Nekovri personeelsgids

advertisement
[Logo bedrijf]
Nekovri
Personeelsgids
[Bedrijfsnaam
Adres
Postcode plaats
Telefoonnummer
Uitgiftedatum, evt versienr]
Nekovri
2
Nekovri
Inhoudsopgave
1. INLEIDING
5
2. AANGAAN DIENSTVERBAND
2.1 Arbeidsovereenkomst
2.2 Proeftijd
2.3 Nevenactiviteiten
2.4 Geheimhoudingsverklaring
6
6
6
6
7
3. BEËINDIGING DIENSTVERBAND
3.1 Beëindiging arbeidsovereenkomst
3.2 Ontslag op staande voet
3.3 Eindafrekening
8
8
8
8
4. ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN
4.1 Normale arbeidstijd
4.2 Werkvenster
4.3 Pauzes
4.4 Arbeid op zon- en feestdagen
4.5 Roosters
9
9
9
9
10
10
5. AFWIJKENDE WERKTIJDEN EN TOESLAGEN
5.1 Overwerk
5.2 Werktijdenbuiten het werkvenster
5.3 Werk op zon- en feestdagen
5.4 Ploegendienst
5.5 Koudetoeslag
5.6 Meerdere toeslagen over dezelfde uren
11
11
11
11
12
12
12
6. VAKANTIEDAGEN EN VAKANTIETOESLAG
6.1 Vakantietoeslag
6.2 Vakantiedagen
6.3 Vaststellen van de vakantieperiode
6.4 Opnemen van individuele vakantiedagen
6.5 Ziekte en bijzondere situaties tijdens de vakantie
6.6 Opbouw vakantiedagen zieke werknemers
6.7 Vervaltermijn vakantiedagen
6.8 Afschrijven vakantiedagen zieke werknemers
6.9 Opbouw bovenwettelijke vakantiedagen zieke werknemers
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
7.VERLOF
7.1 Bijzonder verlof
7.2 Onbetaald verlof
7.3 Verlof voor bezoek aan huisarts, tandarts en medisch specialist
16
16
16
16
8. LOONBETALING
8.1 Tijdstip loonbetaling
18
18
3
Nekovri
8.2 Schriftelijke specificatie
8.3 Loongebouw
18
18
9. OPLEIDINGEN EN ONTWIKKELING
19
10. SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN
10.1 Reiskostenvergoeding
10.2 Bonussen
10.3 Pensioen
10.4 Overige arbeidsvoorwaarden
20
20
21
21
21
11. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
11.1 Veilig werken
11.2 Gebruik van gereedschappen en machines
11.3 Orde en netheid
11.4 Bedrijfskleding
11.5 Alcohol en drugs
11.6 Rookbeleid
11.7 Ongewenste omgangsvormen
22
22
22
22
22
22
22
23
12. ZIEKTE
12.1 algemeen
12.2 Ziek- en herstelmelding
12.3 Wet verbetering poortwachter
12.4 Betaling tijdens ziekte
12.5 Doorbetaling toeslagen bij ziekte
24
24
24
24
24
24
13. FUNCTIE-INDELING
13.1 Definities
13.2 Functie-indeling
13.3 Functie vervullen
13.4 Toepassen loongebouw
13.5 Functionerings-afhankelijk belonen
25
25
25
25
25
26
4
Nekovri
1. Inleiding
In deze personeelsgids worden regels gegeven die per (datum) van kracht zijn en van
toepassing zijn op de arbeidsverhouding tussen (bedrijfsnaam) en haar medewerkers.
Iedere medewerker van (bedrijfsnaam) krijgt bij indiensttreding een exemplaar van de
personeelsgids uitgereikt. Nieuwe of gewijzigde teksten van de personeelsgids worden
jaarlijks aan de medewerker verstrekt. De directie behoudt zich het recht voor om in
bijzondere omstandigheden af te wijken van het gestelde in deze personeelsgids.
Deze personeelsgids geldt voor alle personen, die een arbeidsovereenkomst hebben met
(bedrijfsnaam) voor zowel bepaalde als onbepaalde tijd met uitzondering van
vakantiekrachten.Bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst verklaart de werknemer
dat hij kennis heeft genomen van het bepaalde in deze personeelsgids. De inhoud van de
personeelsgids wordt geacht onderdeel van de arbeidsovereenkomst uit te maken. De
werknemer gaat tevens akkoord met toekomstige wijzigingen van de personeelsgids voor
zover de ondernemingsraad met deze wijzigingen of uitbreidingen heeft
ingestemd. Wijzigingen in de personeelsgids worden hooguit één keer per jaar aangebracht.
In de personeelsgids worden de primaire voorwaarden vastgelegd, voor zover deze nog niet
in de individuele arbeidsovereenkomst zijn beschreven. Daarnaast zijn de secundaire
arbeidsvoorwaarden in deze personeelsgids geregeld.
Indien met een werknemer een parttime dienstverband is overeengekomen geldt dat de
werknemer recht heeft op een evenredig deel van de afspraken over arbeidsvoorwaarden
tenzij anders is overeengekomen.
5
Nekovri
2. Aangaan dienstverband
2.1 Arbeidsovereenkomst
De arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden aangegaan. De
arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en gewijzigd. Bij een wijziging van de
arbeidsovereenkomst geschiedt dit uiterlijk op de ingangsdatum van de wijziging. De
werknemer ontvangt een schriftelijke bevestiging van zijn aanstelling, alsmede een
exemplaar van de personeelsgids.
