Kies voor Jezus, jouw Verlosser

advertisement
KIES
VOOR
JEZUS
JOUW
VERLOSSER
zondag 6 november 2011
Help je mee door:
- 2 vragen te beantwoorden en in te leveren
- aan te geven welke liederen jij vindt passen bij het onderwerp
- aan te geven wat jij zelf eventueel in de dienst zou willen doen.
Graag inleveren voor 30 oktober 2011 bij Jan v d Ploeg.
Je kunt ook een antwoordblad via de website www.gkvroodeschool douwnloaden – invullen – en doorsturen
naar [email protected]
Kies voor Jezus, jouw Verlosser.
(Uitgangspunt voor de verkondiging = zondag 11)
Vraag 29: Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is Verlosser, genoemd?
Antwoord: Omdat Hij ons verlost van al onze zonden,
en omdat er bij niemand anders enig behoud te zoeken en te vinden is.
Matteus 1:21
Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk
bevrijden van hun zonden.’
Hebreeën 7:25
Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat
hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten
Jesaja 43:11
Ik, ík ben de H E E R ! Buiten mij is er niemand die redt.
Johannes 15:4-5
Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft,
kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht
dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de
ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht
dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.
Handelingen 4:11+12
Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is
weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand
anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde
die de mens redding biedt.’
1 Timoteus 2:5
Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en
mensen, de mens Christus Jezus,
1 Johannes 5:11-12
Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat
leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon
van God niet heeft, heeft het leven niet.
KERN:
Jezus is de Verlosser van alle zonden. Door in Jezus te geloven en door Jezus te willen
volgen mag je zeker weten dat je in de hemel komt.
Een vraag aan jouw?
1.
Kies jij voor Jezus als de verlosser van alle zonden die je doet en die je gedaan hebt?
O ja, omdat …………………….
O nee, omdat ……………………………………
O vindt ik moeilijk om antwoordt op te geven, omdat ………………………………………….
Vraag 30: Geloven zij dan wel in de enige Verlosser Jezus, die hun behoud en welvaart bij
de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken?
Antwoord: Nee, maar zij verloochenen met de daad de enige Verlosser Jezus, ook al roemen
zij met de mond in Hem.
Want één van beide: òf Jezus is geen volkomen Verlosser, òf zij die deze Verlosser met
waar geloof aannemen, moeten alles in Hem hebben wat voor hun behoud nodig is.
1 Korinte 1:13
Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het
in de naam van Paulus dat u bent gedoopt?
1 Korinte 1:30-31
Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze
wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en
heilig en door hem worden wij verlost, 31 opdat het zal zijn zoals
geschreven staat: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op
de Heer beroemen
Galaten 5:4
Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden
aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus
losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld
Jesaja 9:6
Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en
gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich
beijveren, de H E E R van de hemelse machten
Johannes 1:16
Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt.
Kolossenzen 1:19-20
in hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem
alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel,
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.
Kolossenzen 2:10
en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en
krachten, bent ook u van die volheid vervuld
Hebreeen 12:2
Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en
voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in
het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van
het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de
troon van God
1 Johannes 1:7
Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan
zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn
Zoon, ons van alle zonde.
KERN:
Geloof je in Jezus dan krijg je de eeuwige toekomst (hemel), geloof je niet in Jezus dan
ga je naar de hel (eeuwige dood)
Een vraag aan jouw?
2.
Naar de hemel gaan of naar de hel. Dat is best moeilijk om dit zo te zeggen. Toch zegt
God dit zelf in de Bijbel. Denk jij hier wel eens over na? Wat vindt je daarvan, wat denk je
dan?
O ja, dan denk ik …………………….
O nee, omdat ……………………………………
O vindt ik moeilijk om antwoordt op te geven, omdat ……
Download