Hfst2 - Telenet Users

advertisement
De wereld is een soort boek, waarvan men slechts de eerste bladzijde
gelezen heeft, als men enkel zijn eigen land heeft gezien (De Montbron)
6. Documenten
6.1 Vervoerdocumenten
Is een bewijs van vervoerovereenkomst: vervoerder verbindt zich goederen
te brengen naar bestemming
Partijen:
1. inlader (schipper) geeft de opdracht voor het vervoer (kan de verkoper zijn of de koper of
hun vertegenwoordiger)
2. vervoerder: hij die vervoer verricht (bij zee- of luchtvervoer wordt deze
vertegenwoordigd door zijn agent)
3. geadresseerde:de persoon aan wie de goederen moeten afgeleverd worden
Vervoerdocumenten en overeenkomst zijn internationaal gereglementeerd
door overeenkomsten.
Naast een bewijs van overeenkomst worden deze ook gebruikt bij de
betaling, zie het documentaire krediet
Modal split
Buitenlandse handel Temmerman Walters
Haesaerts Werner
Aj 2002 - 2003
1/16
6.1.1 Zeevaartcognossement ( Bill of Lading B/L)
1° Definitie: functies
ondertekend door kapitein
1. kapitein verklaart goederen aan boord te hebben (=ontvangstbewijs)
2. verbind zich goederen te vervoeren naar bestemming (=vervoerovereenkomst)
3. afgifte van goederen tegen ontvangst van cognossement (ander exemplaar) en
ontvangst vrachtprijs
4. houder van een cognossement is de wettelijke bezitter van de goederen
(eigendomstitel); het cognossement is hier verhandelbaar en dus kan het bezit van
goederen worden overdraagbaar
2° Kenmerken:
- wordt opgemaakt door vervoerder (vertegenwoordigt door scheepsagent)
- is ontvangstbewijs (kapitein stelt de inlading van goederen vast)
- is een vervoerovereenkomst
- is een titel van bezit van goederen, van beschillingsrecht (niet noodzakelijk eigendom)
3° Overdraagbaarheid
- op naam: enkel vermelde persoon mag goederen in ontvangst
nemen. Dit cognossement is niet overdraagbaar
- aan order: de goederen zullen geleverd worden aan de vermelde
persoon. Deze laatste mag cognossement overdragen aan derde door
endossement
- aan toonder: geen naammelding. De houder van cognossement
neemt de goederen in ontvangst. Is overdraagbaar van hand tot hand
4° Vermeldingen (zie document)
Bedingen betreffende vracht :
- freight prepaid
- freight payable at destination = freight collect
Het cognossement moet binnen de 24 uur na inladen getekend zijn door de
kapitein of door de vervoerder of door de agent. Deze laatste 2 komen het
meest voor en vermeldt dan “for the master” of (en) “as agents only”
Buitenlandse handel Temmerman Walters
Haesaerts Werner
Aj 2002 - 2003
2/16
Aantal exemplaren: 4 originelen (enkel 1 ervan is verhandelbaar:
negotiable; de anderen zijn not-negotiable)
1.
2.
3.
4.
1 voor de kapitein: als bewijs ontvangst van goederen door vervoerder
1 voor rederij: als bewijs van contract
1 voor geadresseerde:
1 voor de inlader, ondertekend door kapitein als ontvangstbewijs dat de goederen aan
de vervoerder zijn overhandigd (is verhandelbaar)
De inlader zal zijn exemplaar naar de begunstigde opsturen zodat deze de
goederen kan ontvangen. De uiteindelijke begunstigde is niet noodzakelijk
de geadresseerde. Deze laatste kan een ander transportfirma zijn. In de
praktijk worden echter 2 of 3 exemplaren van het verhandelbare
cognossement gemaakt. Elk exemplaar is genummerd en op elk exemplaar
staat het totale aantal kopijen. Alle exemplaren vormen een full set B/L.
Elke exemplaar gaat via verschillende wegen naar de begunstigde die met
1 exemplaar de goederen kan afhalen na het cognossement van de
vervoerder getekend te hebben voor kwijting. Bij een documentair krediet
echter moeten alle exemplaren afgegeven worden aan de bank;
5° FIATA B/L = FIATA mulitimodaal transport B/L
Voor multimodaal vervoer opgesteld door expediteur die als contractuele
vervoerder optreedt (= 1 ipv verschillende vervoerder) en draagt dus ook
de verantwoordelijkheid als vervoerder.
