Stereotypes over Indianen

advertisement
 Welke
foto hoort niet in het rijtje thuis?
 Thema: de ‘Barbaarse
3
rondes
 3 centrale vragen
wilde’
• HERKOMST
Wie heeft het stereotiepe beeld van de
‘barbaarse wilde’ gecreëerd?
• HISTORISCHE CONTEXT
Waarom ontstond het stereotype van de
‘barbaarse wilde’?
• MORELE KWESTIE
Welke implicaties hebben dergelijke stereotypen?
 Currier
& Ives, Across the continent, 1868.
 Leerlingen
zijn zich bewust van de variatie in de stereotypering
van indianen.
 beseffen dat het om constructies gaat die niet aan
de werkelijkheid beantwoorden.
begrijpen dat er verschillende media zijn waarin
deze stereotypen tot uiting komen.
kunnen de stereotypering van indianen historisch
verklaren.
zijn op de hoogte van de historische context waarin
de stereotypering van indianen ontstond en kunnen
deze context kaderen binnen de geschiedenis van
de Verenigde Staten.

Leerlingen
kunnen verschillende stereotiepe weergaves van
indianen onderscheiden. (2)
kunnen beargumenteren waarom ze een bepaald
stereotype menen te herkennen. (1)
kunnen tekstuele en visuele bronnen interpreteren en
aan de hand van begeleidende vragen conclusies
formuleren. (2)
kunnen in groep samenwerken. (2)
kunnen a.d.h.v. een centrale vraag informatie uit
uiteenlopende bronnen samenbrengen en synthetiseren.
(2)
kunnen een standpunt innemen in de discussie over
sportmascottes. (2)
kunnen westerse en niet-westerse perspectieven van
elkaar onderscheiden. (1)
situeren het materiaal voortdurend in tijd en ruimte.
 De
leerlingen zijn bereid hun
vooroordelen te herzien.
 De leerlingen werken actief mee in de
les.
 De leerlingen hebben respect voor de
mening van hun medeleerlingen.
Kenmerken
16
14
12
10
8
6
4
2
0
 Les
1:
• Evolutie in de stereotiepe beeldvorming
benadrukken.
• Belangrijk om de bronnen voldoende te
contextualiseren.
• Belang van confrontatie met niet-westers perspectief
 Les
2:
• Organisatorisch: groepen op een doordachte manier
indelen + benadrukken van de centrale idee/vraag
die achter elke ronde schuilgaat.
 Waarom
zou je dit lessenpakket moeten
gebruiken?
Actief lessenpakket
Eindtermen
Haalbaar om met één begeleider uit te voeren
Combinatie van geschiedenis van de VS én de
problematiek i.v.m. vooroordelen en
stereotypering
Leerlingen oefenen een breed gamma aan
vaardigheden in een beknopt tijdskader










COOK, C. en DAVID, W., The Longman handbook of modern American
history 1763-1996, New York, 1998.
GILBERT, M, The Routledge Atlas of American history, Londen, 2006.
HIRSCHFELDER, A., Indianen van Noord-Amerika, Amsterdam, 2001.
HOLSBEKE, M., De fotografie van de herinnering: de Noord-Amerikaanse
indiaan als blank concept, p. 19.
MEINIG, D. W., The shaping of America: a geographical perspective on 500
years of history, New Haven, 2004.
MORISON, S. E., The Oxford history of the American people, New York,
1965.
MULDER, J., Jaren, column, ‘Humo’, 22/12/2015.
NASH, G. B. en SMITH, C., Atlas of American history, New York, 2007.
SELLERS, C., MAY, H. en MACMILLEN, N. R., A synopsis of American history,
Boston, 1985.
http://www.firstpeople.us/native-american/photographs/little-soldieraka-wa-non-she-zhin-ga-ponca-1914.html
Download