Investeren in kennis loont

advertisement
Ambitie
Visie
Investering in kennis is noodzakelijk om
de snelle en complexe veranderingen op
de arbeidsmarkt bij te houden en
duurzame en flexibele inzetbaarheid te
bevorderen.
Een leven lang leren is nodig om een
baan te vinden en te behouden.
Investeren
in kennis
loont
Het Leerwerkloket is een
expertisecentrum voor
arbeidsmarktgerichte scholing en lerend
werken. Het vervult een advies- en
schakelfunctie tussen arbeidsmarkt en
onderwijs voor werkgevers,
werkzoekenden, werknemers en
scholieren.
Kernwaarden
Missie
Mensen stimuleren een leven lang te leren,
zodat ze kunnen participeren.
Kerntaken
• Informeren over arbeidsmarkt,
beroepen en opleidingen
•
•
•
•
Onafhankelijk
Deskundig
Toegankelijk en persoonlijk
Verbinder
• Inzicht geven in competenties
Netwerkorganisatie
De Leerwerkloketten zijn regionale
samenwerkingsverbanden van onderwijs,
ondernemers en overheid (gemeenten en
UWV). We werken o.a. samen met SBB,
sectoren, brancheverenigingen, RMC en
MKB. Landelijke facilitering door UWV.
• Arbeidsmarktrelevant scholingsen loopbaanadvies
• Bijdragen aan de totstandkoming
van leerwerktrajecten
• Verbinden van onderwijs,
ondernemers en overheid
Maatschappelijke bijdrage
De Leerwerkloketten verbeteren de
aansluiting tussen vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt door de combinatie van
leren en werken te stimuleren. Daarmee
dragen de Leerwerkloketten bij aan de
economische en sociale ontwikkelingen in
de regio.
Download