Bijlage 6 Verklaring financiële moeilijkheden

advertisement
Versie 21 oktober 2016
Verklaring financiële
moeilijkheden
Met deze verklaring verklaart u als begunstigde1 of uw onderneming / groep van ondernemingen
wel/niet in financiële moeilijkheden verkeert, als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder d van
Verordening (EU) nr. 1301/2013 en de Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan
niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (2014 249/01).
Beslisschema ‘zelfstandigheid/partneronderneming/verbonden onderneming’
Indien een aanvrager deel uitmaakt van een ondernemingsgroep, in de zin van artikel 3 van de
Aanbeveling van de Commissie (2003/361/EG), is dit mogelijk van invloed op de vraag of uw
onderneming in financiële moeilijkheden verkeert of niet. Wanneer uit het beslisschema volgt dat
uw onderneming een verbonden onderneming of partneronderneming is, dient bij de
beantwoording op de vragen bij het beslisschema ‘financiële moeilijkheden’ de onderneming
inclusief de verbonden onderneming in de beoordeling meegenomen te worden. Dit betreft een
beoordeling op het niveau van de groep. Een onderneming betreft iedere eenheid, ongeacht haar
rechtsvorm, die een economische activiteit uitoefent.
☐Ja, ga verder.
1a
Heeft een onderneming alleen of samen met één of meer
verbonden ondernemingen (zie criteria bij vragen onder 2)
25% of meer van het kapitaal of stemrechten van uw
☐Nee, ga verder naar
onderneming in handen?
vraag 2a.
☐Ja, u bent een
1b
Betreft deze onderneming of ondernemingen uitsluitend één
van de volgende vormen:
zelfstandige onderneming.
Openbare participatiemaatschappijen,
risicokapitaalmaatschappijen, natuurlijke
☐Nee, ga verder.
personen/groepen EN bedraagt hun totale investering
in uw onderneming niet meer dan € 1.250.000,-.
Universiteiten of onderzoeksinstellingen zonder
winstoogmerk.
Institutionele beleggers of regionale
ontwikkelingsfondsen.
Lokale autoriteiten (zoals gemeenten) met een
jaarlijkse begroting van minder dan € 10.000.000 en
minder dan 5000 inwoners
☐Ja, er is sprake van een
2a
Heeft een andere onderneming een meerderheid van de
stemrechten van de aandeelhouders of vennoten in uw
verbonden onderneming.
onderneming? Dit kan ook mogelijk zijn door middel van een
gesloten overeenkomst tussen een andere onderneming en de
☐Nee, ga verder.
aandeelhouders of vennoten.
☐Ja, er is sprake van een
2b
Heeft een andere onderneming het recht om de meerderheid
van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of
verbonden onderneming.
toezichthoudend orgaan van uw onderneming te benoemen of
te ontslaan?
☐Nee, ga verder.
☐Ja, er is sprake van een
2c
Heeft een andere onderneming (op basis van een gesloten
overeenkomst of een bepaling in de statuten) het recht een
verbonden onderneming.
overheersende invloed uit te oefenen op uw onderneming?
☐Nee, ga verder.
☐Ja, u bent geen
2d
Onderhoudt een andere onderneming via natuurlijke personen
banden met uw onderneming en onderneemt deze andere
zelfstandige onderneming.
onderneming activiteiten op dezelfde of verwante markt? Denk
bijvoorbeeld aan familie of echtgenoten.
☐Nee.
Ga verder op de volgende
pagina met het
beslisschema financiële
moeilijkheden
1
Een begunstigde is iedere projectpartner in het project die subsidie aanvraagt/wil ontvangen.
1/4
Versie 21 oktober 2016
Verklaring financiële
moeilijkheden
Beslisschema ‘financiële moeilijkheden’
Op grond van artikel 3 van Verordening (EU) 1301/2013 mag geen steun worden verleend aan
ondernemingen in financiële moeilijkheden. De beoordeling vindt plaats op basis van de
onderneming inclusief verbonden ondernemingen.
3
Is uw onderneming inclusief verbonden ondernemingen ☐Ja, ga verder naar vraag 6.
een mkb-onderneming die korter dan drie jaar bestaat?
☐Nee, ga verder.
4
Is uw onderneming inclusief verbonden ondernemingen ☐Ja, ga verder.
een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid?
Deze vraag heeft betrekking op alle rechtspersonen.
☐Nee, ga verder naar vraag 5.
4a Vermeldt de financiële administratie / (geconsolideerde) ☐Ja, ga verder.
jaarrekening van uw onderneming inclusief verbonden
ondernemingen cumulatieve verliezen?
☐Nee, ga verder naar vraag 6.
4b Is meer dan de helft van het kapitaal van de onderneming ☐Ja, onderteken de verklaring.
inclusief verbonden ondernemingen, zoals in de financiële
administratie / (geconsolideerde) jaarrekening van de ☐Nee, ga verder naar vraag 6.
onderneming inclusief verbonden ondernemingen vermeld,
verdwenen door de gecumuleerde verliezen?
In het geval van een stichting en/of vereniging wordt het
vermogen beschouwd als aandelenkapitaal.
Is uw onderneming inclusief verbonden ondernemingen
☐Ja, ga verder.
5
een onderneming waarin ten minste een aantal van de
vennoten onbeperkt aansprakelijk is voor de schulden
☐Nee, ga verder naar vraag 6.
van de onderneming?
