Visiedag Programma`s

advertisement
Huisstijlhandboek deel 1:
Richtlijnen rond het gebruik van huisstijl en logo’s
1. Inleiding
Voor de creatieve vertaling van het stadsmarketingplan, heeft Duval Guillaume een
promotionele stijl ontworpen met een logo en de tagline gent: zoveel stad.
De bestuurlijke huisstijl met het 3torens-logo bestaat al meer dan 10 jaar en werd in
2009 geactualiseerd door Vandekerckhove & Devos.
De Dienst Communicatie is operationeel sinds maart 2012 en stelde in het Jaarplan
2012- 2013 de volgende actie centraal:
-
De opmaak van een strategische communicatiekader en een corporate
identity (interne en externe huisstijl).
-
Het stroomlijnen van het gebruik van de promotionele en bestuurlijke
interne en externe huisstijl.
Bij deze nota zit een visuele voorstelling van het nieuwe toepassingsvoorstel van de
huisstijl in alle externe en interne communicatie (bijlage 1).
De nota zelf is het resultaat van een nieuwe aanpak in de huisstijl van de Stad Gent.
Hij gaat verder in op de grotere krijtlijnen voorgesteld en goedgekeurd door college
van burgemeester en schepenen in de voorgaande nota op 2 mei 2013. Daarin werd
verwezen naar een nieuw Witboek voor de huisstijl van de Stad Gent. De start van
die uitrol en structurele aanpassing is gepland voor het begin van 2014.
2. Basis
Vanaf 2014 zal dé huisstijl van de Stad Gent gebaseerd zijn op de ‘promotionele
huisstijl’, ooit ontwikkeld door Duval Guillaume en verder uitgebreid en aangepast
door de Dienst Communicatie.
Het uitgangspunt van de nieuwe werkwijze is dat we voor de bevolking al onze
communicatie gaan versterken en overkoepelen met een ‘Gent:’-logo. Eigen
communicatie zal altijd herkenbaar zijn aan het 3torens-logo van de Stad Gent.
3. Gent:-logo
Er wordt gekozen om het ‘Gent: zoveel stad’-logo als basis te gebruiken voor
algemene communicatie.
Indien er een bepaald thema moet benadrukt worden, kan een specifiek label
gekozen worden. Dit label is niet gebonden aan één bepaalde kleur: het kan de
kleur aannemen die best past bij het ontwerp, evenwel binnen het kleurenpalet.
Het vinden van een juiste keuze in welke labels de speerpunten van onze stad
omvatten is niet evident. De Werkgroep Communicatie heeft verschillende sessies
achter de rug waarin gezocht werd naar een consensus in labelkeuze.
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd of men zich
akkoord kan verklaren met het gebruik van volgende labels:
Basislabel:
1. gent: zoveel stad
2. gent: (zonder toevoeging)
label varianten:
3. gent: zoveel talent
4. gent: vernieuwt
5. gent: slim op weg
6. gent: sport
7. gent: cultuurstad
8. gent: UNESCO creative city of music
9. gent: iedereen telt mee
10. gent: woonstad
11. gent: feest
12. gent: zoveel te beleven
13. gent: onderneemt
14. gent: mijn stad, mijn wijk
15. gent: denkt vooruit
16. gent: jong & wijs
17. gent: te veel voor één nacht
18. gent: groen in de stad
19. gent: klimaatstad
20. gent: gezonde stad
Indien er nieuwe labels in omloop worden genomen buiten deze 20 stellen we voor
deze steeds te laten bekrachtigen door het college van burgemeester en schepenen.
a. Vertaling: Een aantal departementen en diensten in de Stad Gent werken
rond internationale citymarketing. Voor de vertaling wordt er nog een
voorstel uitgewerkt.
b. Kleuren: Het ‘Gent: zoveel stad’-label wordt standaard gebruikt in originele
blauwe kleur van de huisstijl, maar kan worden aangepast afhankelijk van
het campagnebeeld. Het label kan toegepast worden in onderstaande
verschillende kleuren. Dit wijkt af van het oorspronkelijke voorstel van
Dyval-Guillaume:
2
Het ‘Gent: zoveel stad’-label wordt standaard gebruikt in originele blauwe kleur van
de huisstijl, maar kan worden aangepast afhankelijk van het campagnebeeld.
Motivering: we willen de herkenbaarheid als stad laten primeren eerder dan de
herkenbaarheid van een dienst/thema. Daarom kan de kleurkeuze van het label
variëren naargelang van het grafische ontwerp. Er zijn 16 basiskleuren mogelijk.
Dit werd goedgekeurd in het college van 2 mei 2013.
Het witboek is meer dan een visuele weergave van wat de huisstijl inhoud: het is ook
een handboek voor alle diensten, partners en externe bedrijven. Ze vinden er de
gebruiks- en omgangsrichtlijnen van onze communicatie. Zo zijn we binnen het
verhaal van de hervorming de volgende aspecten gaan onderzoeken en hebben we
telkens afspraken gemaakt door middel van werkgroepen. Deze werkgroepen
bestonden uit mensen die dagelijks met het betreffende aspect in aanraking komen,
later werden die dan afgetoetst met de werkgroep Communicatie. De verschillende
aspecten staan hieronder opgesomd. Ze zullen verder in deze nota beknopt aan bod
komen en in het witboek uitgebreid verduidelijkt worden.
3
a. Drukwerk (policy rond printmedia), stationery (briefpapier,
visitekaartjes,…)
b. Beeld (video en foto)
c. Projecten met externe partners, sponsoring, satellieten
d. Taal
e. Onlinecommunicatie
f. Infrastructuur en signalisatie
g. Grote campagnes
h. Merchandising
Overkoepeld over al deze aspecten is zowel de interne/externe communicatie én
het gebruik van logo’s uitgewerkt.
4. Drukwerk
en Stationery
In de werkgroep Drukwerk en Stationery werden zaken besproken als
papierformaten, papiersoorten en stationaire briefwisseling (visitekaartjes,
groetenkaarten, omslagen)
4.1 Drukwerk
In het witboek zullen we al onze partners en diensten adviseren zo efficiënt en
duurzaam mogelijk keuzes te maken over het type drager en dus daar waar mogelijk
het printen te beperken.
Alle affiches, flyers, folders zullen worden overgezet naar de nieuwe huisstijl van de
Stad Gent. Er is reeds door het college overeengekomen dat de stadssecretaris
steeds vermeld wordt als verantwoordelijke uitgever voor alle drukwerk.
4.2 Stationery
Voor alle briefwisseling in de stad zal het lettertype ‘Calibri’ gebruikt worden met als
standaard-lettergrootte 11 punt. Dat is op alle computers aanwezig en optimaal
toegankelijk.