Opmerking : FCR = Forwarders Certificate of Receipt is een niet
verhandelbaar document opgemaakt door expediteur als tussenpersoon bij
vervoer. Het bewijst dat expediteur goederen heeft ontvangen ( ontvangstbewijs)
en dat hij zich verbindt de goederen te verzenden. Een FCR bestaat uit een
exemplaar.
Buitenlandse handel Temmerman Walters
Haesaerts Werner
Aj 2002 - 2003
3/16
6° Soorten documenten
On board B/L: vermeldt dat goederen werkelijk aan boord zijn; op document
“shipped on board” of “received on board”
Received for shipment B/L (=F B/L) de goederen zijn in ontvangst genomen
door vervoerder (=scheepsagent) maar nog niet op het schip geladen. Geeft geen
zekerheid over inladen, noch datum van vertrek. Dit is pas echt cognossement
als het aangevuld wordt met naam van schip en datum inladen (bewezen door
Mate’s Receipt)
Clean B/L: er zijn geen meldingen op het cognossement betreffende de
uiterlijke staat van goederen, verpakking, hoeveelheid
foul B/L: wel opmerkingen betreffende conditionering van goed
stale B/L: als termijn tussen datum van verscheping en aanbieding van B/L (en
ander document aan de bank) overschreden is
B/L for combined transport: voor multimodal vervoer; vermeldt (ipv shipped
on board) “received in apparent good order and condition”. De vervoerder
organiseert het transport met verschillende middelen tot plaats van bestemming
House B/L (forwarders B/L) wordt niet door een rederij uitgeschreven maar
door commissionair–expediteur die de goederen in groepage aanbrengt voor een
rederij. Elke inlader ontvangt voor zijn kleine partij een House B/L van de
expediteur. Voor de gegroepeerde, volledige zending wordt een Master B/L
(groepage B/L) opgemaakt.
Buitenlandse handel Temmerman Walters
Haesaerts Werner
Aj 2002 - 2003
4/16
7° Andere documenten bij zeevervoer
- stuurmansreçu (mate’s receipt M/R) de stuurman ipv de kapitein
erkent de goederen aan boord te hebben genomen (=ontvangstbewijs).
Op basis van M/R zal de rederij of scheepsagent een On Board B/L
opmaken
- volgbriefje (Delivery order D/O) op naam, aan order of aan toonder; als
goederen van een B/L afgeleverd worden aan meerdere
bestemmelingen. Voor elke bestemmeling wordt een D/O opgemaakt
voor zijn partij van goederen. In elk D/O wordt verwezen naar de
oorspronkelijke B/L.
- Laat-volgen (laissez-suivre): Antwerpen: de houder van B/L
(=begunstigde) biedt deze aan bij de scheepsagent en betaalt de vracht
(bij freight collect) en andere kosten. De agent maakt dan een laissezsuivre op waarmee de bestemmeling de goederen kan ophalen. Een
laissez-suivre is niet overdraagbaar. Bij opmaken van een D/O is er
voor elke D/O een laissez-suivre
6.1.2 binnenvaartcognossement
1° Definitie:
Opgesteld door de inlader en ondertekend door de kapitein. Deze laatste
bevestigt dat de goederen aan boord zijn en hij deze zal brengen naar de
bestemming.
Binnenvaartcognossement is
1. Ontvangstbewijs voor de inlader
2. Vervoerovereenkomst
3. Maar GEEN bezitstitel
Opgemaakt in 1 origineel en kopieën
2° Vermeldingen (zie document)
Dagtekening van het cognossement. Binnen de 24 uur moet het
cognossement aan de schipper worden voorgelegd. Zoniet mag deze het
liggeld eisen. De schipper moet wel binnen de 24 uur na voorleg tekenen.
3° Overdraagbaarheid: het cognossement kan zijn op naam, aan order of
aan toonder
Buitenlandse handel Temmerman Walters
Haesaerts Werner
Aj 2002 - 2003
5/16
Buitenlandse handel Temmerman Walters
Haesaerts Werner
Aj 2002 - 2003
6/16
CMR vrachtbrief (convention relative au contrat de transport
internationale de marchandise par route) met een CMR conventie
- is voor het beroepsvervoer van goederen over de weg voor international vervoer. (Mag
ook gebruikt worden voor binnenlands vervoer zoals in België).
