Interview - portfoliobrin0903

advertisement
Interculturele communicatie.
Wouter Brink Engels 1A1
1
Inhoudsopgave
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Voorblad
Inhoudsopgave
Interculturele stageopdrachten
De opdracht
De opdracht
De opdracht
Casus
Interview
Interview
Interview
Zelfgemaakte opdracht (toelichting)
Zelfgemaakte opdracht (lesformulier)
Zelfgemaakte opdracht (lesformulier)
Zelfgemaakte opdracht (lesformulier)
Zelfgemaakte opdracht (aantekeningen)
Zelfgemaakte opdracht (aantekeningen)
Zelfgemaakte opdracht (aantekeningen)
Zelfgemaakte opdracht (aantekeningen)
Zelfgemaakte opdracht (Slides eerste les)
Reactie Exchange Student Zuid-Korea.
Presentatie culturen
Volgende opdracht
2
Interculturele Stageopdrachten.
In de komende pagina’s worden de Stageopdrachten weergegeven. Het begint met de opdracht zelf,
en daarna wat ik met de opdrachten heb gedaan. De opdrachten heb ik samen met Raymond Pourier
gedaan. De casus uiteraard in mijn eentje.
Ook zitten er aantekeningen bij de opdrachten, en hebben we meerdere interviews gehouden met
betrekking tot het schoolbeleid.
3
opdracht stagecasus
Beste eerstejaars studenten,
In periode 4 gaan jullie het studieonderdeel Interculturele communicatie volgen. Dit onderdeel
Ter voorbereiding op dit vak moet je deze periode een aantal dingen doen:
1. Schaf het boek Met nieuwe ogen van Martha van Endt - Meijling aan (uitgeverij Coutinho
ISBN 978 90 469 0078 9).
2. Enroll je voor de Blackboard Course: Interculturele Communicatie 2011 Lerarenopleidingen.
Zorg dat je de studiewijzer (onder Course Information) het eerste college bij je hebt.
3. Nadat je ge-enrolled bent, kun je onder Course Information zien in welk lokaal en welke groep
je zit.
4. Hou rekening met het feit dat je vanaf nu en uiterlijk aan het einde van de volledige
stageweek in periode 4 de stageopdracht moet hebben uitgevoerd. Deze wordt hierna
gemotiveerd en toegelicht!
wordt op dinsdagmiddagen aangeboden aan alle lerarenopleidingen van de NHL Hogeschool.
Toelichting stageopdrachten
Tijdens de stage ga je minimaal twee activiteiten uitvoeren gerelateerd aan interculturele
communicatie én minimaal 1 casus formuleren. Hieronder volgt een toelichting.
Motivatie voor de opdracht:
Als docent heb je in meer of mindere mate te maken met mensen met verschillende achtergronden;
collega’s, leerlingen/ studenten, ondersteunend personeel, directie, ouders etc. Wanneer het daarbij
gaat om verschillen die met de afkomst van mensen hebben te maken, kun je aan het volgende
denken: cultureel, sociaal, etnisch, religieus, politiek, geaardheid, taal….etc.). Denk dus niet alleen in
termen van autochtoon en allochtoon!
Jullie krijgen op je stageschool op de één of andere manier te maken met deze verschillen. Jullie
kunnen zien hoe zich dat in de schoolomgeving tot op het niveau van de les manifesteert en mee
wordt omgegaan door leerlingen, docenten, ouders en schoolleiding. Soms geldt dat je dit niet
opmerkt, als je er ook niet op wordt geattendeerd. Vandaar ook dat we jullie enige richting geven
aan deze stageopdracht.
Toelichting bij de opdrachten:
Het is de bedoeling dat je minstens twee van de hierna gesuggereerde activiteiten uitvoert. Je kunt
de activiteiten alleen of met meerdere personen uitvoeren. Je aantekeningen, observaties, conclusies
etc. van de twee opdrachten zullen gebruikt moeten worden na de volledige stageweek en dan dus
ook uitgevoerd en vastgelegd moeten zijn.
Nadat je door middel van de activiteiten meer informatie hebt verzameld, formuleer je vervolgens
een casus. Deze casus zal na die stageweek moeten worden uitgewerkt en vormt één van de
producten waarop je beoordeeld wordt.