4.2.1 Briefpapier
De Dienst Communicatie heeft een nieuw Word-sjabloon gemaakt voor
briefpapier dat aanpasbaar en hanteerbaar is door de collega’s van de stad.
(zie bijlage 4). Dat sjabloon wordt via verschillende interne kanalen ter
beschikking gesteld, samen met een handleiding.

4.2.2 Visitekaartjes
Er wordt op visitekaartjes niet afgeweken van officiële gegevens. Vertalingen
van visitekaartjes is enkel mogelijk voor collega’s die in het buitenland
corresponderen. Vertalingen worden telkens op afzonderlijke visitekaartjes
gemaakt en niet op een en hetzelfde.
Er wordt een uitzondering gemaakt op het standaardontwerp (zie bijlage 4)
voor extra toegankelijke visitekaartjes voor mensen met een beperking.

4.2.3 Faxpapier
Vanuit de huisstijlhervorming zouden we ernaar streven het faxgebruik in de
Stad te beperken, behalve daar waar dit voor toegankelijkheidsreden
functioneel is.
4
5. Beeld

4.2.4 Groetenkaarten
De groetenkaarten worden omgezet naar de nieuwe huisstijl. De
groetenkaarten kunnen worden gepersonaliseerd tot op dienstniveau.
Andere gepersonaliseerde gegevens moeten manueel worden aangevuld.

4.2.5 Enveloppen
De enveloppen worden omgezet naar de nieuwe huisstijl. Ze worden vanaf
nu in een standaardformaat gemaakt met standaardlocatie van het
omslagvenster (zie bijlage 4).

4.2.6 Bestelbonnen
De opmaak van financiële documenten gegenereerd door o.a. SAP-software
zal worden aangepast aan de huisstijl in de zomer van 2014.

4.2.7 Officiële uitnodigingen en oorkondes
Ook voor officiële uitnodigingen oorkondes wordt een nieuw sjabloon
ontworpen door de Dienst Communicatie.

4.2.8 Gelegenheidskaart
De gelegenheidskaarten die vandaag voorhanden zijn in de folderfabriek
zullen tevens worden herwerkt in de nieuwe huisstijl.

