geldende schoolplan van deze school vastgesteld.

advertisement
Inhoud
Inleiding................................................................................................................................................... 3
Hoofdstuk 1 De school ............................................................................................................................ 4
1.1 Het Bolwerk en de Stichting PCBO Leiderdorp ............................................................................ 4
1.2 Visie en missie............................................................................................................................... 5
1.3 Het Bolwerk .................................................................................................................................. 6
1.4 Beleidsvoornemens .......................................................................................................................... 6
Hoofdstuk 2 Kwaliteitszorg .................................................................................................................... 7
2.1 Strategische doelen kwaliteitszorg PCBO Leiderdorp ................................................................. 7
2.2 Doelen kwaliteitszorg op schoolniveau ....................................................................................... 7
2.3 Schoolplancyclus ........................................................................................................................... 7
2.4 Jaarplancyclus .............................................................................................................................. 8
2.5 Borging ......................................................................................................................................... 8
2.6 Beleidsvoornemens kwaliteitszorg .............................................................................................. 8
Hoofdstuk 3 Onderwijskundig beleid..................................................................................................... 9
3.1 Strategische doelen onderwijskundig beleid PCBO Leiderdorp.................................................. 9
3.2 Doelen onderwijskundig beleid op schoolniveau........................................................................ 9
3.3 Onderwijsorganisatie ................................................................................................................. 11
3.3.1 Organisatie algemeen ......................................................................................................... 11
3.3.2 Organisatie kleutergroepen ................................................................................................ 12
3.4 Zorgbeleid ................................................................................................................................... 13
3.5.1 ICT ......................................................................................................................................... 22
3.6
Beleidsvoornemens onderwijskundig beleid....................................................................... 22
Hoofdstuk 4 Personeelsbeleid.............................................................................................................. 24
4.1 Strategische doelen personeelsbeleid PCBO Leiderdorp .......................................................... 24
4.2 Ons huidige personeelsbeleid .................................................................................................... 24
4.3 Beleidsvoornemens op personeelsbeleid .................................................................................. 25
Hoofdstuk 5 Bedrijfsvoering ................................................................................................................. 26
5.1
Strategische doelen ................................................................................................................ 26
5.2
Organisatie ............................................................................................................................. 26
5.2.1 Doelstellingen ........................................................................................................................ 26
5.3
Financieel beleid..................................................................................................................... 27
5.3.1
Doelstellingen ................................................................................................................. 27
5.3.2
Beleidsvoornemens ......................................................................................................... 27
5.4
Materieel................................................................................................................................ 27
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 1
5.4.1
Doelstellingen ................................................................................................................. 27
5.4.2
Beleidsvoornemens ......................................................................................................... 27
5.5
5.5.1
Huisvesting ............................................................................................................................. 27
Doelstellingen voor ‘t Bolwerk ........................................................................................ 27
Hoofdstuk 6 Ouders en externe relaties ................................................................................................. 28
6.1
Huidige situatie ..................................................................................................................... 28
6.2
Doelstellingen ....................................................................................................................... 29
6.3
Beleidsvoornemens .............................................................................................................. 29
Hoofdstuk 7 Activiteitenplan/ beleidsvoornemens ............................................................................ 30
BIJLAGEN ............................................................................................................................................... 32
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 2
Inleiding
Dit schoolplan geeft een beschrijving van het voorgenomen beleid van de school met betrekking tot:
- kwaliteit van het onderwijskundig beleid van de school;
- het personeelsbeleid;
- het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van het onderwijs.
Het schoolplan 2014-2018 is geschreven binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van de
Stichting Protestants-christelijk Basisonderwijs te Leiderdorp.
Het schoolplan is een belangrijk document voor de school. Het geeft een gedetailleerde beschrijving
van wat er de komende jaren gaat plaatsvinden binnen de school. Met dit schoolplan wordt ook
verantwoording afgelegd over het beleid en de uitvoering daarvan.
Bij de totstandkoming van dit schoolplan is gebruik gemaakt van;
- de evaluatie van het schoolplan 2009-2013;
- het richtinggevend document ‘PCSV Leiderdorp: een krachtige basis’ (2013);
- het Strategisch beleidsplan 2014-2018 van de PCBO;
- het Onderwijskundig beleidsplan 2014-2018;
- het Bestuursformatieplan 2014-2015 van de PCBO;
- de tussentijdse rapportage van de hand van de directeur-bestuurder van 20 maart 2014;
- Zorgboek PCSV Leiderdorp 2012-2013;
- Ondersteuningsplan PPO 2014-2016;
- het Jaarverslag 2013 van de PCBO.
Het schoolplan is geschreven door team en directie van de school, heeft de instemming van de
Medezeggenschapsraad en is vastgesteld door het bevoegd gezag.
Door de gezamenlijke inzet van alle direct betrokkenen bij de school vormt dit schoolplan een
instrument dat richting geeft aan verdere ontwikkeling van de school in de planperiode.
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 3
Hoofdstuk 1 De school
1.1 Het Bolwerk en de Stichting PCBO Leiderdorp
De Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs (PCBO) te Leiderdorp is de overkoepelende
stichting van vier basisscholen. De vier scholen zijn door de stichting met elkaar verbonden. Zij
versterken en ondersteunen elkaar als het gaat om organisatie, kennisuitwisseling en
onderwijsontwikkeling. Naast de brede gemeenschappelijke basis is een eigen schoolaccent mogelijk.
De stichting heeft ten doel het geven van Protestants-Christelijk basisonderwijs in de gemeente
Leiderdorp. Het onderwijs aan de scholen gaat uit van de Christelijke beginselen, met als richtsnoer
het Evangelie van Jezus Christus. Het pedagogisch en didactisch klimaat op de scholen is gebaseerd
op de levensbeschouwelijke identiteit. Zo krijgen de kinderen gelijke kansen om zich naar vermogen
te ontplooien, waarbij aan specifieke ontwikkelingsmogelijkheden bijzondere zorg wordt gegeven.
Binnen dit kader is er ruimte en respect voor elkaars geloofsbeleving. De stichting beoogt onderwijs
te (laten) geven, gericht op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling van het kind, te weten het
verwerven van noodzakelijke kennis, sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden en het
ontwikkelen van creativiteit. Het onderwijs gaat er mede vanuit dat de leerlingen opgroeien in een
multiculturele samenleving.
Ons onderwijs vindt dus zijn inspiratie in de Protestants-Christelijke traditie. Met behulp van
Bijbelverhalen wordt aandacht besteed aan normen en waarden en aan het Christelijke geloof en
haar tradities en vieringen. Begrippen als naastenliefde, respect voor en vertrouwen in elkaar,
verantwoordelijkheidsgevoel, waardering voor de natuur en het leven en het ontwikkelen van je
talenten komen aan bod. Leerlingen leren wat deze waarden en normen voor hun dagelijks leven
betekenen en leren hoe om te gaan met verschillende levensopvattingen.
Wij voeren een pedagogisch-didactisch beleid uit waarin het lerende kind en zijn/haar toekomst
centraal staan en de basis wordt gelegd voor de bij het kind passende vorm van vervolgonderwijs. De
ontwikkeling van de kinderen wordt inzichtelijk gemaakt door het gebruik van leerlingvolgsystemen.
De scholen maken gebruik van moderne methoden en middelen gericht op het leren leren. Door de
persoonlijke aandacht voor ieder kind worden aanwezige ontwikkelingspotenties, zowel cognitief,
sociaal-emotioneel als creatief gesignaleerd en gerealiseerd.
Er wordt een kwaliteitszorgsysteem gehanteerd om de kwaliteitscyclus te waarborgen.
Een kwaliteitszorgsysteem wordt opgevat als een geheel van afspraken en activiteiten gericht op
planning, beheersing, borging, verbetering en verantwoording van de werkprocessen.
De personeelsleden zijn innovatief en creatief. Vormen van deskundigheidsverhoging voor
leerkrachten krijgen bijzondere aandacht. Binnen de scholen heerst een werkklimaat waarin mensen
elkaar durven en willen aanspreken op de kwaliteit van het te geven onderwijs.
De scholen vormen voor het kind een (pedagogisch) veilige omgeving van waaruit de interesse van
het kind gewekt wordt in een steeds groter wordende wereld.
Op onze scholen wordt iedere dag geopend en afgesloten op een manier die past bij de identiteit:
een gebed, een lied, een (Bijbel)verhaal of een gesprek daarover.
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 4
Wij stimuleren de kinderen zich te uiten over de dingen die ze horen, zien en voelen. Het respecteren
van de ander is de basis van waaruit dit vorm krijgt.
Het adres van de PCBO:
Stichting PCBO te Leiderdorp, Marjoleintuin 58, 2353 PL Leiderdorp. Tel. 071- 5425503
E-mail: [email protected]
1.2 Visie en missie
Een school van Stichting PCBO Leiderdorp is een NIEUWE BASISSCHOOL.
De scholen van PCBO Leiderdorp staan voor degelijk traditioneel onderwijs in een modern jasje. De
leerling krijgt kwaliteitsonderwijs op het eigen niveau in een heldere, klassieke structuur. Dit wordt
effectief gecombineerd met moderne inzichten en instrumenten. De leerling ontwikkelt zich in de
Protestants-Christelijke traditie als een sociaal en emotioneel evenwichtig persoon. Daarnaast leert
het kind kijken naar de wereld om zich heen zodat het deze begrijpt en voorbereid is op een plaats in
de maatschappij buiten de veilige omgeving van school en thuis. De afstemming en samenwerking
met ouders/verzorgers is belangrijk om de leefomgeving van het kind in optimale balans te laten zijn.
De Nieuwe Basisschool is traditioneel omdat:
- we uitgaan van leeftijdsgroepen en systematisch basisonderwijs;
- we ons richten op sociaal emotionele ontwikkeling en karaktervorming uitgaande van de
Protestants-Christelijke traditie gericht op naastenliefde en verantwoordelijkheid;
- we uitgaan van een medeverantwoordelijkheid van de ouders;
- onze leerkrachten didactisch vaardig zijn met hart voor het vak en de leerling
De Nieuwe Basisschool is modern omdat:
- we bij de jongsten uitgaan van spelend leren;
- we het onderwijs aanpassen aan het individuele niveau van het kind (adaptief onderwijs);
- we ook projectmatig/thematisch werken;
- we ons zowel op zelfstandigheid als op samenwerking richten;
- we gebruik maken van digitale hulpmiddelen met bewezen effect;
- we leerkrachten hebben die hun kennis en vaardigheden up to date houden
Elk kind krijgt bij de scholen van PCBO Leiderdorp het onderwijs dat bij hem of haar past. Dat
betekent:
1. KENNIS en VAARDIGHEDEN die je voor je verdere ontwikkeling nodig hebt;
2. VERTROUWEN in jezelf en dat je er niet alleen voor staat in je leven;
3. OVERTUIGING dat je leven zin heeft ook en vooral in relatie tot je naasten;
4. ZELFSTANDIGHEID zodat je eigen keuzes kunt en durft te maken;
5. NORMEN EN WAARDEN vanuit de Christelijke traditie.
KORTOM: DE NIEUWE BASISSCHOOL biedt EEN STERKE BASIS, passend bij kinderen van nu.
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 5
1.3 Het Bolwerk
Adres:
Prot. Chr. Basisschool ’t Bolwerk
Klerkenhof 1
2353 WB Leiderdorp
Tel. 071 5893838
E-mail: [email protected]
Website: www.pcsvleiderdorp.nl/bolwerk
Brinnummer: 13CL
Het team
Het team bestaat uit een directeur, een intern begeleider, 13 teamleden en een conciërge. In een
aantal groepen werken de leraren parttime. Voor het vak gymnastiek krijgen we ondersteuning van
twee vakleerkrachten.
De schoolgrootte
De school heeft op 1-10-2014: 209 leerlingen.
De groepsindeling is als volgt:
Twee groepen 1/2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8
De school in de wijk:
’t Bolwerk is in 1991 gebouwd, tegelijk met de ontwikkeling en bouw van de wijk.
’t Bolwerk is een school die midden in de woonwijk Buitenhof staat. Samen met de openbare school
de Hobbit delen we ons schoolplein. Tussen de twee scholen bevindt zich de gymzaal waar de
gymnastieklessen van de school plaatsvinden. De leerlingen in onze school vormen een goede
afspiegeling van de wijk en van Leiderdorp. We hebben leerlingen uit alle lagen van de bevolking.
1.4 Beleidsvoornemens
 Werken vanuit een eenduidig en helder onderwijsconcept, waarbij het goede van de
traditionele school wordt gecombineerd met moderne inzichten.
 School ‘t Bolwerk biedt passend onderwijs. Leerkrachten verlenen ondersteuning aan
kinderen die daar behoefte aan hebben door overige kinderen zelfstandig te laten werken in
het eigen lokaal of op het ‘binnenplein’.
 Rekening houden met meervoudige intelligentie.
 Groei van ‘goed’ naar ‘uitstekend’ onderwijs.
 Samen met de Medezeggenschapsraad zal aantoonbaar worden gezocht naar mogelijkheden
om de ouderbetrokkenheid te vergroten.
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 6
Hoofdstuk 2 Kwaliteitszorg
2.1 Strategische doelen kwaliteitszorg PCBO Leiderdorp
Alle scholen werken systematisch aan kwaliteitsverbetering. Daarover willen en kunnen we ons
intern en extern verantwoorden
 Elke school zal met een meerjarig, op kwaliteitsversterking gericht, programma werken.
 Cijfers en oordelen van inspectie en ouders moeten zichtbaar maken dat onderwijskwaliteit
en rendement toenemen. Van goed naar uitstekend onderwijs!
 Beperken van de groepsgrootte (streven gemiddeld 23 á 24) om te komen tot uitstekend
kwalitatief onderwijs.
2.2 Doelen kwaliteitszorg op schoolniveau
Omdat de scholen vallend onder de PCBO Leiderdorp hierin samenwerkend optreden, zijn er geen
school specifieke doelen.
2.3 Schoolplancyclus
Voor het samenstellen van het schoolplan hanteren wij de volgende werkwijze:
 We starten met een nauwgezette bepaling van de stand van zaken met betrekking tot alle
beleidsaspecten van de school.
 We maken een analyse, waarbij de volgende middelen/ werkwijzen worden gebruikt:
o Analyse van de leerlingenpopulatie: ieder jaar wordt vastgesteld welke leerlingen bij ons
op school speciale onderwijsbehoeften hebben. Het gaat daarbij om: leerlingen met
extra gewicht, leerlingen met meer dan een half jaar achterstand, leerlingen met
Nederlands als tweede taal, leerlingen met dyslexie, leerlingen met een beschikking voor
SBO en leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.


