Bacteriën dichten lekkages in bodem sluis bij Zeewolde

advertisement
Bacteriën dichten lekkages
in bodem sluis bij Zeewolde
Van een onzer medewerkers
Zeewolde - Met bacteriën hoopt de
provincie Flevoland problemen met
wateroverlast rond de sluis De Blauwe
Dromer bij Zeewolde te stoppen.
Injecties met nutriënten zorgen
ervoor dat bacteriën slijm produceren, waardoor kleimineralen samenklonteren en het lek opvullen.
Bedenker van het systeem is Deltares. “Een afdichting van 100 procent
halen we niet, maar we gaan voor debietafname met een factor 5 tot 20”,
vertelt Maaike Blauw, die de BioSealing-applicatie in Zeewolde voor het
kennisinstituut begeleidde. Medio
september zijn de nutriënten die de
bacteriële activiteit moeten stimuleren, op elf plaatsen aan beide zijden
van de sluis in de grond geïnjecteerd.
Dat gebeurde op een diepte van 11
meter beneden NAP. Vanwege andere herstelwerkzaamheden rondom
de sluis zijn de resultaten na twee
maanden nog niet exact te meten.
Voor de zekerheid laat aannemer B &
P Bodeminjecties de injectielansen
daarom tot maart staan. “Als het effect onvoldoende is, kunnen we in
maart altijd opnieuw nutriënten injecteren.” Aannemer Van den Herik
bereidt momenteel de overige herstelwerkzaamheden voor.
> PAGINA 10: BIOSEALING IN COMBINATIE
MET TEXTIEL
BioSealing in
combinatie
met textiel
Bacteriën stromen met kwelwater naar lek
< VERVOLG VAN PAGINA 1
Van onze medewerker
Alex J. de Haan
Zeewolde - Waterdoorlatend
en tegelijkertijd zandhoudend geotextiel met extra
zwaar bestortingsmateriaal
op de bodem van de Hoge
Vaart vormden een eerste
maatregel tegen de lekkages
bij de sluis De Blauwe Dromer in Zeewolde. Het dichten van de gaten met BioSealing werkt aanvullend.
Deze techniek is een uitkomst bij lekkages waarvan de exacte plek niet
precies kan worden vastgesteld. Lekkages bij een aquaduct in Haarlemmermeer en een hydropowerdam in
Oostenrijk waren de eerste succesvolle projecten, vertelt Maaike Blauw
van Deltares.
Rondom de sluis bij Zeewolde zorgen
lekkages in het grondpakket voor
problemen. Deze waren voor de provincie Flevoland aanleiding onderzoekinstituut Deltares de stabiliteitsproblemen in kaart te laten
brengen. B & P Bodeminjecties past
de oplossing met BioSealing toe.
Blauw: “Rondom de sluis injecteren
we nutriënten die met het kwelwater
naar de lekkages zelf stromen. De
aanwezige bacteriën groeien als gevolg van die nutriënten en produceren slijm, dat soms een heel taai
weefsel kan vormen. Omdat de zuurgraad in het water iets wordt verlaagd, worden kleimineralen losgeweekt en die gaan samenklonteren.
Bacteriën groeien op de plek waar de
doorstroom van het water het
grootst is, dus bij het lek.”
Het door de sluis te keren verval tussen de Hoge Dwarsvaart en het Veluwemeer bedraagt ruim 5 meter. Tijdens de bouw hebben damwanden
gaten veroorzaakt in een slecht waterdoorlatende laag in de ondergrond. Daardoor ontstond een extra
waterstroom vanuit het diepere watervoerende pakket naar de deklaag
langs de sluis. De grondwaterstroom
naar de sluis nam daardoor toe.
Kwelwater zorgt nu voor uitloop van
zand en verzakkingen in de omgeving van de sluis. Een kwelstroom
onder de sluisvloer verplaatst zand,
terwijl ook kwelwater over de trappen en rondom de sluis zelf stroomt.
Download