Het Ministerie van Economische Ontwikkeling van het land Curacao

advertisement
Het Ministerie van Economische Ontwikkeling van het land Curacao heeft ten doel, mede richting geven aan
duurzame economische ontwikkeling ter realisering van een hoger welvaartspeil voor de maatschappij van
Curaçao en wil daarnaast een sterke economische positie door zowel concurrerend, competitief als
hoogwaardige productie te stimuleren. Het ministerie wil dit realiseren door optimale dienstverlening en het
werken aan economische structuurversterking ter verbetering van het investeringsklimaat en het effectief
inspelen op maatschappelijke en internationale ontwikkelingen.
Het Ministerie is op zoek naar dynamische medewerkers ter versterking van de verschillende organisatie
eenheden, zijnde de Beleidsorganisatie (BO), en de uitvoerende organisaties te weten: Sector Ondernemen,
Sector Economische Ontwikkeling en Innovatie (EO&I) en Sector Buitenlandse Economische Samenwerking
(BES).
HetMinisterieisopzoeknaar7geschiktekandidaten voordevolgende functies:
• 1x BELEIDSMEDEWERKER-A voor de sector BES(schaal 11)
Als beleidsmedewerker A draagt u bij aan de beleidsontwikkeling van de eenheid ten aanzien van
Economische Diplomatie en Buitenlands Economische Beleid. U levert een inhoudelijke bijdrage aan
programma’s,projecten
en/of
secretariatenm.b.t.
een
smal(le),meeringekaderd(e)en/of
afgerond(e)aandachtsterreinenen/of beleidsonderwerpen. Ook brengt u adviezenuit voor de betreffende
sector directeur. U werkt mee aan het verrichten van onderzoeken en analysewerkzaamheden. U draagt bij
aan de beleidsontwikkeling en u adviseert hierover. Uw coördinatie- en uitvoeringscapaciteit spelen een
belangrijke rol in het behalen van uw targets. U onderhoud een relevant in-en extern relatienetwerk.
PROFIEL
U heeft een voltooide relevante academische opleiding (International Business of International Economics)
aangevuld met 3 ervaringsjaren. U bent vaardig in het opstellen van deelbeleidsvoorstellen en –plannen. U
heeft kennis van projectmanagement. U heeft inzicht in politieke en bestuurlijke verhoudingen. Het mede
kunnen opstellen van beleid op Buitenlands Economisch gebied. U beschikt over vaardigheid in het vertalen
van economische aangelegenheden in beleidsrapportages en presentaties. U beschikt verder over goede
communicatieve vaardigheden zowel in geschrift en modeling. U beheerst optimaal, in woord en geschrift,
het Nederlandse, Papiamentu, Engels en Spaanse taal.
•
3xBELEIDSMEDEWERKER-B voor de sectoren Ondernemen, BES en EO &I (schaal 12)
U draagt bij als Beleidsmedewerker B aan de beleidsontwikkelingvande eenheid. U verricht zelfstandig
onderzoeken- en analysewerkzaamheden. Tevens levert u zelfstandig een economische en inhoudelijke
bijdrage aan de totstandkoming vanprogramma’s en projecten dan niet middelssecretariaten of
multidisciplinaire team(s)opeenbreed beleidsterrein,diediversvan inhoud enstructuur kunnenzijn op het
economisch gebied. U brengt economische adviezen uit opeenbreedbeleidsterrein,minder ingekaderddan
wel beleidsonderwerpendie diversvan inhoud en structuur kunnenzijn. Als coördinator of medewerker
brengt u voorstel tot beleidsvernieuwingen tot stand en u verricht en coördineert zelfstandig
beleidsonderzoeken en analyses op sociaaleconomisch en financieel gebied.
U stelt concept notities op en stelt toelichtingen op beleidsplannen op. U voert prijscalculaties en
trendanalyses uit voor diverse sectoren en legt verbanden tussen de resultaten. U draagt zorg voor een
optimale coördinatie van de uitvoering van projecten en/of programma’s. U initieert, begeleid, monitort en
coördineert o.a. sociaaleconomische projecten. U organiseert diverse forums, workshops, conferenties op
sociaaleconomisch gebied zowel voor lokale stakeholders als ook regionale en internationale spelers. Verder
neemt u deel aan diverse (internationale) conferenties en workshops, commissies, werk -en projectgroepen
op sociaal en financieel economische terrein.