De arbeidsovereenkomst bevat in ieder geval:
a) de naam en vestigingsplaats van de werkgever, alsmede de functie(s) van
degene(n) die hem ten deze vertegenwoordigen;
b) de naam, voorna(a)men en geboortedatum van de werknemer;
c) de datum van indiensttreding;
d) de duur waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan: voor bepaalde tijd
of voor onbepaalde tijd;
e) de duur van de eventuele proeftijd;
f)
de diensttijd van de werknemer: de normale wekelijkse diensttijd of de
wekelijkse diensttijd korter dan normaal;
g) de omschrijving van de functie, dan wel de functiebenaming;
h) de functiegroep waarin de werknemer is ingedeeld;
i)
het salaris dat aan de werknemer is toegekend op basis van leeftijd, resp.
functiejaarschaal, die behoort bij de groep waarin hij is ingedeeld;
j)
de vermelding dat de personeelsgids van toepassing is.
2.2 Proeftijd
Werkgever en werknemer kunnen een proeftijd overeenkomen. De proeftijd is voor beide
partijen gelijk. Zowel de werkgever als de werknemer is gerechtigd om tijdens de duur van
de proeftijd het dienstverband met onmiddellijke ingang te beëindigen.
De proeftijd bedraagt ten hoogste twee maanden. Bij het aangaan van een
arbeidsovereenkomst voor korter dan twee jaar bedraagt de proeftijd ten hoogste een
maand.
2.3 Nevenactiviteiten
Uitgaande van de bijgevoegde arbeidsovereenkomst geldt het volgende:
1.
Indien de werknemer enigerlei arbeid voor derden gaat verrichten of als zelfstandige
werkzaamheden wil gaan verrichten, dient hij vooraf schriftelijk toestemming aan de
werkgever te vragen.
2.
Het is de werknemer niet toegestaan nevenwerkzaamheden te verrichten behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever. Onder
nevenwerkzaamheden worden mede verstaan:
- het bekleden van een betaalde of onbetaalde functie anders dan in dienst van
de werkgever;
6
Nekovri
het uitoefenen van enig beroep of bedrijf dan wel het drijven van handel;
het ontwerpen, het leiden, het uitvoeren van en houden van toezicht op ander
werk.
De werkgever kan de werknemer verbieden nevenfuncties uit te oefenen, als de
werknemer door die werkzaamheden zijn eigen functie niet meer naar behoren kan
vervullen, of het belang van de werkgever op enig andere wijze zal schade.
-
3.
2.4 Geheimhoudingsverklaring
Uitgaande van de bijgevoegde arbeidsovereenkomst geldt het volgende:
De werknemer is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem omtrent het bedrijf van
de werkgever bekend is geworden en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of
redelijkerwijs had moeten kennen.
7
Nekovri
3. Beëindiging dienstverband
3.1 Beëindiging arbeidsovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verloop van
de tijd waarvoor zij is aangegaan. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan, na afloop
van een eventuele proeftijd, alleen tussentijds worden opgezegd, indien er vóór aanvang van
het dienstverband schriftelijk een opzegtermijn is overeengekomen.
Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd met opzegclausule geldt, na afloop van een eventuele proeftijd, dat zowel
werknemer als werkgever de mogelijkheid hebben het dienstverband door opzegging te
beëindigen. Opzegging dient plaats te vinden tegen het einde van de maand met
inachtneming van, indien van toepassing, de in de individuele arbeidsovereenkomst
overeengekomen opzegtermijn en anders de wettelijk voorgeschreven opzegtermijnen
volgens het Burgerlijk Wetboek en de overige regels van het ontslagrecht.
Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt, dat de werkgever zal trachten uiterlijk
één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst, de werknemer schriftelijk mee te
delen of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd.
Bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd eindigt het dienstverband door pensionering.
Hiervoor geldt de dag waarop de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt.
3.2 Ontslag op staande voet
Indien de werkgever een dringende reden heeft voor ontslag en wel zo dringend, dat het
laten voortduren van de arbeidsovereenkomst niet in alle redelijkheid van de werkgever kan
worden verwacht, is ontslag op staande voet mogelijk. Bij het geven van het ontslag moet
aan de werknemer die het betreft, onmiddellijk duidelijk worden medegedeeld waarom hij
wordt ontslagen. De dringende reden zal schriftelijk aan de werknemer ter kennis gebracht
worden. Dit wordt zodanig gedaan dat deze precies weet op grond van welke
omstandigheid, daad, eigenschap of gedraging de verbreking plaatsvindt. De werkgever is in
dit geval niet gehouden aan een opzegtermijn.
3.3 Eindafrekening
Bij beëindiging van het dienstverband ontvangt de werknemer:
- het salaris over de laatste maand tot de datum van uitdiensttreding;
- vakantietoeslag naar rato tot de datum van uitdiensttreding;
- uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen, berekend tot de datum van
uitdiensttreding.
Treedt men niet per laatste werkdag uit dienst, dan wordt het aantal vakantiedagen voor die
maand naar rato berekend. Te veel opgenomen vakantiedagen en/ of uitbetaalde
vakantietoeslag worden op overeenkomstige wijze verrekend.
8
Nekovri
4. Arbeids- en rusttijden
4.1 Normale arbeidstijd
De normale gemiddelde arbeidstijd bij een fulltime dienstverband is 36 uur.
Bij een normale gemiddelde arbeidstijd van 36 uur per week is een normale werkdag 8 uur,
waarbij eens in de twee weken een vrije dag opgebouwd is.
Bij een normale gemiddelde arbeidstijd van 38 uur per week is een normale werkdag 8 uur,
waarbij eens in de vier weken een vrije dag opgebouwd is.
De normale arbeidsduur voor deeltijdwerkers bedraagt het aantal uren zoals dat tussen de
werkgever en de deeltijdwerker is overeengekomen.
4.2 Werkvenster
Het werkvenster is de “gebruikelijke” tijd waarin er binnen of ten behoeve van de
onderneming werkzaamheden verricht worden.
De gebruikelijke dagelijkse diensttijd, zijnde het werkvenster, is van maandag tot en met
vrijdag gelegen tussen (tijdstip) en (tijdstip) uur en op zaterdag tussen (tijdstip) en (tijdstip)
uur.
