A1 - Natuurkunde

advertisement
Extra opgaven Elektriciteit met uitwerking
A1.Een
lamp heeft een weerstand van 2,2 Ω. Ze neemt een stroom 2,5 A op. Op welke
spanning is deze lamp aangesloten?
Gegeven:
R = 2,2 Ω
I = 2,5 A
U=?
Bereken:
U=RxI
U = 2,2 x 2,5
U = 5,5 V
A2.We
sluiten een weerstand van 18 Ω op een spanning van 90 V aan. Breken de
stroomsterkte die door de weerstand vloeit.
Gegeven:
R = 18 Ω
U = 90 V
I=?
Bereken:
I=U/R
I = 90 / 18
I=5A
A3.Een
elektrische bel neemt 0,5 A op bij aansluiting op een spanning van 6 V. Bereken
de weerstand van deze bel.
Gegeven:
I = 0,5 A
U=6V
R=?
Bereken:
R=U/I
R = 6 / 0,5
R = 12 Ω
A4.Een
elektrisch strijkijzer neemt een stroom op van 1,375 A bij aansluiting op een
spanning van 230 V Bereken de weerstand van het strijkijzer.
Gegeven:
I = 1,375 A
U = 230 V
R=?
Bereken:
R=U/I
R = 230 / 1,375
R = 167 Ω
B1. Een
motor neemt bij een aansluiting op 230 V een stroom op van 5 A. Bereken het
vermogen van de motor.
Gegeven:
U = 230 V
I=5A
P=?
Bereken:
P=UxI
P = 230 x 5
P = 1150 W
B2. Een
lamp van 60 W brandt op een spanning van 230 V. Bereken de stroomsterkte
door de lamp.
Gegeven:
P = 60 W
U = 230 V
I=?
Bereken:
I=P/U
I = 60 / 230
I = 0,26 A
B3. Een
verwarmingsspiraal met een weerstand van 55 Ω wordt aangesloten op een
spanning van 230 V. Bereken de stroomsterkte door de verwarmingsspiraal en het
geleverde vermogen.
Gegeven:
R = 55 Ω
U = 230 V
I=?
Bereken:
I=U/R
I = 230 / 55
I = 4,18 A
College Den Hulster, Venlo, afdeling natuurkunde
1-4
Extra opgaven Elektriciteit met uitwerking
Gegeven:
U = 230 V
I = 4,18 A
P=?
Bereken:
P=UxI
P = 230 x 4,18
P = 961 W
B4. Een
halogeen autolamp heeft een weerstand van 2,4 Ω. Er gaat een stroom door
van 5,0 A. Bereken de spanning waar deze lamp op is aangesloten en daarna het
vermogen van de autolamp.
Gegeven:
R = 2,4 Ω
I = 5,0 A
U=?
Bereken:
U=RxI
U = 2,4 x 5,0
U = 12 V
Gegeven:
U = 12 V
I = 5,0 A
P=?
Bereken:
P=UxI
P = 12 x 5
P = 60 W
B5. Een
stofzuiger met een vermogen van 850 W wordt aangesloten op het lichtnet.
Hoe groot is de stroomsterkte door de stofzuiger en hoe groot is de weerstand
van die stofzuiger?
Gegeven:
P = 850 W
U = 230 V (lichtnet)
I=?
Bereken:
I=P/U
I = 850 / 230
I = 3,7 A
Gegeven:
U = 230 V
I = 3,7 A
R=?
Bereken:
R=U/I
R = 230 / 3,7
R = 62,2 Ω
B6. Een
apparaat heeft een vermogen van 125 W als het een stroom van 2,5 A op
neemt. Hoe groot is de spanning waar dit apparaat op is aangesloten?
Gegeven:
P = 125 W
I = 2,5 A
U=?
Bereken:
U=P/I
U = 125 / 2,5
U = 50 V
B7. Op
een elektromotor staan de volgende gegevens. 2,25 kW – 220 V. Bereken de
stroomsterkte door de motor als deze in bedrijf is.
Gegeven:
P = 2,25 kW = 2250 W
U = 220 V
I=?
Bereken:
I=P/U
I = 2250 / 220
I = 10,2 A
College Den Hulster, Venlo, afdeling natuurkunde
2-4
Extra opgaven Elektriciteit met uitwerking
C1. Een
tv-toestel van 175 W staat op een dag 2 uur aan. Hoeveel energie verbruikt
dat tv-toestel die dag?
Gegeven:
P = 175 W = 0,175 kW
t=2h
E=?
Bereken:
E=Pxt
E = 0,175 x 2
E = 0,35 kWh
C2. Een
motor van 3000 W draait de hele dag. Hoeveel energie neemt die motor
gedurende 1 week op?
Gegeven:
P = 3000 W = 3,0 kW
t = 24 x 7 = 168 h
E=?
Bereken:
E=Pxt
E = 3,0 x 168
E = 504 kWh
C3. Bij
het starten van een auto levert een 12 volts-accu een vermogen van 2,5 kW.