PROFIEL
U heeft een relevante academischeopleidingafgerond in (Bedrijfs/Algemene)Economie of Internationale
Economie. Uheeft minimaal 3 jaar relevante werkervaring. U heeft kennis van en ervaring met het
toegewezenwerkterrein. U hebt vaardigheid in het opstellen van deelbeleidsvoorstellen en –plannen en het
toetsen van beleidsvoorstellen op beleidsmatig niveau. U heeft kennis en werkervaring opgedaan in
projectmanagement. U bent vaardig in het opstellen van beleidsondersteunende rapportages. Een gevoel
voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en interesse in maatschappelijke vraagstukken is een pre. U beschikt
verder over goede communicatieve vaardigheden en over overtuigingskracht. Optimale beheersing in woord
en geschrift van het Nederlandse, Papiamentu, Engels en Spaanse taal.
•
3x BELEIDSMEDEWERKER-C voor de sectoren EO &I, BES en BO (schaal 13)
Beleidsmedewerker C is belast met het zelfstandig ontwikkelen van multidisciplinair beleid, waarbijde
beleidsvormingmeerfundamentele
beleidswijzigingenomvat.
Draagt
zorg
voor
een
inhoudelijkebijdrageaanprogramma's,projectenen/ofsecretariatenopmultidisciplinaire
aandachtsterreinenmetgroteimpact.
Brengt
zelfstandig
adviezen
uit
op
multidisciplinair
aandachtsgebieden.Als coördinator brengt u o.a. complexe beleidsvernieuwingen tot stand. U verricht
en/of begeleidt zelfstandig strategische en omvangrijke onderzoeks- en analyse werkzaamheden. Stelt
zelfstandig (beleids) notities, adviezen en plannen op voor de eenheid. Het behandelen van macroeconomische vraagstukken met betrekking tot financiële en sociaaleconomische ontwikkelingen op
diverse beleidsterreinen, behoren tot uw primaire taken. U initieert, begeleidt, monitort en coördineert o.a.
sociaaleconomische projecten. U organiseert zelfstandig diverse forums, workshops, conferenties op
sociaaleconomisch gebied zowel voor lokale stakeholders als regionale en internationale spelers. Verder
neemt u deel aan diverse (internationale) en interministeriële conferenties en workshops, commissies,
werk- en projectgroepen op sociaal en financieel economische terrein.
PROFIEL
U heeft een relevante voltooide academische opleiding in de Algemene Economie of Econometrie of
Bedrijfseconomie, aangevuld met 5 ervaringsjaren. U heeftrelevante kennis en werkervaring opgedaan op het
toegewezenwerkterrein en de relevante omgeving. U bent eveneens vaardig in het zelfstandig opstellen,
uitdragen en verdedigen van (nieuwe) beleidsvoorstellen en –plannen. Vaardigheid in visievorming, het
onderhandelen over strategie en beleidsstandpunten en het bereiken van in- en externe overeenstemming
daarover. U heeft kennis en ervaring opgedaan in het toepassen van onderzoeksmethoden en technieken van
econometrische modellen. U kunt zelfstandig economische aangelegenheden vertalen in beleidsrapportages
en presentaties. U heeft kennis en ervaring opgedaan in projectmanagement.
U beschikt verder over stevige overtuigingskracht en u bent assertief, proactief en beschikt over
leidinggevende capaciteiten. U beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Optimale beheersing in
woord en geschrift van het Nederlandse, Papiamentu, Engels en Spaanse taal.
Het Ministerie van Economische Ontwikkeling biedt u een prettige werkomgeving en de kans om een bijdrage
te leveren aan de economische ontwikkeling van Curaçao.
Voor nadere informatie over de functie, kunt u de functiebeschrijvingen raadplegen op www.gobiernu.cw.of
contact opnemen met de Ministerie van Economische Ontwikkeling op telefoonnummer 462-1444 tst152. U
kunt uw sollicitatiebrief en CV uiterlijk 25maart 2015mailenaan: [email protected] t.a.v. de wervingen selectiecommissie.
Download