Stagnatie onderzoek oktober - re

advertisement
reAct
vate
reAct
zorg vate
voor werk!
zorg voor werk!
Stagnatie onderzoek bij psychische problemen
De tijdscontingente opbouw stagneert. Wat nu?
re-Activate Seinstraat 16 1223 DA Hilversum T 035 6669092 www.re-activate.nl [email protected]
reAct
vate
reAct
zorg vate
voor werk!
zorg voor werk!
De tijdscontingente opbouw stagneert. Wat nu?
Als bedrijfsarts werkt u in uw praktijk dagelijks volgens de NVAB richtlijn “Handelen van de
bedrijfsarts bij werkenden met psychische problemen”.
Essentieel onderdeel hiervan is de tijdscontingente werkhervatting, waarbij de klachten
van de werknemer niet leidend zijn maar de tijdslijn leidend is. In de praktijk geeft dit
vaak problemen: 50% blijkt na 6 maanden niet te kunnen hervatten, 30 % na een jaar en
20% zelfs nog niet na twee jaar. Kortom: ondanks de richtlijn en alle goede bedoelingen
stagneert de re-integratie nog vaak. Wat nu?
Van u als bedrijfsarts wordt door de richtlijn bij stagnaties een actieve rol als
procesbegeleider gevraagd. De uitgangspunten dienen daarbij adequaat onder de loep te
worden genomen:
•
Dient de probleem oriëntatie te worden aangevuld?
•
Moet de diagnose worden gewijzigd?
•
Moeten de interventies worden aangepast?
•
Hoe kan recidief van de klachten worden voorkomen?
•
Wat is belastbaarheid van betrokkene, zijn er benutbare arbeidsmogelijkheden?
Om u hierbij te helpen heeft reActivate het product ‘Stagnatie onderzoek’ ontwikkeld
waarin een multifactoriële analyse wordt uitgevoerd.
Stagnatie onderzoek conform NVAB richtlijn
Bij stagnatie in het herstelproces met een psychische oorzaak bieden wij een gericht
psychisch onderzoek waarin de reden van stagnatie onderzocht wordt. Hierbij brengt
reActivate voor u het volgende in beeld::
Diagnose van psychische problematiek, classificatie volgens de DSM IV richtlijn
Probleemdiagnose inzake stagnatie
Medisch advies met eventueel behandeladvies
Re-integratie advies inzake niet-medische oorzaken voor de stagnatie
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een psychiater of psycholoog door middel van
anamnese en vragenlijsten. Zo nodig kan een aanvullende analyse door een
arbeidsdeskundige verricht worden.
Met het stagnatieonderzoek van reActivate kunt u advies geven aan de werkgever in kader
van de procesgang 1e en 2e ziektejaar, voldoet u aan de richtlijnen van NVAB en voldoen
de werkgever en werknemer aan de inspanningsverplichting om te werken aan effectieve
re-integratie.
Werkwijze
Het stagnatie onderzoek ondersteunt de bedrijfsarts in de rol van procesbegeleider. De
rapportage sluit daarom in tijd en onderwerpen aan op de agenda van de bedrijfsarts.
Voorafgaand aan het onderzoek wordt telefonisch besproken wat de scope wordt van de
rapportage en wanneer dient te worden gerapporteerd.
Stagnatie onderzoek wordt
standaard binnen 2 weken na aanvraag uitgevoerd, eventueel sneller indien gewenst.
re-Activate Seinstraat 16 1223 DA Hilversum T 035 6669092 www.re-activate.nl [email protected]
reAct
vate
reAct
zorg vate
voor werk!
zorg voor werk!
Financiering
De kosten van het stagnatieonderzoek zijn voor de werkgever (of zijn verzekeraar).
Hiermee kunnen wij het stagnatieonderzoek direct opstarten en staan de resultaten ter
beschikking van het hersteltraject.
Een behandeling door reActivate in de basis-GGZ of specialistische-GGZ wordt gefinancierd
door de zorgverzekeraar van de werknemer.
Indien u als bedrijfsarts bij stagnatie ernstige psychische problematiek vermoedt, kunt u
meteen doorverwijzen voor een intake in een zorgtraject waarin diagnose en behandeling
worden vastgesteld. Dit zorgtraject wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeraar. Omdat
dit een medisch traject betreft zijn de resultaten alleen beschikbaar voor de werkgever of
verwijzer met schriftelijke toestemming van werknemer.
Tariefstructuur:
Stagnatie onderzoek
Prijs
Inhoud
(ex BTW)
•
Standaard
(binnen 2 weken)
€ 750,-
•
•
•
Meerkosten spoed
Arbeidsdeskundig
oordeel
€ 100,€ 350,-
•
•
Diagnose van psychische
problematiek, classificatie volgens de
DSM IV richtlijn
Probleemdiagnose inzake stagnatie
Medisch advies met eventueel
behandeladvies
Re-integratie advies inzake nietmedische oorzaken voor de stagnatie
Rapportage op eerdere datum
Aanvullend onderzoek door
arbeidsdeskundige
Contact?
Wij zijn bereikbaar van 8.30–17.00 uur op 085-0210499 of via de mail op:
[email protected] Indien u uw gegevens mailt, nemen wij contact op via de door
uw gewenste wijze en tijdstip.
reActivate
re-Activate is een organisatie die psychische problematiek van werknemers beoordeelt en
behandelt. Een GGZ-instelling met WTZi-vergunning én een re-integratiebedrijf waarbij
psychiaters, psychologen, arbeidskundigen en coaches multidisciplinair werken aan één
doel: de werknemer weer duurzaam aan de slag.
re-Activate Seinstraat 16 1223 DA Hilversum T 035 6669092 www.re-activate.nl [email protected]
reAct
vate
reAct
zorg vate
voor werk!
zorg voor werk!
re-Activate Seinstraat 16 1223 DA Hilversum T 035 6669092 www.re-activate.nl [email protected]
Download