C. Resultaatgebieden

advertisement
Functiebeschrijving
Titel van de functie: Diensthoofd Openbaar Domein
Afdeling: Technische Diensten
Dienst: Openbare Werken
Functionele loopbaan: A1a-A3
Naam van de titularis:
Datum: oktober 2013
A. Doel van de functie
De beleidsorganen van de gemeente adviseren inzake de uitvoering van de voor het algemeen
belang noodzakelijke openbare werken en een correcte dienstverlening leveren aan de burgers zodat
zij het openbaar domein en de nutsvoorzieningen maximaal kunnen benutten.
De opvolging en controle van de projecten voor Openbare Werken.
B. Plaats in de organisatie
Geeft leiding aan de administratie Openbare Werken/ Verkeer/Patrimonium en aan de toezichter
van de Openbare Werken. Het diensthoofd Openbaar Domein rapporteert aan het Afdelingshoofd
Technische Diensten.
Het diensthoofd Openbaar Domein werkt nauw samen met het diensthoofd Openbare Werken.
C. Resultaatgebieden
1. PLANNING EN ORGANISATIE
Plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de dagelijkse werkzaamheden van de
dienst Openbare Werken teneinde deze werkzaamheden efficiënt en effectief te laten verlopen
Voorbeelden van activiteiten:
- Opzetten van intern werkoverleg met de personeelsleden van de dienst Openbare Werken en
hun werkzaamheden opvolgen;
- Opzetten van een efficiënt middelenbeheer in functie van de goede werking van de diensten en
een goede dienstverlening aan de burger;
- …
2. CONTROLE, TOEZICHT EN ONDERSTEUNING
Toezicht houden op de gevolgde procedures en de termijnen voor aflevering van administratieve
stukken teneinde een correcte en snelle dienstverlening te waarborgen.
Voorbeelden van activiteiten:
- opvolgen van wet- en regelgeving;
- controlemechanismen uitwerken voor de naleving van de te volgen procedures en zo nodig
bijsturen;
- bijwonen en opvolgen van werfvergaderingen;
- coördinatie nutsmaatschappijen;
1
-
…
3. INFORMATIE EN ADVIES
Begeleiding van de langswoners bij riolerings- en wegenwerken – optreden als
afkoppelingsadviseur, teneinde een correcte interpretatie en uitvoering van de reglementen door de
langseigenaars te bekomen.
Voorbeelden van activiteiten:
- langswoners helpen bij het invullen van de formulieren betreffende de scheiding van het
rioolstelsel;
- plaatsbezoeken en adviseren van afkoppelingsvoorstel;
- organiseren van infovergaderingen;
- adviseren van eigenaars en bestuur over de diverse aspecten van de werf;
-…
4. DOSSIERBEHEER
Technisch behandelen en adviseren van dossiers over vragen en klachten van het bestuur en
particulieren over diverse inrichtingen van het openbaar domein teneinde een correcte beslissing
van het bestuur voor te bereiden.
Voorbeelden van activiteiten :
- Op basis van plaatsbezoek en onderzoek van plannen en documenten, een advies
voor oplossing formuleren aan het bestuur van diverse gestelde problemen;
- Op vraag van het bestuur diverse technische problemen onderzoeken en een
oplossing voorstellen en raming opmaken;
-…
5. AUTOCAD TEKENEN
Voorbeelden van activiteiten:
- Importeren data, conversies uitvoeren, analyses doen in het GIS
- Bestaande AutoCad tekeningen bewerken
-Beperkt uittekenen van eigen projecten
6. COMMUNICATIE
Voorlichten en informeren van de bevolking over het gevoerde beleid, genomen beslissingen en
dienstverlening opdat de burger correct en tijdig wordt geïnformeerd over de zaken die hem
aanbelangen.
Voorbeelden van activiteiten:
 schrijven van artikels voor het gemeentelijke informatieblad, de gemeentelijke website in
verband met materies die de dienst aanbelangen;
 het geven van schriftelijke of mondelinge toelichtingen aan de burgers;
 …
7. BELEIDSONDERSTEUNING
ADVIESVERLENING
Het leveren van technische ondersteuning en voorbereidend werk voor het beleid teneinde de
nodige informatie aan te reiken voor de budgettering, beleidsplan, visievorming, enz…
Voorbeelden van activiteiten:
- Formuleren van adviezen aan het bestuur betreffende het Openbaar Domein en coördineren van
de adviesverlening van de personeelsleden aan het bestuur;
2
-
Besprekingen in werkgroepen ter realisatie van het meerjarenbeleidsplan en het uitwerken van
voorstellen aan het bestuur;
…
DOSSIERBEHEER
Het organiseren, voorbereiden en begeleiden van de opvolging van riolerings- en wegenwerken
teneinde de objectieven van het project en van het bestuur te kunnen realiseren.
