Sociale kanstrajecten jongeren (SKJ)

advertisement
Sociale kanstrajecten jongeren
(SKJ) in Caribisch Nederland
Van SVP naar SKJ
De Nederlandse Antillen
kenden sinds 2006 de Sociale
Vormingsplicht voor jongeren van
16 tot 25 jaar. Deze SVP wordt in
Caribisch Nederland voortgezet in
de vorm van niet-verplichte Sociale
Kanstrajecten Jongeren (SKJ) voor
jongeren van 18 tot 25 jaar.
De leeftijdsgrens is gewijzigd
omdat, net als in het Europese deel
van Nederland, jongeren op de
eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en
Saba tot 16 jaar leerplichtig zijn en
aansluitend, als zij nog niet in het
bezit zijn van een startkwalificatie
voor de arbeidsmarkt, vallen onder
de kwalificatieplicht.
Een startkwalificatie is minimaal
een mbo-2 diploma of een havo
diploma.
06.0
Sociale kanstrajecten
jongeren (SKJ) in
Caribisch Nederland
Jongeren van 18 tot 25 jaar die:
NED
•
•
•
•
zonder geldige reden al meer dan een maand geen onderwijs meer volgen,
niet meer als onderwijsdeelnemer ingeschreven staan,
geen betaald werk verrichten en
geen kwalificatie op het niveau mbo 1 hebben behaald,
worden aangemerkt als voortijdige schoolverlaters. Als zij niet kunnen worden
doorverwezen naar het reguliere onderwijs of de arbeidsmarkt, zullen deze
jongeren door het Openbaar Lichaam worden gestimuleerd deel te nemen aan een
SKJ-traject. Het eilandbestuur ontvangt hiervoor een bijzondere uitkering. Doel
hiervan is dat de desbetreffende jongeren alsnog in staat worden gesteld om een
startkwalificatie te behalen of, als dat niet mogelijk is, passend werk te vinden.
Wie controleert de kwaliteit van een SKJ-traject? En leidt dit tot
een diploma?
De Onderwijsinspectie draagt zorg voor het toezicht op de kwaliteit van de SKJ.
Het traject wordt afgesloten met een certificaat of diploma als alle afgesproken modules
met succes zijn afgerond.
Wat houdt een SKJ-traject in?
Voor de Sociale Kanstrajecten Jongeren gelden eisen die niet direct op
kwalificering zijn gericht. Het gaat om maatwerk gericht op het verwerven/
versterken van bijvoorbeeld de basisvaardigheden en de sociale redzaamheid. Dit
moet zo mogelijk leiden tot instroom in het reguliere onderwijs.
Deelname aan een sociaal kanstraject wordt mogelijk gemaakt door de toekenning van
een kanstraject toelage van $ 188 per maand (een bedrag gelijk aan dat van studiefinanciering)
voor bijvoorbeeld kleding, transport en ziektekostenverzekering. Eventueel is ook een
tegemoetkoming mogelijk in de kosten van kinderopvang van $ 140 per kind per maand.
Jongeren die vóór 1 januari 2011 al zijn gestart met een traject, ontvangen tot het
einde van hun traject nog de toelage en de tegemoetkoming kinderopvang conform
de oude SVP-regeling.
Hoe verlopen aanmelding en plaatsing in een SKJ-traject?
Een jongere die voor deelname aan een SKJ-traject in aanmerking komt, wordt
onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Lichaam aangemeld bij het
eilandelijke projectbureau SKJ. Jongeren kunnen ook zichzelf aanmelden. Het
projectbureau is ervoor verantwoordelijk dat de jongere wordt uitgenodigd voor
een educatieve intake en dat de nodige (persoons)gegevens worden vastgelegd in
een deelnemersregister. De uitvoering vindt plaats bij de uitvoeringsorganisatie
SKJ. Deze stelt hiertoe een raamplan op (onder meer over scholingsdoelen,
onderwijsmodules en stage- of praktijkplaatsen; voorzien van een begroting).
In een overeenkomst met de jongere wordt vastgelegd wat het sociale kanstraject
in zijn (of haar) geval inhoudt. Als een jongere zich niet aan de gemaakte afspraken
houdt, kan zijn kanstraject toelage worden ingetrokken. Het kanstraject duurt
minstens zes maanden en ten hoogste twee jaar (met de mogelijkheid eenmalig
nog een half jaar verlenging aan te vragen).
Deze folder maakt deel uit van de onderstaande serie:
01.0
02.0
03.0
03.1
04.0
04.1
04.2
05.0
05.1
06.0
07.0
08.0
Het onderwijssysteem van Caribisch Nederland
Leerplichtwet BES
Wet primair onderwijs BES
Wet primair onderwijs BES
Wet voortgezet onderwijs BES
Wet voortgezet onderwijs BES
Wet voortgezet onderwijs BES
Wet educatie en beroepsonderwijs BES (WEB BES)
Wet educatie en beroepsonderwijs BES (WEB BES)
Sociale kanstrajecten jongeren in Caribisch Nederland
Arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel
Schoolvakanties in Caribisch Nederland
Verklaring van de doelgroepsymbolen op de cover:
Schoolbestuur
Schoolleiding
Leerkracht / Docent
Eilandsbestuur
Deze brochure is een uitgave van:
Rijksdienst Caribisch Nederland, afdeling OCW
Voor meer informatie kunt u terecht
op onze website:
www.rijksdienstcn.com
Download