Secretaris Promotie

advertisement
Beste JD’er,
In dit document vind je een overzicht van de negen functies die op het Zomercongres in Arnhem
vacant komen te staan. Voor elk van deze functies is een profiel opgesteld. Via deze profielen willen
wij je informeren over wat binnen deze bestuursfuncties zoal je taken en verantwoordelijkheden zijn.
Daarnaast vind je per functie een overzicht van welke vaardigheden van pas komen bij het vervullen
van deze.
De taakverdeling per functie is vooral bedoeld als leidraad en zijn gebaseerd op de ervaringen en
taakverdelingen van eerdere bestuursjaren. Als nieuw Landelijk Bestuur krijg je uiteraard de
mogelijkheid om de specifieke taken onderling te verdelen. Ook de geformuleerd competenties zijn
slechts richtlijnen. Een bestuursjaar is uiteraard een goede gelegenheid om deze juist te ontwikkelen
en te verbeteren!
Per functie vind je ook een overzicht van je dagelijkse werkzaamheden en van de kennis en ervaring
die je opdoet. Door het inhoudelijk bezig zijn met politieke en maatschappelijke thema’s, het opdoen
van organisatorische ervaring en door het aansturen van en samenwerken met anderen, is het
vervullen van een functie in het Landelijk Bestuur van de Jonge Democraten namelijk een uitgelezen
mogelijkheid om je ook persoonlijk te ontwikkelen.
Naast het doorlezen van de functieprofielen, zijn er verschillende andere mogelijkheden om je te
informeren. Zo kun je contact opnemen met de ZoekKant van de Oriëntatiecommissie, die bestaat uit
Milan Assies, Leon Ploegstra, Ingrid van Rijt en Maarten Veld. Zij zijn te bereiken via [email protected] .
Zij kunnen jou op weg helpen met je keuze, informatie geven over wat het LB-schap inhoudt en
fungeren als sparringspartner.
Naast de ZoekKant, bestaat de Oriëntatiecommissie uit een Advieskant. Zij zullen op op een later te
bepalen datum op het Landelijk Bureau gesprekken voeren met LB-kandidaten. Ook geven zij
neutraal advies aan het congres. De Advieskant bestaat uit Thomas Bakker, Ivanka Bloom, Jan-Willem
de Bruin, en Hanna Hekkert en is te bereiken via [email protected] .
Tot slot willen we je graag uitnodigen voor de Interesseavond. Tijdens deze avond zal het huidige
Landelijk Bestuur vertellen over hun functies en over hun ervaringen. Daarnaast zal de
Oriëntatiecommissie aanwezig zijn om alles te vertellen over de procedure. Meer info hierover kun je
vragen aan [email protected].
Voor vragen en/of opmerkingen rondom de procedure kun je contact opnemen met Edwin Kaptein
door te mailen naar [email protected] of door te bellen naar 06 14432858. Wij hopen je zo voldoende
geïnformeerd te hebben en we zien je kandidaatstelling graag tegemoet!
Met vriendelijke groeten,
Het Landelijk Bestuur.
Voorzitter
De Landelijk Voorzitter is de voorzitter van het Landelijk Bestuur en de vereniging. Binnen het
Landelijk Bestuur zorgt de Voorzitter voor de coördinatie en cohesie. Deze taken worden
doorgetrokken naar de vereniging als geheel. Het onderhouden van goed contact met
afdelingsvoorzitter is om deze reden een belangrijke taak voor de Landelijk Voorzitter. Naar buiten
toe is de voorzitter het boegbeeld voor de vereniging, die de vereniging vertegenwoordigt en een
groot deel van de externe contacten onderhoudt.
Op initiatief van de Landelijk Voorzitter zet het Landelijk Bestuur een beleidsplan uit dat uiteindelijk
wordt doorgevoerd met mandaat van het congres. Zij of hij bewaakt zowel de besluitvaardigheid als
de cohesie op niveaus van hoog tot laag binnen de vereniging. Door impulsen te geven, door te
adviseren en door mensen bijeen te brengen en te motiveren vult de Landelijk Voorzitter deze taak
in.
Takenpakket:
 Boegbeeld van de Jonge Democraten; vertegenwoordiger politieke lijn en profilering in de
media.
 Vertegenwoordiger JD in het contact met andere organisaties en politiek Den Haag.
 Wekelijks contact met de Tweede-Kamerfractie van D66
 Spreekt namens de JD op het congres van D66
 Werkbezoeken afleggen bij congressen en activiteiten van andere politieke en
maatschappelijke organisaties.
 Cohesie en coördinatie binnen het landelijk bestuur en de vereniging bewaken
 Initiatief nemen in het opstellen van een beleidsplan voor het bestuursjaar
 Bewaken uitvoeringsproces van het beleidsplan van het Landelijk Bestuur
 Overleg met afdelingsvoorzitters van de vereniging.
 Deelnemer aan het politiek kernoverleg met portefeuillehouders en Landelijk
Bestuursleden
Competentieprofiel:
 Kennis van de Jonge Democraten en haar politieke visie;