De intern begeleider maakt een overzicht in april/mei, zodat het kan worden
meegenomen in de jaarlijkse evaluatie van het beleidsplan.
Er volgt een rapportage naar het team.
o
o



Oudertevredenheidsenquête (één keer per twee jaar)
Analyse en zelfevaluatie leerlingvolgsysteem. Jaarlijks wordt een zelfevaluatie opgesteld
van het leerlingvolgsysteem door de intern begeleider en de directeur.
Alle benodigde gegevens en acties worden door de directeur in overleg met de intern begeleider
geanalyseerd. Deze analyse wordt gepresenteerd voor het team tijdens een vergadering. Tevens
wordt er informatie verstrekt over relevante ontwikkelingen van dat moment en in de nabije
toekomst. Ook MR-leden zijn betrokken.
In het derde uitvoeringsjaar wordt door de bestuurder een richtinggevend document
geschreven, waarna in het begin van het vierde uitvoeringsjaar een strategisch beleidsplan wordt
gepresenteerd. Dit plan wordt ter instemming voorgelegd aan de MR.
In het vierde uitvoeringsjaar maken we de balans op van de resultaten van de afgelopen
schoolplanperiode. Hierin wordt het lopende schoolplan geëvalueerd.
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 7


Ook tussentijds wordt de schoolontwikkeling geëvalueerd. Daarbij worden de volgende
instrumenten ingezet: klassenbezoeken, planning- en evaluatiegesprekken, enquête met
kinderen, enquête met leraren, een schooldiagnose instrument en de jaarlijkse schoolevaluatie
aan de hand van het CITO leerlingvolgsysteem.
Op basis van deze informatie en gebruik makend van de inzichten van de leraren worden visie en
missie waar nodig bijgesteld en worden beleidsvoornemens geformuleerd voor de nieuwe
schoolplan periode. Het schoolplan wordt vastgesteld door de MR en het bevoegd gezag van de
school. Ouders worden middels de schoolgids op de hoogte gesteld van de hoofdlijnen.
2.4 Jaarplancyclus
De beleidsvoornemens uit het schoolplan worden jaarlijks geconcretiseerd in een jaarplan. Hierbij
wordt ook rekening gehouden met de uitkomsten van de evaluatie van een voorgaand jaar. Het
jaarplan wordt aan de MR voorgelegd ter informatie. Aan het eind van elk jaar wordt het jaar
geëvalueerd in de vorm van een jaarverslag. De uitkomsten daarvan zijn basis voor de invulling van
een volgend jaarplan, binnen het kader van het schoolplan.
2.5 Borging
Passend binnen de PDCA- gedachte evalueren wij regelmatig ons
onderwijs en zonodig passen wij ons beleid aan. Zie ook hierboven. Wij
maken hierbij gebruik van onder andere tevredenheidpeilingen bij
leerkrachten, ouders en leerlingen. Ook evalueren wij onze
opbrengsten. Op groepsniveau wordt gewerkt met een datamuur die
maandelijks wordt besproken met de intern begeleider. Verder
gebruiken wij vergadermomenten om als team/bouw te bespreken hoe
ons onderwijs verloopt en hoe wij ons beleid vasthouden. Tijdens
planning- en evaluatiegesprekken komt het functioneren van de
leerkrachten/teamleden aan de orde.
2.6 Beleidsvoornemens kwaliteitszorg
Invoering van een eenduidig systeem voor planmatige kwaliteitszorg door:








