worden

advertisement
EUROPEES PARLEMENT
1999
 






 
2004
Zittingsdocument
16 maart 2000
B5-0291/2000
ONTWERPRESOLUTIE
naar aanleiding van de verklaring van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 37, lid 2 van het Reglement
door de leden Breyer, Hautala, Lannoye en Echerer
namens de Verts/ALE-Fractie
over het besluit van het Europese Octrooibureau over het klonen van mensen
RE\408276NL.doc
NL
PE 289.401
Or. en
NL
B5-0291/2000
nl
B5-0291/2000
Resolutie over het besluit van het Europese Octrooibureau over het klonen van mensen
Het Europees Parlement,
-
gezien het Europees Octrooiverdrag uit 1973, inzonderheid artikel 53 bis dat het
octrooieren van uitvindingen, die in strijd zijn met de openbare orde en de
zedelijkheid, verbiedt,
-
gezien octrooinummer EP 695 351 dat op 8 december 1999 door het Europees
Octrooibureau is verleend, inzake de isolatie, de selectie en de verspreiding van
dierlijke transgene stamcellen, met inbegrip van menselijke cellen,
-
gezien de diverse resoluties van dit Huis over het klonen van mensen, de rechten van
de mens en de ethische kant van genetische manipulatie,
-
gezien aanbeveling 1425 van de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa
van 20 september 1999, waarin wordt verklaard dat plantaardige, dierlijke en
menselijke genomen, cellen, weefsels of organen niet mogen worden beschouwd als
uitvindingen en evenmin onderwerp mogen zijn van middels octrooien verleende
monopolies,
A.
overwegende dat genoemd octrooi in de beschrijving van paragraaf 0011, alle dierlijke
cellen, vooral van zoogdieren, en menselijke cellen omvat en dat conclusie 48 van het
octrooi bedoeld is om dergelijke dierlijke cellen een embryo te laten produceren dat de
germ-line-transmissie van de genetische marker mogelijk maakt (zoals een herpes
virus of een antibiotica-resistent genoom),
B.
overwegende dat het Europees Octrooibureau heeft getracht het verlenen van dit
octrooi te verklaren op grond van een eenvoudige vergissing in de formulering en de
interpretatie van conclusie 48, maar het publiek ernstig heeft misleid door te
verzwijgen dat in beschrijving 0011 de geclaimde uitvinding uitdrukkelijk betrekking
heeft op menselijke cellen en dat het onmiskenbaar een octrooi heeft verleend voor de
productie en eventueel klonen van genetisch gemodificeerde menselijke embryo's,
C.
overwegende dat de jongste resolutie van het Europees Parlement over het klonen van
mensen die op 15 januari 1998 werd aangenomen (B4-0050/98) verklaart dat het
klonen van menselijke wezens, of dit nu wordt uitgevoerd op experimentele basis in
het
kader
van
voortplantingsbehandelingen,
preimplantatiediagnose
en
weefseltransplantatie, of voor andere doeleinden, onethisch, zedelijk verwerpelijk, en
in strijd met de menselijke waardigheid is en een ernstige schending van de
fundamentele rechten van de mens, die onder geen enkel beding kan worden
gerechtvaardigd of aanvaard,
D.
overwegende dat het bedoelde octrooi duidelijk in strijd is met de openbare orde en de
zedelijkheid en de beginselen van dit Huis,
PE 289.401
NL
2/4
RE\408276NL.doc
nl
B5-0291/2000
E.
overwegende dat dit geen op zichzelf staand geval is en er onder de honderden
octrooien die al zijn verleend op het terrein van de menselijke genetica andere zijn die
mogelijk het verbod doorbreken,
F.
overwegende dat het Octrooiverdrag en de uitvoeringsregels van het Octrooibureau
geen regels kennen om uit eigener beweging een octrooi te wijzigen of nietig te
verklaren, voorts dat er doeltreffende juridische waarborgen moeten komen die het
mogelijk maken dat octrooien ex officio nietig worden verklaard in geval van
duidelijke fouten in de toepassing van het Octrooiverdrag, zonder dat derden
juridische stappen hoeven te ondernemen,
G.
overwegende dat Greenpeace en andere niet-gouvernementele organisaties weliswaar
gelukgewenst moeten worden met hun oplettendheid bij het onthullen van misbruik
van het octrooistelsel, maar dat een intensief onderzoek van octrooiaanvragen
drastischer oplossingen vergt,
H.
overwegende dat het Europees Octrooibureau een orgaan is dat zonder
verantwoording af te leggen, kan optreden als rechter en jury, maar niet de
bevoegdheid zou mogen hebben door middel van zijn activiteiten overheidsbeleid te
voeren, en voorts overwegende dat er een herziening dient plaats te vinden van de
bevoegdheden van en de procedures in het Europees Octrooibureau,
I.
overwegende dat de Europese Unie met spoed dit octrooi nietig dient te verklaren en
de Europese octrooiwet moet wijzigen om dergelijke mazen in de wet te dichten,
1.
zal onverwijld oppositie instellen tegen octrooinummer EP 695 351 en doet een
beroep op de andere instellingen van de Europese Unie en de lidstaten hetzelfde te
doen;
2.
dringt aan op een spoedige en diepgaande controle van alle bestaande octrooien en
octrooiaanvragen die in strijd zouden kunnen zijn met het beginsel van de nietoctrooieerbaarheid van mensen, hun cellen en genomen en menselijke embryo's;
3.
dringt er bij de Commissie op aan duidelijke richtlijnen uit te vaardigen zodat wordt
gewaarborgd dat alle onderzoek in de biotechnologische sector op een ethische wijze
wordt verricht en de menselijke waardigheid in acht wordt genomen;
4.
doet een beroep op de lidstaten een conferentie van de Verdragsluitende landen bij het
Europees Octrooiverdrag te organiseren met het oog op wijziging van dit verdrag
teneinde de mogelijkheid van octrooien op menselijk genetisch materiaal uit te sluiten
en de bestaande EU-wetgeving met dit doel in overeenstemming te brengen;
5.
verlangt een herziening van het optreden van het Europees Octrooibureau zodat het
openbare verantwoording dient af te leggen en onderworpen is aan democratische
controle bij de uitoefening van zijn taak, en de uitvoeringsregels zodanig te wijzigen
RE\408276NL.doc
3/4
PE 289.401
NL
B5-0291/2000
nl
dat de mogelijkheid wordt geschapen van nietigverklaring van een octrooi op eigen
initiatief;
6.
verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie,
de regeringen van de lidstaten en het Europees Octrooibureau.
PE 289.401
NL
4/4
RE\408276NL.doc
Download