Kennis van politieke actualiteit;

Strategisch kunnen denken;

Coördinerend leiderschapsvermogen;

Netwerkvaardigheden;

Vermogen om mensen te inspireren, motiveren en binden;

Kunnen spreken voor een groot publiek;

Goede debat- en discussievaardigheden;

Kwaliteiten in mensen herkennen en naar boven kunnen halen.
Tijdsbesteding:
30-40 uur per week.
Algemeen Secretaris
Als Algemeen Secretaris sta je middenin de vereniging . Je bent primair belast met de interne
communicatie, de organisatie en samen met het ICT-Team beheer je de ICT-infrastructuur. Verder
ben je binnen de JD verantwoordelijk voor de ledenadministratie en ben je vaak het eerste
aanspreekpunt voor nieuwe leden, die jij goed wegwijs weet te maken. Binnen het Landelijk Bestuur
bereid je de vergaderingen voor en zorg je ook dat de notulen, besluit- en actiepunten netjes worden
afgehandeld. Bij de Algemene Ledenvergadering ondersteun je in de inhoudelijke voorbereiding en in
de communicatie. Daarnaast begeleid je de Stem- en Notulencommissie en onderhoud je de
contacten met de Oriëntatiecommissie.
Naast deze vaste taken, is er veel ruimte om de functie helemaal naar eigen inzicht in te vullen! Zo
ondersteun je jouw mede-bestuursleden bij diverse praktische zaken, waardoor jouw takenpakket
divers wordt. Je doet veel ervaring op met werkzaamheden op het vlak van organisatie en beleid en
krijgt daardoor inzicht in deze zaken en leert efficiënt werken. Via jouw contacten met D66, bouw je
binnen deze partij een netwerk op.
Takenpakket:
 Eindverantwoordelijke voor de interne communicatie;

Websitebeheer en het verzenden van nieuwsbrieven;

Voorbereiden Bestuursvergaderingen;

Coördineren proces rondom beleidsplan en bestuursverantwoording (samen met de
Voorzitter);

Contactpersoon voor en ondersteunend aan het ICT Team;

Contactpersoon voor en ondersteunend aan de Oriëntatiecommissie;

Beheer van de ledenadministratie;

Onderhouden van contact met het Landelijk Bureau van D66;

Beheer van het verenigingsarchief.
Competentieprofiel:
 Goede kennis van de vereniging;

Inzicht in de organisatiestructuur, Statuten en het Huishoudelijk Reglement;

In staat om overzicht te houden;

Bereikbaar;

Flexibel;

Goede schrijfvaardigheid;

Stressbestendigheid;

Interesse in communicatieprocessen en organisatiestructuren.
Tijdsbesteding:
25-40 uur per week.
Landelijk Penningmeester
De Landelijk Penningmeester is verantwoordelijk voor het algemene financiële beleid van de
vereniging. Dit gaat van het opstellen van de jaarrekening tot het monitoren van de financiële
uitgaven voor landelijke evenementen en van de afdelingen.
De Landelijk Penningmeester moet sterk in zijn/haar schoenen kunnen staan aangezien iedereen
meer financiële middelen wilt, van afdelingen tot landelijke teams en medebestuursleden. Het is taak
van de Landelijk Penningmeester om te zorgen voor een goede, evenwichtige en duurzame
besteding en verdeling van de financiële middelen.
Takenpakket:
 Waken over de landelijke begroting en realisatie;