invoering tweejaarlijkse cyclus oudertevredenheidsonderzoek
invoering tweejaarlijkse cyclus enquête voor leerkrachten
invoering tweejaarlijkse cyclus kind enquête
implementatie jaarlijks hanteren van twee Kwaliteitskaarten WMK of kwaliteitskaarten
School aan Zet
implementatie jaarlijks planmatige evaluatie CITO leerlingvolgsysteem
opbrengstgericht werken en zelfevaluatie
keuze en implementatie leerlingvolgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling (‘Zien’)
keuze en implementatie van nieuw leerlingvolgsysteem kleuters
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 8
Hoofdstuk 3 Onderwijskundig beleid
3.1 Strategische doelen onderwijskundig beleid PCBO Leiderdorp
Elke school van PCBO Leiderdorp gaat uit van De Nieuwe Basisschool. De Nieuwe Basisschool is een
effectieve combinatie van degelijk traditioneel onderwijs, aangevuld met moderne inzichten en
instrumenten.
 Het welbevinden van de kinderen staat voorop. Kinderen mogen hier en daar hun eigen
keuzen maken (betrokkenheid).
 Alle scholen bieden passend onderwijs aan. De onderwijsbehoeften van het kind staan hierin
centraal.
 Wij richten ons in de onderbouw van de basisschool systematisch op spelend leren.
 Wij gaan uit van meervoudige intelligentie; naast taal, rekenen of wereldoriëntatie kan de
kracht/interesse van een kind ook op andere terreinen liggen, zoals muziek, techniek,
creatieve vakken, sport e.d. In het onderwijsprogramma moet ook ruimte zijn voor deze
onderwerpen. Bij dit alles gaat het om de ontwikkeling van het zowel zelfstandig als samen
leren denken en onderzoeken.
 Wij verzorgen voor de kinderen een inspirerende gevarieerde leeromgeving.
3.2 Doelen onderwijskundig beleid op schoolniveau
Het onderwijs op PCB ’t Bolwerk
Het onderwijs op PCB ‘t Bolwerk is er op gericht die basisvaardigheden aan te leren (lezen, schrijven,
rekenen en begrijpend/studerend lezen) om door middel van een gerichte leerstrategie
(studievaardigheden, leerhouding) informatie te kunnen opnemen, verwerven en toe te passen
(wereldoriëntatie, waar onder: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer).
Aan het einde van de basisschool dient de leerling in staat te zijn het programma van het voortgezet
onderwijs, behorend bij zijn of haar niveau, zonder problemen te kunnen volgen. De leerling heeft
een goede leerhouding, waarbij sociaal-emotionele factoren belangrijk zijn voor het leerplezier en de
motivatie. Dit komt tot uiting in het zelfstandig kunnen opnemen en verwerken van de leerstof.
Onze visie is:
Samen werken we aan een school waar ieder kind zich gewaardeerd voelt en tot z’n recht kan
komen.
Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten.
Samen werken we daarom aan onderwijs waarbij we aan willen sluiten bij de leerbehoeften van
kinderen zodat leren “betrokken” leren wordt.
Kennis is fijn en veel weten is leuk.
Onderwijsmensen die kinderen leergierig en weetgierig kunnen maken zijn dan ook goud waard.
Want het is belangrijk dat volwassenen en kinderen veel willen weten.
Maar de school is het hele leven niet en weten is niet alles, zijn is meer!
Samen werken we aan een school waar ook de ouders blij mee zijn.
Een school die het kind “ziet” met al z’n kwaliteiten.
Waar kinderen zelfvertrouwen krijgen om nu en later zelfstandig problemen aan te kunnen pakken.
Een school waar het kind later met plezier aan terug kan denken, omdat het zichzelf kon zijn!
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 9
Leren is veel meer dan het opdoen van allerlei feitenkennis. Leren betekent vooral het verwerven
van vaardigheden en het je eigen maken van inzichten; de kinderen moeten structuren en verbanden
leren ontdekken en al denkend en handelend tot oplossingen komen.”
Kernwaarden
’t Bolwerk is een Protestants Christelijke basisschool waar we een veilig klimaat voor leerlingen,
leerkrachten en ouders willen scheppen. Drie sleutelwoorden spelen daarin een belangrijke rol:
welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid.
Welbevinden:
Van leren kan alleen sprake zijn als de sociaal-emotionele ontwikkeling harmonisch verloopt. Daarom
moet ieder kind zich op school thuis voelen. Wij zien het als onze taak om de school te maken tot een
veilige plek waar ieder zich geaccepteerd en gewaardeerd weet. Waar kinderen de mogelijkheid
hebben zichzelf te zijn en zich te ontplooien.
Betrokkenheid:
Leren is veel meer dan het opdoen van allerlei feitenkennis. Leren betekent vooral het verwerven
van vaardigheden en het je eigen maken van inzichten; de kinderen moeten structuren en verbanden
ontdekken en al denkend en handelend tot oplossingen komen. Leren wordt betrokken leren als de
leerstof uitdaging biedt en aansluit bij het niveau van het kind. Leren doe je met hart en ziel, met
hoofd en handen. De leerstof wordt aangeboden door de leerkrachten, die vooral een observerende
en coachende rol hebben.
Verbondenheid:
Kinderen, leerkrachten en ouders vormen samen een leefgemeenschap. Regels, afspraken en het
ontwikkelen van sociale vaardigheden zijn van groot belang voor het goed functioneren van deze
gemeenschap. We willen respectvol met elkaar om gaan en elkaar steeds weer aanspreken op
verantwoordelijkheden.
In dit proces is een goed contact met de ouders onontbeerlijk; om de school- en de thuissituatie op
elkaar te laten aansluiten, moeten de ouders weten welke prioriteiten door de school worden
gesteld. Om een kind optimaal te kunnen begeleiden, moet een leerkracht op de hoogte zijn van de
gezinsomstandigheden.
Onze school heeft zijn missie als volgt geformuleerd:
Op ’t Bolwerk leer je zelf, van en met elkaar.
‘t Bolwerk is een school waar ieder kind tot z’n recht komt.
Dit willen wij realiseren door:
Een basis te creëren van welbevinden en betrokkenheid.
Meer tegemoet te komen aan de leerbehoefte van kinderen.
Het onderwijs uitdagender te maken.
Kinderen te betrekken bij (en daardoor meer verantwoordelijk maken voor) hun eigen leren.
Zelfstandigheid en zelfvertrouwen te stimuleren.
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 10
3.3 Onderwijsorganisatie
3.3.1 Organisatie algemeen
School ‘t Bolwerk verzorgt passend onderwijs waarbij respect, vertrouwen, veiligheid, welbevinden
en betrokkenheid kernbegrippen zijn.
Passend onderwijs biedt de kinderen de leerstof waar ze ‘aan toe zijn’. Kinderen willen graag leren.
Het is de taak van de leerkrachten om de kinderen díe leerstof te bieden die past bij hun leer- en
ontwikkelingsniveau. Leerstof moet in de zone van de naaste ontwikkeling’ liggen, moet niet te
moeilijk zijn maar wel voldoende uitdaging bieden.
Elk kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling waarbij het kan leren in eigen tempo en op
eigen niveau.
Welbevinden en betrokkenheid! Dit zijn twee begrippen die de leerkrachten van School ‘t Bolwerk
steeds voor ogen hebben bij het maken van hun keuzes.
Om goed te kunnen leren moeten de kinderen ‘lekker in hun vel zitten’. Wij trachten ons onderwijs
zo in te richten, dat de kinderen graag naar school gaan. Daarbij horen op het juiste moment een
knipoog van de juf of meester, een schouderklopje en soms ook een aanwijzing om ander gedrag te
laten zien. Het welbevinden van de kinderen staat steeds voorop. Hoe groter het welbevinden, hoe
groter de kans om echt te kunnen leren!
Daarbij streven we naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van de kinderen. Door leerstof aan te
bieden die past bij de belevingswereld van de kinderen, maar ook door op bepaalde momenten
kinderen zelf keuzes te laten maken.
Op School ‘t Bolwerk wordt gewerkt met dag- en weektaken. De leerkracht geeft effectieve instructie
(klassikale instructie en/of instructie aan kleinere groepen). De kinderen zijn daarna in groepen
zelfstandig bezig met het verwerken van de leerstof.
Om zelfstandig te kunnen werken worden van kinderen bepaalde vaardigheden gevraagd, met name
ten aanzien van de mate van zelfstandigheid en het vermogen om samen te kunnen werken met
andere kinderen. Dit leren de kinderen al in de kleutergroepen. Het grote voordeel van deze manier
van werken is dat kinderen veel meer in hun eigen tempo en op hun eigen niveau de leerstof kunnen
verwerken.
Vanaf groep 3 zijn de kinderen gegroepeerd naar leeftijd, met dien verstande dat een kind alleen dán
naar groep 3 gaat, als het daar qua ontwikkeling en in sociaal-emotioneel opzicht aan toe is. Dit zijn
zaken die vanzelfsprekend in nauw overleg met de ouders/verzorgers worden besproken. In de
groepen 3 en 4 wordt veel tijd en aandacht geschonken aan het leren lezen, rekenen en schrijven.
Ook in deze groepen zijn welbevinden en betrokkenheid belangrijke begrippen. De kinderen weten
aan het begin van de dag wat er van hen wordt verwacht gedurende de dag. Dit wordt met hen door
de leerkracht besproken en zichtbaar gemaakt middels het planbord. Zij kunnen middels dit bord uit
bepaalde activiteiten kiezen.
De cognitieve vakken (rekenen, taal, lezen) krijgen alle tijd en aandacht in de ochtenduren.
We bieden de kinderen een programma met een herkenbare structuur.
Vanaf groep 4 gaan de kinderen werken met een dagtaak. Deze dagtaak wordt geleidelijk uitgebreid
tot een weektaak in groep 6. De groepen 6,7 en 8 werken met een weektaak.
Door te werken met weektaken kunnen de kinderen zelf kiezen in welke volgorde zij hun werk
maken. De leerkrachten hebben de mogelijkheid om de weektaak aan het niveau van het kind aan te
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 11
passen. In de praktijk blijkt dat elk kind een aan zijn eigen mogelijkheden aangepaste versie van de
weektaak krijgt.
De zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en milieu) en de creatieve vakken