Het starten duurt 30 seconde. Hoe groot is de stroomsterkte en hoeveel energie
wordt er uit de accu gehaald.
Gegeven:
U = 12 V
P = 2,5 kW = 2500 W
I=?
Bereken:
Gegeven:
P = 2,5 kW
Bereken:
t = 30 s = 30 / 3600 = 0,0083 h
E=?
I=P/U
I = 2500 / 12
I = 208,3 A
E=Pxt
E = 2,5 x 0,0083
E = 0,02 kWh
C4. Je
gebruikt een koffiezetapparaat 4 x per dag. Op het type plaatje staat 220 V –
2,1 A. Een keer koffie zetten duurt 15 minuten. Hoeveel energie verbruikt dit
koffiezetapparaat in een jaar?
Gegeven:
t = 4 x 15 min = 1 h
Bereken:
1 h x 365 = 365 h
P=UxI
220 x 2,1 = 462 W = 0,462 kW
E=?
E=Pxt
E = 0,462 x 365
E = 168,6 kWh
C5. De
prijs voor 1 kWh = € 0,25. In de winter wordt het op de zolder van kaasboer
Jan Muis goed koud. Hij gebruikt daarom een elektrische deken. Deze deken heeft
een vermogen van 200W. Jan gaat elke dag om 23.00 uur naar bed (dan sluit hij de
deken aan) en staat op 6.00 uur op en trekt de stekker uit het stopcontact. Deze
winter heeft hij 150 dagen de deken gebruikt, hoeveel heeft het Jan Muis gekost?
Gegeven:
P = 200 W = 0,2 kW
t = 7 x 150 = 1050 h
E=?
Bereken:
E=Pxt
E = 0,2 x 1050 = 210 kWh
Kosten = 210 x 0,25 = € 52,50
College Den Hulster, Venlo, afdeling natuurkunde
3-4
Extra opgaven Elektriciteit met uitwerking
C6. Rick
is bang in het duister en heeft buiten altijd een lamp branden. De gebruikte
spaarlamp heeft een vermogen van 18 W. Gemiddeld brandt de lamp 11 uur per dag.
1 kWh kost € 0,25. Hoeveel moet Rick per jaar voor deze lamp aan de elektriciteit
maatschappij betalen.
Gegeven:
P = 18 W = 0,018 kW
t = 11 h x 365 = 4015 h
E=?
Bereken:
E=Pxt
E = 0,018 x 4015 = 72,3 kWh
Kosten = 72,3 x 0,25 = € 18,08
C7. Een
tv-toestel van 175 W staat op een dag 2 uur aan. Ook branden er gedurende
diezelfde tijd 4 lampen van elk 75 W. Moeder strijkt die dag 2 uur met een
strijkijzer van 250 W. De wasmachine van 2500 W heeft 1,5 uur gedraaid.
1 kWh kost € 0,25. Wat kost het deze familie die dag aan elektriciteitsverbruik?
Gegeven:
Ptv = 175 W = 0,175 kW
ttv = 2 h
Plampen = 4 x 0,075 kW = 0,3 kW
tlampen = 2 h
Pstrijk = 250 W = 0,25 kW
tstrijk = 2 h
Pwasm = 2500 W = 2,5 kW
twasm = 1,5 h
Bereken:
Bereken:
Bereken:
Bereken:
Etv = Ptv x ttv
Etv = 0,175 x 2 = 0,350 kWh
Elampen = Plampen x tlampen
Elampen = 0,3 x 2 = 0,6 kWh
Estrijk = Pstrijk x tstrijk
Estrijk = 0,25 x 2 = 0,5 kWh
Ewasm = Pwasm x twasm
Ewasm = 2,5 x 1,5 = 3,75 kWh
Etotaal = Etv + Elampen + Estrijk + Ewasm = 0,35 + 0,6 + 0,5+ 3,75 = 5,2 kWh
Kosten = 5,2 x 0,25 = € 1,30
C8. Pascal
is trots op zijn smurfenlampje van 2939 Ω die op de netspanning is
aangesloten. Hij laat deze smurfenlamp gemiddeld 135 minuten per dag branden.
1 kWh kost € 0,25. Wat zijn de kosten van deze smurfenlamp per jaar aan
elektriciteitsverbruik?
Gegeven:
R = 2939 Ω
U = 230 V
I=?
Bereken:
I=U/R
I = 230 / 2939
I = 0,078 A
Gegeven:
I = 0,078 Ω
U = 230 V
P=?
Bereken:
P=UxI
P = 230 x 0,078
P = 18 W
Gegeven:
P = 18 W = 0,018 kW
Bereken:
t = 135 / 60 = 2,25 h x 365 = 821,25 h
E=?
E=Pxt
E = 0,018 x 821,25
E = 14,78 kWh
Kosten = 14,78 x 0,25 = € 3,70
College Den Hulster, Venlo, afdeling natuurkunde
4-4
Download