HR Manager - Stad Roeselare

advertisement
Informatiebundel selectie ‘HR Manager’
1
HR Manager
Heb jij voldoende pit voor #RSL? Ben jij een volbloed HR-manager en
onderneem jij vooral in talent(en)?
Als HR Manager bij de stad Roeselare coach je een team van een 15-tal
gespecialiseerde medewerkers binnen diverse HR-domeinen van het
departement personeel & organisatie (personeelsbeheer en de
loonadministratie, werving en selectie, projectleiders werkzaam rond
organisatieontwikkeling, loopbaanontwikkeling en de Interne Dienst voor
Preventie en Bescherming op het Werk).
Als ervaren ondernemer investeer je in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit
van mens en organisatie. Je bent zowel inhoudelijk als strategisch sterk in
organisatieontwikkeling en kunt door jouw visie en daadkracht medewerkers
binden en boeien.
Thema’s zoals organisatievernieuwing, cultuuromslag en
bemensingsvraagstukken in een bestuurlijke context (lokale overheid) heb je
vlot in de vingers. Je werkt zeer actief aan de verdere ontwikkeling van een
organisatiecultuur die gedragen wordt door elke medewerker binnen onze
organisatie.
Daarnaast is voor jou ook een rol als sparringpartner en aanspreekpunt voor
de leden van het managementteam en leidinggevenden weggelegd. Je kunt
verbindend optreden en de noden van de organisatie beantwoorden door een
optimale personele ondersteuning en een efficiënte bewaking van de
personeelskost en -inzet.
Je voelt je bovendien als een vis in het water in het inspirerend aansturen van
jouw projectleiders (in kader van organisatieontwikkeling, verandertrajecten,
brede HR-gerelateerde projecten,…).
Ben jij een leider met een hart voor mensen? Onze medewerkers zijn alvast
nieuwsgierig naar jou!
Informatiebundel selectie ‘HR Manager’
2
IN WELKE RICHTING STAD ROESELARE WIL EVOLUEREN?
Stad Roeselare en het OCMW willen in de toekomst werken aan een integraal
beleid en dit in samenwerking met de andere partners binnen de stad.
Ongeacht voor welke organisatie we werken, gaan we allemaal voor hetzelfde
doel.
We willen werk maken van een organisatie waarbij vertrouwen en
responsabilisering centraal staan, waarin volledig transparant wordt gewerkt
en gecommuniceerd. Iedereen wordt aangemoedigd om mee te werken aan
een open communicatie.
Uiteindelijk willen we in Roeselare een modern bestuur worden dat werk maakt
van vernieuwing en vooral de klemtoon legt op het behaalde resultaat, en dit
allemaal vanuit het klantenperspectief om dus de burger beter te dienen.
De medewerkers van de stad geven invulling aan de missie van het stadsbestuur en realiseren
mee de beleidsdoelstellingen van de stad. We doen dit op een effectieve, efficiënte en
klantvriendelijke manier, gebaseerd op vertrouwen. We willen de missie van de stad dan ook
realiseren in een sterke synergie tussen politiek, administratie en burgers.
Verantwoordelijkheid opnemen, spontaan samenwerken, klantgericht kunnen handelen,
innovatief denken en de ruimte nemen om zelfontplooiing na te streven zijn waarden die we als
organisatie hoog in het vaandel dragen.
Om dit te kunnen realiseren, werd o.a. een nieuwe organisatiestructuur uitgetekend met
daarin drie grote directies:
- de directie Mens brengt alle activiteiten samen met een ‘administratieve, sociale of
vrijetijdsgebonden invalshoek’. Het is vooral een clustering van burgerzaken, sociale
zaken, welzijn, huisvesting en toeleiding woonmarkt, onderwijs en werk, integrale
veiligheid en preventie, cultuur, jeugd, sport, toerisme (met het wielermuseum) en de
sociale dienst van het OCMW.
- de directie Ruimte brengt vooral ‘grondgebonden’ activiteiten samen. Het is een
clustering van zowel beleidsvoorbereidende als –uitvoerende activiteiten, nl. alles met
betrekking tot planning en ontwerp, vergunningen en attesten, woonbeleid, milieu en
economie en alles met betrekking tot aanleg, beheer en onderhoud van ruimte.