(handvaardigheid, tekenen, muziek, drama, dans) krijgen een plaats in de middaguren.
Ook hier geldt dat de middag in een vast ritme is ingedeeld.
3.3.2 Organisatie kleutergroepen
De kring
In de groepen 1 en 2 neemt de kring een belangrijke plaats in. Vanuit en in de kring vinden veel
activiteiten plaats. De kring is ook de plek waar de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen.
Een kind dat zich op z’n gemak voelt, heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen. De leerkrachten
bieden de kinderen daartoe de ruimte en de mogelijkheden.
De kring is in de eerste plaats de ontmoetingsplek aan het begin en het einde van de dag.
In de kring komen de verschillende vakgebieden aan de orde.
Spelen en omgaan met ontwikkelingsmateriaal.
Er zijn verschillende hoeken ingericht waarin de kinderen zich al spelend kunnen
ontwikkelen. Ook kunnen ze een keuze maken uit de materialen uit de kast.
Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van de kleuters op creatief, sociaal-emotioneel en
motorisch gebied. Door het spelen met ontwikkelingsmateriaal ontwikkelen de kleuters inzicht en
wordt gewerkt aan de ontwikkeling op het gebied van taal/lezen, rekenen en schrijven.
Ook worden allerlei technieken aangeleerd, zoals de potloodgreep, plakken en knippen, verven
en het omgaan met materiaal. De computer rekenen wij ook tot de ontwikkelingsmaterialen.
Spel en bewegen
In het speellokaal is het verkennen van de ruimte belangrijk; in de spelvormen onderscheiden we het
fantasiespel en dans- en tikspelletjes. Kleuters bewegen in ieder geval eenmaal per week in het
speellokaal.
Er wordt gewerkt met groot materiaal (klimmen, springen, balanceren) en met klein materiaal
(gooien, werpen, vangen, rollen).
Bij het buiten spelen hebben de kinderen de keus uit de zandbak, het klimrek, rollend
materiaal, bouwmateriaal en klein materiaal.
Observatie, registratie
In de kleutergroepen vindt systematische observatie plaats aan de hand van het Pravooobservatiemodel. Het observatieformulier wordt op de daarvoor aangegeven tijdstippen ingevuld.
Eind groep 1 en midden groep 2 worden de CITO toetsen Taal en Rekenen afgenomen.
Kinderen die op grond van de observaties en de CITO toetsen kunnen worden aangeduid als
risico-kinderen worden nader onderzocht met behulp van het Pravoo-groep 3-protocol.
In de registratiemap houden de leerkrachten bij welke activiteiten door de kinderen worden
uitgevoerd en hoe het beheersingsniveau is. Met ingang van september 2014 wordt er gewerkt met
het registratiesysteem van Dorr.
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 12
3.4 Zorgbeleid
Passend Onderwijs
Ieder kind verdient passend onderwijs dat aansluit op zijn of haar ontwikkeling en talenten. Passend
onderwijs betekent zoveel mogelijk regulier onderwijs, door de ondersteuning naar het kind te
brengen, in plaats van het kind naar de ondersteuning. Met passend onderwijs wordt de
verantwoordelijkheid voor de organisatie van de extra onderwijsondersteuning neergelegd bij de
schoolbesturen, in overleg met ouders, leerkrachten en gemeenten. Schoolbesturen krijgen met de
start van passend onderwijs een zorgplicht dat wil zeggen dat zij verantwoordelijk zijn voor het
bieden van een passende onderwijsplek voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zij
werken hierbij samen in een samenwerkingsverband. Door de verantwoordelijkheden dicht bij de
scholen te leggen kan beter worden aangesloten bij de ondersteuningsvraag van kinderen. Voor
kinderen die dat echt nodig hebben, blijft gespecialiseerd onderwijs bestaan.
De school is in staat om de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen vast te stellen en vervolgens,
samen met de ouders, ondersteuning te arrangeren. De school werkt vanuit de principes van
handelingsgericht werken en wordt ondersteund door een collegiaal netwerk, aangestuurd door de
intern begeleider. Dit netwerk bestaat uit ouders, de intern begeleider, de leerkracht en externe
deskundigen. De school houdt de regie.
Passend Primair Onderwijs regio Leiden
PCBO Leiderdorp valt onder Passend Primair Onderwijs regio Leiden, kortweg PPO. Zij ondersteunt
basisscholen bij het omgaan met verschillen tussen kinderen in de groep. Scholen uit Leiden,
Voorschoten, Leiderdorp, Zoeterwoude, Kaag en Braasem en Oegstgeest zijn aangesloten bij ons
samenwerkingsverband. In de Leidse regio zijn ongeveer 19.000 basisschoolkinderen verdeeld over
70 reguliere basisscholen en één speciale basisschool.
De basisscholen in de regio Leiden werken samen om voor alle kinderen een passend
onderwijsaanbod te kunnen bieden.
Dit vindt plaats door:
 het professionaliseren van leerkrachten
 het ondersteunen van scholen bij de aanpak van kinderen met een specifieke hulpvraag
 het beschikbaar stellen van deskundigheid over uiteenlopend onderwerpen zoals
leesproblemen, gedragsproblemen, klassenorganisatie, pesten, gesprekken met ouders enz.
 samenwerking te bevorderen met de jeugdhulpverlening
 te adviseren over andere vormen van (speciaal) onderwijs
 te ondersteunen bij het vinden van het best passende onderwijsarrangement.
Basisondersteuning
Ons onderwijs is er op gericht om kinderen concrete mogelijkheden in handen te geven om inhoud te
geven aan de wereld om hen heen. Daarbij spelen veel vaardigheden een rol, waarvan taal/lezen,
schrijven en rekenen tot de basisvaardigheden horen. De ontwikkeling van deze vaardigheden samen
met de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen volgen we nauwlettend aan de hand van
toetsen en observaties. Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen wordt er gewerkt
met groepsplannen op drie niveaus.
Zorgroute
Met de zorgroute stemt de school het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. De
route stimuleert handelingsgericht en planmatig werken en realiseert een transparante zorgstructuur
op de school. Hierin is proactief handelen een uitgangspunt.
De route geeft aan welke stappen er worden gezet in het proces van signaleren en arrangeren, zowel
op het niveau van de school als op het niveau van het samenwerkingsverband. Dit proces start bij de
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 13
signalering door een leerkracht of door de ouders van een ondersteuningsbehoefte bij een leerling
en eindigt op het moment dat passend onderwijs voor deze leerling gerealiseerd is.
In de cyclus handelingsgericht werken (HGW) zet de school de volgende stappen:
-
-
Verzamelen van gegevens uit toetsen, observatie, en gesprekken met leerlingen/ouders in
een groepsoverzicht
Het groepsoverzicht biedt beknopt en bondig zicht op de geplande vaardigheidsgroei per
leergebied, de groei van de leerlingen op meerdere toet momenten en hoe het actueel staat
met de factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerlingen belemmeren en
bevorderen.
Signaleren van de leerlingen die zich niet conform de verwachtingen of prognose
ontwikkelen.
Benoemen van onderwijsbehoeften van leerlingen.
Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften in subgroepen.
Doelgericht opstellen van een groepsplan op basis van de clustering.
Uitvoeren en evalueren van het groepsplan.
Afsluiten met groepsbesprekingen.
Monitoren en evalueren. Twee maal per jaar vindt een evaluatie plaats of de leerlingen hun
geplande vaardigheidsgroei bereikt hebben.
Indien zowel leerkracht als intern begeleider (en ouders) handelingsverlegen zijn, roept de intern
begeleider de hulp van het ondersteuningsteam in.
Ondersteuningsteam
Alle basisscholen van het samenwerkingsverband werken in een ondersteuningsteam samen met het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Een ondersteuningsteam wordt gevormd door de directeur van
de school (voorzitter), de intern begeleider van de school (secretaris), de adviseur Passend Onderwijs
en de schoolmaatschappelijk werker. Aanwezigheid van de leerkracht is zeer gewenst. Overige
instanties zoals de jeugdarts of de leerplichtambtenaar kunnen uitgenodigd worden . Dit team
spreekt met ouders over hun kind als de ontwikkeling van het kind daar aanleiding toe geeft en als de
school of de ouders zich zorgen maken. Een ondersteuningsteam adviseert welke ondersteuning en
begeleiding het kind en mogelijk ook de ouders nodig hebben. Er wordt een plan opgesteld en er
wordt afgesproken wie van de aanwezigen actie onderneemt en wanneer.
Het ondersteuningsteam komt op afroep bij elkaar.
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 14
3.5 Leerstofaanbod
Expressieve vakken
Moet je doen - Tekenen
Moet je doen - Handvaardigheid
Moet je doen - Drama
Moet je doen - Muziek
Bewegingsonderwijs
Eigen leerpakket vakleerkracht
Godsdienst
Trefwoord
Verhalen uit de kinderbijbel
Gr
1
Gr
2
Gr
3
Gr
4
Gr
5
Gr
6
Gr
7
Gr
8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Zie toelichting
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Zie toelichting
Toelichting
Taal:
Nieuwsbegrip Begrijpend Lezen wordt vanaf 1 september 2014 geïmplementeerd in de groepen
5,6,7 en 8
Rekenen:
In mei 2014 werd een nieuwe methode rekenen gekozen. Reken Zeker. Deze methode wordt vanaf
1 september 2014 geïmplementeerd.
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van ICT in het onderwijs. Muiswerk Rekenen wordt
geïmplementeerd in het reguliere programma.
Engels Groepen 1 en 2
Met ingang van 1 september 2104 gaan de groepen 1/2 beginnen met Engels via de methode “My
name is Tom” Dit vormt een onderdeel van een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8.
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 15
Kring
In de kring komen de volgende vakgebieden aan de orde:
 godsdienstige vorming: verhalen uit de bijbel, kringgesprekken, zingen
van liederen