Beoordelen van en waken over begrotingen van afdelingen en Landelijke evenementen;

Beoordelen van projectsubsidieaanvragen;

Verwerken van facturen en declaraties;

Het doen van, en/of monitoren van, aankopen en inkopen;

Beheren van de landelijke financiële administratie, uitgevoerd door D66;

Beheren van de kas- en bankdeposito's, alsmede de bijbehorende bankpassen, JD-muntjes
en betaalautomaat;

Onderhouden van contact met de Kascommissie, accountant en D66 als administrateur en
leverancier, de Vrienden van de JD en de bank;

Onderhouden van contact met en ondersteunen van de afdelingspenningmeesters;

Het maken van financiële rapportages voor het Landelijk Bestuur, de Kascommissie, de ALV,
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de accountant;

Het aanvragen van de subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken;

Het aanvragen van de bestuursbeurs bij DUO;

Verantwoordelijk voor het contract met D66 als administrateur en leverancier;

Monitoren en zo nodig opnieuw afsluiten van contracten met derden.
Competentieprofiel:
 Discipline en zorgvuldigheid;

Affiniteit met financiën;

Ervaring met het beheren van financiële administraties;

Vermogen om overzicht te kunnen bewaren;

Stressbestendig;

Goede kennis van de vereniging;

Kennis van fondsenwerving en acquisitie;

Goede computervaardigheden.
Tijdsbesteding:
25-30 uur per week.
Secretaris Politiek
De Secretaris Politiek is verantwoordelijk voor de politieke lijn van de Jonge Democraten. Daarbij
ondersteunt je de Landelijk Voorzitter bij het ontwikkelen en uitdragen van de politieke lijn van de
Jonge Democraten. En is daarnaast verantwoordelijk voor het aansturen van de portefeuillehouders
en werkgroepen en daarmee het stimuleren van de interne politieke discussie. Als Secretaris Politiek
doe je ervaring op met het aansturen van mensen, organiseren van activiteiten en reageren op
politieke discussies.
Takenpakket:

Stimuleren van de politieke en filosofische discussie binnen de vereniging;

Ondersteunen van Portefeuillehouders en werkgroepen;

Voorzitten Politiek Kernoverleg;

Op de hoogte blijven van de nationale politieke agenda;

Bewaker Politiek Programma Jonge Democraten;

Ondersteunen van de Landelijk Voorzitter in het ontwikkelen en uitdragen van de politieke
lijn ;

Onderhouden van contact met Beleidsmedewerkers van de Eerste en Tweede Kamerfracties
van D66;

Verantwoordelijk voor het inhoudelijke programma van het Politiek Inhoudelijk Weekend.
Competentieprofiel:
 Kennis van de standpunten van de Jonge Democraten en van lopende discussies;

Kennis van politieke stromingen en achtergronden;

Uitstekende debat- en discussievaardigheden;

Goede schrijfvaardigheid;

Stressbestendig;

Creatief;