- Bij een gecombineerd vervoer (zoals het overladen van goederen) blijft de CMR
conventie en vrachtbrief van toepassing
De CMR vrachtbrief is
1.
2.
3.
4.
5.
ontvangstbewijs inlader
vervoerovereenkomst
GEEN bezitstitel
altijd op naam
opgesteld door vervoerder
Aantal exemplaren: 4
1. 1 voor afzender
2. 1 voor geadresseerde en gaat met goed mee
3. 1 voor vervoerder gaat met goed mee en moet door de geadresseerde voor
ontvangst worden ondertekend en teruggeven bij vervoerder
4. 1 blijft bij vervoerder (6 jaar bewaren)
Vermeldingen (zie document)
CMR – verdrag: houdt oa in
- Afzender is verantwoordelijk voor de nodige documenten en juistheid
ervan voor vervoer nodig; aanduiding goederen, verpakking, laden,
maatregelen bij gevaarlijke goederen (ADRop document en wagen),
controle voertuig, betalen van vracht als bestemmeling niet betaalt
- Vervoerder : is verantwoordelijk voor schade, verlies goed,
vertraging in aflevering. Hij is NIET verantwoordelijk voor controle
inhoud container (=said to contain) en TIR; schade door verkeerde
gegevens van afzender, schade door temperatuur, wachttijden aan
grens door onvolledige of ontbrekende documenten.
- Geadresseerde is verantwoordelijk voor lossen, betalen van
vervoerprijs
Buitenlandse handel Temmerman Walters
Haesaerts Werner
Aj 2002 - 2003
7/16
6.1.4 CIM-vrachtbrief : (convention international concernant le transport
de marchandises par chemin de fer) en CIM wetgeving
De CIM vrachtbrief is:
-
opgemaakt gedeeltelijk door afzender en door spoorwegmaatschappij
vervoercontract
ontvangstbewijs voor inlader
GEEN afleveringstitel (bezitstitel)
op naam
boekhoudkundig document
soms bruikbaar als document tov douane voor doorvoerland
Aantal exemplaren: 5
1. 1 originele samen met goed afgegeven aan geadresseerde
2. 1 geleidebrief = afrekeningblad, begeleid tot aan station van bestemming en
wordt door spoorwegmaatschappij bewaard waar station van afhangt
3. 1 aankomstblad: begeleid tot station bestemming en wordt bewaard door
spoorwegmaatschappij van land van aankomst
4. 1 duplicaatvrachtbrief: wordt na aanvaarding van goederen door
spoorwegmaatschappij aan de afzender afgegeven
5. 1 verzendingsblad: bewaard door spoorwegmaatschappij in plaats van vertrek
- Meldingen: (zie document)
Franco: vrachtprijs wordt betaald door afzender
Non-franco: vrachtprijs wordt betaald door bestemmeling
- opmerkingen In België: stukgoederenvervoer door dochteronderneming
NMBS; ABX-verzendingsbulletin voor België, naar EU en EFTA (enkel
franco-zendingen). De CMR-voorwaarden zijn hier van toepassing
(vervoer over de weg). ABX : in 4 exemplaren: 1 voor
Afzender, 1 voor geadresseerde, 1 voor spoorwegdienst (vertrek) en 1 op
de colli.
Buitenlandse handel Temmerman Walters
Haesaerts Werner
Aj 2002 - 2003
8/16
6.1.3 Luchtvrachtbrief (AWB: Air Way Bill)
1. Definitie: is vervoercontract tussen inlader en vervoerder. De
afzender moet de nodige inlichtingen geven om toe te laten de
luchtvrachtbrief correct in te vullen.