taalontwikkeling: voorlezen, luisteren, kringgesprekken, ontwikkeling
van de fantasie, taalspelletjes, geheugentraining

muzikale vorming: zingen, muziekinstrumenten, hoog/laag, hard/zacht,
vlug/langzaam, maat/ritme

rekenen/wiskunde : getalbegrip, ruimtelijke oriëntatie

natuur- en milieueducatie

verkeer
Leerhouding:
Motivatie/interesse
4-jarigen
5- en 6-jarigen
- openstaan voor nieuwe
- openstaan voor nieuwe
(school-) situatie(s)
opdrachten
- tempo ontwikkelen
- tijd nemen voor goed
resultaat
Zelfstandigheid
- goed omgaan met
spelmateriaal en het
materiaal gebruiken zoals
het bedoeld is
- kritiek ontwikkelen op eigen
prestatie
- overzien wanneer hulp wel
of niet nodig is
- kritiek accepteren
Taakbesef
- eenvoudige opdrachten
- zich een taak stellen
uitvoeren en overzicht
- een plan maken
hebben van daarbij
- aandacht opbrengen voor
benodigde materialen
- aandacht opbrengen voor
een opdracht (10 tot 20
minuten)
een opdracht (5 tot 10 min.)
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 16
Motorische ontwikkeling:
4-jarigen
5- en 6-jarigen
- bouwen met groot
- maken en bouwen van meer
Fijne motoriek
Bouwen
constructiemateriaal
ingewikkelde figuren met
klein materiaal
Tekenen en schilderen
- van vuistgreep naar juiste
potloodgreep
- vrij werken met groot
Materiaal
- stimuleren om binnen de
- juiste potloodgreep
- van eenvoudige figuren
tekenen en schilderen naar
tekenen met details
- kleuren binnen de lijnen
lijnen te kleuren
Knippen
- het goed vasthouden van de
- knippen van golvende en
schaar en het aanleren van
kartellijnen
de juiste knipbeweging
- knippen van complexe
- knippen van rechte en
gebogen lijnen
figuren
- knippen van karton
- knippen van een hoek
Plakken
- omgaan met plaksel en
kwast
- plaksel smeren langs de
omtrek van de te plakken
figuren
Vouwen
- aanleren van de
vouwtechniek
- recht kruis vouwen
- plakken van ruimtelijke
figuren
- plakken van kosteloos
Materiaal
- plakken met lijm
- schuin kruis vouwen
- zestien vierkantjes vouwen
- meer ingewikkelde vouwsels
maken
- vouwen combineren met
andere technieken
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 17
4-jarigen
5- en 6-jarigen
- lopen en rennen
- huppelen
- springen met twee voeten
- hinkelen
Grove motoriek
Bewegen in de ruimte
tegelijk
Met klein materiaal
-
- op een been staan
- ritmisch lopen
-
- bewegen op muziek
- rollen met de bal
- werpen en vangen van
- mikken met de bal, de
pittenzak
bal, pittenzak
- bewegen met hoepels
- springen in en uit een hoepel
Met groot materiaal
- klimmen en klauteren
- over een bank gaan
- gaan over een bank met
kleine obstakels
- lage afsprong
- balanceren
- ver springen
- hogere afsprong met of
- rollen
zonder hulp
- koprol
- duikelen
Met buiten materiaal
- omgaan met rollend
materiaal
- bouwen van hutten etc.
- bouwen en graven met
zand
- lopen en rennen
- omgaan met klein
materiaal
De methoden die in de groepen 1 en 2 worden gebruikt, zijn ondergebracht in onderstaande tabel.
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 18
Groepen 3 t/m 8
In onderstaande tabel staan de in gebruik zijnde methoden en materialen genoemd. Voor de
doelstellingen per vakgebied, verwijzen wij naar de handleidingen van de methoden. In een aantal
gevallen is een nadere toelichting vereist. Deze toelichting staat onder de tabel.
Door het gebruik van deze methoden en materialen wordt aan de kerndoelen voldaan.
Kwaliteitsbewaking
Door middel van niet methode gebonden toetsen (Cito) voor Spelling, Technisch Lezen, Begrijpend
Lezen, Rekenen en Wiskunde, door middel van methode gebonden toetsen en met behulp van
observaties bewaken wij de kwaliteit van het onderwijs. De schoolleiding bewaakt samen met het
team de invoering van de nieuwe methoden en geeft tijdens teamvergaderingen voorstellen voor
kwaliteit bevorderende maatregelen. Door middel van dwarsdoorsneden en trendanalyses van de
opbrengsten worden gegevens uit het leerlingvolgsysteem geanalyseerd, zodat kan worden
gereflecteerd op de behaalde resultaten. Zo nodig passen wij ons handelen daarop aan. Dit gaan we
teambreed nog beter oppakken om op die manier van en met elkaar te leren en op die manier de
opbrengsten te vergroten.
Vakgebied/ methoden en materialen
Nederlandse taal
Schatkist
Veilig leren lezen
Taaljournaal
Goed gelezen
Nieuwsbegrip (Begrijpend lezen)
Schrijven
Pennenstreken
Engels
My name is Tom
Rekenen en wiskunde
Reken Zeker
Pluspunt
Muiswerk
Wereldoriëntatie
Topondernemers
De Zaken van Zwijsen: Tijdzaken
De Zaken van Zwijsen: Wereldzaken
De Zaken van Zwijsen: natuurzaken
Jeugd-E.-H.-B.-O.
Bevorderen van redzaamheid, w.o.
gedrag in het verkeer
Stoepie
Stap Vooruit
Op voeten en fietsen
Jeugd Verkeerskrant
Praktische lessen van Onderwijs
Advies
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
Gr
1
Gr
2
x
x
Gr
3
Gr
4
Gr
5
Gr
6
Gr
7
Gr
8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Bijzonderheden
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Zie toelichting
Zie toelichting
Zie toelichting
Zie toelichting
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Zie toelichting
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
pag. 19
Voor het vak Engels gaan we werken met de methode “ My name is Tom”. Deze methode start in
groep 1. Deze methode wordt vanaf 1 september 2014 geïmplementeerd.
Wereldoriëntatie:
In de groepen 5 t/m 8 vormen de digitale methoden De Zaken Van Zwijsen Wereldzaken, Tijdzaken
en Natuurzaken de leidraad en vindt verwerking van de leerstof plaats met behulp van de
bijbehorende werkschriften. Deze methode wordt met ingang van 1 september 2014
geïmplementeerd.
In de groepen 1 t/m 4 wordt binnen thema’s gewerkt aan tijdsbesef en tijdsbegrippen (geschiedenis).
Ook wordt de ‘eigen omgeving’ (aardrijkskunde, biologie) onder de loep genomen.
De methode Topondernemers speelt daarbij een ondersteunende rol in de groepen 3 en 4.
Zelfredzaamheid, waar onder verkeer:
Praktijklessen vormen een vast onderdeel van het programma. Deze lessen worden geïnitieerd door
een vakleerkracht verkeer (Onderwijsadvies).
Natuur:
De Zaken van Zwijsen - Natuurzaken wordt aangeschaft en geïmplementeerd in het schooljaar 20142015.
Maatschappelijke verhoudingen:
Dit gebied wordt behandeld binnen de wereldoriëntatielessen. Aansluitend op de actualiteit worden
met name in de hogere groepen onderwerpen behandeld, die binnen dit vak- en vormingsgebied
vallen.
Geestelijke stromingen:
In de wereldoriëntatielessen wordt een aantal belangrijke geestelijke stromingen behandeld.
Daarnaast maken we gebruik van “Trefwoord”, waardoor de belangrijke geestelijke stromingen
regelmatig aan bod komen.
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 20
Lichamelijke oefening:
De groepen 1 en 2 krijgen bewegingslessen van hun eigen leerkracht in het speellokaal van de school.
Uitgangspunten
Kinderen bewegen veel en graag. Dat is bijvoorbeeld te zien op het schoolplein tijdens het
buitenspelen van de kleuters. Het stimuleren van die actieve leefstijl is een belangrijke doelstelling
van dit bewegingsonderwijs. Daarom leren kinderen in het bewegingsonderwijs deel te nemen aan
een breed scala van bewegingsactiviteiten, zodat ze een ruim 'bewegingsrepertoire' opbouwen. Dat
repertoire bevat motorische aspecten, maar ook sociale vaardigheden. Leerlingen ervaren de
grondbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen in aansprekende
bewegingssituaties. Het gaat om bewegingsvormen als balanceren, springen, klimmen, schommelen,
duikelen, hardlopen en bewegen op muziek, om spelvormen als tikspelen, doelspelen en andere
spelactiviteiten waarbij het gaat om mikken, jongleren en stoeien. Vanuit dit schoolaanbod zullen
kinderen zich meer oriënteren op de buitenschoolse bewegings- en sportcultuur en de meer
seizoengebonden bewegingsactiviteiten.
De meeste bewegings- en sportactiviteiten worden gezamenlijk ondernomen en dus is het nodig om
te leren wat de regels zijn, hoe die na te leven en wie welke rol speelt. Verder hoort daarbij dat
kinderen elkaar helpen, op veiligheid letten, elkaars mogelijkheden respecteren en eigen
mogelijkheden verkennen. Het is eigen aan 'bewegen' dat er plezier aan te beleven valt. Dat plezier is
van groot belang voor een blijvende deelname aan bewegingsactiviteiten.
Kerndoelen bewegingsonderwijs:
 Leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende
bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en
spelvormen ervaren en uitvoeren
 Leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten
deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden
inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gymles, waarbij minimaal één keer per
week van een vakleerkracht.
De vakleerkracht werkt de bovenstaande kerndoelen uit in de zogenaamde leerlijnen van het
‘Basisdocument Bewegingsonderwijs’. Deze leerlijnen geven aan wat kinderen in de loop van het
leerproces leren en wat de leeropbrengst of het beoogde leerresultaat is.
Godsdienst
Expliciete godsdienstige vorming vindt in onze school plaats op verschillende momenten:

in de lessen “godsdienst/levensbeschouwing”

op andere momenten, zoals dagopeningen, vieringen en festiviteiten

in het kader van het vakgebied ‘geestelijke stromingen’
Bij de godsdienstige vorming maken onze leerlingen uitdrukkelijk kennis met de
levensbeschouwelijke uitgangspunten van waaruit onze christelijke school werkt.
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 21
Wij zijn ons er daarbij terdege van bewust dat onze school, met een open aannamebeleid, een
afspiegeling vormt van de multi -religieuze samenleving, waardoor het vanzelfsprekend is dat er
leerlingen van diverse religies of zonder levensbeschouwelijke achtergrond onze school bezoeken
Als methode voor het vakgebied maken we gebruik van “Trefwoord”.
De algemene doelstelling van de methode ‘Trefwoord’ is: wederkerige ontmoeting tot stand te
brengen tussen de belevingswereld van kinderen en de joods-christelijke geloofstraditie zoals die
vanuit de bijbel tot ons komt.
Met deze methode willen we het volgende bereiken:

Een bijdrage leveren aan de levensbeschouwelijke benadering en verdieping van
levensvragen en levenservaringen van kinderen.

Kennismaking met en verdieping van met name de Bijbelse verhalen en feest- en
gedenkdagen in de christelijke traditie.