- de directie Ondersteuning brengt alle ‘ondersteunende diensten’ samen. Het gaat om
alle processen die betrekking hebben op personeel & organisatie, communicatie en
onthaal, financiën en aankoop, juridische zaken en bestuursondersteuning, facilitair
beheer en ICT.
Het basisidee achter deze nieuwe structuur is een vlakke en daadkrachtige structuur, die de
werking maximaal ondersteunt, die geïntegreerd werkt voor de Stad en OCMW, en die een
antwoord biedt op het uitgesproken ambitieniveau op het vlak van de dienstverlening.
Informatiebundel selectie ‘HR Manager’
3
WAT KUN JIJ ONS BIEDEN?
De directie ondersteuning bestaat uit een aantal departementen, waarbij de
HR Manager de leiding neemt over het departement ‘personeel & organisatie’.
Als HR Manager werk je heel nauw samen in directe lijn met de
stadssecretaris, bevoegde schepen en directeur ondersteuning voor de
verdere uitbouw van de organisatie waarbij je ‘mensen’ en ‘middelen’ steeds
centraal plaatst.
Je focust je vooral op de rechtstreekse aansturing van de verschillende HRdomeinen en de verdere ontwikkeling van een duurzaam personeelsbeleid.
Daarnaast ben je zeer actief in het opzetten, initiëren en coördineren van
diverse veranderingstrajecten met oog op de ontwikkeling en doorgroei naar
de best passende cultuur voor onze organisatie. Je bent de drijvende kracht
om – vanuit relevante ontwikkelingen in de sector – én vanuit een bredere
ondersteuning antwoorden te bieden op de noden van onze organisatie, het
lokaal bestuur.
Je werkt in een projectstructuur en stuurt jouw projectleiders op een
inspirerende manier aan.
Wat zijn de voorwaarden?
Je beschikt over minimum vier jaar ervaring in een leidinggevende functie.
Een specifieke diplomavereiste is niet bepaald.
Concrete leidinggevende ervaringen in HRM in een bestuurlijke organisatie strekt sterk
tot de aanbeveling.
Informatiebundel selectie ‘HR Manager’
4
WAT KUNNEN WIJ JOU BIEDEN?
-
een contract onbepaalde duur;
o aanwerving op niveau A met een mandaat van 5 jaar als departementshoofd
(niveau A4a-A4b)
(verlengbaar na evaluatie voor telkens een termijn van 5 jaar)
-
een aantrekkelijk verloningspakket (brutomaandloon tussen € 4098,42 en €
5756,46) in een dynamische werkomgeving. (zie verloningsschaal in deze infobundel,
met inbegrip van de mandaattoelage van 5% op brutomaandloon);
-
àlle nuttige beroepservaring is meerekenbaar (zie concreet voorbeeld bij
verloningsschaal)
-
andere voordelen: maaltijdcheques (€5), gratis hospitalisatieverzekering, flexibel
werken, telewerken, een uitgebreid verlofstelsel;
-
in kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige middelen ter
beschikking gesteld (smartphone met abonnement, laptop,…)
-
maandelijkse kostenvergoeding (kosten eigen aan de werkgever)
-
groepsverzekering (in kader van aanvullende pensioenopbouw en overlijdensdekking);
Er wordt bovendien een werfreserve aangelegd voor de duur van twee jaar.
Informatiebundel selectie ‘HR Manager’
5
VERLONINGSSCHAAL
BIJLAGE: OVERZICHT
WEDDESCHAAL A4A-A4B
Anciënniteit
A4a
A4b
In deze tabel worden de
geïndexeerde (index: juli 2016)
bruto-maandweddes
weergegeven per weddetrap,
mét inbegrip van de
mandaattoelage van 5%.
0
4
€ 4.098,42
€ 4.335,29
Relevante beroepservaring kan
volledig meegenomen worden
bij de bepaling van de geldelijke
én de schaalanciënniteit).
