krachtlijnen van het beleidsprogramma 2007 - 2012

advertisement
VEDA KRACHTLIJNEN VAN HET BELEIDSPROGRAMMA 2007 - 2012
> Mobiliteit
1.1. Algemeen
De centra van De Panne en Adinkerke moeten in de mate van het mogelijke verkeersluw
gemaakt worden, waarbij de veiligheid en het comfort van de zwakke weggebruikers prioritair
zijn. In het bijzonder in de woonwijken worden hiervoor de nodige maatregelen getroffen.
Vaststelling Vrije Democraten:
In de laatste 12 jaar werd er geen enkele actie ondernomen om de gemeente verkeersluw te
maken. Met de veiligheid van de zwakke weggebruiker werd helemaal geen rekening
gehouden. Bewijs hiervan werd geleverd bij de vernieuwde Doornstraat en Moeresteenweg
waar het comfort van de voetganger gehypothekeerd wordt door voetpaden van 80cm breed.
Of de leegloop van de Plopsaparking, die via het hek in de Zwartenhoekstraat gebeurt, en
waardoor file vorming ontstaat in de Langeleedstraat, Smekaertstraat en Dorpstraat en zo de
inwoners van de wijk De Mikke en de Kasteelwijk van de buitenwereld afsluit.
In het kader van het verkeerscirculatieplan worden oplossingen gezocht voor de
verkeerscongestie die veroorzaakt wordt door het zowel het doorgaand als het
bestemmingsverkeer. Specifiek voor de toegang tot Plopsaland zoekt VEDA een gepaste,
milieuvriendelijke oplossing voor ontlasting van de Adinkerkse dorpskern.
Vaststelling van de Vrije Democraten.
Op het kabinet van Minister Peeters is er geen enkel dossier bekend waar ons
gemeentebestuur het probleem aankaart of oplossingen aanreikt om het probleem op te
lossen. In het onlangs gehouden VRT debat vond onze Burgemeester dit zelfs een
onoplosbaar probleem. Na 12 jaar suggereren dat een oplossing op komst is, vindt iedereen
hypocriet.
1.2. Openbaar vervoer
VEDA zal blijven pleiten :

voor de doortrekking van de A 19 tussen Ieper en Veurne

voor doortrekking van de spoor- of tramlijn naar Duinkerke

voor uitbreiding en verbetering van de uurregeling van de spoorverbindingen met
Brussel/Gent

voor nieuwe busverbindingen tussen Adinkerke (Veld) en De Panne evenals tussen
Adinkerke (Veld) en Veurne (kliniek) / Houtem / Bulskamp

voor het opdrijven van het aantal opstapplaatsen in De Panne centrum
Vaststelling Vrije Democraten.


Doortrekking A19: Als De Panne toch dichtslibt, zou men beter andere prioriteiten
stellen. Veel gemeentelijk pleitwerk zal er niet aan te pas komen want Minister
President Leterme heeft het dossier naar zich toe getrokken.
Doortrekking van spoor of tram naar Duinkerke.
Van doortrekking spoor is er al lang geen sprake meer. SNCF is daar radicaal tegen.
Dan maar de tramlijn propageren, spijtig dat de gemeente in deze materie niets te
vertellen heeft.


