De projectgroep heeft gekozen voor het lettertype Arial omdat dit lettertype een rustige
uitstraling heeft en makkelijk leest
Printen
De projectgroep heeft er voor gekozen om de site niet te vergrendelen tegen kopiëren en
plakken zodat teksten kunnen worden gekopieerd in Microsoft Word en hierna geprint
kunnen worden.
Taal
De projectgroep heeft geprobeerd een zo makkelijk mogelijke taal aan te houden met in het
achterhoofd dat de site ook leerzaam moet zijn.
Forum
De projectgroep heeft in overleg met de opdrachtgever nog geen forum adres ingevoerd op
de site, dit gebeurt later in overleg met de ICT afdeling van de zorggroep Almere.
Artikelen
De projectgroep heeft besloten om de artikelen niet op de website zelf te zetten dit in
verband met auteursrechten.
Specialisten
De projectgroep heeft in overleg met de opdrachtgever nog geen concrete namen en
adressen van specialisten toe kunnen voegen, dit gebeurt nog in overleg met de
opdrachtgever
Oefenschema’s
De projectgroep biedt verschillende oefenschema’s aan op de website welke mee kunnen
worden gegeven aan patiënten. Deze oefenschema’s berusten niet op wetenschappelijk
bewijs maar kunnen een bijdrage leveren aan het herstel.
Foto’s
De foto´s die op de site te vinden zijn, zijn met toestemming van de persoon gemaakt om op
de site te mogen gebruiken.
11
7
Verantwoording ieders aandeel in het project
7.1
Wat is door wie geschreven?
De site is als volgt opgebouwd:
* Home
* Oncologie
- Cijfers
- Wat is kanker?
- Lymfestelsel
- Specialisten
- Voorproces
- Fysiotherapie
- Forum
- Artikelen
- Links
* Borstkanker
- Cijfers
- Wat is borstkanker?
- Fysiotherapeutische behandeling
- Oefenschema
- Specialisten
- Forum
- Artikelen
- Links
* Melanomen
- Cijfers
- Wat zijn melanomen?
- Fysiotherapeutische behandeling
- Oefenschema
- Specialisten
- Forum
- Artikelen
- Links
* Prostaatkanker
- Cijfers
- Wat is prostaatkanker?
- Fysiotherapeutische behandeling
- Oefenschema
- Specialisten
- Forum
- Artikelen
- Links
* Oedeemtherapie
- Cijfers
- Wat is oedeemtherapie?
- Specialisten
- Forum
- Artikelen
- Links
De hoofdstukken oncologie en oedeemtherapie zijn door Sabine geschreven, en de
hoofdstukken borstkanker, melanomen en prostaatkanker zijn door Jarno geschreven. De
12
fysiotherapeutische behandelingen en oefenschema’s zijn samen gemaakt.
7.2
Ieders aandeel in ’t project
Jarno Vriezekolk:
- Ontwerp website
- Projectplan beroepsopdracht 1
- Projectplan beroepsopdracht 2
- In elkaar zetten website
- Taalkundig aanpassen taal aan website.
- Foto´s
- Oefenschema´s
- Zoeken relevante bronnen
- Verantwoording schrijven
- Powerpoint maken
- Presentatie doen
Sabine van Velde:
- Projectplan beroepsopdracht 1
- Projectplan beroepsopdracht 2
- Contact persoon met opdrachtgever
- Spellingscontrole teksten op de website
- Foto´s
- Oefenschema´s
- Zoeken relevante bronnen
- Verantwoording schrijven
- Presentatie doen
13
8
Het proces
8.1
Welke problemen hebben zich voorgedaan
Onze beroepsopdracht zou eerst over de fysiotherapeutische mogelijkheden bij rug- en
nekklachten gaan. Dit ook in de vorm van een website.
Na 2 weken hebben wij onze opdracht moeten veranderen door omstandigheden. Hierdoor
werd onze opdracht fysiotherapie bij oncologische aandoeningen. Over oncologische
aandoeningen had de projectgroep nog geen kennis, hierdoor hebben wij ons moeten
verdiepen in de oncologie.
