CONSIGNATIE-OVEREENKOMST

advertisement
CONSIGNATIE-OVEREENKOMST :
1)
TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN
TUSSEN:
De Heer PARTIJ X,
Geboren te op
wonende te 8000 BRUGGE straatnaam
ondernemingsnummer: 0000.000.000
Hierna genoemd : “PARTIJ X”
EN:
De Heer TEGENPARTIJ Y, BEROEP,
geboren te op
wonende te 8000 BRUGGE STRAAT + NR.
ondernemingsnummer: 0000.000.000
Hierna genoemd : “TEGENPARTIJ Y”
EN:
Hierna genoemd : “”
WORDT UITEENGEZET WAT VOLGT:
1.
VERLENER:
De verlener is actief in de vervaardiging van / groothandelaar van
De verlener wenst deze producten te verkopen via de consignataris en is daarom bereid deze producten
ter beschikking te stellen van de consignataris totdat deze een koper gevonden heeft.
2.
CONSIGNATARIS:
De consignataris wenst de producten van de verlener te verkopen en is bereid deze producten tijdelijk in
ontvangst te nemen en te kopen van de verlener in het geval en op het ogenblik dat hij een koper vindt.
1
2
EN IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN :
3.
Voorwerp & Bestemming :
De verlener verbindt zich ertoe onmiddellijk na het sluiten van deze overeenkomst en voor de duur van
deze overeenkomst, de producten (hierna genoemd: de producten), zoals omschreven in bijlage 1, in de
aangeduide hoeveelheid:



Ter beschikking te stellen van de consignataris in het magazijn of de winkel van de consignataris
te *;
Aan de consignataris te verkopen op het ogenblik dat de consignataris de producten verkoopt
aan een derde;
Binnen een termijn van 10 dagen na de verkoop de verkochte producten door identieke te
vervangen;
De consignataris verbindt zich ertoe:


Zich in te spannen om voor de producten een koper (hierna genoemd: de koper) te vinden;
Deze producten te kopen op het ogenblik dat hij de producten verkoopt aan de koper.
De producten worden geacht ter beschikking te zijn van de consignataris vanaf de levering in het magazijn
van de consignataris tot het ogenblik van de verkoop op bij teruggave, tot het ogenblik, dat ze het
magazijn of de winkel van de consignataris verlaten.
Het is de consignataris niet toegelaten, zonder schriftelijke toelating van de verlener of zijn
gevolmachtigde, geheel of gedeeltelijk de rechten welke uit huidige overeenkomst voortvloeien over te
dragen, noch de producten geheel of gedeeltelijk zelf in consignatie te geven aan een derde.
4.
Wijzigingen in de lijst van de producten :
Op ieder ogenblik kan de lijst der producten gewijzigd worden door het aanhechten aan deze
overeenkomst van een nieuwe bijlage 1, gedagtekend en ondertekend door beide partijen.
Bovendien zullen de producten, voor zover het voor de verlener redelijkerwijze mogelijk is, steeds in hun
nieuwste uitvoering ter beschikking gesteld worden.*
5.
Eigendomsvoorbehoud :
Tijdens de duur van de terbeschikkingstelling blijven de producten eigendom van de verlener.
De consignataris verbindt zich er toe op de ter beschikking gestelde producten een etiket aan te brengen
waaruit duidelijk blijkt dat deze producten eigendom zijn van de verlener.*
6.
Gebruik van de producten :
De consignataris mag de producten tijdens de duur van de in bewaargeving niet voor eigen gebruik
aanwenden.
De producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking bewaard worden tot aan de verkoop. *
Wel mag de consignataris de producten gebruiken voor demonstraties aan potentiële kopers.*
2
3
7.
Aansprakelijkheid :
De consignataris moet de producten bewaren als een goede huisvader.
De consignataris is aansprakelijk voor de schade die tijdens de terbeschikkingstelling veroorzaakt wordt
aan de producten.*
De consignataris is dus verplicht de verlener onmiddellijk en schriftelijk te verwittigen indien er fouten of
gebreken worden vastgesteld en die ten laste kunnen worden gelegd van de verlener.
Gedurende de vriesperiode zal de consignataris de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om vorstschade
te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het pand alwaar de producten gestald zijn op een gematigde
temperatuur houden.
8.
Verzekering:
De consignataris verbindt zich ertoe een “alle risico’s” verzekering af te sluiten voor de hem ter
beschikking gestelde producten.*
9.
Onderhoud :
De producten worden gebruiksklaar ter beschikking gesteld.
