Meer hart voor vrouwen nodig?

advertisement
O
GENDERVERSCHILLEN BIJ ACUTE CARDIALE ZIEKTE
Meer hart voor
vrouwen nodig?
Jongere vrouwen met een acute cardiale
pathologie hebben een slechtere prognose
dan mannen. Symptomen van acute cardiale
ziektes worden bij vrouwen niet altijd
herkend. En de bewustwording voor cardiale
ziekten bij vrouwen en artsen kan beter.
D
ie conclusies en
bedenkingen vloeien
voort uit het doctoraatsonderzoek van
dr. Sofie Gevaert (Hartcentrum UZ Gent). We gingen er
met haar over praten en nodigden
op dat gesprek ook Lieve Callewaert
uit. Zij is huisarts in Brugge.
Sofie Gevaert: ‘Dat er op het
gebied van acute hartziekten
verschillen bestaan tussen mannen
en vrouwen was al langer bekend.
Sommige risicofactoren voor een
acuut coronair syndroom – zoals
diabetes en hypertensie – wegen
zwaarder door bij vrouwen. Toch
doet een acuut infarct zich bij
vrouwen gemiddeld 10 jaar later
voor dan bij mannen, vermoedelijk
omdat ze worden beschermd door
oestrogenen. Ook de pathofysiologie kan verschillend zijn. Zo
kan plaque-erosie – in de plaats
van plaque-ruptuur ­– een infarct
veroorzaken bij jonge vrouwen
die roken. Dissectie van een
krans­slagader, een zeer zeldzame
oorzaak van een hartinfarct, komt
vaker voor bij jonge vrouwen,
soms aan het einde of kort na de
zwangerschap. Vrouwen hebben een kleiner en stijver hart en
­kleinere bloedvaatjes, zodat het
risico op complicaties groter is.’
Welke genderverschillen hebt u
in uw proefschrift onderzocht?
Sofie Gevaert: ‘Voor de belangrijkste acute cardiale ziektebeel-
den – acuut hartinfarct en acuut
hart­falen – heb ik onderzocht of er
tussen mannelijke en vrouwelijke
patiënten verschillen bestaan in
klinische presentatie en prognose?
Ik heb de dataset (2007-2011) geanalyseerd van Belgische p
­ atiënten met
een acuut ST-elevatie myocard­
infarct die behandeld werden met
primaire PTCA – Percutane Transluminale Coronaire Angioplastiek,
dus ballondilatatie of een stent.
Een opvallende conclusie: vrouwen
met een infarct dat invasief wordt
behandeld – die dus meteen een
coronografie en een stent krijgen –
hebben eens zoveel kans op overlijden in het ziekenhuis als mannen.
Voor een deel kun je dat verklaren
doordat ze ouder zijn, meer comorbiditeit hebben en vaak later en dus
in slechtere klinische conditie bij de
spoedopname terechtkomen. Maar
zelfs als je die factoren verrekent,
blijft de uitkomst slechter bij vrouwen jonger dan 65 dan bij ­mannen.
Daarnaast heb ik een dataset
geëvalueerd van patiënten met de
combinatie acuut hartfalen en atriale
fibrillatie. Ook hier bleek, weliswaar
ONDERZOEK 15
DR. SOFI
E GEVAE
RT
(Hartcentr
um UZ G
ent)
in een kleine patiëntengroep, de uitkomst slechter voor jonge vrouwen.’
Jongere vrouwen met een
acuut myocardinfarct hebben
dus een slechtere prognose.
Hoe komt dat?
Sofie Gevaert: ‘Een sluitende verklaring hebben we niet. Vrouwen
melden zich inderdaad later bij de
spoed en er ligt meer tijd tussen
diagnose en behandeling, maar
dat kan die slechtere prognose niet
­helemaal verklaren. Misschien
speelt een cluster van risico­
factoren – roken, ongezond eten,
overgewicht, weinig bewegen –
een rol? Misschien interageren
die factoren met psychologische
factoren zoals angst en depressie?
In mijn proefschrift heb ik de rol
van nierinsufficiëntie onderzocht.