4.2.7 Bewonersbrieven
Er wordt een Word-sjabloon gemaakt in de nieuwe huisstijl. Het sjabloon
bevat plaats voor maximaal vier handtekeningen. Bewonersbrieven worden
ondertekend door de stadssecretaris en door de bevoegde leden van het
college, maar bevatten geen foto's van die collegeleden. (Een visuele
vertaling is terug te vinden in bijlage 1)
In de werkgroep werd besproken hoe we omgaan met steeds belangrijker wordende
media zoals fotografie en video. Bij gebruik van beeldmateriaal van de Stad wordt
altijd de volgende vermelding gebruikt: Copyright Stad Gent
5.1 Fotografie (originele visie van Duval Guillaume)

5.1.1 Energiek
Onze beelden stralen zoveel mogelijk levensvreugde, enthousiasme en
'beleving' uit: dit betekent ook dat de foto’s in de mate van het mogelijke
mensen bevatten, mensen die bezig zijn.

5.1.2 Dynamiek
Dynamiek kan fotografisch op verschillende manieren worden weergegeven:
het hoeft daarbij niet steeds om letterlijke beweging te gaan; het kan ook
gaan over onverwachte contrasten, over emotie, over kleur.

5.1.3 Warm
Verkies steeds warme kleuren (in alle seizoenen). Kies beelden die
'zinderen'. Emotie: toon hoe mensen Gent ervaren en beleven.
Toon interactie: tussen mensen onderling, tussen mensen en de omgeving.
5

5.1.4 Nieuwsgierig
Focus op de essentie van het beeld: ook al gebeurt er heel wat, toch moet
de kijker onmiddellijk doorhebben waar het over gaat.

5.1.5 Rijkdom van de stad
Toon (in diverse beelden) de rijkheid van de Stad Gent is een stad waar
mensen uit vele verschillende culturen en van verschillende leeftijd
of afkomst samenwonen, waar mensen op heel uiteenlopende manieren van
het leven kunnen genieten.
5.2 Video
We streven ernaar om altijd het ‘Gent:’-logo in beeld te houden voor een continue
herkenbaarheid bij uitzending. We onderscheiden twee soorten video:

5.2.1 Lineaire video
De film wordt getoond in een presentatie of is te zien op internet/tv, waar
de kijker van het begin tot het einde aandachtig kijkt naar de film. Hierdoor
moet de boodschap maar één keer visueel meegegeven worden en wordt de
rest verduidelijkt door de inhoud van de film zelf.

5.2.2 Loop-video
Als we met de Stad Gent op een beurs of dergelijke staan, speelt er vaak ter
info een film. Die film herhaalt zich telkens en een begin en eind worden
vaag. Daardoor moet de boodschap ofwel herhaaldelijk ofwel constant
visueel getoond worden.
We streven ernaar om video’s altijd te ondertitelen zodat ze zo toegankelijk mogelijk
zijn.
Grafiek aangepast aan de nieuwe huisstijl wordt gemaakt door de Dienst
Communicatie.
6.
Samenwe
rking met
partners
Ook als we als Stad instappen in een project met verschillende partners willen we
naar voren komen als een sterke communicator. Daarom werd een werkgroep
samengesteld om een beslissingsscenario uit te tekenen voor communicatie.
Hiervoor werd ook al raad gevraagd aan verschillende partners van de Stad. (SoGent,
Politie Gent, OCMW,…) We vragen onze diensten dan ook bij de start van elk project
met partners dit scenario voor te leggen, zodat het in het verloop van het project
altijd duidelijk is.
6.1 Visie van de Stad rond communicatie:
De Stad Gent streeft ernaar om een eenduidige communicatie te maken in functie
van de ontvanger (dat kan de burger zijn, een andere partner, of …), zodat die
optimaal geïnformeerd kan worden over projecten waar de Stad in bijdraagt of waar
ze trekker van is. De Stad streeft er ook naar inspraak te stimuleren.
6
6.2 Bepaling van communicatietrekker van een project:
De Stad stelt de volgende vragenlijst voor om te bepalen wie de optimale keuze is als
trekker van de communicatie van het betreffende project.