Vermogen om mensen te motiveren en te verbinden.
Tijdsbesteding:
16-25 uur per week.
Secretaris Promotie
De Secretaris Promotie is verantwoordelijk voor de zichtbaarheid en profilering van de Jonge
Democraten in het publiek en onder (potentiële) leden. Daarnaast is de secretaris Promotie
verantwoordelijk voor het werven en activeren van leden, (verkiezings)campagnes, het
zomeroffensief en de bewaking van de huisstijl.
Als Secretaris Promotie ben je continu nieuwe manier aan het verzinnen om de
zichtbaarheid van de Jonge Democraten te vergroten en te verbeteren. Hiermee bewijs je
dat je vernieuwende ideeën hebt, creatief bent en inzetbaar bent bij communicatie- en
promotieprojecten. Daarnaast ontwikkel je ook je organisatorische skills door weekenden
neer te zetten en verantwoordelijk te zijn voor de logistiek van het materiaal binnen de
vereniging. Na een jaar heb je bewezen een goede bestuurder te zijn die niet bang is om op
een andere manier naar iets te kijken.
Takenpakket:
 Ontwikkelen van het voorlichtingsmateriaal;
 Werven en activeren van leden;
 Bewaken van de huisstijl;
 Ondersteunen van afdelingen bij het werven van leden en uitrollen van acties en campagnes.
 Verantwoordelijk voor de organisatie van de introweekenden;
 Organiseren van en ondersteunen bij het zomeroffensief;
 Ontwikkelen en uitvoeren van Landelijke acties en campagnes;
 Het, samen met andere bestuursleden, uitdragen van de politieke lijn;
Competentieprofiel:

Sterke binding met de vereniging;

Creatief;

Het vermogen om mensen te binden en motiveren;

Organisatorische vaardigheden;

Flexibel;



Stressbestendig.
Basiskennis van Adobe Photoshop/Illustrater
Affiniteit met actuele politiek
Tijdsbesteding:
16-25 uur per week.
Secretaris Organisatie
De Secretaris Organisatie is verantwoordelijk voor de planning, coördinatie en organisatie van
landelijke evenementen. Daarnaast overziet de secretaris Organisatie het contact tussen het
Landelijk Bestuur en de afdelingen en houdt het overzicht op de interne organisatie van de
vereniging.
Takenpakket:
 Overzicht houden op en leiding geven aan de landelijk organisatorische teams, in het
bijzonder het Congresteam;

Begeleiding bij de organisatie van verschillende landelijke evenementen;

Aanspreekpunt binnen het Landelijk Bestuur voor algemene verenigingsinterne vragen
en opmerkingen;

Verantwoordelijk voor de (jaar)planning en coördinatie van landelijke evenementen;

Contact onderhouden met en ondersteuning van de tien JD afdelingen;
Competentieprofiel:
 Communicatieve teamspeler;

Sterke leiderschapsvaardigheden;

Vermogen om effectief te delegeren;

Vermogen om mensen te binden en motiveren;

Organisatorische vaardigheden;

Vermogen om overzicht te bewaren;

Goede kennis van de vereniging;

Stressbestendig.
Tijdsbesteding:
5-25 uur per week. Omdat je grotendeels op projectbasis werkt waarbij je toewerkt naar een
landelijk evenement heb je hele rustige periodes en hele drukke periodes.
Secretaris Pers
De Secretaris Pers is verantwoordelijk voor het profileren van de Jonge Democraten. Hierbij ligt de
focus op de media en andere externe relaties en het ontwikkelen en uitvoeren van Landelijke
politieke acties en campagnes. De persvoorlichter vertaalt het politiek programma in het persbeleid
van de Jonge Democraten.
Als persvoorlichter doe je veel ervaring op en bouw je aan je netwerk. Je bewijst je door je plannen,
je acties en je persberichten. Daarmee bewijs je je inzetbaarheid bij PR-campagnes, zowel in de
politiek, het bedrijfsleven als in het bestuur. Je hebt jezelf een jaar lang op de proef gesteld en kan
aantonen dat je op een goede manier een organisatie met meer dan 5000 leden hebt geleid.
Takenpakket:
 Verantwoordelijk voor de profilering van de Jonge Democraten in de brede zin van het
woord;
 Ontwikkelen en uitvoeren van Landelijke politieke acties en campagnes;
 Verantwoordelijk voor het persbeleid van de Jonge Democraten;
 Het, samen met andere bestuursleden, uitdragen van de politieke lijn;
 Ondersteunen van de afdelingen bij het uitdragen van de politieke lijn van de Jonge
Democraten;
 Inhoudelijk ondersteunen van de afdelingen bij de organisatie van lokale campagnes;
 Verantwoordelijk voor de social media van de vereniging.
Competentieprofiel:
 Goede schrijfvaardigheid;
 Stressbestendig;
 Flexibel;
 Goede uitdrukkingsvaardigheid;
 Netwerkvaardigheden;
 Politieke sensitiviteit;
 Kennis van de standpunten van de Jonge Democraten en lopende discussies;
 Kennis van de actuele zaken en het vermogen hierin te prioriteiten te stellen;
 Debat- en discussievaardigheden;
 Strategisch inzicht.
Tijdsbesteding:
16-25 uur per week.
Secretaris Scholing en Vorming
Als Secretaris Scholing en Vorming ben je verantwoordelijk voor het aanbod van cursussen en
trainingen aan het Kader, de leden en geïnteresseerden. Je beheert het trainersbestand, door
contacten te onderhouden met de trainers en door nieuwe trainers te werven en te begeleiden.
Daarnaast ben je voor afdelingen het aanspreekpunt omtrent trainingen. Verder organiseer je de
Kaderdagen en –weekenden en het Debattoernooi.
Takenpakket:
 Beheer van het trainersbestand;

