Uploaded by willem.edens

Intentieverklaring oprichting bv

advertisement
INTENTIEVERKLARING OPRICHTING BV1
De ondergetekende:
(Naam), geboren (geboortedatum), wonend (straat en huisnummer), (postcode en woonplaats),
in aanmerking nemende dat:

ondergetekende onder de naam (naam) voor eigen rekening en risico een onderneming drijft als
bedoeld in artikel 3.2 Wet inkomstenbelasting 2001, ten doel hebbende (doelomschrijving);

voornoemde onderneming staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer (dossiernummer);

ondergetekende voormelde onderneming wenst in te brengen in een daartoe op te richten besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
(Optie geruisloze inbreng)**

ondergetekende hierbij gebruik wil maken van de faciliteit van de geruisloze omzetting, als bedoeld in
artikel 3.65 Wet IB 2001;
verklaart het volgende voornemens te zijn:
1. Ondergetekende is voornemens een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te
richten, hierna te noemen de Vennootschap.
2. De Vennootschap zal worden aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. Het doel van de Vennootschap zal zijn de voortzetting van de in de considerans genoemde door de
ondergetekende voor eigen rekening gedreven onderneming.
4. Het nog nader te bepalen maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zal voor een nog nader te
bepalen aantal aandelen worden geplaatst bij ondergetekende, zulks tegen een nog nader vast te
stellen koers.
5. De te plaatsen aandelen worden volgestort door inbreng van de in de considerans genoemde door
ondergetekende gedreven onderneming.
6. De in de considerans genoemde onderneming zal vanaf (datum) voor rekening en risico van de
Vennootschap worden gedreven2.
7. Ondergetekende wordt bij de akte van oprichting benoemd tot bestuurder.
8. De akte van oprichting van de Vennootschap zal worden verleden voor een nog nader aan te wijzen
notaris.
9. De ondergetekende behoudt zich het recht voor om over te gaan tot oprichting van zodanige
vennootschappen en/of zodanige samenwerkingsverbanden aan te gaan, dat deze samen met
1
Deze model intentieverklaring oprichting BV kan worden gebruikt voor zowel een ruisende inbreng als een geruisloze omzetting
van een onderneming in een daartoe op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
2
Als met deze verklaring terugwerkende kracht wordt beoogd naar de eerste dag van het op het laatste volledige boekjaar
volgende boekjaar, raadpleeg dan het Besluit van 16 september 2008, nr. CPP 2008/1626M (voor een ruisende inbreng) of
paragraaf 12.1 van het Besluit van 30 juni 2010, nr. DGB 2010/3599M (voor een geruisloze omzetting).
2
de Vennootschap een maatschappelijk aanvaardbare structuur bewerkstelligen3.
Getekend in tweevoud te (plaats) op (datum)
(naam)
* Verwijderen wat niet van toepassing is en onderstreping weghalen.
** Verwijderen tekst van de optie die niet van toepassing is.
3
Indien het voornemen bestaat om de ingebrachte onderneming na inbreng/geruisloze omzetting over te dragen aan een
volgende daartoe op te richten vennootschap of samenwerkingsverband, raadpleeg dan de goedkeuring in paragraaf 4.2.2 van het
Besluit van 30 juni 2010, nr. DGB 2010/3599M voor een geruisloze omzetting en paragraaf 2.1 van het Besluit van 28 december
2004, nr. CPP 2004/633M voor het bedingen van een lijfrente.
Download