OF
Voor de werknemers die zijn ingedeeld in de volgende functies/ functiegroepen (functies/
functiegroepen), geldt de volgende dagelijkse diensttijd, zijnde het werkvenster: van
maandag tot en met vrijdag tussen (tijdstip) en (tijdstip) uur en op zaterdag tussen (tijdstip)
en (tijdstip) uur.
Vervolgens geldt voor de werknemers die zijn ingedeeld in de volgende functies/
functiegroepen: (functies/ functiegroepen), de volgende dagelijkse diensttijd, zijnde het
werkvenster: van maandag tot en met vrijdag tussen (tijdstip) en (tijdstip) en op zaterdag
tussen (tijdstip)en (tijdstip).
4.3 Pauzes
De diensttijd moet in ieder geval op de volgende wijze onderbroken worden door pauzes:
- bij een werkdag van meer dan 5½ uur: ten minste een half uur;
- bij een werkdag van meer dan 10 uur: ten minste ¾ uur, eventueel op te splitsen in een
half uur en een kwartier.
De pauzes zijn binnen het bedrijf als volgt vastgesteld: (de vastgestelde regels omtrent
pauzes, de lengte en de eventuele vaste tijdstippen). Elke werknemer is verplicht de pauzes
zodanig te plannen dat de bedrijfsvoering zo min mogelijk wordt belemmerd.
9
Nekovri
4.4 Arbeid op zon- en feestdagen
Arbeid op zon –en feestdagen wordt zoveel mogelijk beperkt. Deze dagen worden alleen
gezien als werkdagen, indien dit met de betreffende werknemers nadrukkelijk is
overeengekomen.
4.5 Roosters
Indien in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat werknemer werkt volgens een
dienstrooster, geldt daarvoor het volgende:
- werkgever zal steeds een dienstrooster opstellen waarmee een werknemer minimaal
zeven dagen van te voren zijn werktijden verneemt;
na overleg tussen werkgever en werknemer is aanpassing van het dienstrooster door
de werkgever mogelijk voor zover de bedrijfsomstandigheden dat toestaan.
10
Nekovri
5. Afwijkende werktijden en toeslagen
5.1 Overwerk
Medewerkers zijn in voorkomende gevallen verplicht over te werken. Overuren zijn uren die
de normale gemiddelde arbeidstijd (zie hoofdstuk 4) overstijgen. Er is alleen sprake van
overwerk als daartoe door de werkgever opdracht is gegeven, waarbij overwerk van minder
dan 15 minuten niet voor vergoeding in aanmerking komt.
Indien werknemer en werkgever daar overeenstemming over hebben bereikt kan overwerk,
in plaats van middels een financiële vergoeding, ook in vrije tijd, met inachtneming van de
afgesproken toeslagen, worden gecompenseerd.
De overwerktoeslag bedraagt:(percentage) % van het uurloon
OF
De overwerktoeslag bedraagt:(percentage) % van het uurloon op (de dagen/ uren dat deze
toeslag geldt) en de overwerktoeslag bedraagt (percentage) % van het uurloon op (de
dagen/ uren dat deze toeslag geldt).
Overwerk wordt vergoed per half uur. De overuren worden geteld per loonbetalingsperiode
en uitgekeerd in de salarisuitkering van de daaropvolgende periode, rekeninghoudend met
de hierboven genoemde percentages.
Wanneer werkgever en werknemer overeenstemmen in compensatie van overuren in tijd,
gelden hiervoor dezelfde percentages, omgerekend in tijd.
Voor overurenvergoeding komt niet in aanmerking die werknemer waarmee uitdrukkelijk
andere afspraken zijn gemaakt.
5.2 Werktijden buiten het werkvenster
Voor arbeid op uren gelegen buiten de werkvensters, die niet vallen in de nachturen, geldt
een toeslag van (percentage)%.
De toeslag voor arbeid buiten de werkvensters, tijdens nachturen van (tijdstip) tot (tijdstip) is
(percentage)%.
5.3 Werk op zon- en feestdagen
Op zon- en feestdagen wordt, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, niet gewerkt.
Als feestdagen gelden de algemeen erkende christelijke feestdagen: te weten, eerste en
tweede paasdag, hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag,
alsmede nieuwjaarsdag en nationale feestdagen, te weten: Koninginnedag en om de vijf jaar
5 mei (indien de jaartelling eindigt op een 0 of een 5). Indien feestdagen vallen op
werkdagen, wordt het inkomen over de verzuimde werktijd op deze dagen doorbetaald.
11
Nekovri
Indien arbeid op zon- en feestdagen overeengekomen is geldt voor het werken op deze
dagen een toeslag van (percentage)%.
OF
Indien arbeid op zon- en/of feestdagen overeengekomen is geldt voor het werken op
feestdagen een toeslag van (percentage)% en voor het werken op zondagen een toeslag van
(percentage)%.
5.4 Ploegendiensten
Onder ploegendienst wordt verstaan het structureel verrichten van werkzaamheden in een
rouleersysteem volgens een dienstrooster. Hierbij zal tenminste sprake zijn van twee
diensten per etmaal gedurende 5 dagen per week of 10 dagen per twee weken.
Binnen (bedrijfsnaam) wordt er gewerkt in een (2/3) ploegendienst.
OF
Binnen (bedrijfsnaam) wordt er gewerkt in 2 en 3 ploegendiensten.
Voor het werken in een 2 ploegendienst geldt een toeslag van (percentage)% op het normale
uurtarief, voor het werken in een 3 ploegendienst geldt een toeslag van (percentage)% op
het normale uurtarief.
5.5 Koudetoeslag
Aan werknemers die werkzaam zijn in gekoelde ruimtes wordt een zogenaamde
“koudetoeslag” toegekend.
Voor elk uur dat een werknemer werkzaam is in een ruimte met een temperatuur tussen
(temperatuur) en (temperatuur) oC geldt een toeslag van €(bedrag) en voor elk uur dat een
werknemer werkzaam is in een ruimte met een temperatuur tussen (temperatuur) en
(temperatuur) ºC geldt een toeslag van €(bedrag)
OF
Voor het structureel werken in gekoelde ruimtes met een temperatuur tussen (temperatuur)
en (temperatuur) oC zal een toeslag van € (bedrag) per (week/ 4 weken/ maand) worden
toegekend. Voor het structureel werken in gekoelde ruimtes met een temperatuur tussen
(temperatuur) en (temperatuur) oC zal een toeslag van €(bedrag) per (week/ 4 weken/
maand) worden toegekend.
5.6 Meerdere toeslagen over dezelfde uren
Indien er over de gewerkte uren meerdere toeslagen van toepassing zijn (overwerk,
werktijden buiten het werkvenster, arbeid op zon –en feestdagen) vindt er wel cumulatie
van deze toeslagen plaats. In het geval dat geen cumulatie van toepassing is zal de hoogste
toeslag betaald wordt.
12
Nekovri
De ploegentoeslag en de koudetoeslag zijn hierop uitzonderingen en worden ook naast de
eventuele andere toeslagen uitbetaald.
13
Nekovri
6. Vakantiedagen en Vakantietoeslag
6.1 Vakantietoeslag
Werknemers hebben recht op een vakantietoeslag van 8% van het loon. Het vakantiegeld
wordt in januari uitgekeerd.
6.2 Vakantiedagen
Werknemers met een volledig dienstverband hebben recht op (aantal) vakantiedagen per
jaar. De opbouw van vakantiedagen loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Voor werknemers die in deeltijd werkzaam zijn en voor werknemers bij wie het
dienstverband niet aanvangt op het begin van het jaar, wordt het aantal vakantiedagen naar
evenredigheid vastgesteld.
6.3 Vaststellen van de vakantieperiode
Het vakantiejaar loopt van 1 januari t/ m 31 december. De werkgever stelt in overleg met de
werknemer de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast. De vakantieplanning
voor verlof langer dan (aantal) aaneengesloten werkdagen van de werknemer dient
jaarlijks voor (datum) van het betreffende vakantiejaar bij de direct leidinggevende
opgegeven te worden. Verlof van (aantal) werkdagen of korter dient uiterlijk
(aantal) dagen van te voren worden aangevraagd.
De werknemer dient jaarlijks twee weken aaneengesloten vakantie op te nemen of, als de
bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt of de werknemer dit wenst, twee maal één week.
Werknemers zijn verplicht in (periode, bijvoorbeeld bouwvak) (aantal) weken vakantie op te
nemen.
6.4 Opnemen van individuele vakantiedagen
Voorwaarde voor het opnemen van individuele vakantiedagen is dat het werk de vrije dag
toelaat. Het opnemen van individuele vakantiedagen dient in overleg met de direct
leidinggevende te gebeuren. Individuele vakantiedagen dienen minimaal (periode) van
tevoren doorgegeven te worden. Het opnemen van meerdere aaneengesloten
vakantiedagen legt de werknemer voor aan de werkgever die zijn toestemming moet
verlenen.
6.5 Ziekte en bijzondere situaties tijdens de vakantie
Indien de vakantie wordt onderbroken, behoudt de werknemer de resterende
vakantiedagen indien hij:
a) aannemelijk maakt dat hij vanwege ziekte niet van zijn vakantie kan genieten;
b) zich bij ziekte of ongeval aan de geldende voorschriften terzake van ziekmelding heeft
gehouden;
c) bij ziekte tevens achteraf de nodige bewijsstukken, zoals een medische verklaring, kan
overleggen;
14
Nekovri
d) een andere reden heeft, die hem recht zou geven op betaald verzuim (bijv. bij
overlijden van een direct familielid e.d.).
6.6 Opbouw vakantiedagen zieke werknemers
Tot 1 januari 2012 bouwen zieke werknemers in Nederland beperkt vakantiedagen op,
namelijk alleen over de laatste 6 maanden van ziekte. Vanaf 1 januari 2012 bouwen zieke
werknemers voortaan gedurende hun hele ziekteperiode volledige vakantiedagen op, net als
niet-zieke werknemers.
6.7 Vervaltermijn vakantiedagen
Tot 1 januari 2012 vervallen vakantiedagen pas na 5 jaar. Deze vervaltermijn zal voor de
wettelijke vakantiedagen (20 dagen per jaar op basis van een fulltime dienstverband)
worden ingekort tot maximaal 1,5 jaar. Dit betekent dat een werknemer binnen 6 maanden
na afloop van het kalenderjaar waarin de wettelijke vakantiedagen zijn opgebouwd, die
dagen ook moet hebben opgenomen. Voor de dagen opgebouwd vóór 1 januari 2012 blijft
de vervaltermijn 5 jaar. Een voorbeeld: gezien de inwerkingtreding van de wet op 1 januari
2012, moeten de wettelijke vakantiedagen opgebouwd in 2012, voor 1 juli 2013 worden
opgenomen, anders vervallen ze. De wettelijke vakantiedagen vervallen niet als een
werknemer redelijkerwijs niet in staat was om vakantiedagen tijdig op te nemen,
bijvoorbeeld om medische redenen of doordat het door toedoen van de werkgever niet
mogelijk was om (genoeg) vakantie op te nemen.
6.8 Afschrijven vakantiedagen zieke werknemers
Het afschaffen van de beperkte opbouw van vakantiedagen voor zieke werknemers betekent
ook het afschaffen van het beperkt afschrijven. Basisgedachte is dat de re-integrerende zieke
werknemers die tijdelijk willen worden vrijgesteld van hun re-integratieplicht, hiervoor
vakantie op moeten nemen, net als een gezonde werknemer die tijdelijk van werk wil
worden vrijgesteld. Het afboeken van het wettelijk vakantiesaldo gaat dan ook conform de
gehele oorspronkelijke arbeidsduur (en niet alleen over de daadwerkelijk gewerkte uren).
Precies hetzelfde als bij iemand die niet ziek is.
6.9 Opbouw bovenwettelijke vakantiedagen zieke werknemers
Werkgever en werknemer komen overeen dat een werknemer die langer dan 2 maanden
ziek is geen bovenwettelijke vakantiedagen opbouwt.
15
Nekovri
7. Verlof
7.1 Bijzonder verlof
Voor het deelnemen aan of bijwonen van de navolgende gebeurtenissen wordt gedurende
de daarbij vermelde tijd verzuim met behoud van betaling toegestaan wanneer de
medewerker daarbij anders niet aanwezig kan zijn:
a) bij het huwelijk van de werknemer: 2 dagen;
b) bij ondertrouw van de werknemer: 1 dag;
c) op de dag van het huwelijksfeest van broers, zusters, zwagers, schoonzusters eigen of
aangenomen kinderen: 1 dag;
d) bij het 25-jarig of 40-jarig huwelijk van de werknemer: 1 dag;
e) op de dag van het 50-jarig huwelijksfeest van de ouders, schoonouders
grootouders van de werknemer: 1 dag;
f) bij het overlijden van de echtgen(o)te, een eigen of een aangehuwd kind van de
werknemer: 4 dagen;
g) bij de bevalling van de echtgenote: de tijd van de bevalling en 2 dagen daarna;
h) bij het overlijden van een ouder van de werknemer: 2 dagen;
i) bij het overlijden van schoonouders, broers, zusters, zwagers of schoonzusters: 1 dag.
De werknemer dient indien mogelijk ten minste één dag of zoveel eerder als mogelijk aan de
werkgever het op te nemen verlof kenbaar te maken. Waar er over ouders, kinderen, broers
en zuster wordt gesproken worden tevens stiefouders, stiefkinderen, stiefbroers en
stiefzusters, alsmede pleegouders, pleegkinderen, pleegbroers en pleegzusters mede
begrepen. Daar waar in de artikelen wordt gesproken over echtgenoot en
familiebetrekkingen van de echtgenoot zijn deze bepalingen tevens van toepassing op de
levenspartner en diens familiebetrekkingen. Ten slotte wordt geregistreerd partnerschap
met het huwelijk gelijk gesteld.
7.2 Onbetaald verlof
De werknemer kan de werkgever verzoeken om een bepaalde periode onbetaald verlof op
te nemen. De werkgever beslist over dit verzoek. Het verzoek kan door werkgever worden
geweigerd.
7.3 Verlof voor bezoek aan huisarts, tandarts en medisch specialist
Voor zover een bezoek aan een huisarts, tandarts of medisch specialist niet in eigen tijd kan
plaatsvinden wordt het loon, tijdens de voor het bezoek noodzakelijk te verzuimen tijd met
een maximum van 2 uur, doorbetaald. Deze regeling geldt alleen bij fulltime werknemers.
Parttime werknemers dienen de afspraken buiten werktijd te plannen. Het bezoek dient
zoveel mogelijk aan het begin van de ochtend (voor 09.00 uur) of aan het einde van de
middag (na 16.15 uur) ingepland te worden.
16
Nekovri
De fulltime werknemer wordt in de gelegenheid gesteld om, indien dit binnen de normale
dagelijkse werktijd noodzakelijk is, met doorbetaling van salaris in de hierna te noemen
gevallen en over de daarbij vermelde duur vrijaf te nemen (indien dit past in het
werkschema):
a) voor de tijd die nodig is tot ten hoogste 2 uur voor een bezoek aan een medisch
specialist (met een maximum van één bezoek per kalenderjaar);
b) voor de tijd die nodig is tot ten hoogste 2 uur voor een bezoek aan een huisarts (met
een maximum van twee bezoeken per kalenderjaar);
c) voor de tijd die nodig is tot ten hoogste 2 uur voor een bezoek aan een tandarts (met
een maximum van twee bezoeken per kalenderjaar).
De werkgever kan de werknemer bij een bezoek aan een medisch specialist, huisarts of
tandarts verzoeken hiervan een bewijs te overleggen.
Indien een bezoek langer dan twee uur duurt, dient de extra tijd aan het einde van de dag
ingehaald te worden of als verlof opgenomen te worden. Dit geldt eveneens indien de
frequentie van de bezoeken het maximum van twee per kalenderjaar overschrijdt.
17
Nekovri
8. Loonbetaling
8.1 Tijdstip loonbetaling
Op het einde van iedere week ontvangt iedere werknemer een salarisafrekening.
De uitbetaling van de in hoofdstuk 5 genoemde toeslagen worden uiterlijk in de
(maand/week) volgend op de (maand/week) waarin de toeslagen op de uren zijn ontstaan,
afgerekend. Uitbetaling zal plaatsvinden vóór het einde van de (maand/week).
8.2 Schriftelijke specificatie
Bij de salarisbetaling zal er een schriftelijke specificatie worden verstrekt, waarop de
volgende gegevens worden vermeld:
a) de naam van de werknemer;
b) de periode, waarop de betaling betrekking heeft;
c) het bruto salarisbedrag, gespecificeerd volgens vaste bedragen (toeslagen,
reiskostenvergoeding, bonussen etc.);
d) een specificatie van de wettelijke en overige inhoudingen;
e) het netto uit te betalen bedrag;
f) de wijze van betaling.
8.3 Loongebouw
Voor de medewerkers van (bedrijfsnaam) geldt het loongebouw, welke is op te vragen bij
de administratie. Bij de indiensttreding wordt door de werkgever kenbaar gemaakt in welke
schaal en loontrede de werknemer valt. Bij een wijziging van de functie of op basis van een
positieve beoordeling zal de loontrede en/of de schaal opnieuw worden vastgesteld.
18
Nekovri
9. Opleidingen en ontwikkeling
Scholing en ontwikkeling in de vorm van studies, opleidingen, cursussen en trainingen, ter
verbetering en verbreding van het functioneren van werknemers of passend in de
ontwikkeling van de organisatie van werkgever, kunnen geheel of gedeeltelijk betaald
worden door de onderneming. De beslissingsbevoegdheid hiertoe ligt bij werkgever en de
afspraken worden vastgelegd in een opleidingsovereenkomst.
In de opleidingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over het vergoeden van de studie
en eventuele afspraken over studie, examenverlof en situaties als voortijdig uitdienst treden
en voortijdig afbreken van de studie.
Het vastleggen van afspraken in een opleidingsovereenkomst is in de praktijk met name
toepasbaar voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor
werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst worden gescheiden afspraken gemaakt
en vastgelegd.
De werknemer, voor wie de onderneming de opleidingskosten geheel of gedeeltelijk betaalt,
krijgt hierdoor een studieschuld aan werkgever, die gelijk is aan de door werkgever
gemaakte kosten, evenals uitstaande verplichtingen. In de opleidingsovereenkomst zal
worden vastgelegd om welke bedrag het gaat en na welke periode de studieschuld zal
worden kwijtgescholden. Indien de opleiding door werknemer om privé-redenen niet wordt
afgemaakt, blijft de gemaakte studieschuld van kracht en wordt niet afgebouwd. De
openstaande schuld blijft te allen tijde door het bedrijf opeisbaar. In bijzondere gevallen kan
de directie hiervan afwijken.
Wanneer de werknemer vanwege zijn opleiding extra tijd nodig heeft om te studeren of
examens af te leggen, zullen de afspraken hierover worden vastgelegd in de
opleidingsovereenkomst.
19
Nekovri
10. Secundaire arbeidsvoorwaarden
10.1 Reiskostenvergoeding
Gebruik zakelijke auto:
Voor de regels omtrent de lease-/bedrijfsauto wordt verwezen naar de autoregeling geldend
binnen (bedrijfsnaam). De autoregeling is op te vragen bij (de administratie, de afdeling
personeelszaken, de leidinggevende). Medewerkers die de beschikking hebben over een
bedrijfs-/leaseauto, krijgen geen vergoeding voor enige andere vorm van vervoer.
Gebruik privé-auto:
Reiskosten worden vergoed volgens de (maximaal) fiscaal vrijgestelde vergoedingen. De
fiscus heeft het maximale te vergoeden bedrag per kilometer op €0,19 gesteld. Dit geldt
zowel voor het zakelijk verkeer als het woon-werkverkeer. De kilometervergoeding wordt
uitgekeerd, na akkoord van directie, op basis van het door de medewerker ingediende
maandelijkse, uitgesplitste declaratieformulier. Ook met betrekking tot woon-werkverkeer
worden alleen de werkelijk gereden woon-werkkilometers gedeclareerd. Bij ziekte en/ of
vakantie vindt dus geen declaratie plaats.
OF
Werknemers ontvangen een vergoeding voor gemaakte reiskosten woon-werkverkeer van
hun woonplaats naar hun standplaats. De volgende criteria liggen ten grondslag aan deze
vergoeding:
Reisafstand enkele reis:
Vergoeding netto per
maand:
0 - 10 km
10 - 25 km
15 - 20 km
20 - > km
€….(bedrag)
€….(bedrag)
€….(bedrag)
€….(bedrag)
Voor zakelijk gebruik geldt een vergoeding van €(bedrag) per kilometer.
Openbaar vervoer:
De werkgever vergoedt de werknemer de werkelijk gemaakte kosten van het openbaar
vervoer indien de werknemer de originele vervoerbewijzen aan de werkgever overhandigt
zodra ze niet meer geldig zijn.
10.2 Bonussen
De werkgever bepaalt wie er voor een eventuele bonus in aanmerking komt en hoe hoog die
bonus is. Deze bonus kan worden toegekend om redenen van een bijzondere (commerciële)
20
Nekovri
prestatie of bijzondere inzet. De bonus kan in geld of natura worden uitgekeerd en is
eenmalig.
10.3 Pensioen
In principe sluit iedere medewerker zich aan bij (de pensioenverzekering van werkgever/ het
bedrijfspensioenfonds). Indien de werknemer zich niet aan wenst te sluiten bij (de
pensioenverzekering van werkgever/ het bedrijfspensioenfonds) dient hij een
afstandsverklaring te tekenen, waarin de werknemer aangeeft niet mee te willen doen aan
de pensioenregeling. De eventuele partner van de werknemer moet zo’n verklaring ook
altijd tekenen, omdat het niet deelnemen aan de pensioenregeling door de werknemer ook
gevolgen voor hem/haar kan hebben.
10.4 Overige arbeidsvoorwaarden
Ten behoeve van het uitvoeren van specifieke functies kunnen aanvullende
arbeidsvoorwaarden worden toegekend, ter beschikking worden gesteld of van toepassing
zijn. Dit is te allen tijde ter beoordeling van werkgever. Voorbeelden hiervan zijn:
mobiele telefoon
PDA (Personal Digital Asistent)
laptop / pc
leaseauto
parkeerpas
kantoorsleutel(s) / badges
Bij ontvangst van deze zaken zal de medewerker een ontvangstverklaring tekenen en daarbij
verklaren als “goed huisvader” deze zaken te gebruiken.
21
Nekovri
11. Arbeidsomstandigheden
11.1 Veilig werken
Iedere werknemer is verplicht om zo veilig mogelijk te werken. Dit houdt in:
- het gebruiken van de veiligheidsbeschermingen welke door de onderneming ter
beschikking worden gesteld, b.v. gehoorbeschermers, veiligheidsbrillen e.d.;
- inzake te de verrichten handelingen de veiligheid in acht te nemen;
- altijd de beveiligingen welke op de machines zijn aangebracht te gebruiken;
- alle mondelinge en schriftelijk gegeven veiligheidsnormen exact na te komen.