- Samenstellen studiedossiers en begeleiden van het ontwerptraject, opmaak en controle van de
aanbestedingsdossiers voor aanstellen ontwerpers en aannemers;
- Begeleiden, controle en toezicht tijdens de werffase en de administratieve afhandeling;
- Opmaak en controle van de aanbestedingsdossiers voor aanstellen ontwerpers, aannemers en
leveranciers;
- …
8. STUREN EN LEIDING GEVEN
Sturen en motiveren van medewerkers teneinde te komen tot optimale prestaties, betrokkenheid en
verdere ontwikkeling
Voorbeelden van activiteiten:
- functionerings- en evaluatiegesprekken voeren met medewerkers;
- aanreiken van voorstellen tot verbetering van de eigen werking of de werking van de dienst in het
algemeen;
- studiedagen in verband met wetgeving bijwonen en deze informatie doorgeven aan de dienst en
het bestuur;
- …
D. Vereiste profiel voor de functie
1. TECHNISCHE COMPETENTIES





Kennis van het gemeentedecreet
Kennis van de wetgeving op de overheidsopdrachten
Kennis van de wetgeving op de wegen en de waterlopen
Kennis van de meest courante informaticatoepassingen, met inbegrip van AutoCad
Kunnen werken met de geëigende wetgeving, typebestekken, enz.
2. GEDRAGSCOMPETENTIES
Betrouwbaarheid
Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling,
correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit
en milieuzorg, …). Afspraken nakomen en zijn/haar verantwoordelijkheid opnemen
Niveau 3: Schept randvoorwaarden zodat de deontologische code in de praktijk kan worden
gebracht
Klantgerichtheid
Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de behoeften van de verschillende soorten
klanten (interne en externe) onderkennen en er adequaat op reageren
Niveau 3: Optimaliseert, binnen de mogelijkheden van de eigen functie, acties om de
dienstverlening aan klanten te optimaliseren
3
Doelgerichte mondelinge communicatie
Ideeën en meningen in een begrijpelijke taal duidelijk maken aan anderen en deze laten gelden,
ondersteund door een passende lichaamstaal. Taal en terminologie aanpassen aan de toehoorders,
met respect voor de opvattingen van anderen
Niveau 4: Communiceert vlot met verschillende doelgroepen en kan t.a.v. hen een standpunt
innemen ook bij sociale en emotionele druk.
Samenwerken
Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat op niveau van een team, dienst of de organisatie, ook
wanneer er geen rechtstreeks eigen belang is
Niveau 3: Stimuleert de samenwerking binnen de eigen dienst
Voortdurend verbeteren
Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de entiteit, door de
bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen
Niveau 3: Leert over andere vakgebieden, methodes en technieken en werkt actief mee aan het
verbeteren van de werking van de dienst
Coachend leiderschap
Medewerkers ondersteunen bij het behalen van goede resultaten en het groeien in een functie door
hen te helpen bij het ontwikkelen van hun vermogen om zelfstandig problemen op te lossen
Niveau 3: motiveert en creëert open dialoog conform taakrijpheid van de medewerker
Plannen en organiseren
Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen, acties, tijd en middelen aangeven om deze te
bereiken
Niveau 3: Stelt prioriteiten en coördineert projecten binnen de dienst
Flexibiliteit
Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl aanpassen teneinde een gesteld
doel te bereiken
Niveau 3: Past zijn/haar gedrag aan om de gestelde doelstellingen beter (sneller, efficiënter,…) te
bereiken
Probleemoplossend vermogen
In staat zijn problemen te herkennen, te zoeken naar mogelijke oorzaken en haalbare oplossingen
voor te stellen
Niveau 4: Maakt duidelijke analyses en ondersteunt anderen bij het oplossen van complexe
problemen
Resultaatgericht leiderschap
Richting en sturing geven aan een groep, samenwerkingsverbanden tot stand brengen en deze
handhaven om het beoogde doel te bereiken
Niveau 3: Geeft richting op het niveau van processen en structuren
FB-dh_OD.doc
4
5
Download