Uploaded by mafm2580

20060603 conceptverdieping elektrische installatie

advertisement
8 cv Conceptverdieping elektrische installaties
Meer elektriciteit….
Installaties bestaan uit diverse onderdelen. Verbruikers kunnen in serie of parallel in een
stroomkring zijn opgenomen.
In dit deelthema zoek je uit hoe spanning en stroom verdeeld worden in verschillende soorten
schakelingen.
De in een stroomkring geschakelde onderdelen noemen we verbruikers.
We spreken van een serieschakeling als alle verbruikers achter elkaar zijn geschakeld. De
verbruikers zijn in dezelfde stroomkring opgenomen en de stroom door beide verbruikers is
gelijk.
We spreken van een parallelschakeling als de verbruikers elk in een eigen stroomkring zijn
opgenomen. De schakeling heeft dan een vertakking. De stroom in iedere deeltak kan
verschillen van elkaar, maar de stroom in de hoofdtak is gelijk aan de som van de stromen in
de deeltakken.
Zie voor elke schakeling onderstaand voorbeeld, evenals de tabel met elektrische symbolen.
Batterij
Schakelaar
Lamp
Ampèremeter
Parallelschakeling van 2 lampen
A
Voltmeter
V
Serieschakeling van 2 lampen
8cv.1 Schakelingen tekenen
a. Teken een stroomkring waarin de volgende onderdelen zijn opgenomen:
Eén batterij, drie aan/uit schakelaars, drie gloeilampen, parallel geschakeld
b. Teken een stroomkring waarin de volgende onderdelen zijn opgenomen:
Eén batterij, één schakelaar, vijf gloeilampen, in serie geschakeld
c. Geef voor de situaties a en b aan in een tekening, hoe ik een ampèremeter moet aansluiten
als ik de stroom in iedere deeltak wil meten.
1
8cv.2 Schakelingen in Crocodile clips
http://www.crocodile-clips.com/
a. Als je nog niet gewerkt hebt met Crocodile Clips, vraag je docent om een workshop
b. Bouw in Crocodile Clips de schakelingen van opdracht 8cv.1. Vergelijk de bevindingen
c. Bouw in Crocodile clips enkele schakelingen met serie en parallel geschakelde lampjes.
Bekijk de effecten.
8cv.3 Meten met Crocodile clips
In deze opdracht ga je met Crocodile clips een schakeling met één spanningsbron en één
weerstand nader onderzoeken. De vraag is hoe de stroomsterkte in de kring afhangt van de
spanning van de bron. De meetgegevens verwerk je in een tabel en een grafiek.
a. Maak een schematische tekening van de schakeling met behulp van onderstaande
componenten.
b. Zet de benaming bij de componenten.
A
V
c. Bouw de opstelling na in Crocodile Clips
d. Kies als waarde voor de weerstand 100 Ohm
e. Voer nu de spanning op in stapjes van 2 volt en noteer de waarden van de volt- en
ampèremeter in een tabel. Voor een voorbeeld-tabel zie hieronder.
Voorbeeld Tabel
Spanning U (in
V)
Ingesteld
1 ......
2 ......
Stroomsterkte I (in
A)
Gemeten
N.B. Je eigen tabel zal groter worden!
2
Weerstand R (in Ω)
Berekend
Vermogen P (W)
Berekend
f. Bereken weerstand en vermogen met behulp van de onderstaande formules en zet de
antwoorden in de tabel
1. N.B.: Vermogen = Spanning x Stroomsterkte ( P = U x I )
2. N.B.: Weerstand = Spanning / Stroomsterkte ( R = U / I )
g. Ga na dat de weerstand niet verandert ongeacht spanning of stroom. Dit heet de wet van
Ohm.
h. Noem een analogie waarmee je duidelijk kan maken hoe je je stroom en weerstand kan
voorstellen.
Verwijzingen
Crocodile clips - http://www.crocodile-clips.com/
3
Download