Elektrische en elektronische bouwstenen

advertisement
Studiefiche
Academiejaar 2015-2016 t.e.m. 2016-2017
Elektrische en elektronische bouwstenen (E610015)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 6.0
Studietijd 180 u
Contacturen
60.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 2)
demonstratie
4.0 u
hoorcollege
32.0 u
practicum
24.0 u
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Stockman, Kurt
Cottegnie, Wesley
Dereyne, Steve
Sweertvaegher, Isabel
Vanwalleghem, Bart
Willems, Brecht
TW08
TW08
TW08
TW18
TW08
TW06
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: elektronicaICT
Bachelor of Science in de industriële wetenschappen:
elektromechanica
Gemeenschappelijk gedeelte Bachelor of Science in de industriële
wetenschappen: elektronica-ICT en elektromechanica
Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: industrieel
ontwerpen
Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: chemie
Gemeenschappelijk gedeelte Bachelor of Science in de industriële
wetenschappen: chemie en milieukunde
Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: milieukunde
Schakelprogramma tot Master of Science in de industriële
wetenschappen: industrieel ontwerpen
Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de industriële
wetenschappen: industrieel ontwerpen
Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de industriële
wetenschappen: biochemie
Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de industriële
wetenschappen: chemie
Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de industriële
wetenschappen: milieukunde
Verantwoordelijk lesgever
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker
stptn
6
aanbodsessie
A
6
A
6
A
6
A
6
6
A
A
6
6
A
A
6
A
6
A
6
A
6
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Inleiding tot elektrotechniek en elektronica, microcontroller, programmeren, ontwerp,
elektrische motor, transformator, diodes
Situering
In deze cursus wordt de werking van elektrische en elektronische systemen bestudeerd
en geanalyseerd. De focus ligt op het herkennen van de onderdelen uit dergelijke
systemen en het begrijpen van de werking. In eerste instantie wordt stilgestaan bij de
(Goedgekeurd)
1
veiligheidsrisico's en meettechnieken. Vervolgens worden analysetechnieken
besproken. Vervolgens wordt de basis bijgebracht van diodes en gelijkrichters en
worden toepassingen ervan bestudeerd. In het laatste deel wordt de werking van de
elektrische motor en transformator besproken, eveneens met een aantal toepassingen
ervan.
Tijdens het elektrische gedeelte van het labo worden een aantal basismetingen
aangeleerd zoals energie -en vermogenmetingen en worden deze gebruikt in een
aantal praktische toepassingen. Ook de basis van contactorschakelingen wordt
gelegd. 
Tijdens het labo elektronica worden met behulp van een arduino-board een aantal
basisvaardigheden bijgebracht : inlezen van een digitale of analoge input, aansturen
van een output, PWM, virtuele com-poort, seriële communicatie,... Na de inleidende
sessies volgen een aantal project-sessies waar onder begeleiding aan een reëel
project wordt gebouwd.
Inhoud
Inleiding
Veiligheid bij elektrische en elektronische systemen Analyse technieken: elektrische schema's, blokdiagramma's, tijdsdiagrammen
Analoge bouwstenen: Halfgeleidertechnologie
1 Opbouw en werking van de diode en transistor
2 Gelijkrichterschakelingen
3 de transistor als schakelaar en als versterker
4 speciale diode: LED
Digitale bouwstenen: Combinatorisch en sequentiële logica
1 Analoog-digitaal conversie
2 Basis digitale logische poorten
3 Introductie tot Booleaans Algebra
4 Flip-flop als digitaal geheugenelement
5 Introductie tot eindige toestandsautomaten, toestandsdiagramma en tijdsvolgorde
1 diagramma
Naast de theorie wordt met behulp van werkcollege's het inzicht van de student via
hands on toepassingen verhoogd.
Begincompetenties
Het opleidingsonderdeel elektriciteit met succes gevolgd hebben of de erin beoogde
competenties op een andere manier hebben verworven.
