- Netwerk diëtisten MDL

advertisement
NOTULEN NETWERK DIETISTEN MDL
Aan:
Cc:
Datum:
Tijd:
Betreft:
Netwerk diëtisten MDL
NVD, Chiodaz, LWDO
17-03-2014
10.00-16.30 uur
Notulen bijeenkomst voorjaarsvergadering Netwerk diëtisten MDL
Voorzitter:
Notulen:
Locatie:
Nicolette Wierdsma
Maren Oosthuizen
St. Antonius ziekenhuis Utrecht
Aanwezig:
Lieke van der Aa, Deirdre van Akkeren, Klaske Bakker, Amanda Beckers, Manon de Boois, Akje
Braaksma, Lucie Brekelmans, Jenny Brouns, Hanneke Bruggink, Gabriëlle Camps, Claudia Christiaens,
Anneke Donker, Anthoinet Freriksen, Viola Garvelink, Corine Helfrich, Christien van de Hengel,
Gertien Hiemstra, Marianne van de Kreeke, Jantina van der Linde, Gretha van Looy, Esther
Melenberg, Maggy Owel, Maren Oosthuizen, Melanie Panis, Joan Rentzing, Margareth Roelvink,
Irene Salverda, Saskia Tabak, Willeke Vleerbos, Nicolette Wierdsma, Petra Tap, Annet Scholten
Afwezig met kennisgeving:
Marieke Lebbink, Carina Bijl, Femke Wilbrink, Cockie Vernimmen, Margot ter Horst, Monique van
den Dungen, Emmy Fonken (heeft zich definitief afgemeld van het dietistennetwerk ivm
zwangerschap en aangescherpte afspraken op het werk.)
Nieuw lid:
Annet Scholten, werkzaam bij Careyn in Utrecht
1. Presentatie: Meetbare behandeldoelen bij MDL- aandoeningen (AUDAZ-doelen project).
Evidence based handelen en Implementatie Elektronisch Diëtetiek Dossier
Sytske Runia, diëtist, projectleider, UMC, Utrecht
Er zijn nog diëtistische behandeldoelen nodig. Doel is dat er meetbaar geregistreerd kan worden.
(waarvoor waren deze nodig?). De vraag was aan het MDL diëtisten netwerk om deze aan te vullen.
Dit word tijdens de werkgroep tijd besproken, verdere inventarisering van de behandeldoelen per
ziektebeeld zijn nodig. Deze graag aan Gertien doorgeven of mailen.
Idee is het ook een stagiaire deze opdracht te geven, een lijst te maken van de kennis en doelen. Ook
zou dit een goede opdracht kunnen zijn voor de masters evidente based practice.
Verzoek om rondmailingen van casuïstiek het finale antwoord graag aan iedereen te mailen.
2. A. Notulen van de vorige notulen: (7-10-2013)
Pagina 2: Update post HBO MDL : Sprekers worden benaderd en is goed in de planning.
De data zijn bekend, maandagen 15 september, 29 september, 10 en 11 november.
1
Locatie is in Utrecht. Er is al veel interesse, leden van het MDL netwerk krijgen
% korting. De mogelijkheid bestaat ook losse dagen te volgen ipv de hele cursus.
Er zijn 2 vrijkaarten voor 1e en 2e lijn. Bij interesse graag Nicolette mailen; er wordt geloot
(NAWOORD: Annet Scholten en Gretha v Looy zijn de gelukkigen)
Pagina 3: Nicolette zit vanuit de NVD in de werkgroep voor het gedifferentieerd beroepsprofiel. Zij zal
de concept visie rondmailen zodra dit aangepast is, vragen en opmerkingen graag aan Nicolette
mailen. Er is veel discussie over de terminologie en definities rond de specialisatie.
Nieuwe termen zijn: dietist, dietist specifieke deskundigheid (post-HBO), diëtist specialist (als
masters gedaan op een relevante richting) en dietist-onderzoeker (na PhD).
Vraag is, of bij vakkundigheid bij een bepaald vakgebied iemand dan ook specifiek deskundig is, en
per hoeveel ervaring.
Er zullen 4-grote groepen komen waarbinnen specialisatie plaats kan vinden (werkzaam zaan en
opleidingen volgen: Accuut/chronisch, kinderen, ouderen, public health en gehandicapten.
Daarbinnen zijn vele aandachtsgebieden te benoemen,zoals Pancreatitis of MDL
Uiteindelijk doel is verbeterde zorgverlening. .
Pagina 7: lk werkgroep levert kort verslag in over de activiteiten en stand van zaken. Er is nog weinig
hiervan binnenkomen. Reden kan zijn dat sommige groepen ook slapend zijn. Leden van zulke
werkgroepen kunnen zich dan ook aan andere groepen tijdelijk aansluiten.
