Geen compromissen inzake de veiligheid van het

advertisement
DVIS
City Atrium
Secretariaat DVIS
Verdieping 5A
Vooruitgangstraat 56
1210 BRUSSEL
Kies een item.
Tel: Kies een item.
Fax: +32 2 277 40 55
Adresse
e-mail: Kies
een item.
Uw contactpersoon
Kies persoon
Metro: Rogier
Trein: Noordstation
Bus- en tramhalte: Rogier
Bewaakte fietsenstalling: Noordstation
Uw bericht van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Bijlage(n):
datum
Kenmerk
Kenmerk
Aantal
Brussel,
20/08/2015
Geen compromissen inzake de veiligheid van het transport van gevaarlijke goederen
Gisteren stond in sommige publicaties een artikel over de inspecties van spoorvervoer met gevaarlijke goederen. De
verantwoordelijke inspectiedienst, de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS) en de bevoegde
minister, de heer Borsus, willen via deze weg enkele verduidelijkingen aanbrengen:
- De DVIS heeft wel de mogelijkheid om sancties op te leggen. Administratieve boetes zijn voorzien voor de
gevallen waar de spoorondernemingen niet reageren op de inspectierapporten en de audits (art. 214, 31° & 32°
Spoorcodex)
- De meeste vaststellingen hebben te maken met de transportdocumenten, de vermelding van de samenstelling en
de etikettering. Deze regels zijn belangrijk om snel te kunnen optreden bij mogelijke incidenten, maar hebben
op zich geen directe impact op de veiligheid.
Het is ook belangrijk om mee te geven dat de link met het tragische ongeval in Wetteren niet te maken valt. In dat geval
werd geen inbreuk op de regels in verband met het vervoer van gevaarlijke goederen vastgesteld.
Naar aanleiding van het Belga-bericht van dinsdag 18 augustus en de artikels in de kranten van gisteren die daarop gebaseerd
zijn, willen de bevoegde autoriteiten, de heer Borsus en de DVIS enkele verduidelijkingen aanbrengen:
1
Het is niet correct te stellen dat de DVIS geen sancties kan opleggen of de operatoren niet kan dwingen de regels na te leven.
Integendeel, artikel 214, 31° en 32° van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex voorziet wel degelijk de
mogelijkheid om een administratieve boete op te leggen in het geval waar, na een proces-verbaal van controle dat gebreken
vaststelt, de bestemmeling van het proces-verbaal niet antwoordt of geen maatregelen tot verbetering invoert binnen de
toegestane termijn:
31° het niet binnen de toegestane tijd antwoorden op een auditrapport, inspectieverslag of toezichtsverslag met betrekking tot
de in artikel 68 bedoelde veiligheidsvoorschriften of de veiligheidsvoorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke
goederen per spoor, of met betrekking tot een veiligheidsvergunning of een veiligheidscertificaat wordt bestraft met een
bestuurlijke boete van 500 tot 1.000 euro;
32° het niet binnen de toegestane tijd invoeren van maatregelen tot verbetering, naar aanleiding van een auditrapport, een
inspectieverslag of een toezichtverslag met betrekking tot de in artikel 68 bedoelde veiligheidsvoorschriften of de
veiligheidsvoorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, of met betrekking tot een
veiligheidsvergunning of een veiligheidscertificaat wordt bestraft met een bestuurlijke boete van 2.000 tot 4.000 euro;
Onze kantoren zijn open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.
www.mobilit.belgium.be
Pagina 2 van 2
De DVIS is ook verantwoordelijk voor de afgifte van veiligheidscertificaten waarover spoorondernemingen moeten
beschikken om toegang te krijgen tot de spoorinfrastructuur. Een onderneming die de regels niet volgt, kan haar certificaat
verliezen (zie artikel 99 tot 104 van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex).
2
De vermelde cijfers hebben vooral te maken met kleine vaststellingen waarvoor de spoorondernemingen onmiddellijk actie
hebben ondernomen en waardoor het dus nooit nodig was om een administratieve boete op te leggen.
Het gaat bijvoorbeeld om onregelmatigheden omtrent de vermelding van de samenstelling, transportdocumenten, etikettering
en/of signalisatie. Geen enkele van deze onregelmatigheden had een directe impact op de veiligheid. Deze voorschriften
moeten echter worden nageleefd om de goederen en de tussenkomende partijen (spoorondernemingen, afzender…) die
betrokken zijn bij een mogelijk incident correct en snel te kunnen identificeren.
De artikelen vermelden het ongeval van Wetteren.
Het is echter niet relevant een link te maken tussen de hierboven vermelde vaststellingen en een ongeval van het type dat zich
in Wetteren heeft voorgedaan. Dit laatste werd immers veroorzaakt door een te hoge snelheid, waarbij de trein echter volledig
voldeed aan de vereisten van de reglementering op de gevaarlijke goederen.
Minister Borsus verklaarde het volgende : “Veiligheid is mijn eerste prioriteit. Het is van cruciaal belang dat de DVIS
controles blijft uitvoeren op het terrein om ervoor te zorgen dat de reglementaire voorschriften worden gerespecteerd. Omdat
we van de spoorondernemingen moeten blijven eisen dat zij uiterst nauwkeurig zijn in de organisatie van transporten van
gevaarlijke goederen, zijn er geen compromissen mogelijk inzake de veiligheid!”
Onze kantoren zijn open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.
www.mobilit.belgium.be
Download