in-C Ontwerp nieuwe website formulier deel2

advertisement
Lot 2016_3
Opdracht voor de ontwikkeling van een nieuwe website voor socialeeconomie.be
LOT 2016_3
OPDRACHT VOOR DE ONTWIKKELING EN
IMPLEMENTATIE VAN EEN NIEUWE WEBSITE VOOR
SOCIALEECONOMIE.BE
Aanduiding van relevante externe deskundige(n)
Uiterste indieningsdatum offertes:
Maandag 21 maart 2016 om 10u00
1
Lot 2016_3
Opdracht voor de ontwikkeling van een nieuwe website voor socialeeconomie.be
1. Algemene inlichtingen
Organisatie:
Vertegenwoordiger:
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Ondernemingsnummer (indien van toepassing):
IBAN/BIC:
2. Gunningscriteria methodologie en relevantie (55/100)
2.1.
Algemene visie op de opdracht
Beschrijf bondig uw algemene visie op de opdracht (max ½ A4).
2.2.
Gebruikte methodiek
Beschrijf de gebruikte methodiek en de onderbouwing van deze methodiek. Geef gedetailleerd aan op
welke manier u gebruikersonderzoek zal uitvoeren.
2
Lot 2016_3
Opdracht voor de ontwikkeling van een nieuwe website voor socialeeconomie.be
2.3.
Stappenplan
Geef alle activiteiten in een helder en overzichtelijk stappenplan weer. Dit stappenplan omvat
minimaal: opsomming van activiteiten, verwachte resultaten/output (zie ook 3.2 in document met
richtlijnen), betrokkenen, timing en fasering.
Vermeld hier uw stappenplan in tabelvorm.
2.4.
Integratie database
Geef aan hoe de database in een later stadium kan worden geïntegreerd.
2.5.
Integratie huisstijl richtlijnen Vlaamse overheid
Geef aan hoe en in welke stap u de huisstijl richtlijnen van de Vlaamse overheid integreert.
3
Lot 2016_3
Opdracht voor de ontwikkeling van een nieuwe website voor socialeeconomie.be
2.6.
Aantal mandagen per onderdeel
Geef voor elk onderdeel van de opdracht het totaal aantal mandagen aan dat voorzien wordt voor dat
onderdeel. Argumenteer bondig waarom.
Onderdeel
De definitie van een online strategie
(met inbegrip van gebruikersonderzoek)
Aantal voorziene mandagen + argumentatie
Uitwerking van de informatiearchitectuur
van de website
Definitie van de content strategie van de
website
Ontwikkelen van wireframes voor de
nieuwe website
Ontwikkelen van een design voor de
nieuwe website, in de huisstijl van de
Vlaamse overheid
Programmatie en migratie van de
informatie op de bestaande website en
op www.cooperatiefvlaanderen.be
TOTAAL:
2.7.
Opvolging en monitoring
Omschrijf hoe het stappenplan zal worden opgevolgd en gemonitord (intern en naar in|C). Geef aan
wie de SPOC (single point of contact) is gedurende het proces.
_________________________________________________________________________________
Gedaan te:
Datum:
Indiener (naam + hoedanigheid):
4
Lot 2016_3
Opdracht voor de ontwikkeling van een nieuwe website voor socialeeconomie.be
Handtekening (gevolmachtigd persoon):
Firmastempel:
5
Download