Roeselare 2030

advertisement
Voorgeschiedenis
• juni 2010: Roeselare schrijft in op een aanbod van het
Kenniscentrum voor Vlaamse Steden
“Er wordt nagedacht over het stedelijk participatiebeleid en
de groeiende vraag naar betrokkenheid”
Conclusie:
1. Er is nood aan het uitbreiden van de interne
expertise rond participatie
2. Er is nood aan alternatieve vormen van
participatie
3. Er is nood aan een toekomstvisie voor/het DNA
van de stad
Voorgeschiedenis
• 21 maart 2011: het College van Burgemeester en
Schepenen beslist om het project ‘Roeselare 2030’ op
te starten
• Juli 2011: interne brainstromsessies op niveau van alle
dienst- en departementshoofden
• September 2011: Levuur wordt aangeduid als externe
begeleider participatie, B.AD als communicatiepartner
• Oktober 2011: een projectgroep met 18 ambtenaren
trekt Roeselare 2030 op gang
Wat is Roeselare 2030?
• Het ontwikkelen van een gedragen toekomstvisie voor
de stad
• Inwoners en gebruikers de kans geven hun utopisch
beeld over het Roeselare van 2030 mee te delen en te
concretiseren naar beleidsacties
• Zowel de interne expertise van het stadspersoneel als
het zoeken naar nieuwe vormen van participatie
bevorderen
Wat is Roeselare 2030?
• Inwoners en gebruikers van de stad worden aangezet
om te dromen over hun ideale Roeselare van 2030
• (Ex-)stadsmedewerkers gaan als ambassadeur op
pad in hun buurt/leefwereld om samen met kennissen
rond de tafel te zitten en te dromen over de toekomst
van de stad
• Het project moet uiteindelijk resulteren in een sturend
beleidsdocument voor het toekomstige bestuur
Op zoek naar ambassadeurs
• Interne campagne
– Doel?
• medewerkers warm maken voor het project
• ambassadeurs zoeken
– Hoe?
Teaserbeelden en uitnodigingen voor infosessie
verspreiden binnen organisatie
Op zoek naar ambassadeurs
• Gevolg
42 ambassadeurs stelden zich bereid om het project
mee uit te dragen
Op zoek naar ambassadeurs
• Opleidingen
– De ambassadeurs krijgen 1 dag opleiding om
droomsessies te organiseren
– Aangepaste participatie- en gesprekstechnieken
staan centraal
– Terzelfdertijd wordt de interne expertise rond
participatie uitgebreid
Communicatiecampagne
• Teasingcampagne (jan. 2012)
Communicatiecampagne
• Startschot (17 januari 2012)
– Op persconferentie werden ambassadeurs door
burgemeester officieel op pad gestuurd..
Communicatiecampagne
• Externe campagne (januari/februari 2012)
Stap 1: dromen verzamelen
• Droomsessies (ambassadeurs)
– 42 ambassadeurs organiseerden meerdere
droomsessies
– Inwoners en gebruikers van de stad werden aan de
hand van laagdrempelige technieken aangezet tot
dromen
– 470 mensen namen deel aan een droomsessie
• Creatieve knutselwerken (3 scholen)
Stap 1: dromen verzamelen
• Online ideeënbus (individueel)
– www.roeselare2030.be
– droom kan ingevoerd, beoordeeld en gedeeld
worden
– 203 unieke dromers en 112 anonieme dromen
• Brievenbus (individueel)
– Deelnemers die niet over internet beschikken
– Beperkte respons
Stap 1: dromen verzamelen
Van 17 januari tot eind februari 2012 werden meer dan
1000 dromen verzameld via de diverse kanalen
Stap 2: clusteroefening
• Ambassadeurs en leden van de projectgroep
clusteren de 1000 dromen tot 6 thema’s
• Hierbij wordt gezocht naar de onderliggende
behoeftes in de dromen
Stap 2: clusteroefening
• Resultaat oefening:
Roeselare, de stad waar we …
…ademen (ademruimte en rust)
…ontmoeten (ontmoetingsruimte)
…genieten (recreatie en cultuur)
…bewegen (mobiliteit)
…groeien (ontwikkelingsmogelijkheden)
…schitteren (imago van de stad vergroten)
Stap 3: stadsdebat
Groot stadsdebat op 28 april op de Grote Markt
en in het stadhuis
• Doel
Een ganse dag was iedereen welkom om aan de hand
van de 6 thema’s de dromen concreet vorm te geven
Stap 3: stadsdebat
•
Op de Grote Markt
– Passanten kunnen de dromen bekijken in het dromendorp,
genieten van randanimatie of gewoon het debat volgen
•
In het stadhuis
– Deelnemers debatteren over het concretiseren van de dromen
binnen specifieke thema’s
– 5 moderatoren (perskring) begeleiden kleinere groepen
deelnemers
– 50 deelnemers verdiepen zich in de thematische dromen en
leven zich in in de rol van een personage
– 5 verslaggevers volgen het debat op de voet om alles te noteren
in functie van de latere fases van het project
Stap 4: het eindproduct
• Krant van de Toekomst (juni 2012)
– Een krant gedateerd juni 2030
– Het was het visueel eindproduct voor de bevolking
– De krant werd bedeeld in de brede regio van
Roeselare, onder de stadsdiensten en deelnemers
van het project
– De concrete beleidsacties die naar voor kwamen op
het stadsdebat werden op een luchtige manier
weergegeven
Stap 4: het eindproduct
• Tentoonstelling Infopunt
Stadsvernieuwing
– Infopunt Stadsvernieuwing is nog het
aanspreekpunt voor de informatie rond het project
– In de voormalige kluis van het Infopunt loopt een
kleine tentoonstelling met een selectie van
dromen/werkjes van het project
Stap 4: het eindproduct
• Oriëntatienota (jan. 2013)
– Het sturend beleidsdocument met de belangrijkste
conclusies/voorstellen uit het project
– Wordt overhandigd aan de toekomstige
beleidsploeg (begin 2013)
– Het moet de toekomstige beleidsbeslissingen
oriënteren in de richting van de concrete dromen
van inwoners en gebruikers van de stad
Vragen ?
Bedankt!
Download