Uurregeling spoorverbindingen.
Om het uur komt er een trein aan en vertrekt er een trein uit Adinkerke. In de
piekperioden ‘s morgens en ‘s avonds wordt het aanbod verdubbeld. In de
zomermaanden worden er nieuwe geclimatiseerde dubbeldekstreinen ingelegd. Hoe
die uurregeling nog moet verbeterd worden is voor ons een open vraag? Beter ware
te streven naar comfortabeler geclimatiseerd materieel wat de reistijd veel
aangenamer zou kunnen maken.
Nieuwe busverbindingen tussen Adinkerke en De Panne. En nieuwe opstapplaatsen.
Men vergeet erbij te vertellen dat deze verbindingen en stopplaatsen in de huidige
legislatuur zijn weggevallen. Beter ware te verklaren dat de huidige meerderheid er
alles zal aan doen om de verziekte relaties met de directie van De Lijn te herstellen
zodat er terug over mobiliteit kan gesproken worden.
1.3. Fietsververkeer
De aanleg van nieuwe fietspaden zal gestimuleerd worden, in de mate van het mogelijke in
een aparte fietsbedding, zoniet in kleurasfalt of afgescheiden door een demarcatielijn.
Volgende projecten van nieuwe fietspaden liggen ter studie : Stationsstraat Adinkerke (van
overweg tot brug), langs de Zeedijk, tussen rotonde Esplanade en Kasteelstraat, tussen
Koninklijke Baan en Kinonlaan, tussen De Panne en Veurne, rond de Houtsaegerduinen, in
de Duinhoekstraat, de Noordhoekstraat, de Duinkerkelaan en de Nieuwpoortlaan.
Vaststelling Vrije Democraten.
Vele opgesomde dossiers bestaan zelfs niet. Beter ware te verklaren dat op de bestaande
dossiers het dik pak stof zal verwijderd worden.
Enkele voorbeelden: Ons voorstel om de fietsers van de Stationstraat met een doorsteek via
de grintweg naar de Heldenwijk, Mikke via de Dorpstraat naar de voetgangersbrug te
loodsen, werd nooit onderzocht.
En dan de Duinhoekstraat. Het dossier is 18 jaar oud en we staan nog nergens. Nu het
Vlaams Gewest 100% subsidie voor aanleg van fietspaden voorziet werd er beslist een
nieuw dossier op te maken en, terug van 0 te starten. Komt daar nog bij dat de gemeente de
intentie heeft om indien het fietspaddossier wordt goedgekeurd daar onmiddellijk het
rioleringsdossier aan te koppelen waardoor alles terug op de lange baan wordt geschoven.
1.4. Parkeerproblematiek
- Er moet parkeerruimte gecreëerd worden voor kortparkeerders in het centrum van De
Panne (boven- of ondergronds). Mogelijke locaties : Brouwerstraat (terreinen vroegere
Rijkswacht), onder de nieuwe Zeelaan, onder het Koning Albertplein
- Langparkeerders moeten terecht kunnen : in ondergrondse garages (nieuw : Zeedijk,
Canadezenplein) of in randparkings (actueel : Keesjesdreef, Koningsplein)
Volgende locaties komen in aanmerking voor uitbreiding parkeerruimte (mogelijks in
meerdere lagen onder- en bovengronds) :