Wordt er al gecommuniceerd over het project of soortgelijke verwante
projecten?
Hoe gedraagt de inhoud van het project zich ten opzichte van de ontvanger?
Wat? Wie?
Initiatief? Politiek? Organisatie? Wie?
Draagvlak?
Doelstelling van het project ten opzichte van de ontvanger? Waarom?
Geografisch? Waar?
Welke kanalen zullen waarschijnlijk hoofdzakelijk gebruikt worden voor het
project? Hoe?
Wanneer? Hoe lang loopt een project? Periode?
Opmerkingen:
Middelen zijn geen criterium om te bepalen wie communicatietrekker wordt van een
bepaald project.
6.3 Mogelijke vervolgscenario’s na bepaling van communicatietrekker:
a. De Stad Gent is geen trekker/hoofdcommunicator van een project
en faciliteert ook niet in de communicatie: dan wordt het gent:-logo
uitgeleend om bij andere partnerlogo’s geplaatst te worden. (Dit
geldt ook bij sponsoring.)
b. De Stad Gent is geen trekker/hoofdcommunicator van een project
en faciliteert wél in de communicatie, en er wordt voor dat project
een aparte huisstijl ontwikkeld: dan moet die huisstijl de nodige
sjablonen bevatten, zodat de Stad die kan gebruiken om alles
volgens dezelfde huisstijl te maken.
c. De Stad Gent is geen trekker/hoofdcommunicator van een project
en faciliteert wél in de communicatie, en wordt de huisstijl van de
andere partner gebruikt: dan moet die huisstijl de nodige sjablonen
bevatten, zodat de Stad die kan gebruiken om alles volgens dezelfde
huisstijl te maken.
d. De Stad Gent is trekker/hoofdcommunicator van een project en
faciliteert dus in de communicatie: dan moet de huisstijl van de Stad
gebruikt worden, zoals omschreven in het huisstijlhandboek.
We geloven dat als we als Stad op die manier altijd met een sterk
communicatieverhaal naar voren komen, er vaker gekozen zal worden voor het
laatste scenario. Dit ook omdat de Stad vaak een groot draagvlak heeft.
7
7. Taal
De werkgroep Taal ging na of de nieuwe huisstijl aansluit bij de taalwetgeving en de
BIN-normen. Aangezien die normen vaak heel uitgebreid zijn, wordt er bij
verwarring altijd verwezen naar de expertise en het advies van de taalambtenaar,
Carolien Oosterlinck, of een collega van de Juridische Dienst.
7.1 Je/jouw en u/uw
In onze schriftelijke communicatie met de bevolking schrijven we standaard in de uvorm. Dit is de algemene beleefdheids-/aanspreekvorm voor een
overheidsorganisatie. Afhankelijk van wat we met het communicatieproduct
willen bereiken wordt er gekozen voor je/jouw en u/uw. (Stadsmagazine,
jongeren,…)
7.2 Vertalingen
In principe communiceren we altijd in één landstaal, het Nederlands. Als we ook een
buitenlandse taal willen gebruiken (zoals het Engels), moeten we zeker eerst de
twee andere landstalen (Frans en Duits) aanbieden.
Bij (uitzonderlijke) communicatie naar een specifieke andere taaldoelgroep, geven
we telkens altijd eerst de Nederlandse versie en dan pas de anderstalige informatie.
Die anderstalige informatie is een exacte vertaling van de Nederlandse tekst, en we
vermelden dat ook expliciet.

