Orde van dienst

advertisement
Orde van dienst
“Een levend hart in plaats van een
stenen hart”
Start van week van gebed om eenheid, 15 januari 2017 in De Morgenster
In deze dienst werken samen
Rooms Katholieke Heilig Hart/Heilige Joseph parochie – Lector: Joep Maurits
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum – ds. Peter Korver
Leger des Heils, Korps Hilversum – Majoor Dini Veenendaal
Protestantse wijkgemeente Hilversum De Morgenster – ds. Magda Hazeleger
Muzikale medewerking
Organist: Klaas R.R. de Haan
Het Kapelkoor o.l.v. Annette van Tol
muziekkorps Leger des Heils o.l.v. Ron Mostaard
2
AANVANG
De voorgangers komen binnen met de bijbel
Gemeente gaat staan
Wij zingen lied 276
Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.
Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
3
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.
Groet
V:
A:
V:
A:
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heer
Die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze
Heer, in gemeenschap met de Heilige Geest.
Amen
Woord van welkom
Wij zingen lied 274
Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.
Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.
4
GEBED OM VERGEVING
Wij richten muren op die ons van elkaar scheiden en die ons weerhouden
eenheid te vinden. Wij komen nu voor God met de stenen waarmee wij muren
bouwen.
V. Een steen in onze muur is ‘gebrek aan liefde’
L. Barmhartige God, de liefde van Christus brengt ons ertoe vergeving te
vragen, omdat we telkens weer tekort schieten in liefde.
A. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven
V. Een steen in onze muur is ‘haat en minachting’
L. Barmhartige God, de liefde van Christus brengt ons ertoe vergeving te
vragen voor onze onderlinge haat en minachting.
A. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven
V. Een steen in onze muur is ‘valse beschuldiging’
L. Barmhartige God, de liefde van Christus brengt ons ertoe vergeving te
vragen voor het aanklagen van anderen en voor de valse beschuldigingen
die we uiten naar elkaar.
A. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven
V. Een steen in onze muur is ‘discriminatie’
L. Barmhartige God, de liefde van Christus brengt ons ertoe vergeving te
vragen voor alle vooroordelen en discriminatie.
A. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven
5
V. Een steen in onze muur is ‘vervolging’
L. Barmhartige God, de liefde van Christus brengt ons ertoe vergeving te
vragen voor vervolging en marteling.
A. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven
V. Een steen in onze muur is ‘verbroken gemeenschap’
L. Barmhartige God, de liefde van Christus brengt ons ertoe vergeving te
vragen voor het laten voortbestaan van de scheiding tussen onze kerken.
A. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven
V. Een steen in onze muur is ‘onverdraagzaamheid’
L. Barmhartige God, de liefde van Christus brengt ons ertoe vergeving te
vragen voor het uitbannen van onze broeders en zusters uit ons vroegere
gemeenschappelijke thuis en voor alle daden van religieuze
onverdraagzaamheid in het heden.
A. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven
V. Een steen in onze muur is ‘godsdienstoorlogen’
L. Barmhartige God, de liefde van Christus brengt ons ertoe vergeving te
vragen voor alle oorlogen die we tegen elkaar hebben gevoerd in uw
naam.
A. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven
V. Een steen in onze muur is ‘gescheidenheid’
L. Barmhartige God, de liefde van Christus brengt ons ertoe vergeving te
vragen voor het gescheiden leven van ons, christenen, ver verwijderd van
onze gemeenschappelijke roeping om mee te werken aan het welzijn van
de hele schepping.
6
A. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven
V. Een steen in onze muur is ‘machtsmisbruik’
L. Barmhartige God, de liefde van Christus brengt ons ertoe vergeving te
vragen voor misbruik van macht.
A. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven
V. Een steen in onze muur is ‘zelfgenoegzaamheid’
L. Barmhartige God, de liefde van Christus brengt ons ertoe vergeving te
vragen voor onze zelfgenoegzaamheid. We houden ons zo makkelijk ver
van onze broeders en zusters in Christus en van de gemeenschap waarin
we leven.
A. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven
V. Een steen in onze muur is ‘hoogmoed’
L. Barmhartige God, de liefde van Christus brengt ons ertoe vergeving te
vragen voor onze hoogmoed.
A. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven
(de kinderen gaan naar de nevendienst)
7
Het koor zingt: Verleih uns Frieden – Mendelsohn
Verleih uns Frieden gnädiglich,
Schenk ons genadig vrede,
Herr Gott, zu unsern Zeiten;
o God, in onze tijd;
Es ist doch ja kein andrer nicht,
er is immers niemand anders
Der für uns könnte streiten,
die voor ons zou kunnen vechten, dan
Denn du, unser Gott, alleine.
u alleen, onze God.
HET WOORD
V: Onderricht ons in uw woorden
Schenk ons leven op uw wegen
A: Laat uw woorden in ons branden
Als een vuur voor hart en handen
Lezing: Ezechiël 36: 26–28
26
Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je
versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de
plaats geven. 27 Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens
mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. 28 Jullie zullen in het land
wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en
ik zal jullie God zijn.
Lezing: Lucas 21: 1-4
211 Toen hij opkeek,
zag hij hoe rijken hun
giften in de offerkist
kwamen werpen. 2 Hij
zag ook dat een arme weduwe er twee muntjes in gooide, 3 en hij zei: ‘Ik
verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle
anderen.4 Want de anderen hebben iets van hun overvloed geofferd, maar
zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig had voor haar
levensonderhoud.’
8
Wij zingen: Looft de Here alle gij volken
Overweging
Meditatieve muziek door het muziekkorps
… ondertussen wordt de muur afgebroken en een weg gevormd…
Voorbede
V: …
A: Amen
Viering van de Maaltijd van het Koninkrijk
Koorzang: Thou knowest Lord the secrets of our heart – Henry Purcell
Thou knowest, Lord, the secrets
merciful Saviour Thou most
of our hearts. Shut not thy
worthy Judge eternal. Suffer us
merciful ears unto our prayer,
not at our last hour. For any
But spare us, Lord, spare us,
pains of death to fall, to fall
Lord most holy, O God, o God
from thee.
most mighty, O holy and most
Amen
9
Gij kent, o Heer, de geheimen
van onze harten. Sluit uw
genadige oren niet voor ons
gebed. Maar spaar ons, Heer,
spaar ons, heiligste Heer. O
God, o almachtige God. O
heilige en genadige Redder, Gij
achtenswaardige eeuwige
Rechter. Laat ons in ons laatste
uur niet lijden. Dat Gij ons in
onze doodsstrijd niet ontvalt.
Amen
.. over de viering van de Maaltijd van het Koninkrijk
Wat wij oecumenisch wérkelijk met elkaar delen, is ons verlangen naar het
verder doorbreken en de voltooiing van het Rijk Gods, het Koninkrijk, de
werkelijkheid waarin wij leven en samenleven naar Gods wil. Het hele verhaal
van God-met-mensen, dus de Bijbel, en óók het hele leven-lijden-stervenopstaan van Jezus, is op dat Rijk van God gericht. Brood en wijn (druivensap) zijn
bij uitstek tekenen van dat Rijk. Brood wordt gebroken zodat allen deel van
leven hebben (‘Brood-ten-leven’, zeggen we daarbij dan ook), wijn (druivensap)
wordt gedeeld om het leven te vieren (‘Wijn van het Koninkrijk’, zeggen we
daarbij dan ook). Brood en wijn zijn dus de voorsmaak van het Koninkrijk én de
voeding op de wég naar dat Koninkrijk – gave én opgave, belofte én gebod. We
spreken uit dat we reeds één zijn – in onze blijvende verscheidenheid – in ons
verlangen naar het Rijk Gods, en dat Jezus zelf brood brak en wijn deelde met
zijn leerlingen als tekenen van dat gekomen en komende Rijk, als voorsmaak
daarvan.
Brekend brood te delen
is voedsel onderweg.
Zo samen door het leven gaan,
handen in elkaar geslagen,
samen zijn.
Wijn om op de stromen
van ’t leven mee te gaan.
Wij drinken uit één beker.
harten die geopend worden,
samen leven.
Gaven om te delen,
om mee op reis te gaan.
