2013 - Stichting Chimding

advertisement
Jaarverslag 2013
1
Inleiding
In dit verslag kunt u lezen welke activiteiten Stichting Chimding, al dan niet in samenwerking met
andere organisaties, in 2013 heeft uitgevoerd. De financiële verantwoording kunt u eveneens
downloaden vanaf onze website.
Samenwerkingsprojecten in Nepal
Open Learning Exchange Nepal (OLE-Nepal)
De proef met de laptops is in april van het afgelopen jaar geëvalueerd. De leerkrachten blijken
allemaal gebruik te maken van de computers. Zij gebruiken deze voornamelijk om geschikte lesstof te
vinden voor onderwerpen die zij in de klas willen behandelen. De programma’s op de laptops geven
veel aanvullende informatie die niet in de lesboeken wordt behandeld, maar die wel in het
curriculum voor de examens staat. De leerkrachten zijn tevreden over de lessen die op de laptops
staan. Zij kunnen er goed mee overweg, net zoals de meeste leerlingen.
Omdat er op elke school nog maar 5 laptops aanwezig zijn worden ze in groepjes van 2-4 leerlingen
gebruikt. De leerkrachten van alle scholen geven aan dat zij heel blij zouden zijn als zij over nog wat
meer laptops zouden kunnen beschikken.
Wat wel als probleem wordt ervaren is dat de computers na tot drie uur gebruik weer moeten
worden opgeladen. Het komt dus nogal eens voor de computers leeg zijn als een leerkracht ze wil
gebruiken. Opladen kan niet op de scholen, want daar is geen elektriciteit. Leraren nemen de
computer nu mee naar huis, om daar op te laden. Dit is geen ideale situatie, zeker niet in de regentijd
en brengt bovendien extra kosten mee voor de leerkrachten. Technische problemen kunnen bijna
altijd door de leraren zelf worden verholpen, en anders kan de hulp van OLE-Nepal worden
ingeroepen.
Wens en doelstelling voor 2014: De Stichting Chimding wil graag zorgen voor meer laptops per
school. Hiervoor is het belangrijk dat er ook elektriciteit is in de scholen. De elektriciteitsvoorziening
in Chimding zal in eerste instantie een speerpunt worden in 2014.
2
Early Childhood Education Centre (ECEC)
Ook de activiteiten van ECEC zijn in mei geëvalueerd
en is er gekeken naar wat er nog meer moet
gebeuren om het geleerde daadwerkelijk in te
zetten op de scholen.
In het schooljaar 2012-2013 zijn twee trainers van
ECEC uit Kathmandu drie keer een week in Kerung
geweest, om een aantal leraren te trainen. Aan de
training namen 20 leraren deel uit de dorpen
Kerung, Chyangshar en Chimding.
De bestuursleden Hans Human en Marianne
Mondeel hebben een deel van de laatste training,
die in mei plaatsvond, meegemaakt en met eigen
ogen kunnen zien met hoeveel enthousiasme en
inzet de Nepalese leraren deelnamen aan de
training. De scholing bestond uit o.a. praktische
zaken zoals zingen, knutselen, verhalen vertellen,
spelletjes doen, toneelspelen en lesmaterialen
maken. Maar ook was er uitgebreid aandacht voor
maken van lesplannen, de indeling van de dag, het bijhouden van de vorderingen van leerlingen, in
groepen werken en leer- en ontwikkelingsproblemen. ECEC werkt samen met de overheid, en de
inhoud van de training sluit ook aan bij de plannen van de overheid voor hervorming van het
onderwijs.
Ganesh Kumar Karki, hoofd van de school in Chimding, vertelt: “Sinds wel op de manier die we in de
training hebben geleerd komen de jongste kinderen vaker naar school, én met meer plezier. De
materialen worden intensief gebruikt en slijten daardoor ook.”