4
1. Overzicht mogelijke activiteiten, uit te voeren tijdens je stage (uitwerking minimaal 1
A4 elk). Opmerking: Er wordt herhaaldelijk gesproken over culturele achtergronden. Je
bent echter vrij om dit wat ruimer of juist specifieker te interpreteren: cultureel, sociaal,
etnisch, religieus, politiek, geaardheid, taal (….etc.) verschil tussen mensen
a. Interview één of meerdere leerlingen / docenten / directieleden / andere personeelsleden
etc. met een buitenlandse achtergrond. Focus je op de vraag hoe zij de Nederlandse
(multiculturele) samenleving ervaren, welke uitdagingen / lastigheden zij tegenkomen, hoe
ze hiermee omgaan en hoe zich dit concreet uit in een dagelijkse schooldag. Vraag naar
bijzondere, opmerkelijke, grappige persoonlijke ervaringen, anekdotes, belevenissen etc.
b. Verzamel informatie over het beleid van de school m.b.t. de omgang met leerlingen /
personeel van verschillende culturele achtergronden. Je kunt denken aan de organisatie van
het godsdienstonderwijs, de inrichting van vakken als maatschappijleer / mentorlessen, het
wel of niet accepteren van hoofddoekjes op school, het organiseren van thema-avonden
rondom ‘de rol van de school m.b.t. de multiculturele samenleving en aanverwante thema’s’,
het organiseren van buitenschoolse excursies etc. Gebruik je coach als eerste aanspreekpunt.
c. Loop mee met een les / meerdere lessen waarin de multiculturele samenleving en
aanverwante thema’s als cultuur, religie, interculturele communicatie etc. besproken
worden. Je kunt denken aan de vakken godsdienst, maatschappijleer, geschiedenis, CKV etc.
Overleg van te voren met de desbetreffende docent welke onderwerpen in de lessen aan
bod komen. Bedenk zelf of deze in het kader van interculturele communicatie van belang
kunnen zijn. Breng dan in kaart waar de les/lessenserie over ging, op welke manier het
onderwerp aan de orde kwam en welke didactische werkvormen zijn gebruikt. Vraag
eventueel leerlingen naar hun mening over deze les(senserie). Geef tot slot aan wat je zelf
van de les(senserie)vond.
d. Vraag aan een mentor van een klas aan welke onderwerpen rondom interculturele
communicatie in de lessen in de onderbouw aandacht wordt besteedt. Breng in kaart welke
thema’s aan bod komen, welke werkvormen worden gebruikt, welk materiaal er beschikbaar
is, of er gebruik wordt gemaakt van gastsprekers, of er projecten worden uitgevoerd rondom
het ‘omgaan met mensen van andere culturen’ en aanverwante thema’s.
e. Verzamel via diverse media informatie over het onderwerp, zoals dat binnen de
schoolomgeving speelt en formuleer daar je eigen mening bij.
f.
Bedenk zelf een geschikte opdracht die past bij het doel van het studieonderdeel
‘interculturele communicatie’.
Casus
Wanneer je voorgaande activiteiten aan het uitvoeren bent, kan het eigenlijk niet anders of je hebt
iets van dichtbij meegemaakt of anders uit gesprekken iets meegenomen dat als casus kan dienen. Er
is in dat geval sprake van een (probleem)situatie waarbij verschillen tussen mensen (cultureel,
sociaal, etnisch, religieus, politiek, geaardheid, taal ….etc.) een belangrijke rol speelden. Hou er
5
rekening mee dat niet iedereen (misschien jij ook niet) deze aspecten in de situatie herkent, zich er
bewust van is en soms dat ook niet wil zien. Voor een heldere beschrijving van de casus zul je in ieder
geval zelf wel de ogen en oren goed open moeten hebben en dat wat je gezien/gehoord hebt op
feitelijk en op beleving proberen te verifieren bij betrokkenen en anders je coach voor te leggen.
Beschrijf op maximaal 1 A4 de aanleiding en de gebeurtenis of situatie zo gedetailleerd mogelijk.
Veel succes en plezier met de uitvoering van de opdrachten. Tot ziens bij de colleges Interculturele
communicatie in periode 4.