2. Kenmerken: de AWB is:
-
vervoerovereenkomst
ontvangstbewijs
GEEN bezitstitel
document op naam (niet verhandelbaar)
3 originelen en 9 kopieën
kan worden gebruikt als:
-
factuur voor vervoerkosten
bewijs van verzekering
instructieborderel van de afzender
3. Vermeldingen: (achterzijde: aansprakelijkheidsbeperking en
contractvoorwaarden)
4. Exemplaren: 3 originelen
1.1 boekhoudkundig document voor vervoerder en bewijs vervoercontract
2.1 bij goederen en wordt aan bestemmeling afgegeven
3.1 ontvangstbewijs = bewijs dat de vracht aanvaard werd door vervoerder; is bestemd
voor afzender
Buitenlandse handel Temmerman Walters
Haesaerts Werner
Aj 2002 - 2003
9/16
6.2 In- en uitvoervergunningen
6.2.1 Wat?
- voorafgaande toelating van in-uit-doorvoer vergunning
- kwantitatieve beperkingen: contingenten (moeten steeds een
vergunning hebben)
- reden voor vergunning:
-
beveiligen eigen economische sector
vrijwaren veiligheid van land
uitvoering van internationale verdragen (beschermende dieren, planten;
handelsembargo)
controle kwaliteit op bepaalde goederen (vlees, groenten)
6.2.2 Afleveren van vergunning:
- Landbouw: afzonderlijk regeling (Belg interventie en restitutiebureau)
- Andere: Bestuur Economische Betrekkingen, dienst vergunningen
(Ministerie Economische Zaken)
6.2.3 Wanneer is vergunning nodig:
- vooral bij niet EU-landen (of bij doorvoer van niet EU-producten)
- Invoervergunning vb: wapens, chemische stoffen, diamant, textiel,
ijzer en staal, elektrische .toestellen, HIFI, landbouw.
- uitvoervergunning : goederen voor tweeërlei gebruik (zoals uranium)
zowel burgerlijk als militair; onedele metalen; diamant; vliegtuigen,..
- opmerking : voor wapens en militair materiaal, landbouwproducten
ook vergunning naar EU-landen (behalve Nederland en Luxemburg)
6.2.4 Gebruik van vergunning
-
-
Beperking betreffende gebruik:
Op naam van aanvrager opgesteld (niet overdraagbaar)
Beperkte geldigheidsduur
Enkel bruikbaar voor vermelde goederen
enkel maximaal vermelde hoeveelheid
De vergunning moet voorgelegd worden aan de douane; deze zal de
vergunning aanzuiveren = noteren van waarde, hoeveelheid goederen en
gebruikte douanedocumenten. Men mag de hoeveelheid waarvoor men een
vergunning kreeg in delen in of uitvoeren. Bij elke im/export wordt het
saldo opgemaakt tot de toegestane hoeveelheid is opgebruikt =
aanzuiveren. Als de vergunning is opgebruikt wordt deze door de douane
ingehouden en teruggestuurd naar de Dienst vergunningen.
Buitenlandse handel Temmerman Walters
Haesaerts Werner
Aj 2002 - 2003
10/16
6.2.5 Soorten vergunningen
-
nationale vergunningen (wapens, militaire toepassingen, nucleaire stoffen)
Europese vergunningen: goed voor tweeërlei gebruik (vereenvoudigde regeling) Is een
gewone communautaire vergunning
6.2.6 Landbouwproducten
Voor in- en uitvoer: EG-certificaten (=alle communautaire
reglementeringen)
1° Uitvoer naar derde land: omwille van gesubsidieerde uitvoer. Men bepaalt door het
certificaat de uitgevoerde hoeveelheden (kan zo beleid aanpassen) en het bedrag van
uitvoerrestitutie (=subsidie). Certificaten worden afgeleverd door BIRB (Min Landbouw)
2° Invoer met derde land: onderworpen aan landbouwheffingen; geïnd door douane bij
invoeraangifte. Bij invoer moet soms een certificaat worden aangevraagd bij BIRB (bij
contingenteringen)
3° Handel met andere lidstaten: soms ook controle binnen de EU
6.3 Oorsprongsdocumenten
Bewijzen de oorsprong van het goed = waar goed geproduceerd, ontgonnen,
gekweekt wordt of belangrijke vormveranderingen heeft ondergaan
6.3.1 EUR-documenten: handel tussen de EU-landen en landen waarmee EU een
handelsakkoord afsloot (EFTA, ACP) met een preferentieel akkoord. Hierbij kan een
handelaar genieten van een vermindering van invoerrecht. EUR-documenten worden
opgemaakt aan douane
6.3.2 FORM-A: GATT-akkoord; bepaalde tariefvoordelen voor producten uit
ontwikkelingslanden. FORM-A wordt opgesteld in exportland, geldig gemaakt door
douane aldaar.