De leerkrachten zijn heel enthousiast en zien ook het resultaat van de nieuwe manier van werken (zie
kader). Naast het nut van de gevolgde trainingen kwam er direct vraag naar meer. Dat lijkt ons een
goed teken, maar dat betekent wel dat er geld gereserveerd moet worden voor aanvulling en
vervanging van materialen.
Rohit Kumar Karki, hoofd van de school in Kerung: “Het zou goed zijn als er een dergelijke training
zou worden gegeven voor het lesgeven in alle groepen van de basisschool” (primary school).
De vraag van Rohit Kumar Karki hebben we voorgelegd aan het ECEC, en zij hebben een voorstel
gemaakt voor een vervolgtraining, met aandacht voor het opfrissen en uitbreiden van het geleerde,
waarbij vooral aandacht zal zijn voor de praktische vragen waar de leerkrachten tegen aanlopen,
maar ook met aandacht voor het lesgeven van de vakken in de hogere groepen van de basisschool,
de exacte vakken en voor de specifieke problemen met betrekking tot het werken met
combinatiegroepen. Deze problematiek speelt met name in Chyangshar waar een kleine school staat
met niet zoveel leerlingen.
3
Wens en doelstelling voor 2014: Een vervolgtraining zal in 2014, in de schoolvakanties, worden
gegeven.
Verder is naar aanleiding van de evaluatie besloten
de leiders van de scholen bij te scholen, zodat zij de
leraren kunnen motiveren en de scholen beter
kunnen leiden. Dit alles met het doel: borgen van
het geleerde. Aan deze training zal ook een
delegatie van de school in Boch deelnemen. Ook dit
programma zal in 2014 uitgevoerd worden.
Op aanraden van ECEC zijn er aan de lokalen voor
de jongste kinderen al veel verbeteringen
aangebracht, zoals vloerbedekking, lage tafels,
open kasten om de materialen in op te bergen.
Dankzij een grote donatie van € 1.510,- is aan het
einde van het verslagjaar een begin gemaakt met
het opknappen van de lokalen in Chimding. Deze
lokalen zijn in de winter erg donker, omdat dan de
luiken dicht zijn tegen de kou. Er zal plexiglas in de
ramen worden gezet en de lokalen worden
opnieuw ingericht.
Stichting Internationale Onderwijs Ontwikkeling (IOO)
De leraren Rita Puttkammer, Roy Knetemann en
Claire Caminada en bestuurder Jan Overmeijer
(voorzitter Stichting IOO) zijn zondag 28 april
afgereisd naar Nepal. Zij hebben daar de school in
Boch, één van de vier dorpen waar Stichting
Chimding actief is, bezocht. Het doel van het
bezoek was een uitwisseling van ervaringen met de
Nepalese leraren en het geven van een training
voor de leraren van de jongste kinderen.
De vier basisscholen in Den Haag die betrokken
waren bij dit project vallen allen onder de Stichting
Internationale Onderwijs Ontwikkeling. De
Bohemenkijkduinschool, de Helen Parkhurstschool,
De Prinses Marijkeschool en De Baanbreker hebben
door het organiseren van sponsorlopen en fancy
fairs een flink bedrag opgehaald voor de school in
Boch.
De eerste dagen in Boch werden de Nederlandse
leraren begeleid door trainers van ECEC. Daarna gingen zij zelf aan de slag met de Nepalese leraren
om allerlei praktische vaardigheden aan te leren, zoals kringgesprekken, werken met
speelleermaterialen en sportlessen.
4
Helaas heeft Stichting Chimding de samenwerking met IOO moeten opzeggen, omdat de financiële
verantwoording van IOO niet openbaar gemaakt werd. Gezien de negatieve publiciteit die
organisaties als de onze krijgen als het om financiële verantwoording gaat, willen wij volstrekte
openheid over onze financiële gegevens en die van onze samenwerkingspartners. Donateurs en
sponsors hebben recht en belang om te zien hoe het geld wat zij doneren besteed wordt.