5
€ 4.098,42
€ 4.335,29
6
€ 4.306,58
€ 4.550,61
7
€ 4.306,58
€ 4.550,61
8
€ 4.306,58
€ 4.550,61
9
€ 4.521,90
€ 4.758,77
Na 9 jaar schaalanciënniteit in
B4 en gunstige evaluatie wordt
doorgestroomd naar schaal
B5.
1
2
3
10
€ 4.758,77
11
€ 4.758,77
12
€ 4.974,09
13
€ 4.974,09
14
€ 4.974,09
15
€ 5.189,42
16
€ 5.189,42
17
€ 5.189,42
18
€ 5.404,75
19
€ 5.404,75
20
€ 5.404,75
21
€ 5.577,01
22
€ 5.577,01
23
€ 5.577,01
24
€ 5.756,46
Concreet voorbeeld:
-
15 jaar relevante beroepservaring -> aanvangswedde trap 15 A4b (€ 5189,42)
8 jaar revelante beroepservaring -> aanvangswedde trap 8 A4a (€ 4306,58); na één
jaar trap 9 A4b (€ 4758,77)
Informatiebundel selectie ‘HR Manager’
6
SELECTIEPROGRAMMA
In de selectieprocedure wordt samengewerkt met Jobpunt Vlaanderen en het selectiekantoor
Hudson Belgium NV, Moutstraat 56, 9000 Gent.
Elk onderdeel is eliminerend, wat betekent dat enkel geslaagde kandidaten in een bepaald
onderdeel uitgenodigd worden naar het volgende onderdeel.
Kandidatuurstelling kan tot en met maandag 29 mei 2017 waarbij de kandidaturen afgetoetst
worden t.o.v. de aanwervingsvoorwaarden.
(minimaal 4 jaar relevante leidinggevende beroepservaring / deze relevantie wordt afgewogen
t.a.v. een aantal parameters, waaronder span of control, evaluatie- en budgetbevoegdheid,
ervaring binnen HR, enz…)
Deze procedure bestaat uit volgende onderdelen:
deel 1: Preselectie
Op basis van CV, motivatiebrief en bijhorende vragenlijst kan een
preselectie gehouden worden.
timing: berichtgeving uiterlijk tegen vrijdag 2 juni 2017
deel 2: Jurygesprek met case
Dit gedeelte bestaat uit een competentiegericht interview, vergezeld
van een presentatieoefening waarin de overeenstemming van het
profiel van de kandidaat met de vereisten van de functie getoetst
worden. (voorbereiding opdracht + interview)
timing: donderdag 8 juni 2017 of maandag 12 juni (data onder voorbehoud)
deel 3: Assessment center (psychotechnisch deel) – kantoor Hudson
Enkel de best gerangschikte en op één na best gerangschikte kandidaat
worden toegelaten tot het assessment center. De overige geslaagde
kandidaten worden opgenomen in de werfreserve.
Tijdens het assessment center worden een aantal competenties
getoetst die gelinkt zijn aan de functieomschrijving.
Het assessment center wordt afgenomen door Hudson en
neemt ongeveer een dag in beslag.
timing: 21, 22 of 23 juni 2017 (volle dag – data o.v.)
Op elk onderdeel dient de kandidaat minstens 50% te behalen om te slagen en 60% in
totaliteit van de procedure én een geschikt advies in het assessment.
Informatiebundel selectie ‘HR Manager’
7
Hoe solliciteren?
Er kan ingeschreven worden tot uiterlijk maandag 29 mei 2017!
via de website van stad Roeselare
http://www.roeselare.be/stad-en-bestuur/werkenroeselare/vacatures/vacatures-stad-en-ocmw
Meer info m.b.t. de functie:
Dhr. Bart Vandenbroucke, directeur ondersteuning,
[email protected]
Dhr. Geert Sintobin, stadssecretaris,
[email protected]
Roeselare is een stad van en voor alle mensen. Diversiteit is een kracht. Wij
waarderen de competenties van iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst
of arbeidshandicap.
Informatiebundel selectie ‘HR Manager’
8
Download