Met vriendelijke groet,
Meine Zandbergen (Exacte vakken)
Jooske Haije (Exacte vakken)
Rachel Heller (Talen)
Alex Riemersma (Talen)
Ger Battjes (Sociale vakken)
Marja Verzijlberg (BKV en Sociale vakken)
Luuk Kampman (Sociale vakken)
Hans v.d. Heyde (Sociale vakken)
Fatima Taihan (Talen)
Jan Nijholt (Exacte vakken)
6
Casus
Op de school zijn de laatste jaren maar weinig kinderen met een andere achtergrond. Dit is zo sinds
het asielzoekerscentrum in de buurt dicht is gegaan. Daarvoor zaten er meerdere kinderen met een
andere achtergrond op de school.
Op het moment zit er maar één gekleurd meisje op de school. Hierdoor werd zij af en toe gepest.
Haar mentor heeft hier toen mee gesproken en de daders aangesproken.
Toch gebeurd dit elk jaar wel weer. Doordat er altijd maar een handvol kinderen van een andere
achtergrond op school zitten, zijn deze wel degenen die opvallen. Hierdoor kunnen ze een doelwit
worden van pesters.
De school heeft geen beleid over discriminatie. En aan intercultureel word vrijwel geen aandacht
besteed. Doordat er vrijwel geen kinderen met een andere achtergrond zijn is dit niet nuttig genoeg
voor de school om er veel tijd aan te besteden, of om er speciaal een beleid voor te maken. Het komt
immers niet voor.
7
Interview
D. Vraag aan een mentor van een klas aan welke onderwerpen rondom interculturele
communicatie in de lessen in de onderbouw aandacht wordt besteedt. Breng in kaart welke
thema’s aan bod komen, welke werkvormen worden gebruikt, welk materiaal er beschikbaar
is, of er gebruik wordt gemaakt van gastsprekers, of er projecten worden uitgevoerd rondom
het ‘omgaan met mensen van andere culturen’ en aanverwante thema’s.
Stagecoach Robert de Vries
Robert doet zelf in de mentorlessen, of op andere momenten niets met interculturele communicatie.
Hij ziet hier ook de toegevoegde waarde niet van om het wel te gaan doen, gezien de situatie op
school. Wel heeft hij aangegeven dat mvr ... er misschien wel wat mee deed. We hebben besloten
om het interview dan ook met haar te gaan doen. Indien dit niets oplevert zullen we kijken wat het
schoolbeleid is met betrekking tot Interculturele Communicatie.
Vragenlijst:
Interview met mvr. Sandra Rolff (Tekenen)
1. Van welke klas bent u mentor?
1e klas: 1D
2. Welk niveau is dat?
HAVO
3. Uit hoeveel leerlingen bestaat die klas?
32 leerlingen
4. Wat voor culturele achtergrond heeft uzelf? Bent u gelovig? En zo ja, welke geloof?
Niet gelovig ; Nederlands.
5. Heeft u leerlingen van een andere culturele achtergrond?
Ja, 1 jongen uit Polen.
6. Doet u iets met interculturele communicatie? Zo niet, waarom niet?
Nee, ze geeft tekenles. Ze ziet de behoefte niet om iets ermee te doen aangezien er vrijwel
geen leerlingen met een andere achtergrond op school zitten. Ze heeft ook niks in haar
programma staan om iets mee te doen. Wel geeft ze toe dat de leerlingen hier later mee te
maken kunnen krijgen, dus dat de leerlingen niet helemaal onwetend moeten zijn.
7. Wat doet u precies ermee? Welke thema’s komen aan bod?
8. Wat probeert u de leerlingen hiermee bij te brengen?
9. Is dit vrijblijvend of is het verplicht? Waarom?
10. Wat voor materiaal is er beschikbaar om dit onderwerp te ondersteunen?
11. Wordt er gebruik gemaakt gastsprekers? Wat voor gastsprekers?
8
12. Vinden de leerlingen dit project belangrijk? Wat voor feedback wordt er gegeven door de
leerlingen?
13. Heeft u zelf een cursus hiervoor gevolgd?
14. Vindt u dat er aan dit onderwerp meer moet worden gedaan? Waarom?
Zie vraag 6
15. Weet u of er hierin verschil zitten in vergelijking met andere mentoren?
Nee. Er is ook niemand die iets aan het onderwerp doet.
16. Worden er leerlingen gediscrimineerd op basis van hun culturele achtergrond?
Nee. Dit komt niet voor. Doordat er vrijwel geen leerlingen met een andere achtergrond
zijn. En degenen die er zijn, zijn over het algemeen leerlingen die er niet anders uitzien. Het
zijn dan vooral leerlingen die in nederland zijn geboren, maar uit bijvoorbeeld Polen
komen.
17. Wat voor sancties worden er genomen op discriminatie op Zernike Zuidlaren?
Aangezien discriminatie niet voorkomt op het Zernike Zuidlaren, is hier ook geen beleid op.
18. Hoe gaat uzelf om met leerlingen met een andere achtergrond? En ook met collega’s?
19. Hoe gaat u om met culturele aspecten zoals hoofddoekjes?
20. Als uzelf een andere achtergrond zou hebben zou u nog op deze school les willen geven?
Heeft u dan een andere kijk erop? Zijn er dingen op deze school die u niet fijn zou vinden?
Volgens haar heeft de school geen duidelijk beleid over vreemde culturen.
Er is een zwart meisje die gepest werd met haar huidskleur maar voor de rest wordt er niet echt
gediscrimineerd doordat het over het algemeen een blanke Nederlandse school is. Ook was het in
dit geval geen sprake van discriminatie, maar van pestgedrag. Hier zijn de daders dan ook op
aangesproken.
Ze zou hier ook graag les willen geven als ze een andere achtergrond zou hebben. Leerlingen en
leraren gaan leuk om met andere achtergronden (voor zover die er zijn). Ze heeft discriminatie wel
eens dingen gezien die opgevat zouden kunnen worden als discriminatie. Maar dit waren acties
van leerlingen die stoer wilden doen met dingen waarvan ze de betekenis zelf niet kenden. zoals
hakenkruis tekeningen en Geert Wilders supporters.
Cultuurweek biedt wel andere culturele achtergronden aan etc.
Interview met Mvr. Sylvia Folmer (Frans)
Sylvia heeft bij in haar mentorklas het enige donkergekleurde meisje zitten. Dit is het meisje die ook
gepest is in het vorige jaar. Door haar mentor van dat jaar te vragen hoe het nou precies zat
proberen we wat meer inzicht in de situatie te krijgen.
Hoe de situatie was is opgetekent in de casus. Helaas kon Sylvia ons niet alles vertellen, omdat het
meisje onder de andere mentor van de klas bleek te staan. Deze had de situatie dan ook
afgehandeld. In ieder geval zijn daders aangesporken op hun daden , en was het daarna afgelopen.
Ook bleek dat het niet om discriminatie te gaan, maar dat de jongens stoer wilden zijn. Het meisje
bleek heel goed zichzelf te kunnen verdedigen.
9
Interview met Teamleider Dhr. Smolders (Geschiedenis)
1. Wat is uw functie op Zernike Zuidlaren?
Teamleider VMBO & Havo (onderbouw) ; Leidinggevende van docenten.
2. Wat voor culturele achtergrond heeft uzelf? Bent u gelovig? En zo ja, welke geloof?
Rooms-Katholiek ; geboren in het Zuiden van het land.
3. Heeft u collega’s van een andere culturele achtergrond?
Allemaal Nederlands.
4. Heeft de school een beleid wat betreft interculturele communicatie?
Alles is in principe vrij. Docenten moeten een neutrale houding voor de klas hebben dus
niet bewust je geloof etc. uitdragen op de leerlingen. Er zijn wel leraren die bijvoorbeeld
sterk gelovig zijn, maar iedereen houd zich aan dit beleid, en ze stellen zich neutraal op op
school.
5. Wat doet u precies ermee? Welke thema’s komen aan bod?
Geschiedenis en Maatschappijleer geven info over diverse achtergronden, verschillende
geloven etc. Verder word er vrijwel niets aan gedaan. Alleen de culturele week zou je
hieronder kunnen laten vallen.
6. Wat voor sancties worden er genomen op discriminatie op Zernike?
3 of 4 leerlingen zijn van niet Nederlandse afkomst. Discriminatie komt niet echt voor,
alleen pesterijen. Ze hebben geen problemen ermee dus ze maken er ook geen probleem
van. Een echt beleid hebben ze niet omdat het ook niet nodig is. De school lijkt wel een
beetje op een beschermde wereld en daarom worden vaak leerlingen hier naartoe
gestuurd.
7. Heeft u vaak meegemaakt dat er een leerling gedescrimineerd is?
8. Heeft uzelf een cursus gevolgd van interculturele communicatie?
9. Vindt u dat er aan dit onderwerp meer moet worden gedaan? Waarom?
10. Hoe gaat uzelf om met leerlingen met een andere achtergrond? En ook met collega’s?
11. Hoe gaat u om met culturele aspecten zoals hoofddoekjes?
Kern: Als we geen probleem mee hebben maken we er geen zaak van. We zetten zich wel in
op pestgedrag, homoseksualiteit etc.
Pestgedrag: Lessenreeks, toneelvoorstellingen etc.
10
Opdracht F.
Bedenk zelf een geschikte opdracht die past bij het doel van het studieonderdeel
‘interculturele communicatie’.
De opdracht.
In onze opdracht behandelen wij een paar aspecten van de Britse cultuur. Er zijn natuurlijk veel meer
onderdelen die hier bij horen. Om deze allemaal te behandelen is natuurlijk onmogelijk in de korte
tijd die wij ter beschikking hebben en hadden.
De opdracht is bedoeld om de leerlingen te leren over de Britse cultuur. Ze leren dat andere landen
andere culturen (kunnen) hebben. Ook in ons eigen land wonen mensen met een andere cultuur.
Door wat wij ze in de opdracht hebben laten zien zullen de leerlingen doorkrijgen wat mensen uit
andere culturen anders zien dan wij zelf. Bijvoorbeeld dat er andere dingen (sport, eten, etc.)
populair zijn bij deze mensen. We zijn tenslotte een multiculturele samenleving.
Bij de opdracht hebben we voor de Britse cultuur gekozen, omdat deze toch nog vrij veel op de onze
lijkt, maar er toch meer van verschilt dan veel mensen weten. Op deze manier kunnen wij de
verschillen toch duidelijk maken en staan de leerlingen er bij stil dat het toch anders is. Ook is het
een multiculturele samenleving, en zie je dus ook afgezien van hun eigen cultuur vele andere. Zo zijn
ze bijvoorbeeld “more fond of” buitenlands voedsel. Je ziet in verhouding weinig van de “Britse
keuken”, terwijl je heel veel ziet uit India, Frankrijk, Italië etc.
De les.
De les hebben wij ook gebruikt voor onze lessenserie. De les gaat over ”Food&Drinks”, “Famous
British People”, “Holidays” en “Sports”. We behandelen deze onderwerpen, omdat de leerlingen hier
vaak wel iets over weten, en het vaak ook interessant vinden.
Doordat we de les ook voor onze lessenserie hebben gebruikt, hebben we kunnen zien hoe de
leerlingen er op reageerden. Het was een keuzeles. Een klas met leerlingen uit verschillende niveaus
en jaren dus. Toch vonden de leerlingen het allemaal interessant. Er werden goede vragen gesteld als
iets extra uitleg behoefde, en de leerlingen gingen ook op dingen doorvragen. Ook vonden ze het erg
leuk dat het een keer wat anders was dan een ”saaie” keuzeles.
De les zelf is opgebouwd uit de verschillende onderwerpen. We zijn begonnen met ”Food & Drinks”,
waarna we “Famous British People”, “Holidays”en“Sports” hebben gedaan. Aan het einde van de les
zijn een paar opdrachtjes neergezet, die de leerlingen moesten gaan maken. Hierdoor moesten ze
toch nog weer even goed nadenken over wat ze nou zojuist gehoord hadden.
In de les erna (3 week later) hebben we een quiz gedaan, en tot onze verwondering wisten ze nog erg
veel. Achteraf had het opfrismomentje niet gehoeven.
Als de lessen beter op elkaar waren aangesloten hadden wij de leerlingen zelf de quiz laten maken.
Dit door de leerlingen in tweetallen wat vragen te laten maken over de Britse cultuur. Zo zouden ze
zelf in de cultuur moeten duiken om deze vragen te bedenken.