7.2.1 Vertaling van Labels
De Dienst Communicatie zorgt voor een nieuwe lijst vertalingen van het
‘Gent: zoveel stad’-label. (zie bijlage 4)
7.3 Afkortingen
We moeten ernaar streven zo weinig mogelijk afkortingen te gebruiken in onze
communicatie. Afkortingen zijn niet toegankelijk en vaak wordt de betekenis ervan
vergeten. Ook voor interne projecten of campagnes wordt afgeraden om
afkortingen te gebruiken. Voor bestaande afkortingen raadt de huisstijl aan om
minstens één maal per publicatie de afkorting voluit te schrijven, zodat we telkens
kunnen verwijzen naar de betekenis ervan.
7.4 Hoofdletters bij soortnamen (diensten, departementen, …)
We gebruiken hoofdletters als de soortnaam gevolgd wordt door de eigennaam, we
beschouwen dan de woordgroep volledig als eigennamen ‘Cel Logistiek’, ‘Afdeling
Creatie’, ‘Clubhuis Yoens’, ‘Departement Sport en Cultuur’.
Let op:
 Het ‘college van burgemeester en schepenen’ krijgt geen hoofdletters,
omdat het een niet-uniek orgaan is (bestaat in elke stad/gemeente).
7.5 Volgorde van de handtekeningen
Wanneer verschillende handtekeningen nodig zijn op een publicatie is het de
volgorde van belangrijkheid die gehanteerd wordt. De belangrijkste persoon tekent
8
meest rechts. Wanneer de burgemeester en stadssecretaris beiden moeten tekenen,
tekent de burgemeester het meest rechts. (meer informatie: zie circulaire ‘V 074’).
8. Onlinecommunicatie
Digitale communicatie maakt een onderdeel uit van de huisstijl. Daar werden
eveneens een aantal regels rond uitgewerkt.
8.1 Website
Er moet gezocht worden naar hoe de structuur van de totale gent.be er moet uitzien.
De werkgroep stelt voor om een landingspagina te maken gent.be met als hoofdlabel
‘Gent:’ Dé landingspagina is altijd de ‘Gent:’. De huisstijl sluit zich verder aan bij wat
er bepaald wordt in het traject van de Gent.be
8.2 Social Media
Ook voor sociale media is er een voortraject geweest om tot een visie en strategie te
komen. Er moet naar gestreefd worden duidelijk kenbaar te zijn op sociale media als
officiële organisatie. Bij elke account op sociale media die gemaakt wordt door de
Stad moet in het informatieluik of bio duidelijk zijn dat het een officieel account is van
de Stad Gent. We geven altijd aan wat op een pagina te vinden is en vullen indien
nodig de contactgegevens in. We moeten er visueel naar streven om ook herkenbaar
te zijn. De Dienst Communicatie heeft in de nieuwe huisstijl een sjabloon ontworpen
voor de verschillende sociale media waar de Stad op intekent. (Zie bijlage 4.)
8.3 Digitale nieuwsbrieven
Er werd een basissjabloon ontworpen in de nieuwe huisstijl voor zowel externe
communicatie als interne communicatie met nieuwsbrieven. Met Digipolis is bekeken
om dit allemaal via Flexmail te laten verlopen, omdat de gebruiksvriendelijkheid
ervan groot is.
We moeten er sowieso naar streven om minder analoog te communiceren. Het
sjabloon wordt zo opgemaakt dat het indien nodig afgeprint kan worden, in geval dat
de ontvanger geen digitaal kanaal ter beschikking heeft.
8.4 Powerpoint
Het bestaande sjabloon op het intranet in de promotionele huisstijl wordt
gebruiksvriendelijker gemaakt en aangepast aan de nieuwe huisstijl door de Dienst
Communicatie.
9. Infrastructuur Als we een sterk imago willen opbouwen, moeten we op alle gebieden visueel
en signalisatie herkenbaar zijn, zo ook op gebied van signalisatie en infrastructuur. Daarom werd
met mensen van de Dienst Vastgoedbeheer, Cel Ontwerp, enz. samengezeten om tot
een basisprincipe te komen bij het ontwerpen, schilderen en signaliseren van
beheersgebouwen.
Er wordt dan ook gekozen om bij de inrichting van nieuwe of vernieuwde gebouwen
de betreffende diensten te consulteren voor een optimaal resultaat.
9
9.1 Infrastructuur
Als een inrichting van een gebouw verandert, wordt de inrichting afgestemd
met het kleurschema van de signalisatie. Hierbij wordt steeds hetzelfde
kleurschema doorgetrokken per geheel gebouw. En dus geen kleurschema
per verdieping.
Bij het bestellen van meubilair zou er de reflex moeten zijn dat er voor de kleurkeuze
gekeken wordt naar het kleurschema van de rest van het gebouw.
9.2 Signalisatie
Een catalogus met standaardsignalisatie in de nieuwe huisstijl werd ontworpen door
de Dienst Communicatie. (zie bijlage 4)

9.2.1 Visie betreffende signalisatie
We streven ernaar om maar één doelgroep te gebruiken voor signalisatie, zo
is de mogelijkheid tot verwarring het kleinst. We gaan bij signalisatie altijd uit
van de burger

9.2.2 Dragers
Bij het opstellen van een volgende raamovereenkomst voor dragers van
signalisatie wordt rekening gehouden met de volgende eigenschappen:
o Flexibel aanpasbaar zijn aan de op dat moment geldende huisstijl.
o Zo vandalismebestendig mogelijk zijn (graffiti, krasbestendig, diefstal,
brand)
o Snel aanpasbaar zijn
o Zelf aanpasbaar zijn
o Toegankelijk zijn