Chronisch nierlijden kwam meer
voor bij vrouwen met een acute
cardiale ziekte en ging gepaard
met een hogere kans op overlijden in het ziekenhuis. Dat kan
een ­belangrijke reden zijn voor
hun slechtere prognose. Voor de
­klinische praktijk is het zeker
zinvol om de nierfunctie goed te
evalueren. Zo kun je de hoogrisicopatiënten beter identificeren.’
Blijkbaar zijn de symptomen
van een acuut infarct anders
bij vrouwen dan bij mannen?
Sofie Gevaert: ‘Dat klopt. Bij een
infarct denk je vaak aan een felle
pijn op de borst, een beklemmend
RT
EWAE
CALL
IEVE
gge)
ru
B
D R. L
rts in
(huisa
‘We kunnen inderdaad beter inzetten
op preventieboodschappen. Die zijn
bij mannen en
vrouwen dezelfde.’
‘Hevige thoracale drukkende pijn
blijft het belangrijkste symptoom,
zowel bij ­mannen als bij vrouwen.’
dr. Sofie Gevaert
gevoel, geen lucht meer krijgen.
Die symptomen komen frequenter
voor bij mannen. Bij vrouwen
kan een infarct zich – behalve in
felle pijn in de hartstreek – bijvoorbeeld ook uiten in pijn in de
nek en schouders, vermoeidheid,
misselijk­heid en kortademigheid.
Die symptomen doen niet altijd
meteen aan een infarct denken.
Blijkbaar zijn de symptomen
van een acuut infarct anders bij
vrouwen dan bij mannen?
Sofie Gevaert: ‘Ik wil toch even
beklemtonen dat ze bij de meeste
patiënten dezelfde zijn. Hevige
thoracale drukkende pijn blijft het
belangrijkste symptoom, zowel
bij mannen als bij vrouwen. Bij
vrouwen komt het wel vaker voor
dat ze die thoracale pijn niet vermelden. Vaak brengen ze dan wel
de diverse niet-thoracale symptomen ter sprake waarover we het
al hebben gehad, van nekpijn tot
kortademigheid. Doordat patiënt
noch arts die symptomen met
een infarct associëren, denken ze
eerder aan stress, hyperventilatie
of oververmoeidheid. Bij vrouwen
worden daarom wel eens infarcten
laattijdig gediagnosticeerd.’
Zijn huisartsen alert genoeg
voor die atypische symptomen?
Lieve Callewaert: ‘Ik was op de
doctoraatsverdediging van Sofie en
ging achteraf toch met een onveilig
gevoel naar huis. Hoeveel vrouwen
met atypische klachten had ik al
niet ten onrechte gerustgesteld?
Vrouwen gaan gemiddeld vaker
naar de huisarts dan mannen,
maar vaak komen ze voor verschillende problemen tegelijk. Als
huisarts ga je eerder aandoeningen
uitsluiten dan aantonen. Maar
een effectieve test om elke vorm
van acuut coronair syndroom uit
te sluiten, heb je als huisarts niet.
Vergeet ook niet dat je als huisarts
met tientallen aandoeningen te
maken krijgt, allemaal met hun
eigen ziektebeelden.’
Bij vrouwen spelen risico­
factoren zoals hypertensie en
diabetes een grotere rol. Kan
preventie daarbij aanknopen?
Lieve Callewaert: ‘Dat geloof ik
wel. Je moet er voor oppassen
dat je vrouwen niet bang maakt,
zodat ze bij elke misselijkheid of
vermoeidheid aan een infarct gaan
denken … We kunnen inderdaad
beter inzetten op preventieboodschappen: niet roken, gezond eten,
bewegen. Die boodschappen zijn
bij mannen en vrouwen dezelfde.
Jammer genoeg bereik je met algemene boodschappen niet altijd de
juiste doelgroep. Patiënten met een
lagere sociaal­economische status
geven risico­gedrag zoals roken en
ongezond eten van generatie op
generatie aan elkaar door. Als huisarts weet je wel wie die patiënten
zijn, maar om ze gericht te kunnen
benaderen is meer nodig. De overheid moet er werk van maken om
de gezondheidszorg op wijkniveau
toegankelijker te maken.’
ofie Gevaert, Female gender in
S
acute cardiac care. UGent, Faculteit
Geneeskunde en Gezondheids­
wetenschappen, 2015.
Download