6.3.3 EU-certificaat van oorsprong (klassiek document): gebruikt door alle EUlanden; opgemaakt door Kamer van Koophandel (meestal) in de EU en bewijst de
oorsprong van het goed; Wordt gelegaliseerd door KVK of wordt voor sommige
producten opgemaakt door beroepsfederatie, door VLAM, Min Economische. Zaken
Buitenlandse handel Temmerman Walters
Haesaerts Werner
Aj 2002 - 2003
11/16
6.4 Gewichtscertificaat
Opgesteld door leverancier of onafhankelijke derde; met melding van bruto
en netto gewicht.
6.5 Gezondheids – fytosanitair certificaat
6.5.1 Gezondheidscertificaat: voor levende dieren, enkel in-uit-doorvoer
na controle dierenarts of na voorleggen van een
gezondheidscertificaat. Voor niet menselijke consumptie: Min.
Landbouw; voor menselijke consumptie: Ministerie van
Volksgezondheid. Het certificaat steeds voegen bij douaneaangifte
6.5.2 Fytosanitair certificaat: voor handel in planten en plantaardige
producten. Invoer slechts mogelijk na plantkundig onderzoek in
invoerkantoor (Min. Landbouw) of na voorleggen fytosanitair
certificaat
6.6 Inspectiecertificaat
Wordt uitgereikt door gespecialiseerd onderneming die erkend is door
controlemaatschappij (Veritas of SGS=Société Générale de surveillance –
Genève); inspecteren of goed (op aanvraag koper) voldoet aan technische
gegevens, normen en andere specificaties gemeld op documenten (naar
kwaliteit en hoeveelheid)
6.7 Factuur
Handelsfactuur; een duplicaat is dikwijls vereist door douane voor de
waardebepaling van goederen. Verplichte meldingen: zie BTWverplichtingen.
Consulair factuur: wordt gelegaliseerd in land van uitvoer door
consul van land invoer = voor het bevestigen van oorsprong en waarde van
goederen
Buitenlandse handel Temmerman Walters
Haesaerts Werner
Aj 2002 - 2003
12/16
Pro forma factuur: wordt voorgelegd aan de douane als factuur geëist
wordt. Meestal ipv van douanevoorschriften; meestal ipv handelsfactuur
bij ruilhandel, wederinvoer, herstelling als er geen handelsfactuur wordt
opgemaakt want dan zijn er geen betalingen. Men kan een pro-forma
factuur opstellen ipv een handelsfactuur om bepaalde gegevens die men
wil geheim houden, niet te moeten vermelden. Enkel de waarde en
herkomst van goed is vermeld.
Addendum 1 Informatiebronnen internationaal transport
Buitenlandse handel Temmerman Walters
Haesaerts Werner
Aj 2002 - 2003
13/16
Addendum 2 Stroomschema Zeevaartdocumenten
Buitenlandse handel Temmerman Walters
Haesaerts Werner
Aj 2002 - 2003
14/16
Addendum 3 Consular Invoice
Buitenlandse handel Temmerman Walters
Haesaerts Werner
Aj 2002 - 2003
15/16
Addendum 4 Factuurprijs berekeningsschema
Factuurprijsberekening
uitgebreid schema
Brutogewicht
Tarra
-
NETTO GEWICHT
-
- Kortingen op gewicht
FACTUURGEWICHT
Factuurgewicht x eenheidsprijs =
BRUTOPRIJS
-
- Handelskorting (kortingen op prijs)
NETTO VERKOOPPRIJS
+
+
+
+
+ Transportkosten
+ Verzekeringskosten
…
+ Verloren verpakking
BRUTOFACTUURPRIJS
-
Korting voor contant
BRUTOFACTUURPRIJS
-
NETTO FACTUURPRIJS
NETTO FACTUURPRIJS
= Maatstaf van Heffing (MvH)
= Maatstaf van Heffing (MvH)
+
+
BTW-bedrag
(berekend op Maastaf van Heffing)
+
Korting voor contant
Terugstuurbare verpakking
TERMIJNBEDRAG
+
+
BTW-bedrag
(berekend op Maastaf van Heffing)
Terugstuurbare verpakking
Korting voor kontant
TERMIJNBEDRAG
Aparte vermelding van " Korting voor contant"
Buitenlandse handel Temmerman Walters
Haesaerts Werner
Aj 2002 - 2003
16/16
Download