Koningsplein

vroegere stelplaats De Lijn

Keesjesdreef
Vaststelling Vrije Democraten.
Volledig in contradictie met de intentie om De Panne verkeersluw te maken.
Parkings onder de Zeelaan? Na 12 jaar slaagt deze meerderheid er niet in om de Zeelaan te
vernieuwen en nu dit beweren is gewoon belachelijk. Parkings onder de Zeelaan zijn
onbetaalbaar en leggen de commerciële activiteiten voor meer dan 1 jaar stil. Ga dit maar
eens uitleggen aan de commercanten van de Zeelaan.
Komt daar nog bij dat er in alle talen gezwegen wordt over de aankoop van de KTA gronden.
Voor de Vrije Democraten een ideale omgeving om betaalbare woningen te realiseren. Voor
VEDA een ideale parking.
1.5. Diverse suggesties
- aanleggen van een parkingroute (mogelijks met vermelding van vrije capaciteit)
- mobilhomes verwijderen van Koningsplein en verwijzen naar de kampeerterreinen
Vaststelling Vrije Democraten
Onverschilligheid troef. Het reglement voor het overnachten van mobilhomes op
Koningsplein werd nog maar in deze legislatuur gewijzigd.
> Ruimtelijke ordening
Kiezen...
2.1. Kwalitatieve inbreiding
Ongeveer 75 % van de oppervlakte van de
gemeente of 1828 ha is natuurgebied,
agrarische zone of is op één of andere wijze beschermd gebied en niet geschikt voor
bebouwing. De enige mogelijkheid om uit te breiden in onze gemeente is inbreiding.
Het woongebied omvat 325 ha of 13,6 % van de oppervlakte van de gemeente en het
woonuitbreidingsgebied 40 ha of 1,7 %
Het ontsluiten van woonuitbreidingsgebieden en het bouwrijp maken van de gronden is een
prioriteit om tegemoet te kunnen komen aan de woonbehoeftes van de eigen bevolking,
waarbij het accent moet gelegd worden op ééngezinswoningen.
VEDA zal verder inbreidingsprojecten stimuleren in die zones die geschikt zijn voor
bebouwing en waar de bebouwde densiteit nu al hoog ligt. Zowel op esthetisch vlak
(architectuur en gebruikte materialen) als op het vlak van het comfort zullen er hoge normen
gehanteerd worden.
Tevens zullen kwalitatieve renovatieprojecten gestimuleerd worden.
Vaststelling Vrije Democraten
De Immobilia en grondverkavelaars zullen dit graag horen. Wij noteren alvast dat er geen
initiatieven worden genomen om sociale woonprojecten te voorzien en dat er geen acties
worden ondernomen om betaalbaar wonen te stimuleren
2.2. Gemeentelijk bouwreglement
Er zal werk gemaakt worden van de opmaak van een nieuw gemeentelijk bouwreglement.
Het bestaande is niet meer van deze tijd, is onvolledig en biedt geen houvast. Het is de
bedoeling meer rechtszekerheid te creëren voor alle belanghebbenden, in casu de
bouwheren, het gemeentebestuur en de gemeentelijke administratie.
Vaststelling Vrije Democraten.
Akkoord
2.3. Optimale bescherming Dumontwijk
We hebben een unieke Dumontwijk die als dorpszicht beschermd is. VEDA streeft er verder
naar om deze wijk in zijn authenticiteit te bewaren en heeft reeds heel wat initiatieven
genomen op dit vlak.
Op 7 juni 2006 heeft de gemeenteraad beslist opdracht te geven tot de opmaak van een
herwaarderingsplan voor de Dumontwijk. Dit moet de eigenaars op termijn toelaten om
subsidies aan te vragen voor renovatie- en onderhoudswerken aan hun woningen. Hierbij is
de gemeente opnieuw bij de pioniers in Vlaanderen om een dergelijk initiatief te nemen. Het
is nuttig te vermelden dat er nu reeds interessante fiscale tegemoetkomingen bestaan bij
renovatie.
Vaststelling Vrije Democraten.
De verdeeldheid in de meerderheid was dermate groot dat we ook in dit dossier vele jaren
verloren hebben. Meer detail hierover vind je in de Bliedemaker. Uiteindelijk werd onder druk
van de oppositie het punt terug op de agenda geplaatst met bovengekend resultaat.
> Openbare werken & infrastructuur
Kiezen...
3.1. Containerpark
Overeenkomstig het structuurplan is er in
Adinkerke (nabij de loodsen technische dienst
