het PPTG is 2 Annette vd Velden

advertisement
Het PPTG is 2! Ervaringen eerste 2 jaar
consultatieteam PPTG
Annette van der Velden
internist-oncoloog, kaderarts palliatieve zorg
De komende 25 minuten
• Achtergrond
• Bereikte resultaten
• Toekomst
Ontwikkeling en groei
0-2 jaar
• 0-1 maand: ongecoördineerd
• 1-4 maanden: herhaling van gedrag
• 4-8 maanden: meer aandacht voor
omgeving
• 8-12 maanden: doelbewust
handelen
• 12-18 maanden: experimenteren
• 18-24 maanden: voorstelling maken
Doel bij volwassenheid: abstract en complex denken.
Probleem oplossen via specifieke hypotheses en veronderstellingen
Palliatieve zorg provincie Groningen
• Doel: optimaliseren palliatieve zorg
• Betrokkenen in de zorgketen:
– 3 netwerken palliatieve zorg
– +/- 300 huisartsen
– 19 verpleeghuizen (6 palliatieve unit) met specialisten
ouderengeneeskunde
– 15 thuiszorgorganisaties
– 20 vrijwilligerorganisaties
– 3 ziekenhuizen met palliatief team
Oktober 2013: oprichting PPTG
• Samenwerking tussen huisartsen, specialisten
ouderengeneeskunde, thuiszorg, de palliatieve
teams van ziekenhuizen en IKNL
• Consultatieteam
– 24/7
– Multidisciplinair
• Onderwijs
• Onderzoek
Consultaties afgelopen 2 jaar
• 284 consulten
• Consultvragers
– 70% huisarts
– 12% medisch specialist (i.o.)
– 11% verpleegkundige of verzorgende
• 69% van patiënten maligniteit
• 60% levensverwachting < 2 weken
Redenen consultatie
Farmacologie
62%
Palliatieve sedatie
19%
Morele steun consultvrager
16%
Organisatie van zorg
10%
Dagelijks functioneren
7%
Coping
4%
Zingeving
2%
Tijdstip consultaties
38%
62%
binnen
kantooruren
buiten
kantooruren
Consultaties buiten kantooruren
58%
42%
doordeweeks
weekeinde
Evaluatie kwaliteit van consulten
eind 2013 (eerste kwartaal)
• Nulmeting van het eerste kwartaal van het
PPTG (n=46)
• Nameting laatste kwartaal 2014 (n=31)
• Aspecten
– Multidimensionele karakter
– Pijn
– Palliatieve sedatie
– Follow up
Multidimensionaliteit
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 dimensie
2 dimensies
3 dimensies
4 dimensies
Pijn
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
volgens richtlijn obstipatiepreventie
Palliatieve sedatie
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
prognose
refractair
symptoom
volgens richtlijn
Follow up
• Nulmeting slechts bij 4 %
• Nameting bij 48 %
Andere activiteiten PPTG (1)
Provinciale protocollen
– Pijn
– Misselijkheid/braken
– Dyspnoe
– Delier
Andere activiteiten PPTG (2)
Scholingen huisartsengroepen
– Pijn
– Palliatieve sedatie
– Beslissingen rond het levenseinde
– Delier in de palliatieve fase
Dus, nu:
Toekomstplannen/wensen
• Verder vergroten van expertise
• Grotere bekendheid PPTG met optimaal gebruik van onze
expertise
• Ontwikkeling meer protocollen voor de palliatieve fase
• Meer samenwerking ook met teams uit andere provincies
• Meer scholing van zorgprofessionals
• Onderzoek
Maar:
Wat zijn uw ervaringen?
Heeft u ideeën of suggesties?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards