Presentatiematerialen Basisgids: Deel 1

advertisement
Deel 1: Aanleiding en
doelstellingen
•
•
•
•
•
•
Basisgids Omgevingswet, versie 1.0:
presentatiematerialen
Aanleiding
Wat is de Omgevingswet?
Reikwijdte fysieke leefomgeving
Maatschappelijke doelen
Verbetervoorstellen
Stand van zaken wetgevingsproces
Sheet 4
Aanleiding Omgevingswet
Basisgids Omgevingswet, versie 1.0:
presentatiematerialen
Sheet 5
Wat is de Omgevingswet?
Basisgids Omgevingswet, versie 1.0:
presentatiematerialen
Sheet 6
Van 26 wetten
naar 1 wet
Van 5000 naar
350 wetsartikelen
Basisgids Omgevingswet, versie 1.0:
presentatiematerialen
Van 240 naar
14 regelingen
Van centraal naar
lokaal bepaald
Reikwijdte fysieke leefomgeving
Artikel 1.2 (fysieke leefomgeving)
2. De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval:
a.
bouwwerken
f.
b.
infrastructuur
g.
landschappen
c.
watersystemen
h.
natuur
d.
water
i.
cultureel erfgoed
e.
bodem
j.
werelderfgoed
Basisgids Omgevingswet, versie 1.0:
presentatiematerialen
lucht
Sheet 8
Maatschappelijke doelen Omgevingswet
Artikel 1.3
Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en
de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge
samenhang:
a. bereiken en in stand houden van een veilige en
gezonde fysieke leefomgeving en een goede
omgevingskwaliteit, en
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de
fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke
behoeften.
Dit doel is van belang bij het uitoefenen van de taken
en bevoegdheden op grond van de Ow, zoals het opstellen van een omgevingsvisie. van
een omgevingsvisie.
Basisgids Omgevingswet, versie 1.0:
presentatiematerialen
Sheet 9
Verbetervoorstellen
Versnellen en
verbeteren
besluitvorming
Samenhangende
benadering beleid,
besluitvorming en
regelgeving
Bestuurlijke
afwegingsruimte
Inzichtelijkheid,
voorspelbaarheid en
gebruiksgemak
Basisgids Omgevingswet, versie 1.0:
presentatiematerialen
Sheet 10
Belangrijke uitgangspunten van de
Omgevingswet
•
Niets meer dan wat Europees recht en internationale verdragen voorschrijven
•
Gelijkwaardige bescherming
•
Flexibiliteit
•
Aansluiting bij:
•
bestaande rollen en verantwoordelijkheden
•
bestaande bestuurlijke taakverdeling
•
Vertrouwen in anderen
•
Toezicht en handhaving
Basisgids Omgevingswet, versie 1.0:
presentatiematerialen
Decentraal, tenzij
1. daarover andere regels zijn gesteld
2. het nodig is:
a. met het oog op een provinciaal belang
b. wegens een internationaalrechtelijke
verplichting
3. een bestuursorgaan van het Rijk belast is
met de taak of bevoegdheid
Basisgids Omgevingswet, versie 1.0:
presentatiematerialen
Decentraal, tenzij
•
subsidiariteitsbeginsel
•
overheidstaken uitvoeren op het laagste
bestuursniveau
•
alleen ander (hoger) bevoegd gezag bij een
belang dat niet op doelmatige en doeltreffende
wijze door het lagere orgaan kan worden
behartigd
•
vastgelegd in het bestuursakkoord
Basisgids Omgevingswet, versie 1.0:
presentatiematerialen
Cultuuromslag
•
De wet beoogt een cultuuromslag bij met name
overheden te bereiken:
• Meer samenhang
• Meer participatie
• Meer vertrouwen
•
Kent geen plek in de wet, maar moet bij alle
instrumenten wel in het achterhoofd worden
gehouden
Basisgids Omgevingswet, versie 1.0:
presentatiematerialen
Sheet 14
Samenvatting deel 1
•
•
•
•
•
•
Basisgids Omgevingswet, versie 1.0:
presentatiematerialen
Aanleiding
Wat is de Omgevingswet?
Reikwijdte fysieke leefomgeving
Maatschappelijke doelen
Verbetervoorstellen
Stand van zaken wetgevingsproces
Sheet 15
Oefening
Basisgids Omgevingswet, versie 1.0:
presentatiematerialen
Sheet 16
Download