Organisatie van Kaderdagen en –weekenden;

Organisatie JD Debattoernooi;

Inzichtelijk maken trainingsmogelijkheden;

In stand houden en overdragen van de collectieve kennis van de vereniging;

Verhogen van de kennis en vaardigheden van de leden van de Jonge Democraten;

Afdelingen en Teams ondersteunen in het organiseren van trainingen.
Competentieprofiel:
 Coachingsvaardigheden;

Inzicht in trainings- en coachingmogelijkheden;

Vermogen om mensen te binden en motiveren;

Communicatieve teamspeler;

Organisatorische vaardigheden;

Debat- en discussievaardigheden.
Tijdsbesteding:
16-25 uur per week.
Internationaal Secretaris
De Internationaal Secretaris is de vertegenwoordiger van de Jonge Democraten in het buitenland en
vertegenwoordig je de Jonge Democraten op de congressen van de koepelorganisaties LYMEC en
IFLRY. Je onderhoudt het contact met onze zusterorganisaties en ondersteunt afdelingen bij het
organiseren van twinnigs. Ook onderhoudt je contact met de D66 fractie in het Europees Parlement
en organiseer je het jaarlijkse bezoek aan de Europese instellingen. Daarnaast stimuleer je de
organisatie van inhoudelijke studiereizen en trainingen en coördineer je in de organisatie daarvan.
Als Internationaal Secretaris doe je ervaring op met werken in een internationale omgeving en bouw
je een groot netwerk op. Je ontmoet ontzettend veel liberalen uit alle delen van de wereld en doet
kennis op van belangrijke politieke thema’s in andere landen. Op de congressen van LYMEC en IFLRY
doe je bovendien ervaring op met het diplomatieke spel, spreken in het openbaar, en leer je de
standpunten van de JD zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen. Daarnaast doe je nuttige
organisatorische ervaring op door de coördinatie van studiereizen, twinnings en trainingen.
Takenpakket:
 Verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van de Jonge Democraten op activiteiten
in het buitenland;

Contact onderhouden met koepelorganisaties LYMEC en IFLRY en onze
zusterorganisaties in het buitenland.

Ondersteunen van afdelingen bij het organiseren van twinnings;

Contact onderhouden met het Bureau Internationaal van D66;

Opzetten en ondersteunen van projectgerichte internationale teams;

Opzetten en coördineren van internationale studiereizen en trainingen;

Organiseren van activiteiten rondom internationale thema's binnen en buiten de JD;

Verantwoordelijk voor het mede-ontwikkelen en uitdragen van de politieke lijn op
internationale thema's;
Competentieprofiel:
 Uitstekende talenkennis (tenminste uitstekende beheersing van het Engels: lezen,
spreken, schrijven);

Politiek en cultureel sensitief;

Kennis van internationale en Europese politiek;

Kennis van de standpunten van de Jonge Democraten en lopende discussies;

Representatief en in het bezit van netwerkvaardigheden;

Ervaring met het aansturen van teams;

Kennis van fondsenwerving;

Goede debat- en discussievaardigheden.
Tijdsbesteding:
20−30 uur per week.
Download