De stand van zaken word tijdens de werkgroep tijd aangevuld.
B. Ingekomen post voor het MDL- netwerk ; MDL- dag dd. 17 maart 2014.
1. 25-11-2014 : Vraag van Berdien van Wezel (Den Haag) om mee te werken, samen met Yakult,
aan een workshop met MDL onderwerp. Corine gaat dit doen op maandag 7 april.
Onderwerp : PDS met nadruk op FODMAP.
2. 6-1-2014 : vraag van het NTVD om een beschouwing te schrijven bij het artikel : Evaluatie van
de voedingsstatus van Nederlandse patiënten met chronische inflammatoire darmziekten :
een pilotonderzoek (MS2013-01) . Klaske heeft hieraan meegewerkt.
3. 7-1-2014 : Britse voedingsrichtlijnen bij ziekte van Crohn.
4. Notulen van de Chiodazvergadering van 10 oktober 2013.
5. 5-2-2014 : bericht van Joan Rentzing : Akje Braaksma is samen met Irna Hertl (diëtist CWZ)
gestart met het herzien van de behandelingsrichtlijn pancreatitis. Als deze klaar is dan kan
t.z.t. een factsheet worden gemaakt.
6. 6-2-2014 : programma van de landelijke netwerkbijeenkomst op 17 maart.
7. 6-2-2014 : bericht van Melanie Panis en Irene dat de landelijke richtlijn lactose- intolerantie
zo goed als klaar is.
8. 7-2-2014 : via de NVD de vraag van een farmaceutisch bedrijf ivm samenwerking om hun
over the counter product voor niet- specifieke maagklachten bij diëtisten onder de aandacht
te brengen. Het gaat hierbij om combizym.
9. 10-2-2014 : Bericht dat het Allergieplatform samen met Sigrid een nascholing FODMAP gaat
organiseren. (NB. Opm. Corine : deze is op 18 maart in Rotterdam) Verder is Sigrid bezig de
huidige behandelingsrichtlijn IBS te updaten. Via Jenny ??
10. 20-2-2014 : bericht dat het Martini ziekenhuis op 11 april a.s. een symposium over het
FODMAP dieet organiseert.
11. 24-2-2014 : Ans Tonen verzorgt een presentatie op het stoma- incontinentiecongres van 20
mei 2014.
2
12. CHIODAZ notulen van 23-01-2014.
13. 27-02-2014 : vraag van Amanda Beckers omtrent Ph- meting bij maagsonde.
C. Mededelingen en vragen
- Jantina van der Linde: Er komt eventueel een enquête van afstudeerders over het gebruik van
vezels bij MDL-ziekten. Hierbij worden waarschijnlijk vooral diëtisten in de 2de lijn benaderd. Vraag
om deze graag te beantwoorden en mee te doen met de enquête.
- Financieel jaaroverzicht netwerk MDL 2013
Opmerking van Maggy Owel, dat er veel verschil is voor de prijs per locatie, wellicht kan hier betere
keuze in gemaakt worden. Echter blijft het praktische aspect van een locatie ook belangrijk. Kosten
per spreker verschillen ook steeds waardoor de kosten per bijeenkomst sterk kunnen wisselen.
3. PR werkgroep WEBSITE
(Gretha, Willeke, Petra)
De website met 20 pagina’s word ontwikkeld en er word een bestaand format gebruikt wat dit
vergemakkelijkt. De website is nog niet online.
Doel is dat voor de volgende vergadering de website af is.
Maren heeft affiniteit met web design en gaat de website groep versterken.
De website bestaat uit een stuk patiënt informatie, informatie voor hulpverleners en andere
diëtisten, een nieuws bulletin en een beveiligd inloggedeelte met de ledenlijst en een forum voor de
aangesloten diëtisten.
Alle documenten en notulen kunnen op de ledenpagina gezet worden.
Omdat wij ons momenteel ook niet willen verbinden aan een bepaald merk, zijn er nog geen
sponsoren nodig.
Momenteel word het nog vrij neutraal gehouden met het logo. Een groepsfoto is genomen en zal op
de website geplaatst worden.
4. Werkwijze werkgroepen
(Corine, allen)
Dieet dit, dieet dat publieke campagne van de NVD is gestart, waarbij er niet met commerciële
sponsoren wordt gewerkt. Bedoeling hiervan is het, meer mensen naar de diëtist te krijgen. Een
informatieve film hierover is op de website van de NVD te vinden.