Indien machines of gereedschappen gevaar opleveren bij de bediening ervan is de
werknemer verplicht ze buiten werking te stellen en direct de bedrijfsleiding hiervan op de
hoogte te stellen.
11.2 Gebruik van gereedschappen en machines
Iedere werknemer is gehouden om gereedschappen en machines zodanig te gebruiken dat
de levensduur zo lang mogelijk is en dat er zo weinig mogelijk slijtage optreedt. Storingen
aan machines en gereedschappen dient de werknemer te melden bij de bedrijfsleiding.
11.3 Orde en netheid
Elke werknemer is mede verantwoordelijk voor orde en netheid in het bedrijf. Dit houdt in:
- het schoon achterlaten van gebruikte gereedschappen en machines;
- het ordelijk opbergen van de gebruikte gereedschappen;
- het ordelijk opbergen van de overblijvende materialen in het magazijn;
- het mede zorgdragen voor het in een zo goed mogelijke staat houden van de
gemeenschappelijke bedrijfsruimtes.
11.4 Bedrijfskleding
Aan de werknemer voor wiens functie dit noodzakelijk is, zal door de onderneming
bedrijfskleding worden verstrekt. De werknemer aan wie bedrijfskleding verstrekt is, is
verplicht deze tijdens werktijd te dragen en in een zo goed mogelijke staat te houden.
11.5 Alcohol en drugs
Het is iedere werknemer verboden om tijdens werktijd of gedurende de pauze
alcoholhoudende dranken of enigerlei soorten drugs te gebruiken of onder invloed hiervan
op het werk te verschijnen.
11.6 Rookbeleid
De Tabakswet verplicht de werkgever om zijn werknemers te beschermen tegen tabaksrook.
Werknemers hebben dus recht op een rookvrije werkplek. Binnen (bedrijfsnaam) gelden de
volgende regels omtrent roken:
- in het hele gebouw mag niet gerookt worden met uitzondering van de daarvoor
aangewezen rookruimte(s);
22
Nekovri
-
roken is gelimiteerd tot de pauzetijden en maximaal twee keer daarbuiten;
de rookplek wordt netjes achtergelaten. Rokers laten geen sigarettenpeuken achter op
de grond;
wanneer deze huisregels worden overtreden, volgt eerst een mondelinge
waarschuwing, bij een volgende keer volgt een schriftelijke waarschuwing en het
hierna overtreden van de regels kan ontslag tot gevolg hebben.
11. 7 Ongewenste omgangsvormen
Het beleid van (bedrijfsnaam) inzake ongewenste omgangsvormen luidt als volgt:
- Onder ongewenste omgangsvormen vallen seksuele intimidatie, ongewenste
intimiteiten en aanverwante begrippen als agressie, geweld, pesten en discriminatie op
de werkplek vallen onder dit beleid;
- (bedrijfsnaam) tolereert geen ongewenste omgangsvormen en indien een
medewerker zich hieraan schuldig maakt zal dit tot sancties leiden;
- binnen (bedrijfsnaam) zal een vertrouwenspersoon (naam en/of functietitel) belast
worden met de eerste opvang van medewerkers die een vorm van ongewenste
omgangsvormen hebben ondergaan en daarover willen praten;
- met betrekking tot ongewenste omgangsvormen is het protocol ongewenste
omgangsvormen van toepassing. Het protocol ongewenste omgangsvormen is op te
vragen bij de administratie.
23
Nekovri
12. Ziekte
12.1 Algemeen
De werkgever en medewerker hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid gekregen een
adequaat en doeltreffend ziekteverzuimbeleid vorm te geven. (bedrijfsnaam) heeft hiervoor
een verzuimprotocol ingesteld welke op te vragen is bij de administratie. In dit hoofdstuk
worden een aantal basisafspraken met betrekking tot ziekteverzuim uitgewerkt, voor de
gehele regeling wordt verwezen naar het protocol ziekteverzuim.
12.2 Ziek- en herstelmelding
In geval van arbeidsongeschiktheid dient de werknemer dit voor (tijdstip) of bij het
beëindigen van de werkzaamheden (b.v. overdag ziek naar huis of direct na het bezoek aan
een arts) persoonlijk of telefonisch te melden bij zijn direct leidinggevende. Indien
werknemer parttime werkt en hij wordt ziek op een dag dat hij niet zou werken, dan moet
hij zich toch op die dag ziekmelden. Indien de werknemer weet wanneer hij het werk kan
hervatten, is hij verplicht dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 7.00 uur op de dag dat
het werk hervat wordt persoonlijk of mondeling aan bovengenoemde te melden.
12.3 Wet Verbetering Poortwachter
De Wet Verbetering Poortwachter is een wet in Nederland waarin bepaald is dat werkgever
en werknemer gezamenlijk de verantwoordelijkheid hebben gekregen een adequaat en
doeltreffend ziekteverzuim- en arbobeleid vorm te geven. Werkgever heeft hiervoor een
verzuimprotocol ingesteld waarin deze regels uitgebreid voor de werknemer uitgelegd
worden.
12.4 Betaling tijdens ziekte
De werkgever zal bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer
gedurende 104 weken het salaris doorbetalen dat de werknemer bij arbeidsgeschiktheid zou
hebben verdiend. Hierbij geldt dat de eerste 52 weken 70% van het salaris en de
daaropvolgende 52 weken 70% van het salaris wordt betaald.
12.5 Doorbetalen toeslagen bij ziekte
Bij een ziekteverzuim dat langer duurt dan 1 maand vervallen, per ingangsdatum
ziekteverzuim, de volgende vergoedingen:
- onkostenvergoeding;
- eventueel andere vergoedingen.
De reeds dan vergoede onkosten zullen met terugwerkende kracht met het salaris verrekend
worden.
