presentatie VO inclusief beleid

advertisement
Participatiewet en
banenafspraak
Cao VO
AWVN
Henk van de Pol
Marloes Arbouw
Wat betekent de banenafspraak voor uw organisatie?
Waarom gaan organisaties meedoen?
• Verplichting vanuit Sociaal akkoord
• Maar ook:
• Opkomst inclusief ondernemen
• Voldoen aan social return afspraken
• Invulling mvo-beleid
• Krapte op de arbeidsmarkt
• Positieve reactie eigen werknemers
En die nieuwe medewerkers:
• reduceren de (loon)kosten
• zijn loyale werknemers
• hebben een lager ziekteverzuim
En de bestaande medewerkers kunnen zich
nog meer richten op het leveren van
toegevoegde waarde aan de klant!
3
Waar lopen werkgevers tegenaan?
Onderzoek Berenschot onder 40 werkgevers:
- Veel werkgevers maken geen gebruik maken van bestaande regelingen
- ‘gap’ tussen twee werelden: werkgever die vanuit vacature denkt, gemeente die
vanuit persoon denkt
- cruciaal dat directie, leidinggevenden en collega’s daadwerkelijk kiezen voor
werken met mensen met een beperking
- Eerste plaatsingen kosten veel tijd door gebrek aan ervaring
- 50% wajong plaatsingen eindigt binnen een jaar
4
Wat gaat in uw organisatie al goed mbt
inclusief beleid?
Wat heeft u nodig om inclusief beleid
te organiseren op uw instelling?
Aandachtspunten
• Aandacht en erkenning bij directie/MT
• Ontwikkelen en vastleggen van beleid?
• Intern draagvlak creëren
• Bredere inzet doelgroep in de organisatie (meerdere afdelingen)
• Onderzoeken mogelijkheden
• Interne inzichten en kennis vergroten
• Ondersteuning bij invulling concrete werkplekken
• Samenwerking creëren
• Stappenplan
Naar passend werk voor de doelgroep
Ontwikkeling functie-eisen
Begin 20e eeuw
Begin 21e eeuw
Terug naar passend werk
Creëren van duurzame arbeid voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt
• Job carving = Aanpassen van een bestaande vacature aan de
mogelijkheden van de persoon.
• Functiecreatie = Creëren van een nieuwe functie door eenvoudige
taken uit bestaande werkprocessen en functies samen te voegen.
Mogelijkheden
• Bestaande functies: job carving
- vacatures openstellen voor mensen met een beperking
- vacatures melden op specifieke plekken voor de doelgroep
- op maat maken van vacature (=job carving)
een baan die voldoet aan de wensen en
mogelijkheden van de persoon met beperking
• Nieuwe, nog te creëren functies: functie creatie
- functiecreatie op individueel niveau
- functiecreatie op groepsniveau
 komen tot nieuwe verdeling van functies op
organisatieniveau
Hulpvragen functiecreatie
• Zijn er eenvoudige werkzaamheden (binnen functies)?
• Zijn er taken die blijven liggen?
• Wordt er overgewerkt?
• Werkt u met uitzendkrachten?
• Welke taken worden niet/minder naar verwachting uitgevoerd?
• Welke werkzaamheden voeren medewerkers uit ‘onder hun niveau’?
• Waarbij zouden medewerkers ondersteuning kunnen gebruiken?
• Welke neventaken zouden medewerkers liever uit hun functieomschrijving halen zodat zij zich
beter op hun hoofdtaak kunnen richten?
Anders kijken = noodzakelijk
Mogelijke opbrengsten
Mogelijke voordelen van inzet van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt op nieuw te creëren functies:
 Kostenbesparing: dezelfde werkzaamheden tegen een lagere prijs
 Omzetverhoging: bestaande medewerkers kunnen zich beter richten op
het leveren van toegevoegde waarde aan de klant
 Personeelsplanning: vroegtijdig inspelen op verwachte schaarste aan
gekwalificeerde werknemers
 Opdrachtenverwerving: waarmaken Social Return verplichtingen en dus
beter met andere organisaties concurreren om overheidsopdrachten
 Invulling MVO-beleid
Pilot functiecreatie/job carving
Uitvoeren van een QuickScan:
het creëren
van duurzame arbeid
voor mensen
met een
afstand tot de arbeidsmarkt
QuickScan
• Focus op administratief proces
 herkenbaar en representatief voor VO
• Benoemen van rollen/werkpakketten die ‘inclusief-waardig’ zijn
• Vervolgpilot?!
 focus op ander proces
Uitvoering QuickScan
• oriënterend gesprek met werkgever
• interviews met leidinggevenden en leden personeel
 inzicht krijgen in kansen
• rondlopen met begeleiding en vragen stellen
 inzicht krijgen in kansen
• observeren
 taken in kaart brengen
 vaststellen eenvoudige werkzaamheden
 beeld krijgen van voor doelgroep relevante werkkenmerken
• terugkoppeling bevindingen
Resultaten pilot VOION
• ervaringen uit het verleden: vraagtekens bij het omgaan met ziekte en
ontslag bij mensen uit de doelgroep
• vrijwel alle functies binnen de scholen hebben contact met leerlingen
en hun ouders
• raakvlakken met het facilitaire proces
Voorbeelden:
• aannemen van poststukken en goederen indien nodig tekenen voor
ontvangst, rondbrengen van interne post, typen van eenvoudige
(standaard)brieven, aanleggen van dossiers, invoegen van gegevens in
een geautomatiseerd systeem etc.
Matching met de doelgroep
• Focus op mogelijkheden i.p.v. beperkingen.
• Is er passend werk (te creëren) binnen uw organisatie?
SWOT:
• Welke bijdrage kan de kandidaat leveren (‘sterkte’)? Welke aanpassingen
zijn nodig (‘zwakte’)?
• Welke kansen ziet u? Welke bedreigingen?
Business case:
• Wat kost het? Wat levert het u op?
Stappenplan duurzame
plaatsing
20
Stappen
1
2
3
4
5
Waarom inclusief
beleid?
Wat moet er
gebeuren?
Inzicht, Inspiratie en
voorbeelden
Hoe ga ik aan de slag?
Uitvoering en
ondersteuning
Inzicht
Doelgroepen en
talenten
Regelingen en
condities
Mogelijkheden
organisatie
Aanbodzijde
Stappenplan
duurzame plaatsing
Aanmelding
Mogelijkheden
Werving & Selectie
Contractering
Werkplek-aanpassing
Begeleiding
Ontwikkeling
WHY:
Aanleiding
Participatiewet
Doelgroep Pwet
Quotumwet
Sociaal akkoord
Maar ook:
MVO
Afspiegeling
samenleving
Krapte arbeidsmarkt
Kosten
etcetera
Aan het werk helpen
van mensen met een
arbeidsbeperking
Hoeveel mensen?
Op welke termijn?
Wat als ik niks doe/
actie onderneem?
Mensen met een
arbeidsbeperking
Wie telt er mee?
Aan het werk helpen
Waar?
Wat voor werk?
Wat telt?
Inspiratie
Motivatie van
werkgevers
Succesfactoren
Voorbeelden
Uitvoering
Projectorganisatie
Ondersteuning
Expertise
Ondersteunen van de
sector
Online omgeving
Stappen in het
adviestraject
Ondersteuning
Overheid
Overzicht
ondersteuning
Loonkostensubsidie &
loondispensatie
21
Download