Update actieplan kanker en werk

advertisement
Update actieplan kanker en werk
Datum: maandag 3 november
Aanwezig: Ragna van Hummel, Isabelle Lebrocqui, Victor Sannes plaatsvervangend directeur van de
directie Inkomensverzekeringen en –voorzieningen (IVV), Vera van der Linden (beleidsmedewerker
IVV) en 2 beleidsmedewerkers van de directie Gezond en Veilig Werken en de directie Re-integratie
en Participatie.
Aanleiding voor gesprek waren de Notitie van D66 over kanker en werk en de brief van
Levenmetkanker, Return, Stap.nu, Care for Cancer en oPuce aan de minister.
Status van het Actieplan kanker en werk is dat momenteel minister Ascher zijn ministerie verzocht
heeft om te onderzoeken hoe SZW hier invulling aan kan geven. Eind dit jaar koppelt de minister
hierover terug aan de kamer.
Doel van het gesprek was verkennen van hoe wij kunnen bijdragen aan de invulling van het Actieplan
en aanvullend doel was benadrukken van belang van uitbreiden van de no-riskpolis bij kanker.
1. No-riskpolis
Belang onderschreven om bij kanker no-riskpolis uit te breiden omdat hierdoor op dit
moment werkgevers het niet aandurven om iemand die kanker gehad heeft, aan te nemen.
Het financiële risico voor de werkgever bij een mogelijk recidief is te groot. Door het
verlengen van de periode waar de overheid het risico draagt, draag je bij aan de kansen en
positie van mensen die kanker gehad hebben op de arbeidsmarkt. Belangrijk hierbij is dat
werkgevers dit vervolgens wel weten.
2. Beeldvorming
Een belangrijk knelpunt bij werkhervatting en werkbehoud is beeldvorming bij zowel
werknemer als werkgever over de mogelijkheden om tijdens en na kanker weer aan het werk
te gaan.
Wat betreft de werknemerskant hebben we aangegeven dat Levenmetkanker en partijen
waarmee we samenwerken (Return, Stap.nu, Opuce, Care for cancer) hier goed invulling aan
geven.
Wat betreft de werkgever zou het goed zijn om krachten te bundelen. De overheid heeft een
marketingapparaat en een netwerk bij kleine en grote ondernemers. Wij zouden daar
inhoudelijke kennis aan kunnen toevoegen.
3. Kwetsbare groepen
Een aantal groepen zijn extra kwetsbaar omdat ze door leeftijd en aard van contract (tijdelijk
contract) extra vatbaar zijn voor ontslag (niet verlengen contract). Voor deze groepen moet
extra aandacht en ondersteuning komen zodat zij ook gebruik kunnen maken van
ondersteuning die er is maar die ze nu onvoldoende kunnen gebruiken (soms zijn de kosten
een barrière, soms onbekendheid met aanbod).
4. Registratie en kennis over problematiek
We hebben het belang benadrukt om structureel gegevens te verzamelen over de positie van
mensen met kanker op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door een koppeling met de
Nederlandse Kankerregistratie te maken. Dit belang werd onderkend door het ministerie.
5. Speciale status kanker
Bij het ministerie wordt nog onderzocht of het noodzakelijk is om apart aandacht te
besteden aan kanker. Los van het feit dat de minister hierover in juni al toezeggingen gedaan
heeft, hebben we nogmaals benadrukt dat door op basis van een aantal factoren (langdurig
verzuim knelt met hoe invulling gegeven wordt aan wet poortwachter, de behandeling an
sich is ziekmakend, bij diagnose is eerste indruk ‘ik ga dood’, beeldvorming bij werknemers
en werkgevers sterk ingekleurd door dodelijkheid van ziekte) het relevant is om
(mogelijk tijdelijk) extra aandacht te besteden aan kanker en werk.
Vervolg:
Het ministerie gaat verder met verkennen en uitwerken mogelijkheden. Ze houden ons aangehaakt
bij oplossingsrichtingen die ze uitwerken. Daarnaast gaan we mogelijk later een vervolggesprek
inplannen om over een aantal punten nog door te praten.
Conclusie:
Al bij al een goed en constructief gesprek met niet zozeer de vraag of er aanvullende acties nodig zijn
om mensen met kanker te helpen bij werk en werkbehoud, maar met eerder de vraag hoe dit dan
opgepakt moet worden.
Download