Deze is niet alleen bedoeld voor de eerste lijn en er word vooral doorverwezen naar patiënten
verenigingen ed. Zo word op het gebied van MDL altijd ons netwerk betrokken. De MDL valt onder de
eerste 6 doelgroepen.
Er word nog naar een makkelijker woord voor spijsverteringsklachten gezocht voor de publiek,
Voorstellen kunnen gemaild worden naar Corine.
5. Werkgroepentijd en lunch
6. Presentatie : IBS en FODMAP
Inleiding (Jenny)
FODMAP dieet (Truus Lanssen, diëtist AZ Sint-Lucas, Brugge)
7. Presentatie : Reduce PDS project
(MDL-arts Dr. Marten Otten, Fien Stellingwerff
(patient/ervaringsdekundige))
Discussie en vragen na afloop:
- Alle praktische informatie over het Reduce PDS project is te vinden op de website
(http://www.pdsb.nl/nieuws/project-reduce-pds.aspx). Hoofddoel van het onderzoek is evalueren
van de manier van werken, dwz de patiënt (die doorgaans al het standaard NHG protocol voor IBS in
de HA praktijk heeft doorlopen) de keuze bieden hoe hij/zij behandeld wil worden. Er zijn 10
behandelstrategieën waarvan er 3 gekozen kunnen worden en na elkaar worden uitgevoerd (tenzij
3
eea eerder al voldoende effectief is). Dit omvat oa uitleg vd ziekte, probiotica, FODMAP dieet,
pepermuntolie etc. Het onderzoekt kijkt dus NIET naar het verschil in effectiviteit van de 10
behandelmethoden. Het gevoel in de groep bestaat dat er mogelijk meer uit het onderzoek gehaald
had kunnen worden als de 10 behandelmethoden meer uitgewerkt en uniform waren. Nu is het aan
de behandelaars (doorgaans de HA in eerste lijn) om zelf invulling te geven aan de gekozen
behandeling.
- Er is veel evidence voor het volgen van het FODMAP dieet, maar het is nog een veld in ontwikkeling.
Het project is momenteel nog een pilot, maar bedoeling is dat alle ziekenhuizen dit doen.
Centraal in de behandeling blijft de huisarts en daarom ook de diëtist in de eerste lijn.
Het blijft de keuze van de cliënt welke behandeling te volgen is, waardoor de compliance hoger is.
- Welke probiotica zijn te gebruiken en waar is de informatie voor de huisarts en de cliënt te vinden.
De MDL verpleegkundige geeft hier enige sturing in en geeft ook wat richtlijnen van goede merken
qua probiotica.
8. Algemene discussie, overwegingen voor praktijk
(Jenny, allen)
Vragen die bij het FODMAP-dieet opkomen zijn :
In hoeverre zijn uienpoeder, vruchten tee en speltbrood wel toegestaan?
Is vezel suppletie wel of niet nodig?
Wat zijn de lange termijn gevolgen van het volgen van het FODMAPdieet?
Voeding heeft bij PDS wel een belangrijke rol, maar het blijft de eerste stap een uitgewogen, gezonde
voeding te gebruiken. Bij aanhoudende klachten kan overwogen worden het FODMAP dieet te
gebruiken. Belangrijk is dat alle diëtisten het FODMAP dieet op de zelfde manier toepassen.
Er is behoefte dat vanuit de MDL netwerk strakke richtlijnen komen voor de diëtisten, zodat het
landelijk goed gebruikt kan worden en een uniforme behandeling ontstaat. De informatie van
Janneke Stevens (Groningen) kan mogelijk hier voor gebruikt worden. Binnenkort komt de informatie
van Janneke Stevens op www.fodmapdieet.nl beschikbaar.
De PDS werkgroep heeft behoefte dit ook meer uit te werken.
Er wordt een subgroep geformeerd: Manon is kartrekker en Corine, Irene, Maggie en Marianne
werken hieraan mee.
9. Rondvraag
- Vraag over e-learning over IBS: deze is klaar en beschikbaar.
- Het Gelre ziekenhuis heeft een informatiefolder nodig over esinofiele oesofagitis. Een eliminatie
dieet word hierbij gevolgd en kan gevonden worden bij de allergie diëtisten netwerk.
10. Volgende vergadering:
Volgende datum maandag 27 oktober 2014, locatie St. Antonius ziekenhuis Utrecht
Mogelijke onderwerpen voor de volgende vergadering:
- De werkgroepen IBD, chirurgie, lactose intolerantie, SBS en coeliakie zullen iets over de vorderingen
vertellen.
- Website MDL diëtisten netwerk
- Evt. iets over FODMAP of eosinofiele oesofagitis, - Evt. gluten sensitiviteit
4
Download