Ten tweede moest onze opdracht in de vorm van een website. De projectgroep had niet veel
ervaring met het maken van een website, en achteraf heeft het meer tijd gekost dan gedacht.
Onze opdrachtgever, Els van de Brink, wist vanaf het begin dat ze aan onze
beroepsopdracht begon dat ze niet aanwezig kon zijn bij onze presentatie. Daarom had zij
een extra opdrachtgever geregeld. Helaas was er niet optimaal gecommuniceerd, want deze
vervangende opdrachtgever wist niet dat ze aanwezig moest zijn op onze presentatie, en
kon dit ook niet meer regelen.
8.2
Sterke punten van het project
Sterke punten van ons project zijn:
- de opdracht is gericht op Zorggroep Almere:
We hebben de oncologische aandoeningen gericht op de aandoeningen die het meest voor
kwamen bij Zorggroep Almere. Dit is een sterk punt omdat wij hopen hierdoor zoveel
mogelijk patiënten uit Almere te bereiken.
- de opdracht is in de vorm van een website:
Ons eindproduct is in de vorm van een website. Dit is een sterk punt omdat hierdoor een
groot publiek bereikt wordt.
- (meeste) fysiotherapeutische mogelijkheden zijn wetenschappelijk onderbouwt:
De (meeste) fysiotherapeutische mogelijkheden die op de website staan, zijn
wetenschappelijk onderbouwt wat betreft effectiviteit bij kanker. Zo ziet de patiënt dat
fysiotherapie bij kanker een positief effect heeft.
8.3
Zwakke punten van het project
Een zwak punt van ons project is:
- de opdracht is alleen gericht op borstkanker, melanomen en prostaatkanker
Onze opdracht is alleen gericht op borstkanker, melanomen en prostaatkanker. Dit is een
zwak punt omdat patiënten met andere oncologische aandoeningen niet terecht kunnen op
onze website.
14
9
Urenverantwoording
Jarno
Bezoeken opdrachtgever
Bezoeken schoolbegeleider
Opmaak website
Projectplan 1
Projectplan 2
Wetenschappelijk bewijs zoeken
en uitwerken
Totaal opzoeken en uitwerken
algemene informatie
In elkaar zetten website
Verantwoording
Foto´s
Oefenschema´s
Presentatie
Verwerking commentaar website
Evaluatie document maken
Spellingscontrole
Totaal
Uren
±10
±5
± 40
± 20
± 15
± 80
± 45
± 120
± 10
±3
± 10
±5
±2
±5
nvt
± 380
Sabine
Bezoeken opdrachtgever
Bezoeken schoolbegeleider
Opmaak website
Projectplan 1
Projectplan 2
Wetenschappelijk bewijs zoeken
en uitwerken
Opzoeken en uitwerken algemene
informatie
In elkaar zetten website
Verantwoording
Foto´s
Oefenschema´s
Presentatie
Verwerking commentaar website
Evaluatie document maken
Spellingscontrole
Uren
± 10
±5
nvt
± 20
± 15
± 160
± 80
nvt
± 20
±3
± 10
±5
nvt
±5
±2
± 335
15
10
Bronnen
Backer, d. e. (2004). Vermoeidheid na chemotherapie, eerste effecten van een
gecombineerd kracht- en duurtrainingsprogramma op de fysieke capaciteit. Tijdschrift
medisch journaal .
Badger. (2000). A randomized, controlled, parallel-group clinical trial comparing multilayer
bandaging followed by hosiery versus hosiery alone in the treatment of patients with
lymphedema of the limb. Cancer , 2832-2837.
Bertelli. (1991). Conservative treatment of postmastectomy lymphedema: a controlled,
randomized trial. Ann Oncol , 575-578.