De vragen zouden dan bij ons moeten worden ingeleverd, en dan hadden wij de quiz in elkaar gezet
van hun vragen. Daarna zou de quiz door de hele klas gemaakt worden, en kan gezamenlijk
nagekeken worden.
Om te laten zien wat we hebben gedaan, en hoe de les er nu uit zag, hebben wij het lesformulier en
de PowerPoint bijgevoegd. Ook hebben we onze notes toegevoegd.
11
Lesformulier
NAAM: Raymond Pourier en Wouter Brink
VAK: Engels
School: Zernike College Zuidlaren
leerlingen: 24
Aantal
Klas:Havo 2
Lesopdracht: British Culture
Lesdoelen: Leerlingen een paar onderwerpen
bijbrengen over de Britse cultuur.
Beginsituatie: Leerlingen hebben hun eigen
vooroordelen en algemene kennis over de Britse
cultuur.
Lesbeoordeling (feedback) van stagebegeleider
en/of medestuden
Lesbeoordeling (zelfevaluatie) door de student:
Waardering:
Didactische aanpak
Tijdsfasering
Concrete leerdoelen +
Leerstof
Leerlingactiviteit
Docentactiviteit
beheersingsvorm
12
0 t/m 5
min.
5 t/m 15
min
15 t/m
25 min.
25 t/m
45
Introductie van
onderwerp: “British
culture”.
Actief luisteren
Leerlingen lesgeven mbv
een Powerpoint over
British food en Famous
British people.
Presentatie van
British food en
Famous British
people
Leerlingen lesgeven mbv
een Powerpoint
presentatie over British
holidays en Sports.
Presentatie van
British holidays en
Sports..
Kennis van de leerlingen
testen door middel van
een pubquiz.
Onderwerpen
behandeld in de les
van British culture.
Les volgen en
aantekeningen
maken.
Les volgen en
aantekeningen
maken van
belangrijke
weetjes.
Klas in 2 groepen
gesplitst. Iedere
groep wordt
verantwoord door
een groepspreker
die de antwoord
op de vragen
geeft.
Frame of mind
maken door
algemene
vragen te stellen
aan leerlingen.
Informatie over
het onderwerp
op een leuke en
leerzame manier
overbrengen.
Nieuwe
informatie
overbrengen op
een leerzame
wijze.
Pubquiz vragen
stellen, uitleg
geven over
eventuele
moeilijke
woorden.
13
45 t/m
50 min.
Juiste antwoorden geven
aan de klas.
Pubquiz
Leerlingen zijn
voor zichzelf bezig
met huiswerk, of
iets anders.
Punten optellen
en uitslag van
winnende groep
geven.
14
Aantekeningen:
Food and drink:
Quotes about the English cuisine:
 On the Continent people have good food; in England people have good table manners.
(George Mikes, humorist and Hungarian émigré to Britain)
 You can’t trust people who cook as badly as that.
(Jacques Chirac, President of France 1995-2007)
Zoals je uit de 2 bovengenoemde citaten kan achterhalen is het Britse keuken niet erg
bekend als een van de besten. Bezoekers van Engeland hebben allemaal verschillende
meningen over diverse aspecten van het land maar bijna iedereen is het erover mee eens dat
het voedsel niet lekker is. De meest voorkomende klacht is dat het voedsel een flauwe smaak
heeft.
Een andere mogelijke reden waarom men vaak klaagt over het voedsel is omdat toeristen
niet de kans krijgen om zelfgemaakt gerechten te eten. Ze eten vaak in een fast food
restaurant of goedkoop restaurantje die niet allemaal een lekkere warme gerecht kan maken
voor al hun klanten.
Traditionele Engelse gerechten zijn over de hele wereld bekend. Om de dag te beginnen het
Engelse ontbijt, dat zeer uitgebreid is. Dit ontbijt bestaat vaak uit gebakken spek, ei, toast,
witte bonen in tomatensaus en worstjes. De Engelse benaming hiervan is het Full English
Breakfast. Daarnaast zijn ook de Fish and Chips van Engeland wereldwijd bekend. Dit gerecht
bestaat simpelweg uit gefrituurde vis met aardappelslierten. Vaak wordt schelvis of
kabeljauw gebruikt en het is ongebruikelijk om mayonaise bij de chips te bestellen.