Bibliotheken
Alle bibliotheken hebben ook dit jaar weer nieuwe
boeken en speelleermaterialen gekregen. Dit
waren aanvullingen op leemtes in de collectie en
vervangingen van stukgelezen/stukgespeelde
exemplaren. De bibliothecarissen en leerkrachten
kunnen aangeven welke boeken ze graag in de
collectie willen hebben. Met die informatie wordt
de collectie aangevuld.
Namaste Breda
In samenwerking met Namaste Breda is in november in Kerung een ‘moeder en kindtraining’
georganiseerd. Dolma Sherpa, uit Kerung heeft deze vroedvrouwencursus gevolgd. Zij heeft geleerd
om te beoordelen hoe de bevalling verloopt, en of het nodig is om deskundige hulp in te schakelen.
Wij hopen dat deze cursus zal helpen de gezondheidssituatie in de drie bergdorpen te verbeteren.
Verder hebben twee leerkrachten van iedere school een EHBO-cursus gevolgd en hebben alle
kinderen een gezondheidscheck gehad. Tijdens deze check is gebleken dat er erg veel
gebitsproblemen (cariës) voorkomt. Ook wormen en luizen komen bij bijna alle kinderen voor.
Het is de bedoeling dat hier de nieuwe gezondheidspost komt voor de drie bergdorpen:
5
Financiën
Ook dit jaar konden we weer rekenen op vele donateurs die regelmatig of eenmalig een bedrag
overmaken op de rekening van onze Stichting. Wij danken vooral de vaste donateurs die al jaren
maandelijks een vaste bijdrage storten. Naast de bijdragen van deze vaste donateurs kreeg Stichting
Chimding enkele eenmalige grote bedragen. Omdat er met de plannen die Stichting Chimding heeft
veel geld is gemoeid zijn aan het einde van het kalenderjaar oriënterende gesprekken gevoerd met
o.a. Wilde Ganzen.
In totaal werd een bedrag van € 11.097,-ontvangen.
Stichting Chimding is als organisatie ANBI en CBF goed gekeurd. Dit betekent dat giften aan onze
Stichting aftrekbaar zijn van de belasting.
Het financieel verslag 2013 en de bijbehorende balans kunt u downloaden van onze website
www.chimding.nl.
Bestuur
Het bestuur heeft in 2013 vijf maal
vergaderd. De voorzitter, secretaris en
de projectcoördinator hebben deze
vergaderingen inhoudelijk voorbereid.
In 2013 heeft het bestuur een folder
uitgebracht en visitekaartjes laten
drukken met als doel zich beter te
kunnen presenteren op scholen en bij
manifestaties. De folder wordt op dit
moment in het Engels vertaald en
binnenkort op de website gezet.
2013 was ook het jaar dat voorzitter
Hans Human en projectcoördinator
Marianne Mondeel samen naar de
dorpen zijn geweest om onderzoek te doen naar nieuwe mogelijkheden, zoals de
elektriciteitsvoorzieningen noodzakelijke vernieuwing van lokalen en om lopende projecten te
evalueren.
Ook hebben we met regelmaat berichten met foto’s en/of filmpjes op facebook geplaatst.
In 2013 verschenen drie nieuwsbrieven met onder andere nieuws over onze
samenwerkingsprojecten met ECEC en OLE-Nepal, de trainingen aan de leerkrachten, over de
activiteiten van de Haagse Scholen (I.O.O.) in Boch en de moeder- en kind training in samenwerking
met Namaste Breda.
6
De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2013:
Hans Human
voorzitter
Anne-Door de Jong
secretaris
Marco Kret
penningmeester
Marianne Mondeel
projectcoördinator
Len van Twisk
website en nieuwsbrief
Buda Singh Tamang
projectleider in Nepal
Op 20 juni 2013 heeft Sandra van der Burg afscheid genomen van het bestuur.
Mei 2014
7
Download