In het geval van eenmanszaken/maatschappen wordt de
eigenaar beschouwd als vennoot.
5b Is meer dan de helft van het kapitaal / eigen vermogen van
☐Ja, onderteken de verklaring.
de onderneming inclusief verbonden ondernemingen, zoals in
de financiële administratie / jaarrekening van de groep van
☐Nee, ga verder.
ondernemingen is vermeld, verdwenen door de gecumuleerde
verliezen?
Loopt
tegen
de
onderneming
een
collectieve
☐Ja, onderteken de verklaring.
6
insolventieprocedure of voldoet de onderneming aan het
nationale recht aan de criteria om, op verzoek van
☐Nee, ga verder.
schuldeisers, aan een collectieve insolventieprocedure te
worden onderworpen.
Is een of meer van de volgende situaties op uw onderneming van toepassing?
7
☐Ja, onderteken de verklaring.
i) uw onderneming heeft reddingssteun ontvangen en de lening
is nog niet terugbetaald
☐Nee, ga verder.
ii) uw onderneming heeft reddingssteun ontvangen en de
garantie is nog niet beëindigd
iii) uw onderneming heeft herstructureringssteun ontvangen en
bevindt zich nog in een herstructureringsplan
☐Ja, onderteken de verklaring.
8
Staat er een bevel tot terugvordering van onterecht
ontvangen Europese subsidie tegen u uit?
☐Nee, ga verder.
Als dit het geval is, dan wordt verondersteld dat de
onderneming in financiële moeilijkheden verkeerd.
9
In het geval uw onderneming geen mkb-onderneming is, bedroeg in de afgelopen twee
jaar:
☐Ja, onderteken de verklaring.
i) de verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen
vermogen van de onderneming meer dan 7,5, en
ii) de op basis van de EBITDA bepaalde rentedekkingsgraad van ☐Nee,
onderteken de verklaring.
de onderneming minder dan 1,0?
2/4
Versie 21 oktober 2016
Verklaring financiële
moeilijkheden
Aldus volledig en naar waarheid ingevuld door aanvrager (4 pagina’s):
(naam onderneming)
(inschrijfnummer KvK)
(naam en functie ondertekenaar)
(datum)
(handtekening)
Toelichting op het formulier
Waarom dit formulier?
Ondernemingen inclusief verbonden ondernemingen die in moeilijkheden zijn, kunnen op grond van
artikel 3, derde lid, onder d, van Verordening (EU) nr. 1301/2013, niet in aanmerking komen voor
subsidie
uit
het
Europees
Fonds
voor
Regionale
Ontwikkeling
(EFRO).
Europese
staatssteunvoorschriften definiëren wanneer een onderneming in moeilijkheden is. U kunt hiervoor
de Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun (2014/C 249/01) raadplegen.
Voor wie is dit formulier?
Alle projectpartners dienen het formulier in te vullen. De rechtsvorm of de financieringswijze van uw
organisatie is niet relevant voor de vraag of uw organisatie wordt aangemerkt als een onderneming.
Elke eenheid die een economische activiteit uitvoert, wordt op grond van de
staatssteunvoorschriften aangemerkt als een onderneming. Een entiteit die zowel economische als
niet economische activiteiten verricht (bijvoorbeeld een universiteit), wordt alleen ten aanzien van
de economische activiteiten aangemerkt als onderneming.
Hoe moet ik vraag 2 in de beslisschema ‘financiële moeilijkheden’ (opgebouwde verliezen
en reserves) berekenen?
Met de reserves worden de elementen bedoeld die in de navolgende balans worden opgesomd onder
‘totaal reserves’. Dit totale bedrag mag niet meer negatief zijn dan de helft van het geplaatst
aandelenkapitaal. Onder eigen vermogen worden de componenten verstaan die regulier onderdeel
zijn van het eigen vermogen. Het begrip ‘garantievermogen’ is een niet-wettelijke term die niet mag
worden toegepast voor het bepalen of uw onderneming in financiële moeilijkheden is.
3/4
Versie 21 oktober 2016
Verklaring financiële
moeilijkheden
Voorbeeld 1:
Bezittingen
Balans per 31 december xxxx
€ 50.000 Geplaatst
aandelenkapitaal
Agioreserve
Herwaarderingsreserve
Wettelijke reserves
Statutaire reserves
Overige reserves
Overdeelde winst
Totale reserves
Schulden
Balanstotaal debet
€ 50.000 Balanstotaal credit
€ 18.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
- € 15.000
€ 1.000
- € 10.000
€ 42.000
€ 50.000
Conclusie: op basis van bovenstaande balans bevindt de onderneming zich in financiële
moeilijkheden. Het negatieve cumulatieve bedrag op de reserves (minus € 10.000) is immers
hoger dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal (€ 9.000).
Voorbeeld 2:
Bezittingen
Balans per 31 december xxxx
€ 55.000 Geplaatst
aandelenkapitaal
Agioreserve
Herwaarderingsreserve
Wettelijke reserves
Statutaire reserves
Overige reserves
Overdeelde winst
Totale reserves
€ 18.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
- € 10.000
€ 1.000
- € 5.000
Schulden
€ 42.000
Balanstotaal debet
€ 55.000 Balanstotaal credit
€ 55.000
Conclusie: op basis van bovenstaande balans bevindt de onderneming zich niet in financiële
moeilijkheden, omdat het negatieve cumulatieve bedrag op de reserves (minus € 5.000) lager is
dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal (€ 9.000).
4/4
Download