Wijzigingen Belastingdienst per 2017 • De AOW

advertisement
2-2-2017
AaSalaris Jaarovergang 2016-2017 deel 2
pag. 1
Wijzigingen Belastingdienst per 2017
 De AOW leeftijd begint op 65 jaar + 9 maanden
 De ZVW-premie werkgever was 6,75% en wordt 6,65%
 De ZVW-premie voor een DGA was 5,5% en wordt 5,4%, component 831 (tabblad 4).
 De WW-Awf-premie wijzigt van 2,44% naar 2,64%.
 De WAO/WIA-premie wijzigt van 6,38% naar 6,66%
 Voor de Gedifferentieerde premie Whk ontving u per bedrijf in november 2016 een
beschikking van de Belastingdienst.
 De sectorpremie varieert per sector.
1. Voor de Schoonmaak, sector 1801, wijzigt deze van 2,50% naar 2,00%.
2. Voor Zakelijke dienstverlening II, sector 4401, wijzigt deze van 1,32% naar
1,22%.
3. Enz.
 Bijtellingcategorieën 4% en 22% zijn toegevoegd voor nieuwe auto’s.
 Op tabblad 4 van Beheer werknemers is het vakje voor ‘Indicatie Prk Jong Wn’
(Indicatie premiekorting jongere werknemer) is naar boven verplaatst.
 Tabblad 4 van Beheer werknemers is verder gewijzigd. De ‘Indicatie Arb. Geh’ is
gesplitst in 3 vakjes:
1. ‘Ind. Prk. Arb. Geh.’ (Indicatie premiekorting in dienst nemen
arbeidsgehandicapte werknemer);
2. Doelgroep BAF (Indicatie premiekorting doelgroep banenafspraak en
scholingsbelemmerden) en
3. Herplaatsen AG Wn (Indicatie premiekorting herplaatsen arbeidsgehandicapte
werknemer).
Het bestaande vinkje ‘Ind. Arb. Geh.’ is in vakje 1 overgenomen.
In de “Nieuwsbrief Loonheffingen van de Belastingdienst staat een belangrijke noot:
“Het is van groot belang dat u de juiste indicatie opgeeft. Anders leidt dat voor 2018 mogelijk tot geen of
een onjuiste uitbetaling van het loonkostenvoordeel aan u.
Overleg met uw boekhouder of accountant!
Overige aandachtspunten Belastingdienst 2017
 Soort inkomen (zie punt 8.4 van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 Uitgave 3)
 Bij nabetalingen na Ontslag (bijv. Transitievergoeding) moet niet meer
‘Overige pensioenen, lijfrenten, enz.’ worden toegepast maar
‘Ontslagvergoeding / Transitievergoeding’.
o De toegevoegde keuzes zijn:ode Omschrijving
Code soort inkomstenverhouding (nieuw)
-54 Opname levenslooptegoed door een werknemer die op 1 januari 61 jaar of ouder is
-55 Uitkering in het kader van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA)
-56 Ouderdomspensioen dat via de werkgever is opgebouwd
-57 Nabestaandenpensioen dat via de werkgever is opgebouwd
-58 Arbeidsongeschiktheidspensioen dat via de werkgever is opgebouwd
-59 Lijfrenten die zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst
-60 Lijfrenten die niet zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst
-61 Aanvulling van de werkgever aan een werknemer op een uitkering werknemersverzekeringen, terwijl
de dienstbetrekking is beëindigd
-62 Ontslagvergoeding / transitievergoeding
-63 Overige, niet hiervoor aangegeven, pensioenen of samenloop van meerdere pensioenen/lijfrenten
(al dan niet hiervoor aangegeven) of een betaling op grond van een afspraak na einde dienstbetrekking



Incidentele inkomstenvermindering
Stakingsdagen is toegevoegd.
Wijziging 30%-regeling.
De Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 vermeldt nog meer interessante zaken.
2-2-2017
AaSalaris Jaarovergang 2016-2017 deel 2
pag. 2
Wijzigingen APG-pensioenfonds per 2017
 Het maximum uurloon dat toegepast wordt voor de berekening van de franchise is
gewijzigd van € 26,31 naar € 27,18.
Wijzigingen CAO per 2017
 De CAO van de SGB is (nog) niet gewijzigd.
Wijzigingen wettelijk algemeen 2017
 De minimumlonen zijn per 1-1-2017 aangepast.
Datum in dienst functioneel
 Zet met Onderhoud tabellen AaSalaris onder Parameters bedrijf de parameter xl39 op
1. Dit activeert het kunnen ingeven van de Datum in dienst functioneel. De Datum in
dienst functioneel is de datum vanaf welke de werknemer in de branche werkzaam is
(zonder onderbreking).
Deze datum is vanaf release 2.310 bepalend voor o.a. inhoudingen bij ziekte.
Vanaf release 2.335 is deze datum bepalend voor de Eindejaaruitkering (vanaf 2016).
 Het document sallistspec2, voor de afdruk van de salarisspecificatie, dient te worden
aangepast.
 Raadpleeg uw consultant bij AaRiverside.
Aandachtspunten 4-wekenverloning i.v.m. APG
 Een werknemer is pensioenplichtig vanaf de 1 e dag van de maand waarin de 21e
verjaardag van de werknemer valt.
Dit resulteert in het volgende:
Als een werknemer 21 jaar wordt, dient een nieuw dienstverband te worden
aangemaakt ingaande op de 1e dag van de maand waarin de 21e verjaardag van deze
werknemer valt. Het bestaande dienstverband dient te worden afgesloten op de
laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin de 21e verjaardag valt,
met een eindafrekening. De reden uit dienst moet zijn ‘Overig’ . Bepaal eventueel zelf
de Eindejaaruitkering. Neem eventueel handmatig de verlofuren over. Het overnemen
van het gereserveerde vakantiegeld naar een nieuw dienstverband is i.v.m. APGregels niet toegestaan.
Zie ook: Datum in dienst functioneel.
 Een werknemer is pensioenplichtig t/m de laatste dag van de maand voorafgaand aan
de maand waarin de 67e verjaardag van de werknemer valt.
Dit resulteert in het volgende:
Als een werknemer 67 jaar wordt, en deze werkt door, dient een nieuw dienstverband
te worden aangemaakt ingaande op de 1e dag van de maand waarin de 67e
verjaardag van deze werknemer valt. Het bestaande dienstverband dient te worden
afgesloten op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin de 67e
verjaardag valt, met een eindafrekening. De reden uit dienst moet zijn ‘Overig’.
Bepaal eventueel zelf de Eindejaaruitkering. Neem eventueel handmatig de verlofuren
over. Het overnemen van het gereserveerde vakantiegeld naar een nieuw
dienstverband is i.v.m. APG-regels niet toegestaan.
Zie ook: Datum in dienst functioneel.
-//-
Download