Uploaded by andrerenkema1

20200611-e-learning-Scholing en employability

advertisement
Scholing en employability
artikel 3.2.19
Wederzijdse verplichtingen
1. De werkgever heeft een strategisch opleidingsplan. Het daarop
gebaseerde jaarlijkse scholingsplan wordt, in overleg met de
ondernemingsraad, opgesteld.
2. In het jaargesprek wordt expliciet aandacht besteed aan de
scholingsbehoefte van de werknemer.
3. Iedere werknemer heeft recht op en de plicht tot het volgen van
scholingsactiviteiten zodat zijn deskundigheid en interne flexibiliteit worden
bevorderd en zijn kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.
4. De werkgever en de werknemer dragen er samen zorg voor dat de
werknemer een meerjarig persoonlijk ontwikkelingsplan opstelt waarin de
scholingsbehoefte wordt geconcretiseerd. Het gaat hierbij zowel om
functiegerichte scholing als employabilitygerichte scholing.
Handreiking scholingsverzoek
5. De werkgever stemt in met het uitvoeren van het scholingsplan of geeft
gemotiveerd aan waarom niet aan de scholingsbehoefte kan worden
voldaan.
6. De werknemer kan een beroep doen op de
werknemersklachtencommissie (artikel 3.2.3) indien hij het niet eens is met
de afwijzing als bedoeld in lid 5.
Handreiking scholingsverzoek
7. Rekening houdend met de specifieke situatie van de instelling stelt de
werkgever jaarlijks een percentage van 3% van de loonsom beschikbaar
voor functiegerichte scholing,
employabilitygerichte scholing en scholing die bijdraagt aan ‘van-werknaar-werk-trajecten’.
8. Functiegerichte scholing en scholing in opdracht van de werkgever
wordt door de werkgever volledig vergoed. De tijd voor het volgen van deze
opleidingen wordt als werktijd aangemerkt. In geval van e-learning betreft
het de tijd die gemiddeld nodig is voor het volgen van de betreffende
module. Het naar rato-beginsel wordt niet toegepast.
9. Over de vergoeding van employabilitygerichte scholing en scholing die
bijdraagt aan ‘van werk naar werk-trajecten’, worden tussen de
leidinggevende en de werknemer afspraken gemaakt, waarbij de inzet van
PLB-uren op verzoek van de werknemer een onderdeel van de afspraak
kan zijn.
Download