in de Zwartenhoekstraat) een zone voorzien voor gehele of gedeeltelijke ontdubbeling van
het containerpark.
Vaststelling Vrije Democraten
In het kader van de Diftar ophaling werd dit punt reeds meermaals behandeld. Het
Schepencollege heeft altijd beweerd dat van ontdubbeling geen sprake is. Wat gaan ze doen
met de zopas gedane investeringen op het containerpark?
3.2. Voetpaden
De renovatie van voetpaden en het ondergronds brengen van nutsleidingen wordt
voortgezet. De Adinkerkse wijk ’t Veld en de Westhoek verkaveling zullen hierbij prioritair
aan bod komen. Alle voetpaden die aan heraanleg toe zijn worden geïnventariseerd en
opgenomen in een meerjarenprogramma.
Vaststelling Vrije Democraten.
Inderdaad, zoals hierboven reeds beloofd, ten dienste van de zwakke weggebruiker en liefst
met een voetpad van 1,5m breed en geen 80 cm zoals het in de Doorstraat en de
Moeresteenweg nu het geval is. Bij gebrek aan trekkingsrechten was oorspronkelijk de
renovatie van de Moeresteenweg slechts voorzien tot aan de Vijverstraat. Na langdurig
aandringen van de Vrije Democraten werd uiteindelijk de volledige Moeresteenweg voorzien.
3.3. Dijk Adinkerke
Na vernieuwing van het rioleringsnet en aansluiting op het waterzuiveringsstation, wordt de
Adinkerkse Dijk heraangelegd. In het ontwerp wordt vooral de nadruk gelegd op de wandelen woonfunctie van deze zone. Hieraan wordt de creatie van een aanlegplaats en van
faciliteiten ter bevordering van het riviertoerisme gekoppeld.
Vaststelling Vrije Democraten.
Om de woorden van Florizoone te gebruiken, “zal de SPa die jaren het dossier geblokkeerd
heeft nu eindelijk het dossier deblokkeren”.
Op het plan dat ons destijds werd voorgelegd, herinner ik mij geen nieuwe aanlegplaats voor
riviertoerisme.
3.4. Zeedijk
De ondergrond werd verkocht aan een privé bedrijf voor de bouw van 900 parkeergarages.
Met de opbrengst van de verkoop zal de Zeedijk over zijn volledige lengte verbreed en
heraangelegd worden. Door een speelse, golvende vormgeving zal de actuele strakke
rechtlijnigheid doorbroken worden. De Zeedijk moet een paradepaardje worden met dezelfde
uitstraling als de Leopold I Esplanade.
Vaststelling Vrije Democraten.
Stellen dat de ondergrond verkocht is, is niet correct. Er is wel een compromis die de
verkoop enkel laat doorgaan als alle bouwvergunningen verkregen zijn en er
stedenbouwkundig groen licht is gegeven om ondergrondse garages te bouwen. Rekening
houdend met het groot aantal bezwaarschriften van buurtbewoners en tweede verblijvers is
die fase nog lang niet bereikt.
3.5. Zeelaan
Een studie is aan de gang voor vernieuwing van de riolering en het subsidiedossier is in
opmaak. De straat wordt volledig heraangelegd tussen de Markt en het kruispunt met de
Nieuwpoortlaan/Duinkerkelaan. De Zeelaan, de commerciële slagader van De Panne, moet
een aangename handel- en wandelstraat worden, met brede voetpaden, groenvoorzieningen
en rustpunten. Het project zal gerealiseerd worden na uitgebreid overleg met de betrokken
inwoners en handelaars. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om te bestuderen of
een ruime ondergrondse parking financieel en technisch haalbaar is.
Vaststelling Vrije Democraten.
Er is inderdaad recent een plan in de gemeente toegekomen. Op het TV één debat
onderstreepte de burgemeester dat het studie bureau een onvoldoende had gekregen en zijn
huiswerk moet overdoen. Hierboven wordt er wel in alle talen gezwegen over de
verkeerscirculatie. Wordt het nu één richting of tweerichtingsverkeer.
> Milieu & natuur
Kiezen...
4.1. Natuur en recreatie
VEDA pleit verder voor verzoening tussen
natuurbescherming en natuurbeleving. Onze
natuurgebieden en reservaten mogen geenszins beschouwd worden als een bedreiging of
een beperkende factor voor de ontwikkeling van de gemeente, maar als een troef voor de
verdere ontplooiing van het toeristisch en recreatief aanbod. Onze bos- en duingebieden
moeten dus maximaal toegankelijk zijn voor recreanten en natuurliefhebbers door de
uitbreiding van het net van wandel-, mountainbike- en ruiterpaden. Overleg tussen VEDA en
de intercommunale IWVA heeft er reeds toe geleid dat het domein Cabour weldra
gedeeltelijk voor het publiek zal opengesteld worden.
Vaststelling Vrije Democraten.
Akkoord
4.2. Huisvuil en zwerfvuil
Er wordt verder gestreefd naar een goede en efficiënte huisvuilophaling Beperking van de
restfractie door maximaal te selecteren geldt als belangrijkste doelstelling. Het principe “Wie
selecteert betaalt minder” zal centraal staan. De inspanningen voor bestrijding van zwerfvuil,
hondenpoep en vervuiling van het straatbeeld worden opgedreven. De mogelijkheden die
daartoe geboden worden in het kader van het nieuw systeem van “gemeentelijke
administratieve sancties” (GAS) zullen ten volle benut worden. De verwerking van het
“weekend-afval” van tweedeverblijvers zal ondermeer aangepakt worden door de plaatsing
van ondergrondse afvalcontainers onder de nieuwe Zeedijk. Bovendien worden er
grensoverschrijdende acties voor opruiming van zwerfvuil georganiseerd.
Vaststelling Vrije Democraten.
De inspanningen voor bestrijding van zwerfvuil en hondenpoep werden opgenomen in de
“gemeentelijke administratieve sancties”. Hiervoor werden 3 ambtenaren in dienst genomen.
Het grote probleem is dat in opdracht van de burgemeester de ambtenaren geen sancties
mogen uitschrijven. Intussen regelen deze ambtenaren het verkeer in de schoolomgevingen.
> Cultuur
Kiezen...
Als beleidsobjectief geldt dat de overheid het
kader en de voorwaarden moet scheppen om
kunst, cultuur en schoonheid voor een zo
breed mogelijk publiek toegankelijk te maken. VEDA zal dus verder proberen alle inwoners –
ook de jeugd – te betrekken bij het cultureel leven door een brede waaier van activiteiten aan
te bieden. Aldus wordt tegelijkertijd de uitstraling van de gemeente verhoogd.
De culturele infrastructuur werd de laatste jaren gevoelig gerenoveerd en uitgebreid.
Cultuurbeleving is immers niet mogelijk zonder aangepaste infrastructuur. Bovendien steunt
en animeert de gemeente de lokale culturele verenigingen op logistiek en financieel vlak. Het
totaal subsidiepakket werd opgetrokken van 7.500 € naar 8.800 € per jaar. Er werd ook
geïnvesteerd in de instandhouding en uitbreiding van ons cultureel patrimonium, ondermeer
door de aankoop van kunstwerken waarvan er een aantal het straatbeeld sieren. Mede dank
zij de positieve medewerking van Horeca De Panne hebben twee succesvolle edities van de
openluchttentoonstelling “Beaufort” onze gemeente op de kaart gezet van het
cultuurtoerisme.
Tijdens de komende legislatuur zal de renovatie van het atelier “Le Chalutier” van
kunstschilder Louis Van den Eynde prioritair afgewerkt worden. Het zal dienen voor
kleinschalige culturele initiatieven zoals aperitiefconcerten en theater, kleine happenings en
tentoonstellingen. “Le Chalutier” zal eveneens fungeren als centrale ontmoetingsplaats in de
erfgoedwandelingen.
De synergie tussen private en gemeentelijke initiatieven zal nog aangewakkerd worden,
terwijl de intergemeentelijke culturele samenwerking verder uitgebouwd zal worden. Er zullen
ook een aantal vernieuwende ideeën gestalte krijgen, zoals straattheater, kwalitatieve
wijkfeesten, belle-époque wandelingen en een declamatietornooi. En ten slotte zal het 60jarig bestaan van de Kink Kank Hoorn gevierd worden.
Vaststelling Vrije Democraten.
”Le Chatulier” is dank zij de Vrije Democraten van de ondergang gered. De meerderheid
noemde het een vergiftigd geschenk en liet de villa 10 jaar onaangeroerd. Intussen zijn de
restauratiekosten verdubbelen.
> Toerisme
Kiezen...
Het toeristisch strategisch beleidsplan zal
gefinaliseerd en, in overleg met alle betrokken
belangengroepen, op een doordachte manier
uitgevoerd worden. Daarbij wordt in eerste instantie het aangeboden product duidelijk
gedefinieerd. Dit betekent dat de juiste opties zullen moeten genomen worden op diverse
vlakken waaronder stadsvernieuwing, parkeermogelijkheden, mobiliteit, wandelcomfort,
straatmeubilair en herinrichting van de wijken.
De doelstelling is het aanbieden van nog meer kwaliteit. Als we een sfeervoller en
aangenamer product aanbieden, zal dit op termijn leiden tot meer kwaliteitstoerisme. Meer
selectiviteit (zonder dat de gemeente zich daarbij elitair wil gaan opstellen) is daar een
logisch gevolg van.
Wat het toeristisch evenementenaanbod betreft zal VEDA verdergaan op de ingeslagen weg.
We laten ons daarbij leiden door twee grote krachtlijnen, met name een betere spreiding van
de feesten over hoog- en laagseizoen en daarnaast het aanbieden van enkele thematische
topevenementen. De erg geslaagde Leopoldfeesten of Dranouter-aan-Zee bijvoorbeeld
illustreren dit. Dergelijke manifestaties hebben een belangrijke wervingskracht en ze krijgen
veel aandacht in de media.
Vaststelling Vrije Democraten
Het toeristisch beleidsplan is een plan van lange adem, het werd over 6 jaar beloofd en is
nog niet gefinaliseerd. Beter ware geweest het plan te laten opmaken door Westtoer
waardoor het al lang als beleidsleidraad zou kunnen gebruikt worden.
> Sport, jeugd, onderwijs
Kiezen...
In Adinkerke zijn natuurinrichtingswerken
opgestart, meer bepaald in het Garzebekeveld
en aan de Drie Vijvers. In het Garzebekeveld
wordt een speelbos aangeplant met BMX-piste, wandel- en fietspaden en de putten Markey
worden opgeknapt. Op de Zwarte Hoek worden werken uitgevoerd ter bescherming van de
watervogels en de vegetatie. De nodige gronden werden aangekocht om langs de
Langgeleedstraat een fiets-, wandel- en ruiterpad aan te leggen. Er komt nog een
bijkomende strook langs de Smekaertstraat. Ter hoogte van de Maerestraat – die
heraangelegd wordt – komt er voor de recreanten een brug over het kanaal en de
autosnelweg wordt ondertunneld. Aldus worden de Oosthoekduinen en de Moeren met
elkaar verbonden ten behoeve van de wandelaars, fietsers en ruiters. Dit project wordt mede
gesubsidieerd door Europese fondsen.In de polyvalente sportzaal worden sanitair,
bevloering en kleedkamers vernieuwd, waarbij er maximaal gebruik zal gemaakt worden van
milieuvriendelijke materialen en energiebesparende technieken.
Zowel op de Oosthoek als in Adinkerke (Achterveld, Tuinwijk) zullen er nieuwe
petanquevelden (waarvan één overdekt) met sanitaire voorzieningen aangelegd worden.
Hengelsporters zullen voortaan ook terecht kunnen in de opgefriste “putten Markey”. Daar
wordt eveneens een speelweide voorzien, terwijl er in de Kromfortstraat een BMX-piste
aangelegd zal worden. Er wordt bekeken of de aanleg van twee nieuwe fietspaden in het
natuurgebied haalbaar is, meer bepaald van de J-Club naar de sportzaal op de Oosthoek en
van de watertoren tot aan Duinendale (Duinhoekstraat).
Nabij de Kerkhoek worden twee bijkomende speeltuintjes aangelegd, waardoor het totaal
aantal wijkspeelpleintjes over gans de gemeente op een 15-tal wordt gebracht. Bij elke
nieuwe verkaveling of inbreiding zal de aanleg van speelzones opgelegd worden aan de
promotoren.
Bij de heraanleg van de Zeedijk zal er nieuwe accommodatie voorzien worden voor de
opvang van de surfers. Er worden initiatieven genomen om de kust- en strandvisserij te
beschermen en “De Panne Schuilhaven” te promoten.
De jeugddienst zal instaan voor de organisatie van LAN-party’s (interactieve
computergames) voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Het nieuw trefcentrum op het
