20111114_reactie artikel de standaard

advertisement
Met verstomming geslagen
Reactie van de VVSG op ‘Rusthuis tristesse. Verkommeren voor 44 euro per dag’ – artikel in
De Standaard van 12 en 13 november
In de Standaard van 12 november lezen we het artikel ‘met verstomming geslagen’, een artikel
over een aantal wantoestanden in Vlaamse woonzorgcentra. Met verstomming geslagen, dat
zijn we inderdaad.
Want de verhalen die er verteld worden stroken niet met het beeld en de ervaringen die wij
van deze sector hebben. Wij zien een sector van gemotiveerde medewerkers, waar hard wordt
gewerkt aan kwaliteit, transparantie van de geleverde zorg, transparantie van de facturatie en
prijszetting, inspraak van bewoners, buurtvervlechting, enz.
Er zijn vele mooie en knappe voorbeelden van woonzorgcentra waar het niet mis gaat, waar
personeelsleden, vrijwilligers en familie iedere dag hun hoofd, hart en handen ter beschikking
stellen om de bewoners kwalitatief goed en met de nodige aandacht te verzorgen en bij te
staan.
Met de uitspraak van De Standaard ‘de goede voorbeelden zijn dunner gezaaid dan iedereen
hoopt’ zijn we het dan ook fundamenteel oneens. Er zijn véle woonzorgcentra waar wel
uitstekend werk wordt geleverd en waar ouderen in hun waarde worden gelaten. Wij zijn als
VVSG graag bereid deze voorbeelden aan te leveren.
Voor deze woonzorgcentra en vooral voor de mensen die zich er dagelijks inzetten is zo’n
artikel bijzonder onaangenaam, want helaas heeft die negativiteit ook impact op de mensen
die het wel goed doen. Het is op z’n minst niet leuk op over één kam gescheerd te worden met
de collega’s die minder betrokken zijn.
Willen we daarmee zeggen dat alles perfect verloopt ? Natuurlijk niet. Er is altijd ruimte voor
verbetering, en we moeten onszelf permanent uitdagen om nieuwe oplossingen te zoeken
voor de uitdagingen die op ons af komen. En die uitdagingen zijn niet min: het aantal
zorgbehoevende ouderen groeit, het aantal zorgverleners wordt krapper en de
overheidsfinanciën staan onder druk.
Er wordt daarom ingezet om snel extra capaciteit uit te bouwen. Misschien gaan we daarbij te
snel voorbij aan de realiteit dat de bakstenen belangrijk zijn omdat ze een aantal dingen
mogelijk maken qua zorgverlening, maar dat ze wel ondergeschikt zijn aan een goede visie op
zorg, op ouder worden, op mens zijn. Ouderen en familieleden doen er bij het verhuizen goed
aan om daar eens naar te vragen, en niet alleen naar de infrastructuur te kijken.
De vanzelfsprekendheid alsof je bij het verhuizen naar een woonzorgcentrum ook je recht op
zelfbeschikking weggeeft, wil de VVSG bestrijden. We aanvaarden als samenleving veel te
makkelijk dat de oudere in een collectieve woonzorgvorm de regie over eigen leven niet meer
zou kunnen voeren. Het wordt misschien moeilijker, maar woonzorgcentra moeten de keuzes
en voorkeuren van hun bewoners respecteren. Ouderen erkennen in hun eigenheid is het
uitgangspunt waar iedereen van moet vertrekken.
14 november 2011 - 1/2
Als we het vertalen naar de context van de leden van de VVSG is het op deze manier: “het
garanderen van de menselijke waardigheid”. Dat is de opdracht van de OCMW’s, een
opdracht die ze in hun woonzorgcentra trachten waar te maken. De lokale besturen zetten
daarom in op woonzorgcentra, maar ook op zorgalternatieven zoals lokale dienstcentra,
thuiszorg, assistentiewoningen en andere samenlevingsvormen voor ouderen, zodat ouderen
de keuze hebben om een woonzorgvorm te kiezen die het best bij hen past.
Onze woonzorgcentra zijn open centra, open voor de buurt en de lokale samenleving. Deze
openheid en levendigheid stimuleert leven in het woonzorgcentra en garandeert ook –socialecontrole. Ouderen en hun familie kennen de lokale politici en weten ook wie ze moeten
aanspreken als er iets dreigt mis te lopen. Het lokale bestuur stuurt ook inhoudelijk aan en
houdt zo als lokale beleidsmaker de vinger aan de pols als er iets bijgestuurd moet worden.
We roepen alle betrokkenen op om hier blijvend voor te gaan, we roepen ook op om hier
blijvend transparant over te zijn, we roepen iedereen op om (nog meer) met positieve
voorbeelden naar buiten te komen.
De VVSG wenst tevens van de gelegenheid gebruik te maken om alle lokale beleidsmakers,
personeelsleden, vrijwilligers en familieleden te bedanken die zich dagdagelijks inzetten om de
ouderen een leven en zorg te bieden die beantwoordt aan de menselijke waardigheid!
Elke Vastiau
Stafmedewerker ouderenzorg
14 november 2011
De Vereniging van Vlaamse Steden vzw is de ledenvereniging van alle lokale besturen in
Vlaanderen.
Zo’n 24000 ouderen wonen in woonzorgcentra uitgebaat door lokale besturen (zo’n 37%).
14 november 2011 - 2/2
Download