Het is de consignataris verboden om zonder samenspraak met de verlener enige onderhoudsbehandeling
te verrichten.*
Tijdens de duur van de terbeschikkingstelling staat de consignataris in voor het onderhoud van de
producten. Hij zal dit onderhoud laten verrichten volgens de instructies van de verlener.*
10. Waarborg :
De consignataris verbindt zich er toe, als waarborg voor de goede uitvoering van zijn verbintenissen,
binnen een periode van één week na het sluiten van huidige overeenkomst een waarborg ten bedrage van
* € te betalen op een daartoe geopende geïndividualiseerde rekening op naam van de consignataris.
Over deze waarborg kan slechts worden beschikt na een schriftelijk akkoord, opgesteld na
het sluiten van deze overeenkomst, ofwel na voorlegging van een eensluidend verklaard afschrift van de
uitgifte van een rechterlijke beslissing.*
De consignataris verbindt zich er toe, als waarborg voor de goede uitvoering van zijn verbintenissen,
binnen een periode van één week na het sluiten van huidige overeenkomst een waarborg ten bedrage van
* € te betalen aan de verlener. Deze waarborgsom zal niet vallen onder toepassing van art. 1752 bis van
het B.W. zodat ze geen intrest opbrengt. Het aanvankelijk gestort bedrag zal bij einde of verbreking van
de overeenkomst aan de consignataris worden terugbetaald na dat deze aan al zijn verplichtingen heeft
voldaan en na verrekening van eventuele schade. Deze waarborg is evenwel niet geldig als betaling van de
koopsom, behoudens het recht van de verlener de waarborg als koopsom aan te wenden ingevolge een
gerechtelijke uitspraak.*
11. Solidaire borgstelling :
De solidaire borgen zijn zowel wat betreft de betaling van de koopsommen en de schadevergoedingen in
hoofdsom, dan wel voor de intresten en de schadebedingen welke uit de uitvoering van huidige
overeenkomst voortvloeien, solidair, hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk ten overstaan van de
3
4
verlener, en dit samen met de consignataris. De borgen doen afstand van het voorrecht van uitwinning.
De borgstelling omvat eveneens alle kosten, met inbegrip van de gerechtskosten welke nodig zouden zijn
om de verschuldigde bedragen in te vorderen zowel ten laste van de consignataris, als ten laste van de
andere borgen. De borgen ontslaan de verlener ervan hem op de hoogte te brengen van de
tekortkomingen van de consignataris.
Als waarborg voor de uitvoering van zijn verbintenissen, doet de consignataris, alsook de solidaire borgen,
afstand van, en dragen over aan de verlener, het deel van hun loon, wedde of bezoldiging dat vatbaar is
voor afstand. Het is de verlener uitdrukkelijk toegelaten onderhavige afstand te betekenen, zodra hij zulks
nodig zal achten, en de consignataris, alsook de solidaire borgen machtigen hun werkgever die afhouding
te verrichten en het bedrag ervan in handen van de verlener te storten.*
12. Teruggave :
De producten worden ter beschikking gesteld voor een periode van drie* maanden.
Op het einde van de periode kan elke partij beslissen de terbeschikkingstelling van een product uit de lijst
der producten te beëindigen door dit product terug te vorderen per fax of e-mail, respectievelijk terug te
bezorgen.
Ingeval van terugbezorging of terugvordering wordt het product door de verlener afgehaald uit het
magazijn van de consignataris binnen een termijn van 14 dagen. De consignataris zal de verlener met dit
doel, gedurende de normale kantooruren, toegang verlenen tot zijn magazijnen.
13. Kosten van vervoer :
De vervoerskosten om de producten ter beschikking te stellen of de producten af te halen zijn ten laste
van de verlener.*
De vervoerskosten om de producten ter beschikking te stellen of ingeval van terugvordering, om de
producten af te halen zijn ten laste van de verlener. De vervoerskosten om de producten terug te
brengen, ingeval van terugbezorging, zijn ten laste van de consignataris.*
14. Koop :
De verkoop van de producten aan de consignataris vindt plaats op het ogenblik van het afsluiten van de
koop tussen de consignataris en de derde koper of op het ogenblik dat de consignataris beslist de
producten te kopen zonder een afnemer gevonden te hebben.
De verkoopprijs is de prijs vermeld op het consignatie-document.
De verkoop gebeurt overeenkomstig de algemene voorwaarden van de verlener, zoals aangehecht in
bijlage 2, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden zijn overeengekomen.