Eindcompetenties
1 In staat zijn om zelfstandig een eenvoudig elektronisch systeem te realiseren
1 2 Basiselektrische en elektronische systemen herkennen en kunnen analyseren.
3 De werking van transformator, elektromotor en een aantal toepassingen te begrijpen.
4 Eenvoudige energie-en vermogenmetingen kunnen uitvoeren.
5 Eenvoudige contactorschakelingen kunnen analyseren, op te stellen en zelfstandig
1 op te bouwen.
6 De basis werkingsmechanismen van elektronische halfgeleider componenten zoals
1 de diode, de LED en de transistor verklaren
7 De werking van eenvoudige diode -en transistorschakelingen verklaren
8 De basiswetten van digitale logica en booleaanse algebra begrijpen
9 De werking van digitale logische circuits bespreken aan de hand van toestands -en
1 tijdsvolgorde diagrammen
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Demonstratie, hoorcollege, practicum
Leermateriaal
Elektrische en elektronische bouwstenen Auteur:K. Stockman, Frederik Declercq
Labo elektrische bouwstenen Auteur:I. Sweertvaegher, B. Vanwalleghem, S.
Dereyne
Labo elektronische bouwstenen Auteur:B. Samyn, P. Vanveerdegem, C. Stevens
(Goedgekeurd)
2
Referenties
1 Electronic devices 2nd edition, Floyd Thomas L, New York : Merrill, 1988, ISBN:
1 0675208831, aanwezig in de bibliotheek (Engels)
2 Diodes en transistors: theoretische grondslagen, Fontaine G, Deventer: Kluwer,
1 1970, aanwezig in de bibliotheek (Nederlands)
3 Digitale technieken : combinatorische en sequentiële logica, Cuppens Jaak, Brugge :
1 Die Keure, 1985, aanwezig in de bibliotheek (Nederlands)
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De verantwoordelijke lesgevers zijn beschikbaar voor meer uitleg langs de daarvoor
voorziene kanalen (na de hoorcolleges of op afspraak). Ook na de practica kan
verduideling gevraagd worden aan de begeleiders.
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Schriftelijk examen met open vragen, openboekexamen, werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
De theorie wordt geëvalueerd met een mondeling examen met schriftelijke
voorbereiding.
Het labo elektrische machines wordt geëvalueerd buiten de examenperiode met een
schriftelijk examen met zeer praktisch gerichte inhoud.
Het labo elektronische bouwstenen wordt geëvalueerd buiten de examenperiode met
een schriftelijke openboektest en een voorstelling van het zelfstandig project
(werkstuk).
Eindscoreberekening
Eindscoreberekening:
Eindscore (op 20) = C1xP1 + C2xP2 + C3xP3
Hierbij zijn Cx de wegingscoëfficiënten zijn en Px de punten (op 20), met de volgende
invulling:
P1: punten Theorie
P2: punten Labo elektrische bouwstenen
P3: punten Labo elektronische bouwstenen
C1 = 60%
C2 = 20%
C3 = 20%
Indien een student(e) 3 maal onwettig afwezig is tijdens een labo, dan krijgt hij een
score AFW op het volledige opleidingsonderdeel
Eerste en tweede examenkans:
Om te kunnen slagen voor het opleidingsonderdeel moet minstens 8/20 behaald
worden voor zowel theorie als labo. Is aan deze voorwaarde niet voldaan dan wordt er
afgeweken van het berekende cijfer indien dit 10 of meer is:
- Behaalt de student niet minder dan 7/20 voor zowel theorie als labo, dan wordt de
eindscore 9/20.
- Behaalt de student minder dan 7/20 voor ofwel theorie of labo, dan wordt de
eindscore het laagste cijfer van theorie of labo.
Voor het lab elektronische bouwstenen kan slechts 20% in de tweede kans
hernomen worden. Voor het lab elektrische bouwstenen kan 60% in de tweede kans
hernomen worden. De niet periode gebonden evaluatie kan niet hernomen worden in
de tweede kans.

(Goedgekeurd)
3
Download