Koningsplein zal uitgerust worden met alle hedendaagse ICT-technieken (PC’s,
internetaansluitingen, …). In dit centrum zullen de jongeren eveneens terecht kunnen voor
“vrije podia” en soortgelijke initiatieven.
Het kunstonderwijs zal maximaal gepromoot worden en er zullen stappen gezet worden om
een 3de en 4de leerjaar muziek aan te bieden in de leslokalen van De Korre.
Vaststelling Vrije Democraten.
Die brug over de vaart thv de Maerestraat, is dat dezelfde brug die ze over 6 jaar beloofden?
Goed nieuws voor de Oosthoek en het Achterveld, ze krijgen petanquepleinen, met of
zonder bushokje?
Voor de rest zullen wij eerst zien en dan geloven.
> Sociaal beleid, huisvesting,
wijkwerking
Kiezen...
Een gemeentebestuur moet niet alleen waken
over de welvaart maar ook zorgen voor het welzijn van de gemeenschap in het algemeen en
van de kwetsbare groepen in het bijzonder. Via een zevental werkgroepen die zich buigen
over alle aspecten van de sociale dienst- en hulpverlening, bereiden het OCMW en het
gemeentebestuur samen een lokaal sociaal beleidsplan voor dat tegen eind 2007 de
doelstellingen en de vereiste actiemiddelen voor de realisatie ervan moet bepalen.
Het tref- en dienstencentrum dat in aanbouw is op het Koningsplein en dat in 2007
operationeel zal zijn, moet enerzijds dienen als ontmoetingsplaats voor onze senioren en
anderzijds als thuishaven voor de jeugd en het verenigingsleven. Bovendien zal het fungeren
als een echt ”sociaal huis” en zullen er een aantal OCMW-diensten gehuisvest worden,
ondermeer de ondersteuning van de thuiszorg, dienstverlening voor senioren, poets-,
klusjes- en maaltijddienst, aanbieden van serviceflats, sociale huisvesting, begeleiding van
kansarmen en inburgering.
Het aanbod aan serviceflats zal uitgebreid worden. Op korte termijn worden er op de
Oosthoek (Noorddreef) 12 sociale huurwoningen gebouwd. In Adinkerke start binnenkort de
bouw van 3 sociale huurappartementen, terwijl er in de Stationsstraat een complex van 14 à
16 huurappartementen opgericht zal worden.
Er zijn reeds een aantal wijkraden actief terwijl er andere in oprichting zijn via een
samenwerkingsverband van gemeente, OCMW en Samenlevingsopbouw Westhoek.De
buurtwerking zal verder actief ondersteund worden en de opmaak van WOP’s
(wijkontwikkelingsplannen) zal daarbij centraal staan. De organisatie van buurtfeesten zal
gestimuleerd worden. De wijken moeten immers bruisen van het leven!
Vaststelling Vrije Democraten.
Veel belovende plannen die beter laat dan nooit komen.
> Seniorenbeleid
De 60-plussers vertegenwoordigen zowat een Kiezen...
derde van het totaal inwonersaantal van onze
gemeente. Zowel de actieve als de zorg- of
hulpbehoevende senioren, alsook de ouderenverenigingen, verdienen dus al onze aandacht.
Een specifiek seniorenbeleidsplan zal opgenomen worden in het lokaal sociaal beleidsplan.
De samenwerking met de seniorenbonden, via het stimuleren en financieel steunen van hun
activiteiten en initiatieven, zal verder ontwikkeld worden. Ook de realisatie van een
buurtwerking voor senioren, gericht op het doorbreken van eenzaamheid of isolement,
behoort tot de doelstellingen.
De uitbouw van het tref- en dienstencentrum op het Koningsplein zal een centrale rol spelen
in de toekomstige seniorenwerking, niet alleen voor de dienstverlening maar evenzeer als
ontmoetings- en ontspanningsruimte. Er zullen initiatieven genomen worden (in
samenwerking met De Lijn) om het centrum ook vanuit Adinkerke (’t Veld) voor iedereen zo
bereikbaar mogelijk te maken.
Voor de opvang van hulp- en zorgbehoevende senioren wordt de samenwerking met het
RVT St. Bernardus nog geïntensifieerd. Voor dit rust- en verzorgingstehuis zullen
uitbreidingsmogelijkheden gecreëerd worden, ondermeer met het oog op de oprichting van
een dagcentrum.
Verder onderschrijft VEDA volgende aandachtspunten :