15. Betaling van koopprijs, en schadebedingen :
a)
4
Op alle verschuldigde en laattijdige bedragen, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn, berekend aan 1% per maand, te rekenen vanaf de
datum waarop het nog verschuldigd gedeelte van de hoofdsom eisbaar is geworden, tot aan de dag
van de werkelijke en integrale betaling.
5
b)
Bovendien komen partijen nu reeds overeen dat, ingeval tot een gerechtelijke procedure dient te
worden overgegaan, een aanvullende schadevergoeding verschuldigd zijn, welke nu reeds begroot
wordt op 15% van hoofdsom welke het voorwerp van de vordering uitmaakt.
c)
Voormelde schadevergoedingen ex art. 6 c & d sluiten uiteraard de vergoedingen die zouden kunnen
verschuldigd zijn wegens schade aan de geconsigneerde goederen, dan wel achterstallen, niet uit.
d)
Door de uitdrukkelijke wil van partijen, heeft de in onderhavig artikel voorziene vergoeding en
conventioneel bepaalde intrest een forfaitair karakter overeenkomstig art. 1152 B.W. en is het in
afwijking van art. 1231 B.W. onherleidbaar zodat partijen bij deze wederzijds verzaken en dit
onafgezien de mate waarin het contract zou zijn uitgevoerd, zelfs al impliceert de overtreding slechts
een gedeeltelijke niet uitvoering van de overeenkomst.
16. Ondeelbaarheid :
Contract, consignatiedocumenten en eventuele bijzondere voorwaarden, worden samen als één geheel
beschouwd, doch afzonderlijk voor akkoord ondertekend door consignataris en verlener.
17. Fiscaal :
De zending van de producten naar de consignataris maakt geen B.T.W. verschuldigd, tenzij de goederen
ingevoerd worden en de B.T.W. uit hoofde van de invoer verschuldigd is. Wel dient een
consignatiedocument te worden opgemaakt zonder B.T.W. dat de zending van de goederen vergezelt.
Op het ogenblik dat de goederen verkocht worden, wordt de consignataris er zelf eigenaar van en is hij de
B.T.W. verschuldigd.
Partijen komen overeen dat maandelijks een factuur zal worden opgemaakt voor de verkochte goederen
uit de voorgaande periode en dat de consignataris de factuur zal opmaken in plaats van de leverancier.*
18. Beëindiging :
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur en kan op elk ogenblik door één of beide
partijen worden beëindigd mits inachtneming van een opzeggingstermijn van * maanden.
De consignataris verbindt zich er toe, bij de beëindiging van de deze overeenkomst, binnen de vijf dagen
aan de verlener mede te delen welke producten hij zelf wenst te kopen. De overige producten worden
teruggegeven overeenkomstig de bepalingen van huidige overeenkomst.
19. Statuut van de partijen :
De consignataris en de verlener zijn zelfstandige partijen die hun onderneming geheel in eigen naam, voor
eigen rekening en risico exploiteren zonder dat de tussen hen bestaande handelsrelatie ooit als
vennootschap, mandaat of onder enige band van arbeidsondergeschiktheid kan worden beschouwd.
20. Mededelingen tussen partijen :
Alle mededelingen tussen partijen gebeuren per fax, e-mail of per aangetekend schrijven.
21. Nietigheid :
5
6
Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig of ongeldig zou zijn blijven de overige bepalingen van
de overeenkomst gelding hebben.
22. Forum- en rechtsbeding :
Alle geschillen waartoe huidige overeenkomst aanleiding zou kunnen geven vallen onder de uitsluitende
bevoegdheid van de rechtbank alwaar de maatschappelijke zetel van de verlener gelegen is welke in
voorkomend geval ook het recht van deze zetel zal toepassen.
23. Registratie van huidige overeenkomst :
De eventuele registratie van huidige overeenkomst, is volledig ten laste van de consignataris.
Gedaan Blankenberge, op Monday 21 April 2014 in evenveel exemplaren als er onderscheiden (deel-) partijen
zijn, waarbij elk der partijen erkent een exemplaar te hebben ontvangen.
DE VERLENER
DE CONSIGNATARIS
(Ondertekenen “gelezen en goedgekeurd ” + handtekening)
DE SOLIDAIRE BORGEN
Ik ondergetekende verklaar mij solidair, hoofdelijk en ondeelbaar borg te stellen voor alle om het even welke
door de consignataris krachtens onderhavige overeenkomst aangegane verbintenissen.
(Ondertekenen “gelezen en goedgekeurd voor hoofdelijke en ondeelbare solidaire borgstelling ” +
handtekening)
6
Download