En brood en wijn om door te geven,
levens met elkaar verbonden.
samen één.
10
Tafelgebed
V
Onderweg zijn we,
onderweg in een wereld
waar grenzen tussen volkeren verdwijnen.
Een wereld ook waar iedereen
een eigen plek,
een eigen thuis zoekt.
A
Onderweg zijn we,
onderweg in een wereld
waar de grens tussen wat kan en niet kan
elke dag lijkt te veranderen.
Een wereld ook waar iedereen
ooit een grens moet trekken
tussen wat mag en wat niet mag.
V
Onderweg ben je
al weet je niet waarheen,
al zou je liever blijven waar je bent.
Onderweg ben je
naar een toekomst die niemand kent,
maar één ding staat vast:
je weg zal over lichte
en over donkere paden leiden,
door zonnige en door stormachtige gebieden.
A
Onderweg zijn wij
zoals zoveel mensen vóór ons:
onderweg in het geloof
dat God voor ons uitgaat
en ons in de rug steunt.
Onderweg in het vertrouwen
dat God ons de vrijheid geeft
en ons vangt nog voordat wij vallen.
V
Onderweg zijn we met het brood als teken:
dat we het niet alleen mogen,
dat we het niet alleen kunnen,
dat we het niet alleen hoeven.
11
Wij nemen de tijd om in stilte te bidden … en zingen aansluitend samen met
hart en mond:
Vredegroet
V: de vrede van de Heer zij altijd met u
A: en ook met u
V: geef elkaar de vredegroet
Wij geven elkaar de vredegroet.
Wij delen brood en druivensap
Tijdens het delen zingt het koor: Notre Père - Maurice Duruflé
Dankzegging
HET ANTWOORD
(De kinderen komen terug uit hun eigen dienst)
Collecte, met als bestemming: de Voedselbank.
12
We zingen lied 634
Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
ZENDING EN ZEGEN
V:
A:
De Heer schenke U
de behoedzaamheid van zijn handen,
de goedheid van zijn ogen,
de glimlach van zijn mond,
de vrede van zijn woorden,
de warmte van zijn hart,
het vuur van zijn Geest,
en het geheimenis van Zijn aanwezigheid.
Amen
13
***
Na de dienst is er beneden koffie/thee/limonade. Welkom!
14
Morgenster Actueel
(verschijnt wekelijks)
15 januari 2017
Bloemen van deze zondag
De bloemen van deze zondag gaan naar Mw Doornekamp, Lopes Diaslaan 345a.
Morgenster Helpdesk
Sinds de zomer heeft de Morgenster een eigen app en een nieuwe website. Na
de viering van 15 januari is er naast de boekentafel de Morgenster Helpdesk
voor hulp met deze app en de website. Neem uw smartphone of tablet mee,
dan maken we de app gebruiksklaar. Ook laten we zien wat er allemaal te
vinden is op de app en de website. Onze website: www.morgensterhilversum.nl
geeft u nog uitgebreidere informatie.
Klaas Hoekstra, Ineke Kielema, Annette van der Vliet.
De Groene Kerk
Op dinsdag 24 januari komt theoloog Kees Tinga spreken over verbinding met
de schepping. Wat kunnen we zelf doen voor de natuur en het milieu in een tijd
van klimaatverandering? De avond is in De Morgenster en begint om 20 uur. Dit
is een avond van Vorming & Toerusting en sluit aan bij de Groene Zondag van
22 januari. Iedereen die om welke reden dan ook geïnteresseerd is (of dat zou
willen worden!) in Kerk & Milieu wordt van harte uitgenodigd om mee te
denken. De toegang is gratis.
Het woensdagochtendgebed
Ieder woensdagochtend is er van 8.00-8.30 uur de mogelijkheid om in de kapel
van De Morgenster te bidden. We doen dat in stilte, aan de hand van het
rooster dat via www.gewijderuimte.org (een site van de orde van de Jezuïeten)
wordt aangeboden. Na dat half uur is er koffie en thee, voor wie dat wil. Ds
Magda Hazeleger is iedere woensdagochtend tot een uur of 10 in de kerk
aanwezig, voor zomaar een praatje of om een afspraak te maken.
15
16
Download