Wat Britse mensen eten:
Fry up: eieren, bacon/spek, saucijzen, tomaten, champignons en brood worden allemaal
samen gefrituurd.
Eieren: zijn een basisdeel van het Britse dieet. Ze worden gebakken, zachtgekookt zodat ze
uit de schaal gegeten kan worden of hardgekookt om in een boterham gegeten te worden.
Cold meats: vleewaren zijn niet zo populair. In een kleine supermarkt zal je vele soorten
kazen vinden maar alleen 1 soort ham en helemaal geen salami.
Sweet dish: het is heel gebruikelijk in vele families om na het avondeten een zoete toetje te
eten. Het wordt zowel pudding, sweet of dessert genoemd. Vaak zijn het taarten etc. die
geserveerd worden. Met “sweets” wordt wat in het Amerikaans “candy” genoemd bedoeld.
Crisps: wat de Amerikanen chips noemen. In een marktonderzoek is gevonden dat in 2005
Britten meer chips hebben gegeten dan de rest van West Europa samen.
15
Pubs:
Als je het over de pubs in Engeland hebt, dan praat je ook al gauw over de pint. Een pint is
een groot glas bier met iets meer dan een halve liter inhoud. Dit biertje wordt vaak zonder
schuimkraag gedronken. Overigens is thee ook een drank die in grote hoeveelheden wordt
gedronken in Engeland.
Famous British people:
Politiek:
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (Blenheim Palace,Woodstock, 30 november 1874 –
Londen, 24 januari 1965) was de Britse staatsman die als premier van 1939 tot
1945 Hitler weerstond en daarmee een beslissende rol in diens ondergang en de gealliëerde
winst heeft gespeeld. Het lukte hem de Britse oorlogsinspanning op peil te krijgen en de VS
daarbij tot steun te bewegen. Geen enkele Britse premier is ooit zo populair geweest als
Churchill.
Churchill was een van de bekendste staatslieden van de 20e eeuw, was ook betrokken bij
de Eerste Wereldoorlog en was enkele malenminister van Marine. Hij was tevens schrijver en
ontving in 1953 de Nobelprijs voor de Literatuur voor zijn geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog. Als één van de weinige Europeanen was hij Amerikaans ere-staatsburger.
Margaret Hilda barones Thatcher geb. Roberts (Grantham (Lincolnshire), 13 oktober 1925)
is een Britse oud-politica. Ze was de eerste vrouwelijke leider van de Britse Conservatieve
Partij. Thatcher was Premier van het Verenigd Koninkrijk van 1979 tot1990. Ze was de eerste
(en tot op heden enige) vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk. Zij werd bekend als
de IJzeren Dame(Engels: The Iron Lady).
Muziek:
Robert Peter (Robbie) Williams (Stoke-on-Trent, 13 februari 1974) is een Brits popzanger.
Van 1990 tot en met 1995 maakte Williams deel uit van Take That. Na die periode ging hij
solo en werd een zeer succesvolle solo-zanger. Sinds 2010 is hij weer lid van Take That,
waarna hij weer de eerste single (sinds 1995) maakte met Take That 'The Flood'.
Williams heeft meer dan 55 miljoen platen wereldwijd verkocht. Hij is de best verkopende
Britse soloartiest in het Verenigd Koninkrijk en de best verkopende artiest van de niet-Latino
in Latijns-Amerika. Zes van zijn albums vallen onder de top 100 meest verkochte albums in
het Verenigd Koninkrijk. Hij is ook vereerd met vijftien BRIT Awards (meer dan enige andere
artiest) en zeven ECHO Awards. In 2004 werd hij ingewijd in de UK Music Hall of Fame, toen
werd hij gestemd als de "grootste artiest van de jaren negentig."
John Winston Lennon MBE (Liverpool, 9 oktober 1940 – New York City, 8 december 1980)
was een Engels popmusicus en oprichter van de Liverpoolse groep The Quarrymen, die later
bekend werd als The Beatles. Samen met Paul McCartney, George Harrison en Ringo
Starr had Lennon met deze groep een belangrijke rol in de popmuziek.
16
Minder bekend is het feit dat John Lennon vrijdenker was. In het nummer Imagine komt dit
het duidelijkst tot uiting.
