Waarde(n)vol werk in uitvoering

advertisement
Waarde(n)vol werk in
uitvoering
Uitgangspunten
 Belevingswereld van de uitvoerende ambtenaar in kaart
brengen
 Gebruik maken van bestaande kennis en ervaring
 Bestaande netwerken
 Wetenschappelijk onderzoek
 Digitale communicatie/ kennisnetwerk
 aandacht voor digitale middelen
 kennisdeling
Doel
Invulling van vakmanschap en
professionele ruimte met ipv over
de uitvoerende ambtenaren
 Met als onderliggende doelstelling de uitvoerende
ambtenaren en de organisatie te versterken en duurzaam
(inzetbaar) te maken.
Zoektocht naar wat vakmanschap
en professionele ruimte
 Input krijgen uit de praktijk
 De discussie over de inhoud van hun vakmanschap en de
gewenste ruimte
 Verbindingen leggen tussen verschillende overheden via
kennisnetwerk
 Een breed (kennis)netwerk opzetten binnen de
Rijksoverheid. Delen van opgedane kennis
Verwachtingen vooraf en de
praktijk
 Gesprekken met ambtenaren voor de zomer afgerond
 Gesprekken zijn vooral gevoerd na de zomer
 Voorlopige conclusies gesprekken
 Er is een verschil tussen de professionele ruimte en de gewenste
professionele ruimte
 Er is een behoorlijke afstand tussen de werkvloer en
management
 Uitvoerende ambtenaren voelen zich niet serieus genomen
 Uitvoerende ambtenaren maken bijna geen gebruik van LinkedIn
of andere ‘zakelijke’ netwerken
 Veel uitvoerende ambtenaren gebruiken privé Internet,
Facebook, Whatsapp en dergelijke
Zoektocht literatuur en gesprekken
 Een community opzetten kan alleen vanuit een gezamenlijke
belangstelling/ doel
 Werkvloer betrekken bij beslissingen en beleid kan alleen als
er een integrale aanpak is. Voorbeeld; FOD Sociale
Zekerheid België
 Professionele ruimte en vakmanschap vraagt een cultuur
omslag
 Huidige tegenstrijdigheden, ondernemerschap en directieve
aansturing
 De medewerker meer centraal
 Daarnaast zijn vier elementen van belang; werkomgeving,
lerende organisatie, organisatiestructuur en participatie
Eerste jaar naast de zoektocht
 Omooc “Werken vanuit de bedoeling”
 Bereiken niet de doelgroep van het project
Gestart met
 Watsonificatie/robotisering van de uitvoering
 loopt
 5R Analysemodel; De hiërarchische samenwerking tov
ondernemerschap en professionele ruimte
 loopt
En toen…….
Analyse van de stand van zaken
 Aannames bij de start van het project komen niet overeen
met de bevindingen
 Wel zijn er heel veel waardevol en bruikbare bevindingen en
kennis opgedaan
Wat betekent dit voor het project?
Betekenis voor het project
Communicatiemethoden
 Medewerkers zijn genoeg bekend
met en hebben voldoende
mogelijkheden om digitaal te gaan
 Het is zinloos om vanuit niets een
digitaal netwerk/ community op te
zetten
 Het beste resultaat wordt behaald als
de medewerkers participeren
Betekenis voor het project
Organisatie structuur
 Eén werkwijze, gebrek aan
differentiatie
 Blijven handelen vanuit
bestaande routines
 Managerialisme, mono-vocaliteit
overheerst
 Prima Donnagedrag, IK zal wel
denken en jij moet vooral doen
 5R-model; hiërarchische
samenwerkingsrelaties
Betekenis voor het project
Participatie medewerkers
 Participatie van
medewerkers moet vanuit
een basis gebeuren
 Medewerkers lijken zich
niet bewust van de basis, of
missen deze
 Managementstijl geeft (te)
weinig ruimte
Betekenis voor het project
Participatie vanuit een basis
 Integrale aanpak
 Samenwerking beleid en
werkvloer
 Medewerker in zijn kracht
zetten
 Samenwerking werkvloer
en wetenschap
 Community opzetten
 ……..
Volgende stappen
 Integraal; alle niveaus van de organisatie betrekken
 Met de werkvloer uitvoering geven aan het project
 Gebruik maken van de ervaringen van de werkvloer en
beleid
 Gebruik maken van de kennis van verandermethoden
 Verbreden van kennisnetwerk tussen de verschillende
overheden
Focus tweede jaar
Het versterken van de werkvloer en de organisatie waar de
werkvloer onderdeel van is
 Menukaart








The Fifth Element
RPP (Research Practice Partnership)
Ervaring delen
Voice van de werkvloer versterken
Kennis versterken
Futuring sessies
Communicatie
Download