Een bijdrage leveren aan de dialoog met mensen uit andere godsdienstige en
levensbeschouwelijke oriëntaties.
3.5.1 ICT
De vier scholen van de PCBO hebben op ICT-gebied de krachten gebundeld. Eén van de directeuren is
eindverantwoordelijk voor de ICT en wordt daarbij één dag in de week ondersteund door een ICTcoördinator. Samen hebben zij onder andere tot taak om de leerkrachten te begeleiden in het
gebruik van ICT op school.
Diverse methoden benutten ICT bij het aanbod van de leerstof. Voorbeelden hiervan zijn De Zaken
van Zwijsen, Nieuwsbegrip en Muiswerk.
Basisvaardigheden die de kinderen bij het ICT-gebruik nodig hebben, worden aangeleerd met behulp
van het onderwijsprogramma ‘Basisbits’.
ICT is op de PCBO-scholen geen doel op zichzelf, maar een hulpmiddel om bepaalde doelen te
kunnen bereiken. In de scholen zijn digitale schoolborden en laptopwagens aanwezig om dit te
ondersteunen. De scholen beschikken over een goed functionerend netwerk.
Een en ander is nader uitgewerkt in het beleidsplan ICT van september 2014.
3.6 Beleidsvoornemens onderwijskundig beleid
 Uit de kind-enquête en uit de resultaten van het observatie-instrument ‘Zien’ valt af te lezen
dat het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen van School ‘t Bolwerk jaarlijks
toeneemt.
 School ‘t Bolwerk biedt passend onderwijs. Leerkrachten verlenen ondersteuning aan
kinderen die daar behoefte aan hebben door overige kinderen zelfstandig te laten werken in
het eigen lokaal of in het stiltelokaal.
 School ‘t Bolwerk werkt systematisch en doelgericht aan het maximaliseren van de prestaties
van haar leerlingen (opbrengstgericht werken).
 Voor alle kinderen is er een passend aanbod op het gebied van rekenen, taal, lezen en
schrijven. In het kader van het ‘Handelingsgericht Werken’ wordt de leerstof in elke klas per
vakgebied op drie verschillende niveaus aangeboden. Dit aanbod wordt jaarlijks geëvalueerd.
 Op School ‘t Bolwerk is individuele aandacht voor kinderen met een (leer)handicap en er
worden in plusklassen extra uitdagingen aangeboden aan kinderen die daar behoefte aan
hebben.
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 22
 Op School ‘t Bolwerk moet een nieuwe methode voor het vak Rekenen en Wiskunde worden
gekozen en ingevoerd.
 Op School ‘t Bolwerk moet de nieuwe methode ‘De Zaken van Zwijsen’ worden
geïmplementeerd in het schooljaar 2014/2015.
 Op School ‘t Bolwerk wordt ter ondersteuning van het vakgebied ‘Begrijpend Lezen’ de
methode ‘Nieuwsbegrip’ ingevoerd in de groepen 4, 5, 6,7 en 8.
 Er wordt naar gestreefd om de gemiddelde scores van de Cito Eindtoets groep 8 jaarlijks met
een half punt te verhogen, te beginnen met ‘537’ in het schooljaar 2014-2015.
 De zaakvakken, creatieve vakken en andere uitdagende activiteiten worden in de
middaguren in aangeboden. Dit aanbod wordt jaarlijks geëvalueerd. Bij de creatieve vakken
worden ouders ingeschakeld.
 De zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en milieu worden in een herkenbare
vaste structuur aangeboden, waarbij zowel kennisoverdracht alsook de ontwikkeling van
diverse competenties zijn gewaarborgd. Deze aanpak moet wat betreft kennisoverdracht
leiden tot resultaten op de wereldoriëntatie-onderdelen van de CITO Eindtoets die
aantoonbaar boven de landelijke gemiddelden liggen.
 Waar mogelijk worden digitale hulpmiddelen ingezet tijdens de onderwijsactiviteiten.
 Het ‘collectief overblijven’ wordt ingezet met ingang van schooljaar 2014/2015.,
 Samen met de Medezeggenschapsraad zal aantoonbaar worden gezocht naar mogelijkheden
om de ouderbetrokkenheid te vergroten.
 Samen met de IB’ers van de andere drie scholen zal de Intern Begeleider het zorgboek
actualiseren.
 De ICT-coördinator zal de nieuwe website van de school inrichten en het onderhouden van
de diverse pagina’s coördineren.
 Onder leiding van de directeur van ’t Bolwerk, belast met de verantwoordelijkheid van de
ICT, zal een ICT-beleidsplan worden ontwikkeld en een ICT-leerplan worden opgesteld.
 Op School ’t Bolwerk starten we met de ontwikkeling van een leerlijn ‘Techniek’. Op de
studiedag op 24 september 2014 wordt daar onder begeleiding van “Expeditie Edison” een
start mee gemaakt samen met het team van de Willem de Zwijgerschool. Onder begeleiding
van School aan Zet zal in het schooljaar 2014/2015 en 2015/2016 een leerlijn worden
opgesteld.
 Op School ‘t Bolwerk moet een leerlijn ‘Burgerschap’ worden ontwikkeld en
geïmplementeerd.
 Op school ’t Bolwerk gaan we in schooljaar 2014/2015 starten met een methode Engels
vanaf groep 1.
 Op school ’t Bolwerk gaan we in 2014/2015 over naar een digitaal rapport vanuit Parnassys.
De ICT-coördinator gaat dit samen met de directeur realiseren.
 Op school ’t Bolwerk wordt de “ pestzuil” gedurende 1 jaar uitgeprobeerd. Dit als aanvulling
op het pestprotocol.
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 23
Hoofdstuk 4 Personeelsbeleid
4.1 Strategische doelen personeelsbeleid PCBO Leiderdorp
Alle medewerkers zijn goed toegerust om kwalitatief uitstekend onderwijs te realiseren
 De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijsproces van de leerlingen en voor
hun eigen ontwikkelingsproces.
 De leerkrachten stellen de onderwijsbehoeften van kinderen centraal en houden rekening
met de talenten van de kinderen.
 De leerkrachten werken procesmatig aan doelen, waarbij een analytisch vermogen
onontbeerlijk is.
 De leerkrachten voelen zich medeverantwoordelijk voor de inrichting van passend onderwijs
 De PCBO Leiderdorp ondersteunt actief dat leerkrachten constructief samenwerken.
 De PCBO Leiderdorp stimuleert, ondersteunt, faciliteert en organiseert de ontwikkeling van
de leerkrachten.
4.2 Ons huidige personeelsbeleid
Personeelsbeleid
Het personeelsbeleidsplan moet nog worden geactualiseerd, waarbij speciale aandacht moet worden
geschonken aan de mogelijkheden en beperkingen die de verschillen in leeftijd met zich mee kunnen
brengen.
Hierin wordt ook beleid beschreven hoe de PCBO bij het aantrekken van nieuwe leerkrachten
rekening houdt met de verdeling man/vrouw, specialisatie onderbouw/bovenbouw en
fulltimers/parttimers.
Mobiliteit
De leerkrachten van de PCBO Leiderdorp zijn breed inzetbaar. Zij hebben een benoeming op
Stichtingsniveau en kunnen derhalve op alle vier de scholen en in alle groepen worden ingezet.
De PCBO Leiderdorp wil haar leerkrachten zo mogelijk inzetten op de plekken waar zij het beste uit
zichzelf naar boven weten te halen.
Een en ander moet nader worden beschreven in een nog te ontwikkelen mobiliteitsplan.
Scholingsbeleid
De leerkrachten worden gestimuleerd om zich doorlopend bij te scholen. De PCBO heeft een contract
afgesloten met de Heutink Academie zodat een deel van de scholing gerealiseerd kan worden door
middel van ‘e-learning’. Voor overige scholing, coaching en intervisie is een (beperkt) budget
beschikbaar, waarvan een deel door de scholen zelf kan worden ingezet.
Planning en evaluatie
Voor de beoordeling van functioneren is een gesprekscyclus van ‘planning en evaluatie’ van kracht.
Naast een aantal algemene basisregels waar medewerkers zich aan dienen te houden, worden per
medewerker afzonderlijk een aantal zo concreet mogelijke (SMART) afspraken gemaakt. In de
maanden voor de zomervakantie vindt een evaluatie- en planningsgesprek plaats. In november
wordt de voortgang besproken.
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 24
Taakbeleid
Een deel van de werkweek van een leerkracht bestaat uit het geven van onderwijs. Naast deze
‘contacturen’ zijn er nog een fors aantal andere werkzaamheden te verrichten. Om de resterende
uren voor correctie, voorbereiding, oudercontacten, commissies, medezeggenschapsraad,
magazijnbeheer enz. enz. evenredig en conform de benoemingsomvang te verdelen over de
leerkrachten is ‘taakbeleid’ ontwikkeld.
Beleidsplan Functiemix
De PCBO Leiderdorp wil tot een samenhangend stelsel van deskundigheden komen. Naast taal- en
rekendeskundigheid gaat het ook om boven- en onderbouwspecialisme, remedial teaching,
gedragsspecialisme, talentbegeleiding, techniek, cultuur end. Deze deskundigheden dienen goed
over de scholen te worden verdeeld.
Een en ander is nader omschreven in het Beleidsplan Functiemix 2010.
Door de crisis binnen de Schoolvereniging in 2013-2014 zijn de beschreven doelstellingen niet
volledig behaald. In de planperiode wordt een inhaalslag gemaakt.
4.3 Beleidsvoornemens op personeelsbeleid
 Spreiding van kennis en vaardigheden bij de meer ervaren leerkrachten is aanwezig. Deze
kennis en vaardigheden dienen evenredig verdeeld te zijn over de scholen. De mogelijke
inzet op andere scholen van leerkrachten met specifieke kennis en vaardigheden gedurende
een beperkt aantal uren en een beperkte periode (bijvoorbeeld een semester) wordt
overwogen .
 Er wordt blijvend geïnvesteerd door gerichte scholing en coaching/intervisie aan te bieden op
de terreinen waar dat nodig/gewenst is.
 Voor wat betreft planning en evaluatie zijn er duidelijke voor alle medewerkers geldende
afspraken en daarnaast een aantal jaarlijks te evalueren individuele afspraken. Leerkrachten
dienen zichtbaar te investeren in kennis en vaardigheden. Alle afspraken worden zo SMART
mogelijk geformuleerd.
 Met de omvang van het aantal overhead medewerkers wordt uiterst kritisch omgegaan.
Kennis en vaardigheden van het management worden optimaal onderhouden.
 Er is een personeelsbeleid (inclusief leeftijdsbewust personeelsbeleid)
 Er is beleid m.b.t. functiemix, waarin is opgenomen: functieomschrijvingen, specialismen per
school/ specialismen binnen de Stichting.
 Er is een formatiebeleid ontwikkeld waarin wordt beschreven hoe de PCBO bij het
aantrekken van nieuwe leerkrachten rekening houdt met de verdeling man/vrouw,
specialisatie onderbouw/bovenbouw en fulltimers/parttimers.
 Een mobiliteitsplan is ontwikkeld.
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 25
Hoofdstuk 5 Bedrijfsvoering
5.1
Strategische doelen
Alle activiteiten zijn gericht op het scheppen van voorwaarden om het primaire proces, onderwijs
aan kinderen, zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
 De bestuurder geeft leiding aan directeuren en creëert voorwaarden voor het optimaal
ondersteunen van de scholen en wordt ondersteund door een stafmedewerker.
 Onderwijs vindt plaats in goede, veilige en duurzame schoolgebouwen.
 De financiële middelen worden hoofdzakelijk ingezet voor het primaire proces.
 Waar nodig en mogelijk wordt bestuurlijke samenwerking, gericht op een sterker
organisatorisch en financieel draagvlak, nagestreefd.
 Samenwerking met andere scholen die tot versterking kan leiden, wordt waar nodig en
mogelijk nagestreefd.
 Ouders van kinderen op de vier locaties van de PCBO wordt, in samenwerking met SKL,
zoveel mogelijk een aanbod gedaan van 07.30 tot 18.30 uur, inclusief peuteropvang en
collectief overblijven.
 Er wordt naar gestreefd om tijdens de planperiode het aantal leerlingen op de scholen van
de PCBO te laten groeien naar 750 á 800.
5.2
Organisatie
5.2.1 Doelstellingen
De strategische doelstellingen van PCBO Leiderdorp:
 Er is sprake van een goede aansluiting tussen ochtend- en middagprogramma. Dit impliceert
ook het aanbod van collectief overblijven. Het collectief overblijven vindt in samenwerking
met SKL, maar onder regie van de scholen, plaats.
Beleidsvoornemens:
- De schooltijden worden aangepast. Dat betekent schooltijden 08.45 – 15.00 uur op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag voor de onderbouw. De bovenbouw begint om 08.40 en eindigt om
15.00. Op woensdag eindigen de onderbouw en de bovenbouw beiden om 12.15.
- Het ‘collectief overblijven’ wordt ingezet vanaf 1 september 2014. De onderbouw zal een half uur
buiten spelen onder begeleiding van Lunchtijd Leiderdorp en daarna onder begeleiding van de
leerkracht een half uur de tijd krijgen om te eten in het eigen klaslokaal. (12.00-13.00)
De bovenbouw eet eerst samen met de leerkracht in de klas (12.15-12.30) en zal daarna onder
begeleiding van lunchtijd Leiderdorp buiten spelen.
Lunchtijd Leiderdorp zorgt voor een gevarieerd programma zodat er voor ieder kind een passende
ontspannende activiteit aangeboden zal worden.
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 26
5.3
Financieel beleid
5.3.1 Doelstellingen
De doelstellingen van PCBO Leiderdorp:
 De liquiditeitspositie moet worden verbeterd.
 De investeringsmogelijkheden moeten worden vergroot.
 De financiële middelen worden hoofdzakelijk ingezet voor het primaire proces.
5.3.2 Beleidsvoornemens
 De verdeling 80%, 17%, 3%, ten behoeve van respectievelijk personele en materiële uitgaven
en vermogensopbouw, is het uitgangspunt voor de middelenverdeling.
 Er wordt een terughoudend financieel beleid gevoerd om de liquiditeitspositie te kunnen
verbeteren en de investeringsmogelijkheden op termijn te kunnen vergroten.
 De scholen krijgen meer ruimte om de toedeling van financiële middelen te prioriteren.
5.4
Materieel
5.4.1 Doelstellingen
 Vervanging van lesmethoden, ICT-middelen en meubilair geschiedt met behulp van
meerjarenplannen.
5.4.2 Beleidsvoornemens
 Een meerjarenplan betreffende de vervanging van lesmethoden moet worden opgesteld.
 Een meerjarenplan betreffende de vervanging van ICT-middelen moet worden opgesteld.
 Een meerjarenplan betreffende de vervanging van meubilair moet worden opgesteld.
5.5
Huisvesting
5.5.1 Doelstellingen voor ‘t Bolwerk
Het gebouw van ’t Bolwerk is twintig jaar oud en behoeft de komende jaren extra aandacht vanwege
de oplopende leeftijd. Ook het schoolplein moet aantrekkelijker worden gemaakt voor de kinderen..
Een interne verbouwing moet een extra ruimte op de eerste verdieping mogelijk maken.
In het jaar 2014 wordt gestart met een metamorfose van het schoolplein. Met behulp van
verschillende fondsen ( o.a. fonds 1818, Jantje Beton, Rabobank wensenfonds) zal dit worden
gefinancierd. Doel is om medio oktober 2014 te beginnen met de eerste werkzaamheden op het
kleuterplein.
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 27
Hoofdstuk 6 Ouders en externe relaties
6.1
Huidige situatie
Communicatie met ouders/verzorgers
Het contact tussen school en ouders wordt beschouwd als een van de belangrijkste factoren die de
schoolloopbaan van kinderen beïnvloeden. Wij proberen dan ook op verschillende manieren het
contact tot stand te brengen:
 wekelijkse nieuwsbrief via de mail, ook op de schoolsite na te lezen;
 feesten en vieringen: bij vrijwel alle feesten en vieringen zijn ouders welkom;
 inrichting school en omgeving: we proberen de school zo toegankelijk mogelijk te maken
voor kinderen én ouders;
 informatieavonden;
 spreekavonden;
 kijkavonden;
 huisbezoeken in alle groepen (zo nodig);
 t/m groep 3 komen ouders in de klas om hun kinderen te brengen (groep 3 tot de
Kerstvakantie);
 na schooltijd zijn ouders welkom om in de klas te kijken;
 ouderportaal waar ouders de resultaten van hun kind kunnen bekijken.
Ook is hulp van ouders welkom. Op initiatief van de groepsleerkracht kunnen ouders gevraagd
worden om bij verschillende activiteiten te helpen.
School ‘t Bolwerk heeft een actieve Ouderraad (OR) die behulpzaam is bij diverse activiteiten.
Bovendien kent de school het systeem van “klassenouder”. Deze speciale ouder heeft direct contact
met de klassenleerkracht als er binnen de groep hulp nodig is.
Contacten met Voortgezet Onderwijs
De leerkracht van groep 8 heeft regelmatig contact met de brugklascoördinatoren van het
Voortgezet Onderwijs. Informatie over leerlingen en oud-leerlingen wordt hierbij uitgewisseld.
Contacten met SKL (Stichting Kinderopvang Leiderdorp)
De samenwerking met SKL is de afgelopen jaren geïntensiveerd.
Op ’t Bolwerk verzorgt namens de SKL Lunchtijd het collectief overblijven. Tevens zal er een
intensievere samenwerking komen tussen ’t Bolwerk en de SKL gevestigd in ‘De Buit”. Te denken valt
daarbij aan een gezamenlijke Sintviering.
De school in de wijk:
De school is onderdeel van de wijk. Waar mogelijk, wordt meegedaan aan wijkactiviteiten en onder
voorwaarden staat het gebouw open voor de wijk. Zo wordt en blijft de school van de wijk en
bewaakt de wijk ook wat er op en om de school gebeurt.
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 28
6.2
Doelstellingen
 De samenwerking met het Voortgezet Onderwijs moet worden geoptimaliseerd.
 Er moet blijvende aandacht zijn voor een goede samenwerking met ministerie, gemeente,
andere basisscholen, kinderopvang instellingen en scholen voor voortgezet onderwijs .
 De werkwijze en informatieoverdracht met de kinderopvang moet goed op elkaar worden
afgestemd.
 Ten aan zien van voorschoolse en naschoolse opvang worden zowel organisatorisch als
programmatisch en didactisch afspraken gemaakt met SKL. Dit geldt ook ten aanzien van de
peuteropvang, die waar mogelijk in de schoolgebouwen plaatsvindt. Met SKL worden nadere
afspraken gemaakt over met het onderwijs (op speelse wijze) verbonden zomerschoolactiviteiten.
 De school streeft naar zo optimaal mogelijke contacten tussen de school en de
ouders/verzorgers van de kinderen.
6.3
Beleidsvoornemens
 Er is sprake van een optimale samenwerking met het Voortgezet Onderwijs
 Er is sprake van een goede samenwerking met ministerie, gemeente, andere basisscholen,
kinderopvang instellingen en scholen voor voortgezet onderwijs
 De werkwijze en informatieoverdracht met de kinderopvang is goed afgestemd.
 Met SKL zijn organisatorische, programmatische en didactische afspraken gemaakt ten
aanzien van voor- en naschoolse opvang, peuteropvang in de schoolgebouwen en
zomerschool-activiteiten.
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 29
Hoofdstuk 7 Activiteitenplan/ beleidsvoornemens
X = start
* = bereikt
: = in ontwikkeling
Beleidsvoornemens visie en missie
- Werken vanuit een eenduidig en helder onderwijsconcept, waarbij
het goede van de traditionele school wordt gecombineerd met
moderne inzichten
- Groei van ‘goed’ naar ‘uitstekend’ onderwijs
- Ontwikkelen van ‘Passend onderwijs’
- Ontwikkelen van een meerjarig, op kwaliteitsversterking gericht,
programma
- Rekening houden met meervoudige intelligentie
-
Beleidsvoornemens kwaliteitszorg
- Invoeren van een eenduidig systeem voor planmatige
kwaliteitszorg
- Invoeren tweejaarlijkse cyclus oudertevredenheidsonderzoek
- Invoeren tweejaarlijkse cyclus enquête voor leerkrachten
- Invoeren tweejaarlijkse cyclus kind-enquête
- Implementatie jaarlijks hanteren van twee kwaliteitskaarten WMK
of kwaliteitskaarten School aan Zet
- Implementatie jaarlijkse planmatige evaluatie Cito
leerlingvolgsysteem
- Opbrengstgericht werken en zelfevaluatie
- Keuze en implementatie leerlingvolgsysteem sociaal-emotionele
ontwikkeling (‘Zien’)
- Keuze en implementatie van nieuw leerlingvolgsysteem kleuters
Beleidsvoornemens onderwijskundig beleid (incl. zorgbeleid)
- Vergroten welbevinden en betrokkenheid van kinderen
- Opbrengstgericht werken
- Handelingsgericht werken
- Ontwikkelen van meer- en hoogbegaafdheidsbeleid, ontwikkelen
van plusklassen
- Keuze en implementatie methode Rekenen en Wiskunde
- Keuze en implementatie methode wereldoriëntatie
- Keuze en implementatie nieuwe materialen vakgebied ‘Begrijpend
lezen’
- Zaakvakken, creatieve vakken en overige activiteiten in de
middaguren aanbieden in een uitgebalanceerd samenhangend
systeem
- Tijdens het onderwijs in de zaakvakken komen zowel
kennisoverdracht alsook competentie-ontwikkeling aan de orde
- De resultaten van de wereld-oriëntatie-onderdelen van de Cito-
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
2014- 2015- 2016- 20172015 2016 2017 2018
:
:
:
*
:
*
:
*
*
x
:
:
:
:
*
x
:
:
:
*
*
*
x
x
x
:
:
*
:
*
:
*
:
x:
:
:
*
:
*
:
:
:
:
*
*
:
:
x
:
:
:
*
*
:
*
x:
:
*
*
:
*
pag. 30
Eindtoets liggen aantoonbaar boven de landelijke gemiddelden
- Inzet digitale hulpmiddelen
- Actualiseren van het ‘zorgboek’
- Website vernieuwen
- ICT-beleidsplan ontwikkelen
- ICT-leerplan opstellen
- het ontwikkelen van een leerlijn ‘Techniek’
- ontwikkelen leerlijn ‘Burgerschap’
- Implementatie Pestzuil
-actualiseren pestprotocol ‘t Bolwerk
Beleidsvoornemens personeelsbeleid
- Het verder invoeren van functiemix met als doelstelling om aan de
wettelijke eisen te voldoen
- Inventarisatie en spreiding van specialismen op Stichtingsniveau
en op schoolniveau
- Invoeren van gesprekkencyclus
- Invoeren van een systeem waarbij intervisie tussen leerkrachten
op gestructureerde wijze plaatsvindt
- Leeftijdsbewust personeelsbeleid
- Scholingsbeleid
- Directie
- LB’ers
- Leerkrachten
. Opfriscursus Begrijpend Lezen
. Implementatie rekenmethode
. Heutink-academie
.‘Zien’
:
:
*
*
:
:
:
*
:
:
:
*
*
X
X
x
*
*
x
:
*
*
:
:
:
*
:
x
:
:
:
*
*
x
x
x
:
:
:
:
:
:
*
*
*
x
:
*
x
:
:
x
:
*
x
:
:
*
x
:
:
*
x
:
:
:
-
-
Beleidsvoornemens bedrijfsvoering
- Financieel:
80% / 17% / 3% personele uitgaven / materiële uitgaven /
vermogensopbouw
Scholen krijgen grotere zelfstandigheid
- Grotere bevoegdheden
- Scholen leren prioriteren en sturen
- Ontwikkelen van kostenbewustzijn
- Materieel:
Ontwikkelen van meerjarenplan o.a. vervanging lesmethoden
- Huisvesting:
-Schoolplan (per school verschillend)
-
Beleidsvoornemens externe relaties
- Ontwikkelen van een optimale samenwerking met voorschoolse
voorzieningen
- Ontwikkelen van een optimale samenwerking met het Voortgezet
Onderwijs
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
*
pag. 31
BIJLAGEN
Bijlage 1: Vaststellingsformulier PCBO Leiderdorp
Bijlage 2: Instemmingsformulier Medezeggenschapsraad
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
pag. 32
Bijlage 1: Vaststellingsformulier PCBO Leiderdorp
FORMULIER "Vaststelling van schoolplan"
School:
Het Bolwerk
Adres:
Klerkenhof 1
Postcode/plaats:
2353 WB Leiderdorp
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VERKLARING
Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het
van ______________ tot ______________ (datum) *
geldende schoolplan van deze school vastgesteld.
Namens het bevoegd gezag,
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
________________________
plaats
________________________
datum
________________________
handtekening
________________________
naam
________________________
functie
pag. 33
Bijlage 2: Instemmingsformulier Medezeggenschapsraad
FORMULIER "Instemming met schoolplan"
School:
Het Bolwerk
Adres:
Klerkenhof 1
Postcode/plaats:
2353 WB Leiderdorp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VERKLARING
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen
met het
van ______________ tot ______________ (datum) *
geldende schoolplan van deze school.
Namens de MR,
Schoolplan Het Bolwerk 2014-2018
________________________
plaats
________________________
datum
________________________
handtekening
________________________
naam
________________________
functie
pag. 34
Download