de gemeente moet alle ondersteunende maatregelen bieden opdat de
seniorenadviesraad optimaal zou kunnen functioneren

de gemeente moet alles in het werk stellen opdat de senioren in de mate van het
mogelijke in de vertrouwde omgeving zouden kunnen blijven wonen

door zichtbaar aanwezige veiligheidsvoorzieningen wordt er gezorgd voor een veilig
gevoel

informatie moet op maat worden aangeboden en moet voor iedereen toegankelijk zijn
(begrijpelijke taal, duidelijk lettertype)

zowel cultuurbeleving als permanente vorming zijn ook voor senioren een basisrecht
Vaststelling Vrije Democraten.
Gratis openbaar vervoer tussen De Panne en Adinkerke en op het volledige net van de Lijn
vanaf 60 jaar hebben ze nog altijd niet begrepen. Het is nochtans betaalbaar.
> Nog enkele toetjes ...
Kiezen...
De buitenschoolse kinderopvang in De Jutter
is nog verbeterd dankzij de uitgevoerde
nieuwbouw. Op vraag van veel handelaars en
zelfstandigen wordt er momenteel onderzocht of er ook tijdens de weekends kinderopvang
kan georganiseerd worden. sport en beweging voor de oudere bevolking moet een
volwaardige plaats krijgen in het senioren- en het sportbeleid

VEDA zal de periode en de uurregeling voor het betalend parkeren herzien. Hierover
werd met Vinci Park een akkoord bereikt. Een concreet voorstel zal binnenkort aan
de gemeenteraad worden voorgelegd.

Omgevingshinder veroorzaakt door hondenpoep, sluikstorten, zwerfvuil en
wildparkeren ergert terecht de mensen. Er zullen nog meer acties ondernomen
worden om de inwoners en de toeristen te informeren en te sensibiliseren. Indien dit
onvoldoende resultaten oplevert, zal er meer repressief opgetreden worden. Het
nieuw systeem van “gemeentelijke administratieve sancties” (GAS) schept daartoe de
mogelijkheid. Gemeentelijke ambtenaren die niet tot de politiediensten behoren,
kunnen nu officiële vermaningen geven of boetes uitschrijven. Het aantal bevoegde
ambtenaren wordt in 2007 uitgebreid naar minstens 4 maar wellicht zelfs 6 dergelijke
“city watchers”.

In overleg met de betrokken belangengroepen en beroepsorganisaties zal er een
aangepaste reglementering uitgewerkt worden voor de inname van voetpaden, de
plaatsing van reclameruiters en de opstelling van terrassen.

Om het veiligheidsgevoel nog te verbeteren en de criminaliteit te bestrijden zal het
aantal veiligheidscamera’s – waarvan het effect erg positief is – uitgebreid worden.
Vaststelling Vrije Democraten.
Nog enkele toetjes…..Een uitdrukking die bewijst dat ze de kiezer niet au serieux nemen.
Vinci park: Niet alleen de uurregeling maar eveneens bewonerskaarten moeten met Vinci
Park gediscussieerd worden.
City watchers: Voor het ogenblik zijn er 3 GAS ambtenaren in dienst. De burgemeester zelf
heeft de ambtenaren verboden boetes uit te schrijven. Dit effectief nu opdrijven naar 10 lijkt
mij wat hypocriet. Beter ware de personen hun werk te laten doen en het verkeer aan de
schoolomgevingen door ander personeel te laten regelen.
De totale gemeenteschuld die bij de aanvang van deze legislatuur 17.850.000 € bedroeg, zal eind 2006
teruggelopen zijn tot zowat 15.270.000 €. De schuldenlast zal dus met 2.580.000 € of ongeveer 16 %
verminderd zijn. We zullen eind 2006 bovendien een indrukwekkend gecumuleerd begrotingsoverschot
hebben van zowat 9.500.000 €. Deze gunstige situatie zal ons toelaten om ook in de volgende
legislatuur, ondanks een ambitieus investeringsprogramma, geen nieuwe belastingen of retributies door
te voeren. Dit is geen belofte, maar een formeel engagement.
Vaststelling Vrije Democraten.
De waarheid klinkt anders. Het overschot werd gecreëerd door de laatste 6 jaar de opcentiemen met 500
punten te verhogen. De verschillende belastingsverhogingen door deze meerderheid doorgevoerd
brengen jaarlijks 3,25milj € op.
Download