Beursken. (2007). The efficacy of physiotherapy upon shoulder function following axillary
dissection in breast cancer, a randomized controlled study. BMC Cancer , 166-168.
Boris. (1994). Lymphedema reduction by noninvasive complex lymphedema therapy.
Oncology , 95-106.
Bunce. (1994). Post-mastectomy lymphoedema treatment and measurement. Med J Aust ,
125-128.
Cave. (2006). Physiotherapy improves schoulder function after treatment in women with
early breast cancer.
Conrad. (2007). Muscle relaxation therapy for anxiety disorders: it works but how? Journal of
Anxiety Disorders , 243-264.
Dimeo. (2004). Effect of aerobic exercie and relaxation training on fatigue and pshysical
performance of cancer patients after surgery. A randomises controlled trail. Supportive Care
in Cancer , 774-779.
Franzeck. (1997). A combined physical therapy for lymphedema evaluated by fluorescence
microlymphography and lymph capillary pressure measurements. J Vasc Res , 306-311.
Giellissen. (2006). Effects of cognitive behavior therapy in severely fatigued diseasefree
cancer patients compared with patients waiting for cognitive behavior therapy: a randomized
controlled trial. Journal of clinical oncology , 4882-4887.
Gijssen. (2001). Herstel en balans biedt perspectief. Oncologica .
Green. (2003). Physiotherapy interventions for shoulder pain. Cancer , 54-59.
Hornsby. (1995). the use of compression to treat lympoedema. Prof Nurse , 127-128.
Johansson. (1999). Effects of compression bandaging with or without manual lymph
drainage treatment in patients with postoperative arm lymphedema. Lymphology , 103-110.
Lauridsen. (2005). The effect of physiotherapy on shoulder function in patients surgically
treated for breast cacer: a randomized study.
16
Martens. (2004). Fysieke training bij kanker. Het effect van een krachttrainingsprogramma op
vermoeidheid, de algemene gezondheidstoestand, coping en kinesiofobie bij patienteen
behandeld met cytostatica. Medisch Journaal , 14-19.
Matthews. (1996). Effectiveness of modified complex physical therapy for lympoedema
treatment. Australian Journal of Physiotherapy , 323-328.
Meuret. (2003). Breathing Training for Treating Panic Disorders: Useful Intervention or
Impediment? Behavior Modification , 731-754.
Mirolo. (1995). Psychosocial benefits of postmastectomy lymphedema therapy. Cancer
Nursing , 197-205.
Mondry. (2004). Prospective trial of complete decongestive therapy for upper extermity
lymphedema after breast cancer therapy. Cancer J .
Morgan. (1992). Complex physical therapy for the lymphoedematous arm. J Hand Surg ,
437-441.
Ramos. (1999). Edema volume, not timing, is the key to success in lymphedema treatment.
Am J Surg , 311-115.
Stetter. (2002). Autogenic training: A meta-analysis of clinical outcome studies. Applied
Psychophysiology and Biofeedback , 45-98.
Swedborg. (1999). Effectiveness of combined methods of physiotherapy for mastectomy
lymphoedema. Sccand J Rehad Med , 77-85.
Verhoeff. (2004). Lymf taping: aan de lijve ondervonden. Borstkanker Vereniging Nederland .
Verhoeff. (2004). Lymf taping: een welkome aanvulling op de behandeling van lymfoedeem
en zenuwpijn. Borstkanker Vereniging Nederland .
Watson. (1997). Percutaneous endoscopic gastroenterostomy and jejunal extension for
gastric stasis in pancreatic carcinoma. Palliat Med , 407-410.
Weert. (2004). Physical function and quality of life. International Journal of Rehabilitation .
Williams. (2002). A randomized controlled crossover study of manual lymphatic drainage
therapy in women with breast cancer-related lymphoedema. Eur J Cancer Care , 254-261.
Gebruikte richtlijnen:
- CBO richtlijn “ Lymfoedeem” (2001)
- CBO richtlijng “ Pijn bij kanker” (2004)
17
Download