Schrijvers:
William Shakespeare (Stratford-upon-Avon, ± 23 april 1564, gedoopt 26 april 1564 aldaar, 23 april OS1616) was een Engels toneelschrijver en dichter.
Shakespeare wordt door velen beschouwd als de grootste schrijver die Engeland ooit heeft
voortgebracht, niet alleen vanwege zijn literaire werken als zodanig, maar ook vanwege zijn
enorme invloed op de Engelse taal, waarin nog steeds honderden woorden, uitdrukkingen en
citaten aan hem zijn toe te schrijven. Shakespeare schreef ca. 38 tragedies, historische
stukken en komedies. Daarnaast schreef hij 154 sonnetten en een aantal langere gedichten.
Over het algemeen is men het er over eens dat de meeste van de aan hem toegeschreven
stukken zijn gecreëerd in de periode 1585–1610.
Joanne "Jo" Rowling (Yate[1] (bij Bristol), 31 juli 1965) is een Engels schrijfster. Ze is het
meest bekend als de schepper van de Harry Potter fantasyserie, dat ze bedacht tijdens een
treinreis tussen Manchester en Londen in 1990. De Potter-boeken hebben wereldwijd veel
aandacht gekregen en won meerdere awards; tot dusver zijn er een slordige 400 miljoen
exemplaren van verkocht en hebben ze de basis gevormd voor een populaire filmserie.
In 2010 werd Rowling de 'Most Influential Woman in Britain' genoemd door redacties van
vooraanstaande magazines. Ze werd een opvallende filantroop en hielp mee met onder
andere de oprichting van Children's High Level Group. Rowlings vermogenssaldo werd in
maart 2010 doorForbes geschat op $1 miljard.
Rowling schrijft onder de naam J.K. Rowling, waarin de K staat voor de naam van
haar grootmoeder Kathleen. Tegenwoordig is Rowling de rijkste vrouw in Engeland, na het
verkopen van 400 miljoen exemplaren van de zeven in (geheel of gedeeltelijk) 65 talen
vertaalde boeken, die bij elkaar ruim 8 miljard dollar hebben opgebracht.
Opdrachten:
1. Noem een reden waarom het Britse keuken niet bekend is als een van de besten.
2. Noem tenminste 4 etenswaren waaruit een “fry up” bestaat.
3. Wat was Margaret Thatcher’s bijnaam onder het Britse bevolking?
4. Wat doet de rijkste vrouw in Engeland?
17
Public holidays.
January 1 New Year's Day
March 17 St. Patrick's Day Northern Ireland only (this was not an officially recognised public holiday
in Northern Ireland until the peace process went into place then became a holiday)
variable Good Friday
Easter Monday
1st Monday in May May Day Bank Holiday
Last Monday in May Spring Bank Holiday (formally Whit Monday until 1971)
July 12 Orangeman's Holiday Northern Ireland only
Last Monday in August Late Summer Bank Holiday
December 25 Christmas Day
December 26 Boxing Day
Total 8 (England & Wales) 10 (Northern Ireland)
Note, In 2011, there will be a special holiday on Friday, 29 April to celebrate the wedding of Prince
William of Wales and Catherine Middleton
In 2012, there will be a special holiday on Tuesday, 5 June to celebrate the Queen's Diamond Jubilee
sport and competition
Sport plays a prominent role in English life.
Popular team sports in England are association football, cricket, rugby union football and rugby
league football.
Major individual sports include athletics, tennis, golf, motorsport and horseracing.
A number of modern sports were codified in England during the nineteenth century, among them
cricket, rugby union, rugby league, football, tennis and badminton. The game of baseball was first
described in 18th century England[1][2]
Although it differs from sport to sport, English sport often has fierce rivalries with Scottish and
particularly Australian sport, which spans the whole sporting spectrum
cheese chasers of Brockworth
Opdrachten:
- Wanneer is de vrije dag voor de bruiloft van Prince William of Wales?
- Wanneer is de vrije dag voor de the Queen'sDiamond Jubilee?
- Wat is het verschil tussen team sports en individual sports?
- Noem 2 team sports en 2 individual sports.
18
Slides les 1
Zie bijlage ptaak3 (bestand was te groot)
19
Download