Integriteitstoezicht in de BES door De Nederlandsche Bank (DNB)

advertisement
Integriteitstoezicht BES
door De Nederlandsche Bank (DNB)
BES Seminar, Curaçao
30 maart 2010
Mr M.Y. Ridderikhof (Marijn)
DNB - Toezicht - Expertisecentrum Integriteit
Inhoud
• Integriteits- en AML/CFT-toezicht
• Missie, randvoorwaarden / uitgangspunten en
• Toezichtsstrategie
• Integere en beheerste bedrijfsvoering
• ‘Risk based approach’
• Onderzoeken
• AML/CFT vereisten
• Handhavingsbeleid
Integriteitstoezicht DNB
• Integriteitstoezicht in brede zin op grond van:
- Wet toezicht bank en kredietwezen BES (‘Wtbk BES’)
- Wet toezicht Trustwezen BES (‘Wtt BES’) en
- Wet toezicht Verzekeringsbedrijf BES (‘Wtv BES’)
• Instellingen onder integriteitstoezicht DNB:
- banken
- levensverzekeraars
- trustkantoren
- geldtransactiekantoren
• Integriteitsrisico’s: witwassen, terrorismefinanciering / proliferatie
financiering, fraude, benadeling derden, voorwetenschap en overige
integriteitsrisico’s
AML/CFT-toezicht DNB
• AML/CFT-toezicht door DNB op grond van:
- Wet Identificatie bij Dienstverlening BES (‘Wid BES’)
- Wet Melding Ongebruikelijke Transacties BES (‘Wet MOT BES’)
• Instellingen onder AML/CFT-toezicht van DNB:
- banken
- levensverzekeraars
- trustkantoren
- geldtransactiekantoren
- casino’s
- creditcardmaatschappijen
Missie DNB (overgangsperiode)
• Instellingen zijn bekend met de integriteits- en AML/CFTregelgeving
• Instellingen hebben zicht op inherente integriteitsrisico’s (met name
betreffende witwassen/TF)
• Organisatie en beheersingskader (beleid, procedures en
maatregelen) zijn door de instellingen opgezet en geïmplementeerd
• Effectief integriteitstoezicht is door DNB opgezet, gericht op
voorlichting en correctie.
Randvoorwaarden / uitgangspunten
• Inpassing in breder integriteitstoezicht (banken, levensverzekeraars,
trust- en geldtransactiekantoren)
• Inzicht in toetredingsissues (vrijstellingen en daaraan gekoppelde
toezichtsrelaties)
• Inzet evenredig aan schaalgrootte van de instellingen en de risico’s
• Effectieve meldverhouding van de instelling met FIU NL en
samenwerking DNB – FIU NL
• Relatie met BNA
• Relatie met de instellingen (al voorafgaande aan 10/10/10)
Toezichtsstrategie
• DNB presenteert zich als de nieuwe toezichthouder en geeft
voorlichting aan de instellingen betreffende het hernieuwde kader
voor de BES
• DNB vormt zich een volledig beeld van:
- de sectoren
- de organisatie, opzet, bestaan en werking van AML/CFTbeheersingskader van de instellingen
• DNB bouwt de relatie met BNA verder uit
• DNB bouwt nadere kennis op van lokale omstandigheden
Organisatie
• Toezicht vanuit bestaande fysieke organisatie DNB
(geen vaste aanwezigheid op BES)
• Toezichtsbezoeken aantal malen per jaar
Wettelijke eisen integriteit
• Wtbk, Wtt en Wtv: integere en beheerste bedrijfsvoering
[regelgeving nog in ontwikkeling]:
- procedures en maatregelen
- voorkomen belangenverstrengeling
- omgang met incidenten
- screening werknemers
- cliëntacceptatie
‘Risk based approach’ (RBA)
• Geen universeel geaccepteerde RBA-methodologie.
Echter, een RBA bevat ten minste:
- integrale risk assessment (elke activiteit/business line)
- specifieke risicoanalyse van iedere cliënt/product combinatie
- categorisering ML/TF risico’s
- adequate maatregelen ter voorkoming ML/TF
- maatregelen moeten equivalent zijn aan risico profiel
(hogere risico’s vereisen meer maatregelen)
- organiseren van kwalitatief goede oordeelsvorming
- regelmatige update
Onderzoeken integriteitstoezicht
• Globaal richt een onderzoek zich op vaststellen van opzet, bestaan
en werking van beheersingskader integriteit (AML/CFT).
Aandacht voor:
- doelstellingen en strategie van de instelling
- formuleren en implementeren beleidsuitgangspunten en -normen
- risicoanalyse en indeling van cliënten in risicogroepen
- opgestelde procedures en genomen maatregelen
- toetsing, beoordeling en bijstelling beleid, maatregelen en
procedures
Wettelijke eisen AML/CFT: Wid (1)
• Art. 2: identificatie vereisten
- identificatie van alle cliënten
- identificatie van uiteindelijk belanghebbende(n)
- doel en aard van de zakelijke relatie vaststellen
- inzicht in eigendoms- en zeggenschapsstructuur cliënt (bij
rechtspersoon)
- verscherpt cliëntenonderzoek o.g.v. nadere Regeling (bijvoorbeeld
PEP’s)
• Art. 3: identificatie d.m.v. bepaalde documenten
Wettelijke eisen AML/CFT: Wid (2)
• Art. 5: tijdstip identificatie
- vaststellen identiteit cliënt voor dienstverlening
• Art. 5a: ‘ongoing due diligence’
- voortdurende controle op relatie en uit te voeren transacties
- om te verzekeren dat deze overeenkomen met kennis die instelling
heeft van de cliënt en zijn risicoprofiel
• Art. 6 en 7: bewaren cliëntgegevens
- voor in ieder geval 5 jaar
• Art. 8: geen dienstverlening zonder identificatie
Wettelijke eisen AML/CFT: Wet MOT
• Art. 10: meldplicht
- (voorgenomen) ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld
aan FIU NL
• Art. 11 en de Besluiten Indicatoren ongebruikelijke transacties BES:
- objectieve indicatoren ter beoordeling ongebruikelijke karakter
- bewaarplicht relevante gegevens (5 jaar)
• Art. 15a : training/opleiding medewerkers
- werknemers moeten bekend zijn met Wet MOT en moeten
ongebruikelijke transacties kunnen herkennen
Handhavingsbeleid
• Art. 8b Wid BES en art. 24 Wet MOT BES: mogelijkheid opleggen
van een geldboete
• Art. 23 Wet MOT BES:
mogelijkheid geven van een aanwijzing
• Bij constatering niet-naleving:
in principe correctie door voorlichting en normoverdragend gesprek
(naar mate de schending grover is wordt toepassing sancties
duidelijk wel overwogen)
Contactgegevens en
informatiebronnen
website: www.dnb.nl
email: [email protected]
Download