24
Nekovri
13. Functie-indeling
13.1 Definities
Ervaringsjaar: binnen de loonschalen in het loongebouw is er sprake van ervaringsjaren. Een
ervaringsjaar is een indicatie van het ervaringsniveau en ontwikkelingsniveau van de
werknemer.
Functie: het totaal van taken en verantwoordelijkheden dat aan een werknemer binnen een
bedrijf is opgedragen.
Bedrijfsfunctie: de functie zoals die in een bedrijf door de werkgever is vastgesteld.
Functiecategorie: de verzameling van functies die naar de aard van de werkzaamheden
hetzelfde zijn.
Functiegroep: de groep waarin de bedrijfsfunctie van een werknemer wordt ingedeeld na
vergelijking van zijn bedrijfsfunctie met de referentiefunctie.
Loonschaal: dit is de schaal, met daarin het bruto bedrag vanaf het basisloon tot en met het
eindloon, behorende bij een functiegroep waarin de werknemer is ingedeeld.
Loongebouw: Een tabel met daarin de opbouw van de loonschalen met de daarbijbehorende
lonen.
13.2 Functie-indeling
Een werknemer wordt door de werkgever ingedeeld in een van de functiegroepen. De
werkgever bepaalt de functiegroep. Hij doet dit op basis van de door Nekovri beschikbaar
gestelde handleiding. Een jeugdige werknemer tot en met 22 jaar die bij indiensttreding nog
niet aan het functieprofiel voldoet, wordt ingedeeld in de instroomschaal voor jeugdigen.
De leerlingen en stagiairs worden niet conform de hierboven omschreven methode
ingedeeld in een functiegroep. Hetzelfde geldt voor vakantiekrachten.
13.3 Functie vervullen
Naast alle voorkomende werkzaamheden betreffende de overeengekomen functie kan de
werknemer verplicht worden gesteld tijdelijk andere dan zijn gewone werkzaamheden te
verrichten als de werkgever dit noodzakelijk acht. De werkgever beperkt dit tot de
werkzaamheden die in redelijkheid aan de betrokken werknemer kunnen worden
opgedragen.
13.4 Toepassen loongebouw
1. Bij indiensttreding wordt werknemer ingeschaald in de bij zijn functie behorende
loonschaal. De werkgever bepaalt de functiegroep. Hij doet dit op basis van de door
Nekovri beschikbaar gestelde handleiding.
25
Nekovri
2.
3.
4.
De loontrede binnen de schaal wordt bepaald met behulp van het aantal
ervaringsjaren dat werknemer dezelfde of soortgelijke functie heeft vervuld. Voor
werknemers onder de 23 jaar wordt het loon bepaald door de leeftijd.
Aan werknemer zal bij een normale uitvoering van zijn werkzaamheden en/of bij een
positieve beoordeling, na verloop van elk vol functiejaar, een loonsverhoging worden
toegekend die gelijk is aan één loontrede van de loonschaal waarin hij/zij is ingedeeld,
tot het maximum van de schaal is bereikt.
Combinatiefuncties:
a. Er is sprake van een combifunctie wanneer een medewerker blijvend meerdere
functies tegelijk vervult of een takenpakket heeft waar meerdere
functieomschrijvingen bij passen. Het kan zijn dat een werknemer daardoor in
twee salarisschalen tegelijk valt. Er is geen sprake van een combinatiefunctie als
de functie van de werknemer wordt gecombineerd met een tijdelijke
waarneming van een andere functie.
b. Voor de indeling van combinatiefunctie wordt gekeken naar de functiegroepen
van de verschillende functies waaruit de combinatiefunctie is opgebouwd. In
verhouding met de tijd die de werknemer aan de betreffende functies besteedt
zal ook het salaris uit de beide schalen worden toegekend.
Binnen elke loonschaal in het loongebouw worden de lonen in Euro’s vermeld, waarbij het
loon met loontredes stijgt naarmate de ervaringsjaren toenemen. Als het loon de eindtrede
van de ervaringsjaren heeft bereikt, is het maximum loon van de loonschaal bereikt.
Toepassing van het loongebouw verloopt als volgt:
1.
2.
3.
4.
De werknemer heeft één keer per jaar een beoordelingsgesprek, waarin de
werkgever/leidinggevende het functioneren van de werknemer beoordeelt. De
beoordelingsperiode omvat een geheel kalenderjaar;
In het beoordelingsgesprek worden door de werkgever/leidinggevende en de
werknemer tezamen werkafspraken gemaakt en afspraken over de persoonlijke
ontwikkeling van de werknemer. Op verzoek van werkgever en/of werknemer kunnen
afspraken worden gemaakt over het volgen van scholing, het erkennen van verworven
competenties of het inwinnen van een scholingsadvies en ook over hiervoor op te
nemen verlof;
De werkgever/leidinggevende heeft met ieder van zijn werknemers minimaal één keer
per jaar een functioneringsgesprek waarin zij de samenwerking en de voortgang van de
(werk)afspraken uit het beoordelingsgesprek evalueren en eventueel bijstellen.
Desgewenst kan werkgever er voor kiezen het functioneringsgesprek te combineren
met het beoordelingsgesprek. Tijdens dit gecombineerde gesprek zal, naast de
beoordeling, ook ruimte zijn om tweezijdig zaken rondom de functionering/ functie,
zoals werkomstandigheden, motivatie en toekomstvisie, te bespreken.
13.5 Functionerings-afhankelijke beloning
Het is mogelijk om bovengemiddeld of onvoldoende presteren van werknemers in de
beloning tot uitdrukking te brengen.
26
Nekovri
Bovengemiddeld presterende werknemers kunnen versneld loontredes van de
ervaringsjaren doorlopen.
OF
Bovengemiddeld presterende werknemers kan een toeslag van een nader vast te stellen
percentage worden toegekend op het loon, gerelateerd aan de beoordeling door de
leidinggevende. Onvoldoende presterende werknemers kunnen worden “bevroren” op hun
bestaande loon.
27
Download