9.2.3 Scenario voor de opbouw van signalisatie
Er moet altijd contact opgenomen worden met de Dienst Vastgoedbeheer
voor het inrichten van signalisatie bij beheersgebouwen.
De signalisatie wordt volgens een bepaald scenario opgebouwd:
1. Ik ben in een gebouw van de stad
Stel er is geen gentinfopunt/begeleidingssysteem. Dan moet er een
overzichtsbord zijn met signalisatie van diensten. Flexibel aanpasbaar.
Anders geen.
2. Lift
Stel er is geen gentinfopunt/begeleidingssysteem. Dan moet er een
overzichtsbord zijn met signalisatie van diensten en nummers. Flexibel
aanpasbaar.
Anders wel signalisatie, enkel nummers.
3. Trap
Stel er is geen gentinfopunt/begeleidingssysteem. Dan moet er een
overzichtsbord zijn met signalisatie van diensten en nummers op verdieping
0. Flexibel aanpasbaar.
Anders wel signalisatie, enkel nummers. Elke verdieping moet afzonderlijk
aangeduid worden.
10
4. Verdieping
Stel er is geen gentinfopunt/begeleidingssysteem. Dan moet de naam van
de diensten (gelijkend aan liftinfo) en nummers te zien zijn. Flexibel
aanpasbaar.
Anders wel signalisatie, enkel nummers. Elke verdieping moet afzonderlijk
aangeduid worden.
5. Kruispuntsignalisatie: aanduiding specifieke lokketten of wachtruimtes en
lokalen.
Dit signalisatie-systeem werd afgetoetst met het loket-en onthaalbeleid (LEO)
In het kader van deze verdere optimalisatie van het loket-en onthaalbeleid (LEO)
vraagt de Dienst Communicatie en de Dienst Vastgoedbeheer dan ook aan het
college om het bewegwijzeringssysteem in het AC Zuid goed te keuren, betreffende
een nieuwe signalisatie die in gebruik wordt genomen met afstemming op het
klantenbegeleidingssysteem en in functie van wachtruimtes. De uniforme huisstijl
geldt ook voor toekomstige veranderingen aan bewegwijzering in andere gebouwen
dan AC Zuid.
Verdere duiding van het signalisatieproject AC Zuid vind je terug in bijlage 2
(20140204_NO_bijlage 2 pilootproject bewegwijzering AC Zuid)
10. Grote De Stad Gent is vaak organisator van grote campagnes en als we ook hierbij een
Campagnes sterke communicator willen zijn, kunnen we het best een aantal afspraken maken.
10.1 Externe Campagnes
Zoals eerder besproken in deze nota worden externe campagnes altijd in de huisstijl
van de Stad ontworpen.
10.2 Interne Campagnes
Om ook intern sterk te staan en de job-fierheid van de collega’s te vergroten moeten
alle projecten voldoen aan de huisstijl van de Stad.
(bv.: Digitale Informatie archivering - DIA, VESTA, Beheers- en beleidscyclus)
11. De grote oefening rond merchandising wordt gedaan door de Dienst Onthaal in
Merchandising samenspraak met de communicatiecoördinatoren en KC’s.
Een catalogus aan gadgets zal ter beschikking gesteld worden. De Dienst Onthaal
werkt ook aan een analyse en policy rond het gebruik van gadgets.
12. Externe Ook extern moeten we verzekeren dat onze huisstijl goed toegepast wordt,
Toepassing bijvoorbeeld in situaties waar bureaus ingezet worden om voor ons
communicatieproducten te voorzien. Daarom adviseert de Dienst Communicatie om
het respecteren van de huisstijl als clausule in elk buitengaand bestek en opgemaakt
contract vast te leggen.
11
13. Contactpunt De afdeling Creatie binnen de Dienst Communicatie heeft de regie in alle grafische
voor vragen schriftelijke en digitale communicatie. Zij maken de ontwerpen van de campagnes en
communicatiedragers in opdracht van de stadsdiensten.
Bij discussie over het toepassen van de huisstijl, het gebruik van labels of het
ontwerp van een campagne zal de case aan het Departementshoofd Communicatie
en Promotie voorgelegd worden.
Wie concrete vragen heeft, kan hiervoor contact opnemen met:
Maarten Boes - afdelingshoofd Creatie – Dienst Communicatie
Departement Communicatie en Promotie - [email protected]
12
Download